نام پژوهشگر: محمد داوودی

تاثیرات برنامه های یادگیری زبان به کمک کامپیوتر(call) بر گسترش دانش واژگان فراگیران زبان انگلیسی در میان دانش آموزان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
  مژگان عنبرستانی   ضرغام قپانچی

برنامه های یادگیری زبان به کمک کامپیوتر(call) برای یادگیری واژگان در ابتدا تنها به آموزش فهرست واژگان می پرداخت و قادر به ارائه اطلاعات در یک متن حقیقی نبود. پیشرفت در فناوری کامپیوتر موجب گسترش برنامه های callشد که می توانست اطلاعات را به شکل های متفاوت با استفاده از ارتباط گرافیک، صدا و متن با قسمتهای دیگر اطلاعات نمایش دهد ( سیریبادی، 1995). این تحقیق استفاده از کامپیوتر برای یادگیری واژگان را مطرح می کند که call را به یادگیری ویادسپاری طولانی مدت مرتبط می کند و به دنبال راههای موثر برای استفاده ازکامپیوتر در آموزش واژگان است. هدف این تحقیق بررسی تاثیرات برنامه های call روی یادگیری وا‍‍‍ژگان است. شرکت کنندگان 60 نفر فراگیر زبان خارجه در سطح متوسط بودند که بطورتصادفی به دوگروه aو bتقسیم شدند.دانش آموزان درگروه aاز فناوری کامپیوتری برای پیداکردن معنی و تعریف لغات جدید تدریس شده وبکارگیری آنها استفاده کردند، در حالیکه گروه bاز روش معمول یادگیری واژگان به کمک فرهنگ لغت دوزبانه برای پیدا کردن معنی لغات جدید پیروی کردند. هر دو گروه در یک پیش آزمون و دو پس آزمون شرکت کردند. نتایج تفاوت آشکاری را در نمرات واژگان در آزمون ها (پس آزمون فوری و پس آزمون تاخیری) بین دو گروه نشان داد. نمرات دانش آموزانی که واژگان را با برنامه های callیاد گرفته بودند بهتر از گروهی بود که با روش معمول کار کرده بودند. این بدان معنی است که برنامه های callمحیط بهتری را برای یادگیری لغت فراهم می آورند و به دانش آموزان سطح متوسط کمک می کنند که واژگان را به مدت طولانی تری به یاد بسپارند. پرسشنامه همچنین نشان داد که در مقایسه با روشهای معمول یادگیری واژگان، برنامه های callبه دانش آموزان انگیزه بیشتری می دهد.

تاثیرات بازشویی آزمون بر روی خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در محیط کاربرد زبان انگلیسی به منظور خاص(esp) برای دانشجویان پزشکی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1388
  محمدرضا کارگذاری   محمد غضنفری

فرآیندهای یادگیری، آموزش و آزمون به یک دیگر وابسته اند؛ با استفاده از آزمونهای مختلف معلمها قادرند نقاط قوت و ضعف یادگیری، پیشرفت و موفقیتهای آینده‏ی دانش آموزان را پیش بینی نمایند. اگرچه بیشتر معلمها نمی‏پذیرند که تدریسشان در راستای آزمون است، واقعیت این است که همه‏ی آنها می‏خواهند دانش آموزان موفقی داشته باشند؛ و دانش آموزان نیز خود خواهان موفقیت در آزمون هستند. بنابراین آزمونها نه تنها بر آموزش که بر یادگیری نیز تاثیر دارد. تاثیر آزمون بر آموزش و یادگیری را عموما بازشویی می‏نامند. مطالعات پیشین بیانگر این است که بازشویی آزمون، مفهومی پیچیده دارد که تحت تفسیرهای متفاوت پدیده بازشویی در آموزش و یادگیری پیچیده تر شده است. هدف دو قسمتی این پژوهش کیفی، توصیف رفتارهای بازشویی دانشجویان در آزمونهای اندک مخاطب (low stock) در محیط esp ( استفاده از زبان انگلیسی به منظور خاص) است. ابتدا پژ وهش، تاثیرات آزمونهای تکوینی (formative ) بر یادگیری خواندن درک مطلب انگلیسی در دانشجویان ایرانی رشته پزشکی را بررسی نموده؛ سپس تاثیرات بازشویی بر نگرش دانش آموزان به خواندن درک مطلب انگلیسی را مشخص می‏نماید.جمعیت هدف این پژوهش، دانشجویان ایرانی رشته پزشکی بودند. به عنوان یک پژوهش کیفی برای جمع آوری داده ها پیش و پس آزمون و یک پرسش نامه به کار گرفته شد. داده ها در سه بخش تجزیه و تحلیل شدند:پیش و پس آزمون درون گروهی با استفاده از آزمون t نمونه های جفت؛ پیش و پس آزمون بین گروهی با استفاده از آزمون t نمونه های مستقل؛ و پرسشنامه با استفاده از آزمون t نمونه های مستقل و آزمون من ویتنی‏یو.یافته های این پژوهش بیان می‏کند اگرچه آزمونهای تکوینی (formative) تاثیر زیادی بر فراگیری خواندن درک مطلب انگلیسی دانشجویان ایرانی رشته‏ی پزشکی در محیط esp ندارد، تاثیر محسوسی بر نگرش دانشجویان به خواندن انگلیسی دارد.اگرچه این استنباطها بر اساس نمونه ی کوچک و در آزمونهای کم مخاطب است، یافته های این پژوهش پیشنهاد می‏کند بازشویی تاثیر شگرفی بر نگرش دانشجویان به خواندن درک مطلب انگلیسی دارد.

بررسی عزت نفس و آثار تربیتی آن از دیدگاه قرآن کریم، براساس تفسیرالمیزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  زهرا زارعی   ایراندخت فیاض

تنها ذات پاک خداوند، شکست ناپذیر است و همه مخلوقات به حکم محدودیت‎هایشان شکست‎پذیر هستند. لذا عزّت از آن اوست و هر کسی عزّتی کسب می کند از برکت دریای بی‎کران اوست. انسان آگاه باید آب را از سرچشمه بگیرد که آب زلال و فراوان آن‎جاست، نه از ظروف کوچک و مختصری که محدود و آلوده و در دست این و آن است و اگر می بینیم در بعضی از آیات قرآن عزّت را علاوه بر خداوند برای پیامبر (ص)و مومنان قرار می دهد؛ «وَ?ِالعِز?هِ وَ لِرَسولِهِ وَلِلمُومِنین» (منافقون، 8) معنایش این است که هر کس عزّت می‏خواهد باید از خدای تعالی بخواهد، زیرا عزّت همه‏اش ملک خدا است، و هیچ موجودی نیست که خودش بالذّات عزّت داشته باشد(طباطبایی، ترجمه موسوی همدانی، 1374، ج17، ص28). عزّت‎نفس به لحاظ داشتن اهمیت خاص در زندگی، اگر مورد توجه قرارگیرد، باعث رشد و پیشرفت در بسیاری از زمینه‎های فردی و اجتماعی می‎گردد و ضعف آن زمینه‎ساز بسیاری از انحطاط‎ها و مفاسد اخلاقی و آسیب‎های اجتماعی خواهد شد. عزّت‎نفس در زمینه‎هایی می‎روید که بدون تامین بایسته این بسترها هرگز ممکن نخواهد بود. عزّت‎نفس تبلوری است از نگاه ارزشمند انسان نسبت به رابطه انسان با خود، خدا و جهان هستی و رابطه میان آنها. لذا، فرایند شکل‎گیری عزّت‎نفس تنها زمانی صحیح است که بر پایه ایدئولوژی و جهان بینی صحیح باشد (عرفانیان 1386). از آن‎جا که در دنیای کنونی به واسطه‎ی گسترش تبلیغات فرهنگی، توسعه‎ی رسانه‎های ارتباط جمعی، فزونی مشکلات اقتصادی و اجتماعی، تبعیض طبقاتی، فقر، اعتیاد، فحشا، جوانان و نوجوانان در معرض خطرات فزاینده‎ی ناشی از آسیب‎های اجتماعی هستند، ضروری است روانشناس‎ها، محقق‎های تربیتی و فیلسوف‎های تعلیم‎و‎تربیت اسلامی به مطالعه‎ی ابعاد مختلف مفهوم عزّت‎نفس بپردازند. رشد و تکامل هر فرد وابستگی کامل به میزان عزّت‎نفس او دارد. علاوه بر تأثیر آن در ابعاد فردی، تأثیر مستقیم بر رشد و توسعه در همه ابعاد جامعه دارد، همچنین یکی از عوامل مهم و اساسی در رشد شخصیت و شکوفایی انسان‎ها می‎باشد. تحقیقات با ارائه‎ی نتایج خود بتوانند راهگشای مادران، پدران و کلیه دست اندرکاران تعلیم‎و‎تربیت جامعه اسلامی باشد و با ارائه‎ی راهکارهای عملی زمینه‎ای فراهم نماید که در آن فرزندان و آینده سازان این جامعه با کفایت تر، شایسته تر و دارای احساس ارزشمندی باشند.

مقایسه رفتار لرزه ای سدهای خاکی در زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور (مطالعه موردی سد خاکی مارون)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله - پژوهشکده مهندسی ژئوتکنیک 1388
  رضا فیضی   محمد داوودی

بطور کلی نگاشت زلزله های ثبت شده در یک سایت بسته به شرایط مختلفی از قبیل: بزرگای زلزله، نوع گسلش، جهت انتشار گسیختگی، موقعیت قرارگیری سایت نسبت به گسل و چشمه مولد زلزله و در نهایت مشخصات ساختگاه، تفاوت های زیادی در ویژگیهایی مانند شدت، مدت دوام و محتوای فرکانسی دارند. این تفاوت ها باعث طبقه بندی زلزله های مختلف در دو گروه زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور، یا زلزله های نزدیک گسل و دور از گسل و یا زلزله های پالس-مانند و معمولی گردید ومطالعات صورت گرفته بر روی سازه های مختلف، تفاوت رفتار لرزه ای قابل توجهی را در دو گروه مذکور زلزله ها نشان داد. در راستای پروژه در حال انجام در پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله جهت مطالعه رفتار لرزه ای ابنیه های ژئوتکنیکی در زلزله های حوزه نزدیک و دور، تحقیق حاضر بگونه ای تعریف شد که رفتار سد خاکی مارون؛ از مرتفعترین سدهای خاکی موجود در کشور؛ در زمین لرزه های مختلف حوزه دور و نزدیک جهان مورد مطالعه قرار گیرد. برای این منظور، جهت بررسی رفتار لرزه ای این سد، آنالیز تاریخچه زمانی در سطوح مختلف خطر، تحت 12 نگاشت حوزه نزدیک و 12 نگاشت حوزه دور صورت گرفت. همچنین از پالس های ساده سینوسی میرا جهت شبیه سازی اثر پدیده جهت پذیری در نگاشت زلزله های حوزه نزدیک استفاده و رفتار سد تحت این پالس های مصنوعی نیز ارزیابی گردید. برای همپایه نمودن شتابنگاشت های مذکور، سه روش مختلف همپایه سازی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به جهت آنکه مقدار و نحوه توزیع انرژی در مدت زمان دوام زلزله ورودی به سد، دارای اهمیت فراوانی در پاسخ آن بود، روش همپایه سازی به شدت اریاس انتخاب شد.نتایج حاصل از تحلیل های مختلف در این مطالعه نشان می دهد که در مجموع، رفتارهای مختلف سد از قبیل: بزرگنمایی شتاب در ارتفاع سد، تغییرشکل های ماندگار افقی، نشست تاج سد، تغییرمکان نیومارک گوه لغزشی در اثر نگاشت های مختلف حوزه نزدیک بحرانی تر است که ناشی از وجود ویژگیهای مختلفی در این نگاشت ها می باشد. نگاشت های حوزه نزدیک به دلیل اثرات جهت پذیری، دارای پالس هایی با پریود بلند می باشند. نزدیک بودن پریود مود اصلی سد به پریود پالس غالب و همچنین دامنه بلند شتاب و سرعت در لحظه پالس غالب نگاشت از عوامل بزرگتر شدن پاسخ سازه می باشد. در واقع نسبت پریود پالس به پریود مود اصلی سد از عوامل مهم در ارزیابی پاسخ سد تشخیص داده شد. همچنین تجمع انرژی در یک بازه زمانی کوتاه در زلزله های حوزه نزدیک و ورود یکباره این انرژی به سد بصورت ضربه، باعث می شود در سد تغییرشکلهای بزرگی در بازه زمانی کوچکی ایجاد گردد که در بسیاری از موارد، به علت بروز رفتار غیرخطی در مصالح، باعث ایجاد تغییرشکل های پلاستیک و ماندگار می شود. همچنین به جهت نسبت بزرگ حداکثر سرعت به حداکثر شتاب مطلق و نسبت کوچک حداکثر تغییرمکان به حداکثر سرعت در تاریخچه زمانی نگاشت های حوزه نزدیک، ناحیه حساس به سرعت در آنها باریکتر و ناحیه حساس به شتاب و تغییرمکان پهن تر گردد و بدین جهت از طرفی با وارد شدن شتاب های بیشتر در محدوده فرکانسی بیشتر و از طرف دیگر با افزایش سختی ظاهری سد، شتاب بزرگتری در بدنه سد ایجاد می شود. در مجموع، تحقیق حاضر نشان داد که در حالت تحریک با زمین لرزه های دارای انرژی یکسان، رفتار لرزه ای سد خاکی مورد مطالعه در زمین لرزه های مختلف حوزه نزدیک بحرانی تر از رفتار سد در زمین لرزه های مختلف حوزه دور می باشد.

تبیین فطرت از دیدگاه استاد مطهری(ره) و دلالتهای تربیتی آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  بهزاد آروانه   محمد داوودی

ابتدا فطرت از منظر شهید مطهری تعریف شده، سپس به اقسام فطرت(فطرت ادراکی و احساسی) پرداخته شده است. در بخش ادله فطرت، سه دلیل عقلی، نقلی و علمی نقل شده است.سپس رشد، انحراف و مسخ فطرت مورد بحث قرار گرفته است. در بخش دوم از مباحث فوق دلالتهای تربیتی(اهداف، اصول، روشهاو نفش معلم)استنتاج شده اند.

خانواده های نمونه در قرآن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم - دانشکده علوم قرآنی قم 1388
  سولماز زینالی   سیدمحمود طیب حسینی

این پژوهش بر آن است که «ویژگی های خانواده های نمونه در قرآن» را تبیین کند، منظور ما از خانواده های نمونه، خانواده هایی هستند که هر یک از اعضا علاوه بر تدین و شایسته و موفق بودن در بُعد فردی، در روابط خانوادگی نیز دارای فضایل و صفاتی اند که آنها را شایسته پیروی کردن نموده است. فرهنگ حاکم بر آن خانواده ها، ارزش ها و فضایل است. پژوهش های انجام یافته درباره زندگی انبیاء نوعاً خلاصه شده در کتب تفسیری، قصه های قرآنی و سیره و داستان های انبیاء و اولیاء است که یا صرفاً با نگرش تفسیری نوشته شده یا تاریخ و وقایع را بیان نموده اند اما به تبیین ویژگی های روابط اعضای خانواده های انبیاء و اولیاء پرداخته نشده است. مسئله ما این است که ویژگی های اعضای خانواده های انبیاء و اولیاء در ارتباط با همدیگر چگونه است. برای پاسخ به این مسئله به روش تحلیلی و با مراجعه به تفاسیر شیعی و برخی تفاسیر اهل سنت به این موضوع پرداخته شد. در پی آشنایی با خانوادهه های نمونه معرفی شده در قرآن و بررسی ویژگی های روابط اعضای آنها با یکدیگر مشخص شد که خداوند در قرآن 12 خانواده را به عنوان خانواده نمونه معرفی کرده است که عتارت ند از: خانواده های حضرات آدم، ابراهیم، لوط، یعقوب، ایوب، لقمان، شعیب، موسی، عمران، زکریا، محمد، علی علیهم السلام.در بررسی های انجام شده مشخص شد که: ویژگی های «فرزندان» در خانواده های نمونه عتارت ند از رعایت ادب، تواضع، احسان ، اطاعت ، هم راهی با والدین و... .«شوهران» ویژگی هایی مانند: عفو و گذشت، توجه به رشد معنوی همسر از جمله سفارش او به نماز و زکات، محبت و مهرورزی، احترام، اعتماد، رازگویی، احساس مسوولیت نسبت به همسر دارندو...«زنان» دارای صفاتی مانند، صبر و استقامت، هم راهی، حیا، پاک دامنی، خانه داری، مهر و محبت، احترام و... هستند.در خانواده های نمونه« مادران» فرزند را قره عین(روشنی چشم) خود می دانند، ایمان، حیا، نجابت دارند ،برای آنها نام نیکی انتخاب می کنند، نسبت به آنها مهر و محبت دارند، به نیازهای فرزندان توجه می کنند و...«پدران» در خانواده های نمونه از خداوند هدفمندانه فرزند می خواهند، از خداوند به خاطر نعمت فرزند شکرگزاری می کنند، مهرورزی به فرزندان می نمایند،به فرزندان تلاش، مشارکت، ایثار، اخلاص، امیدو توکل رایاد می دهند و... «برادران» نمونه ، خیرخواه و پشت و پناه همدیگرند، با یکدیگرهم کاری و مشارکت می کنند، در حق یکدیگر احسان و بزرگواری می کنند.ویژگی هایی مانند بصیرت و زیرکی برای «خواهران» نمونه بیان شده است.در خانواده های نمونه، همه رفتارهای اعضای آنها جهت گیری شده به سوی خداوند است و تنها به خاطر خدا و رضایت او، حسن معاشرت و روابطی نیکو با خانواده اشان دارندوبه سوی رشد وتکامل حرکت می کنند.

تاثیر انواع واحدهای کار وسطح توانش زبانی بر روی استراتژی های ارتباطی زبان آموزان سطح متوسط ایرانی در محیط ارتباط رایانه ای هم زمان
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1389
  مهدی طاهرخانی   ضرغام قپانچی

این تحقیق تاثیر انواع واحدهای کار((prabhu, 1987 را بر روی استراتژی های ارتباطی(poulisse, 1990) در محیط ارتباط رایانه ای هم زمانی در میان زبان آموزان متوسط ایرانی بررسی کرده و همچنین به این موضوع می پردازد که دو سطح توانش زبانی بالا و پایین در میان زبان آموزان متوسط چگونه بر میزان تولید استراتژی های ارتباطی تاثیر می گزارد. برای بررسی اهداف بالا، محقق گروهی هفتاد نفری از زبان آموزان را انتخاب می کند. از آن ها شصت و دو نفر معیار های آشنایی با کامپیوتر و داشتن ابزار لازم و همچنین قرار گرفتن در بازه ی دو انحراف از میانگین بالا و پایین میانگین آزمون (pet) را داشتند. آن ها موظف شدند که سه نوع واحد کار را در گروه های دو نفره از طریق نرم افزار gtalk انجام بدهند. تمام نمونه های ارتباطی برای بررسی میزان استراتژی های ارتباطی تجزیه و تحلیل شدند. در ادامه، محقق نمونه های ارتباطی شرکت کنندگان را براساس نمره- ی آزمون (pet) به دوگروه توانش بالا و پایین تقسیم کرد تا رابطه ی بین سطح توانش زبانی و استراتژی های ارتباطی آن ها را بررسی کند. نتایج نشان داد که ارتبط معناداری بین نوع واحد کار و استراتژی های ارتباطی شرکت کنندگان وجود داردو همچنین رابطه ی معناداری بین سطح توانش زبانی (بالا و پایین) و میزان استفاده استراتژی های ارتباطی در محیط ارتباط رایانه ای هم زمان وجود دارد. واژگان کلیدی: واحد کار، استراتژی ارتباطی، توانش زبانی، محیط ارتباط رایانه ای هم زمان

یادگیری لغت به صورت جنبی تاثیر گوش کردن به داستان و خواندن داستان بر یادگیری لغت در زبان انگلیسی برای زبان اموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  مجتبی سلیمانی کاریزمه   محمد غضنفری

برای پاسخ به این سوال که آیا یادگیری لغت در زبان انگلیسی به صورت جنبی از طریق گوش کردن به داستان و خواندن داستان اتفاق می افتد 40 نفر از زبان اموزان ایرانی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار داده شدند. نتایج ازمون اولیه و ثانویه و مقایسه ی آن دونشان داد که یادگیری لغت در هر دو روش یعنی به صورت جنبی از طریق گوش کردن به داستان و خواندن داستان اتفاق می افتد. همچنین برای پاسخ به این سوال که کدام روش یادگیری لغت موثرتر است نتایج حاصل از دو روش یعنی گوش کردن به داستان و خواندن داستان با هم مقایسه شدند. نتایج مقایسه نشان داد که تفاوت چشمگیری بین این دو روش وجود ندارد.

یادگیری ضمنی لغت از طریق واحد های کاری "درون داد" و "برون داد" : بررسی فرضیه بار درگیری ذهنی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  زهرا اسکندری   محمد داوودی

بر طبق فرضیه "بار درگیری ذهنی" که در سال2001 توسط لوفر و هالستین ارائه شد، میزان کارائی و اثر یک "واحد کاری" در یادگیری لغت ، بستگی به "باری" دارد که توسط آن واحد کاری القا می شود. به عبارت دیگر، هر چه یک "واحد کاری" ، "بار القایی" بیشتری داشته باشد، تاثیر بیشتری در یادگیری لغت دارد. با در نظر داشتن این فرضیه، این مطالعه بر آن بود تا بررسی کند که آیا "واحدهای کاری" که دارای "بار القائی" متفاوتی هستند، تاثیر متفاوتی بر یادگیری لغت دارد؟ و اینکه آیا "واحدهای کاری" که دارای "بار القائی" یکسانی هستند، تاثیر یکسانی در یادگیری لغت دارند؟ در مجموع، 144 زبان آموز ایرانی در این تحقیق شرکت کردند. نتایج این مطالعه نشان داد که : الف )"واحدهای کاری" که "بار القایی" بیشتری دارند، تاثیر بیشتری در یادگیری لغت دارند و ب) "واحد های کاری که "بار القائی" یکسانی دارند تاثیر مشابهی در یادگیری لغت دارند.

تاثیر تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل متون زبان انگلیسی بر مهارت تفکر انتقادی و درک مطلب یاد گیرنده های زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  بهناز ربیعی   محمد غضنفری

مهارت تفکر انتقادی از مهارتهای سطح بالای تفکری محسوب می گردد. در دنیای امروز با پیچیدگی اطلاعات و دسترسی آسان به اینترنت ، تربیت دانش آموزانی که از مهارتهای سطح بالای تفکری برخوردار باشند، یک هدف آموزشی جهانی محسوب می شود. هدف از این تحقیق یافتن راهها یی برای افزایش مهارت تفکر انتقادی در دانش آموزان زبان انگلیسی می باشد. هدف بررسی این موضوع بود که آیا تمرین مهارتهای تجزیه وتحلیل متون زبان انگلیسی که از مهارتهای سطح بالای فکری محسوب می شوند، تاثیری بر مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی دارد. فرضیه ارائه شده این است که فراهم کردن فرصتهایی برای تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل رابطه ای با افزایش مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی ندارد. برای بررسی این فرضیه دو گروه از دانش آموزان پیش دانشگاهی در کلاس زبان انگلیسی به عنوان گروه کنترل و گواه انتخاب شدند. بعد از انجام تستهای اولیه، دانش آموزان در گروه گواه ، به تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل متون زبان انگلیسی پرداختند . نتایج به دست آمده از تحلیل های آماری تستهای انجام شده نشان می دهد که فراهم کردن فرصتهایی برای تمرین مهارتهای تجزیه و تحلیل باعث افزایش مهارت تفکر انتقادی و مهارت درک مطلب دانش آموزان زبان انگلیسی می گردد

تاثیر هوش چندگانه بر مهارت های چهارگانه ی زبانی فراگیران انگلیسی به مثابه یک زبان بیگانه
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  گلناز شادکانلو   محمد غضنفری

سیستم های آموزشی همیشه در جستجوی کمک به دانش آموزان برای موفقیت و اعتماد به نفس بیشتر بوده اند. نظریه هوش چندگاته ی گاردنر، پایه و اساسی نظری برای شناسایی توانایی ها و استعدادهای مختلف دانش آموزان را فراهم می کند. این نظریه مدعی است که اگر چه شاید همه دانش آموزان از هوش زبانی ومنطقی بالایی برخوردار نباشند اما ممکن است از هوش های دیگری برخوردار باشند. آنها ممکن است درزمینه هوش های حرکتی، دیداری، موسیقیایی، ارتباطی، خودشناسی و هوش مربوط به طبیعت قوی باشند. بر اساس این نظریه، اگر در روش یادگیری و در آزمونها به تمام این هوش ها توجه شود، تعداد بیشتری از زبان آموزان در یادگیری زبان موفق خواهند بود. هدف این مطالعه بررسی رابطه معنی داری بین مهارت های یادگیری زبان انگلیسی شامل خواندن، نوشتن، گفت و شنود با هوش های چندگانه می باشد. بدین منظور 96 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه خیام مشهد در رشته ادبیات انگلیسی انتخاب شدند. به زبان آموزان نمونه ترجمه شده تست میداس داده شد تا هوش های چندگانه آنها اندازه گیری شوند. همچنین نمرهای زبان آموزان ، در چهار مهارت خواندن، نوشتن وگفت و شنود از بخش آموزش دانشکده گرفته شد. نمرهای بدست آمده از آزمون میداس مربوط به هشت هوش به عنوان متغیرهای مستقل و نمرهای چهار مهارت خواندن، نوشتن، گفت و شنود بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد.

on the relationship between the knowledge of collocations and writing proficiency
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  مهدی صادقی   محمد داوودی

بررسی رابطه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری در زبان انگلیسی چکیده این پژوهش درصدد آن است تا سه مسئله زیر را مورد بررسی قرار دهد: الف) وجود یا عدم وجود رابطه بین دانش زبان آموزان در حوزه همنشینی لغات با یکدیگر و دانش آنها در مهارت نوشتاری زبان انگلیسی؛ ب) یافتن پاسخی به این سوال که آیا تمامی انواع همنشینی های لغوی زبان انگلیسی به یک میزان برای زبان آموزان دشوارند یا خیر؛ پ) مقایسه زبان آموزان دختر و پسر در حوزه دانش همنشینی لغات و مهارت نوشتاری زبان انگلیسی. در این پژوهش تعداد 33 نفر از دانشجویان سال سوم رشته زبان انگلیسی دانشگاه تربیت معلم سبزوار در یک آزمون تستی جهت سنجیدن دانش همنشینی لغات انگلیسی شرکت نمودند. تحلیل های آماری به عمل آمده از داده های این آزمون نشان می دهد که دانش همنشینی لغات ارتباط مستقیم ومعناداری با مهارتِ نوشتاری زبان آموزان دارد. و نیز ترکیب های ”صفت + اسم“ و” اسم + اسم“ به ترتیب ساده ترین و مشکل ترین انواع همنشینی لغوی برای زبان آموزان می باشد. همچنین مشخص شد که تفاوت معنی داری بین دانش همنشینی لغات انگلیسی و نیز مهارت نوشتاری در زبان آموزان دختر و پسر وجود ندارد.

سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم در تربیت اعتقادی
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1390
  حسین مولودی   محمد داوودی

در این پایان نامه سعی شده است که گوشه ای از نظام تربیتی اسلام یعنی تربیت اعتقادی بر پایه سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم به تصویر کشیده شود. پرسش هایی که به دنبال یافتن پاسخ آنها بودیم عبارتند از: سیره پیامبر و اهل بیت در تربیت اعتقادی چه بوده است؟ ایشان برای ایجاد شناخت نسبت به اعتقادات اساسی اسلام و تعمیق این شناخت در بین مخاطبان چگونه رفتار می کردند؟ در مقابله با شبهات اعتقادی از کدام روش ها استفاده می کردند؟ در این تحقیق با این روش عمل شد که ابتدا نظرات رایج در باب آن موضوع را جمع آوری و بررسی و جمع بندی شد. سپس آن را به سیره پیامبر و اهل بیت صلوات الله علیهم عرضه کردیم و در پایان به جمع آوری و استنباط حکم موضوع از سیره می پردازیم همراه با نقد نظرات رایج در باب موضوع. یافته های تحقیق به این شرح است: 1ـ سیره تربیتی معصومین صلوات الله علیهم دارای مبانی، اصول و روش های تربیتی است. مبانی و اصول قسمت ثابت و روش ها به عنوان الگوهای متغیر قابل توجه هستند. مبانی خاص بدست آمده و اصول آنها عبارتند از: مبنای هدایت از جانب خداوند و اصل طلب هدایت از خداوند، مبنای ارتباط متقابل تربیت اخلاقی و تربیت اعتقادی و اصل تزکیه، مبنای اختیار انسان در انتخاب عقیده و اصل دعوت، مبنای فطری بودن خداشناسی و اصل تذکر و مبنای مکملیت عقل و وحی و اصول تعقل و تعبد. 2ـ مطابق این مبانی و اصول، معصومین صلوات الله علیهم از روش های متنوعی در استدلال و اثبات عقاید و همچنین عمق بخشیدن به اعتقادات و حفظ عقاید استفاده می کردند. 3ـ همچنین در برخورد با شبهات اعتقادی نیز معصومین صلوات الله علیهم سیره مشخصی داشته اند که شامل دفع و رفع شبهات از جامعه می شود. در این پایان نامه سعی شده است که بین مبانی و اصول تربیت اعتقادی معصومین و مبانی و اصول تربیتی علمای تعلیم و تربیت غربی مخصوصا در زمان معاصر مقایسه ای صورت گیرد. در این تطابق مشخص شد که نگرش الهی معصومان به تربیت اعتقادی با نگرش امانیستی علمای تعلیم و تربیت غیر اسلامی تفاوت های اساسی دارد است. از این رو لازم است که درپایه ریزی نظام تربیتی اسلامی به این تفاوت ها توجه داشت.

بررسی تاثیر خواندن گسترده بر درک مطلب و واژگان فراگیران زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  اکرم قارداش پور   محمد داوودی

این تحقیق تاثیر برنامه ی خواندن گسترده را بردرک مطلب زبان اموزان دوره ی دبیرستان بررسی کرده و همچنین به این موضوع می پردازد که خواندن گسترده چه تاثیری بر درک و تولید واًژگان دارد. شرکت کنندگان در این تحقیق 62 دانش اموز سال سوم دبیرستان بودند.انها به دو گروه کنترل و ازمایش تقسیم شدند.گروه ازمایش به مدت پنج ماه در برنامه ی خواندن گسترده شرکت کردند.پیشرفت گروه ازمایش در درک مطلب و درک و تولید واژگان نسبت به گروه کنترل از طریق ازمون سنجیده شد. نتایج نشان داد که گروه ازمایش پیشرفت چشمگیری در درک مطلب وتولید و درک واژگان نسبت به گروه کنترل داشته است.این نتایج نشان می دهد که خواندن گسترده ممکن است مکمل ارزشمندی برای روشهای تدریس باشد تا از طریق ان درون داد خواندن زبان اموزان را افزایش داد.

آگاهی فراشناخت خواندن برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشته ریاضی و روانشناسی در حین خواندن متون تخصصی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  اکرم برابادی   محمد داوودی

این تحقیق در پی آنست تا استراتژی های فرا شناخت مورد استفاده توسط دانشجویان رشته ریاضی و روانشناسی در حین خواندن متون تخصصی شان را شناسایی کند. این مطالعه تا حدی همانند تحقیق هانیا (2006) است که در آن خواندن متون مختلف مستلزم استفاده از استراتژی های متفاوت است. هدف اصلی این تحقیق اینست که هرگونه تفاوت احتمالی در کاربرد استراتژی ها توسط دانشجویان روانشناسی و ریاضیات در مقطع کارشناسی ارشد در حین خواندن متون مختلف را بررسی کند. به همین منظور، 10دانشجوی کارشناسی ارشد (5 نفر ریاضیات، 5 نفر روانشناسی) دو متن مختلف تخصصی را با روش "بلند فکر کردن" خوانده اند. صدای آنها ضبط شده و سپس از روی نوار متن صحبت های آنها بر روی کاغذ نوشته شده و در انتها مورد تحلیل قرار گرفته است که بر اساس آن 16 استراتژی فراشناخت در فرایند خواندن آنها بررسی شد. نتایج تحقیق نشان داد که این دو گروه در حین خواندن متون در بعضی استراتژی ها (استراتژی 5،8، 9، 15) با یکدیگر متفاوت بوده اند. دانشجویان ریاضی از استراتژی 8، 19، 15 دو برابر بیشتر از دانشجویان روانشناسی استفاده کرده اند. بنابر این، می توان اینگونه نتیجه گرفت که دانشجویان ریاضی و روانشناسی از استراتژی های مشابهی در حین خواندن استفاده کرده اند اما فراوانی آنها با یکدیگر متفاوت است. این تحقیق می تواند دیدگاه مدرسان زبان را پیرامون تدریس استراتژی های فراشناخت خواندن در مورد درس های زبان برای مقاصد خاص (esp) ارتقا بخشد

رابطه سبک شناختی شتابزدگی وعملکرد دانشجویان در پرسشهای پایه ای، ارجاعی و استنباطی خواندن درک مفاهیم
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  زهره دشتی   ضرغام قپانچی

چکیده مهارت خواندن به معنی کسب اطلاعات مورد نیاز از متن به طور موثر یکی از مهمترین مهارتها هم در زبان اول و هم زبان دوم و خارجه شناخته شده است. "شتابزدگی" (زود انگیختگی) یکی از رایجترین سبکهای شناختی در رابطه با فرایند یادگیری زبان و مهارتهای زبانی است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک شناختی زود انگیختگی و عملکرد جامعه تحقیق در سوالات نمایشی، ارجاعی و استنباطی درک مفاهیم خواندن می پردازد. برای انجام این تحقیق، 100 نفر از دانشجویان ترم چهار در رشته های زبان انگلیسی مقطع کارشناسی انتخاب شدند. این افراد نخست به یک آزمون درک مطلب شامل 54 سوال و سپس به پرسشنامه فارسی زودانگیختگی آیزنک (1985) پاسخ دادند. نتایج نشان داد که رابطه معنا داری بین سبک شناسی زودانگیختگی و عملکرد در سه نوع سوال مورد نظر وجود ندارد، هر چند در سوالات درک مطلب کلی نتایج نشان دهنده رابطه معنا داری بین مجموع این سوالات و سبک شناختی زودانگیختگی بود. واژگان کلیدی: سبک شناختی، زود انگیختگی، دانشجویان زبان انگلیسی، سوالات درک مطلب خواندن.

تاثیر زهکش های افقی در رفتار دینامیکی سدهای خاکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده عمران و محیط زیست 1389
  سید سیاوش عرب نجفی   علی کمک پناه

استفاده از خاک موجود در محل به عنوان مصالح سد های خاکی، اقتصادی ترین عملکرد می باشد. ممکن است خاک در محل پارامتر های مقاومتی مناسب داشته، اما به علت وجود ریزدانه در آن، نفوذ پذیری کمی داشته باشد. در سد های خاکی زونی که نفوذ پذیری پوسته آنها چندان زیاد نیست، اگر تراز آب مخزن به سرعت افت کند، هد آب در پوسته بالا دست با سرعت کمتری نسبت به مخزن افت کرده، بنابراین فشار آب حفره ای در پایان افت سریع تراز مخزن، کم و بیش در پوسته باقی مانده و با توجه کاهش یا از بین رفتن اثر پایدار کننده فشار هیدرو استاتیک آب مخزن، ضریب اطمینان پایداری پوسته بالادست سد خاکی کاهش می یابد. همچنین در هنگام زلزله، به علت نفوذپذیری کم پوسته، اضافه فشار آب حفره ای در پوسته بالادست سد به وجود می آید. می توان با طراحی زهکش های افقی در پوسته بالادست، زهکشی در این ناحیه را طی افت سریع تراز آب مخزن، سرعت بخشید. همچنین در هنگام وقوع زلزله، این زهکش ها مانع از، ایجاد اضافه فشار آب حفره ای در محل و نواحی اطرافشان، می شوند. بدین ترتیب، مقادیر فشار آب حفره ای در پوسته بالادست سد، کاهش، و به تبع آن، مقاوت برشی و ضریب اطمینان پایداری شیب بالادست افزایش می یابد. در این تحقیق، یک نمونه سد بدون زهکش افقی بالادست و سه نمونه سد زونی با زهکش های افقی در بالادست که تفاوتشان در تعداد زهکش هاست، برای بار های استاتیکی، تراوش پایدار، افت سریع تراز آب مخزن و بار های دینامیکی، مورد آنالیز قرار گرفته، و مقادیر فشار آب حفره ای و ضریب اطمینان پایداری آنها، با یکدیگر مقایسه و به طور کلی، تاثیر این زهکش ها بر پایداری سد، بررسی شده است.

تاثیر آموزش فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان بر دانش لغوی و درک بهتر متون در میان دانشجویان زبان انگلیسی در ایران
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  ندا علوی   سعید غنی آبادی

دانشمندان دریافته اند میان فرهنگ و زبان هر کشوری ارتباط عمیقی وجود دارد.از اینروتاثیر آموزش فرهنگ بر یادگیری زبان موضوعی بود که مورد توجه نویسنده این پایان نامه قرار گرفت. با مطالعه مقالات و کتب قبلی نویسنده بر آن شد تا نقش آموزش فرهنگ کشورهای انگلیسی زبان از جمله آمریکا و انگلیس را بر یادگیری بهتر متون انگلیسی و افزایش دانش لغوی زبان اموزان بسنجد. در این پایان نامه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم سبزوار و مرکز تربیت معلم ثامن مشهد انتخاب و با توجه به نمرات آزمون تافل آنها به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. از هر دو گروه در ابتدا آزمونی شامل نکات فرهنگی کشورهای انگلیسی در قالب سوالات لغت و درک مطلب گرفته شد.وسپس طی 4 جلسه این نکات و داده های فرهنگی تنها به گروه آزمایش تدریس شد و این امکان را به دانشجویان این گروه داد تا بتوانند از این اطلاعات فرهنگی به منظوردرک مطالب زبان انگلیسی استفاده کنند. بعد از اتمام جلسات آموزش مجددا از هر دو گروه آزمونی گرفته شد و داده ها بر اساس نرم افزارspss و با استفاده از روش t-test مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده از این روش آماری نشان میداد که گروه آزمایش پس از تدریس توانسته از اطلاعات فرهنگی کسب شده برای درک متون انگلیسی و دریافت صحیح معنی لغات بهره ببرد و بدین ترتیب نتایج بدست آمده از این تحقیق ضرورت و ارزش آموزش فرهنگ دیگر کشورها را در یادگیری بهتر و دقیقتر زبان آنها نشان می دهد.

رابطه هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای خواندن زبان اموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1391
  ملیحه خدابخشی   محمد داوودی

طبق آکسفورد (1990) ، "جنبه عاطفی دانش آموز، شاید یکی از مهمترین عواملی باشد که بر موفقیت یا شکست وی در یادگیری زبان تأ ثیر گذار است". عوامل عاطفی مرتبط با یادگیری زبان هیجانات، عزت نفس، تلقین،اضطراب،نگرش و انگیزش میباشد.از این میان میتوان گفت هیجانات در حیطه آموزش از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. از زمان ظهورمفهوم "هوش هیجانی" و بالاخص در سال های اخیر، موضوع هوش هیجانی توجه قابل ملاحظه ای را در بسیاری از زمینه ها به خود اختصاص داده است. در این میان اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه کشف رابطه هوش هیجانی با سایر فاکتور های عاطفی نظیر شخصیت و قابلیت اجتماعی انجام شده است اما رابطه احتمالی میان این مفهوم و راهبردهای خواندن در حیطه یاد گیری زبان های خارجی مورد بررسی قرار نگرفته است. هدف اصلی این تحقیق ،یافتن پاسخی برای پرسش های زیر بود: 1.آیا درزبان آموزان ایرانی ،میان هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای های خواندن رابطه ای هست؟ 2.آیا میان ضریب هوش هیجانی زبان آموزان ایرانی و سطح مهارت زبان انگلیسی آنان رابطه ای هست؟ جامعه آماری این تحقیق مجموع ??? نفر از زبان آموزان آموزشگاه کیش در مشهد و دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش زبان انگایسی دانشگاه حکیم سبزواری بودند. فاصله سنی شرکت کنندگان در این تحقیق بین ?? و ?? با میانگین سنی?? بود. روش مورد استفاده در این تحقیق، از نوع مختلط و دارای هر دو جنبه آماری کمی و کیفی می باشد. برای جمع اوری اطلاعات از سه پرسشنامه در حوزه های هوش هیجانی ، استراتژی های خواندن و همچنین مهارت زبانی استفاده شد.در ابتدا، تست مهارت " میشیگان " برای تعیین سطح مهارت زبان آموزان به آنان داده شد.سپس در مراحل بعدی ، برای سنجش هوش هیجانی افراد، از تست "بار-آن" و برای تعیین نوع استراتژی های خواندن انان ازتست طراحی شده توسط " آکسفورد" مورد استفاده قرار گرفت.بعلاوه، برای بدست اوردن نتایج معتبر تر و همچنین جبران محدودیت های ناشی از استفاده از پرسش نامه دو مصاحبه سازمان یافته راهبردهای خواندن و هوش هیجانی نیز برای کسب آگاهی بیشتر در مورد راهبردهای خواندن مورد استفاده زبان آموزان، عادات خواندن و قابلیت های هیجانی آنان در شرایط مختلف اجرا شد. مصاحبه شوندگان ده نفراز کسانی بودند که در تست هوش هیجانی نمره بالا کسب و هوش هیجانی بالایی داشتند. مزیت مصاحبه این است که افراد می توانند به زبان خودشان به صورت کوتاه یا بلند به سوالات پاسخ دهند. درمرحله کمی این تحقیق، ازضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی برای یافتن رابطه هوش هیجانی و وانتخاب راهبردهای خواندن در زبان آموزان ایرانی استفاده شد. نتایج بدست آمده از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای عاطفی و فراشناختی رابطه معنادار مثبت وجود دارد.بعلاوه مشاهده شد که بین هوش هیجانی و انتخاب راهبردهای حافظه ای، اجتماعی ،جبرانی و شناختی هیچ رابطه ای وجود ندارد. همچنین معلوم شد که زبان آموزان با هوش هیجانی بالا بیشتر از راهبردهای خواندن استفاده میکنند. میان هوش هیجانی و سطح مهارت انگلیسی زبان آموزان ایرانی نیز رابطه معنادار مثبت یافت شد.در مراحل بعدی ،نتایج حاصل از مصاحبه آنچه توسط ابزارهای کمی به دست آمده بود را تایید و تکمیل کرد. تمام مصاحبه شوندگان با هوش هیجانی بالا اظهار کردند که از دو راهبرد فراشناختی و عاطفی بیشتر از سایر راهبردها استفاده میکنند. همه انها اینطور بیان کردند که دارای رابطه اجتماعی خوب با دیگران هستند و از نیازها و عواطفشان به خوبی اگاهند و به عبارت دیگر دارای هوش برون فردی بودند. همچنین همه دارای هوش درون فردی نیز بوده از نیازهای خود نیز اگاهی داشته و قادر بودند که به راحتی انها را بیان کنند. انها به دو عامل علاقه و الزام به عنوان دوعلت اصلی یادگیری زبان اشاره کردند. انها در مواقعی که دچار عصبانیت و نگرانی میشوند قادر هستند این نگرانی ها و تشویش را به خوبی و راحتی با مطرح کردن موضوع به نفع خود کنترل و مدیریت کنند. همه انها واقع گرا بوده و شکست های خود را پذیرفته و به دنبال جبران ان هستند. همه انها افرادی خوش بین و با انگیزه بوده و دارای اهداف کوتاه مدت و بلند مدت در زندگیشان بودند. نتایج این تحقیق، در حرفه اموزش زبان انگلیسی می تواند مورد استفاده سیاست گذاران امر آموزش زبان،تهیه کنندگان مطالب درسی، مربیان و زبان آموزان قرار گیرد.از آنجایی که هوش هیجانی را می توان افزایش و همچنین اموزش داد (الیاس و سایرین،1990)،انتظار میرود برنامه ریزان و مجریان این حوزه برنامه هایی را برای افزایش قابلیت های هیجانی دانش اموزان اتخاذ کنند.بعلاوه،مربیان باید با این مفهوم آشنا و در تلاش باشند که ابتدا هوش هیجانی خود و سپس دانش آموزانشان را ارتقا بخشند.همچنین،آنها باید درکلاس تکنیک هایی را بکار برند که به عوامل عاطفی و هیجانی اهمیت بیشتری میدهد ودر نتیجه موجب افزایش هوش هیجانی دانش آموزان می شود.

تحلیل محتوایی دانش همایندی فراگیران زبان خارجی و کاربرد آن در نگارش انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1390
  عباس مسجدی   محمد داوودی

هدف از این تحقیق بررسی خطاهای همایندی دانشجویان زبان خارجی ایرانی است و شامل بررسی میزان خطاهای همایندی دستوری و وازگانی و نیز بسامد آنها میشود.برای انجام این تحقیق صد نفر از دانشجویان سالهای اول و دوم انتخاب شدند و صد و پنجاه نمونه از نگارش آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.سپس خطاهای همایندی دستوری و وازگانی بر اساس مدل اصلاح شدهbenson ز برای et.al مشخص شدند.پرسشنامه ای نیز برای ارزیابی درک شرکت کنندگان از میزان دشواری انواع همایندی طراحی گردید.در پایان مجموع دویست و چهل خطای همایندی بدست آمدند.دیکشنری bbi برای تشخیص خطاها و نیز برای ارایه پیشنهاد برای تصحیح آنها مورد استفاده قرار گرفت.پس از ارزیابی کلی مشخص شد که منشا اصلی خطاهای همایندی نداشتن دانش کافی در مورد محدودیتهای قواعد همانندی است.

تاثیر ارزشیابی پویا در محیط رایانه ای بربهبود توان نوشتاری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  مریم عطایی تبار   محمد داوودی

.قبل - از آزمون پویا- رایانه ای یک پیش آزمون نوشتاری (غیر پویا) ازهر دو گروه گرفته شد تا از یکسان بودن توانایی نوشتاری آنها اطمینان حاصل شود. محقق با طراحی نرم افزار )cdtw آزمون نوشتاری پویا - رایانه ای) برای زبان آموز قابلیت رشد و پیشرفت قائل شده و با ایجاد فرصت های یاددهی و یادگیری با رویکردی واسطه ای در محیط رایانه ای با تلفیق آموزش و سنجش وبا بهبود کیفیت آموزش, زبان آموزرا در عمل در محور فرآیند آموزش, یادگیری و آزمون فعال میسازد.سه آزمون پویا- رایانه ای به گروه آزمایش داده شد و در پایان از هر دو گروه یک پس آزمون(مورد بررسی قرار گرفت. نتایج ارزیابی دامنه ی تغییرات و t-test غیر پویا) گرفته شد و نمرات به دست آمده به کمک درجه ی پاسخ دهی زبان آموز به واسطه های آموزشی در طول مراحل آزمون پویا- نوشتاری و عملکرد او به حل مسئله نشان داد که ارائه ی واسطه های آموزشی از طریق ارزشیابی پویا در محیط رایانه ای رشد دهنده است و تأثیری مثبت بر بهبود توان نوشتاری زبان آموزان ایرانی دارد و این تأثیر بر بهبود توان نوشتاری زبان آموزان ضعیف ملموس تر بود.نتایج نظر سنجی زبان آموزان نیز موید نقش موثر و رشد دهنده ی این نوع ارزشیابی در فرآیند یادگیری زبان انگلیسی میباشد.

تاثیر پیش سازمان دهنده ها در درک خواندن فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  فاطمه صادقی   محمد داوودی

آزوبل (1960) تئوری یادگیری خود را بر این مبنا پیشنهاد کرد که مطالب معنا دار جدید در ساختار شناختی تا جایی که در مفهوم مربوطه موجود قابل شمول باشند گنجانده می شوند. به اعتقاد وی به منظور کمک به فراگیر جهت پر کردن شکاف بین دانش زمینه و دانش جدید، پیش سازمان دهنده ها می توانند قبل از آموزش جدید فراهم شوند. بر اساس تحقیق اولیّه او،این مطالعه تأثیر استفاده از پیش سازمان دهنده ها به عنوان یک راهبرد شناختی در درک خواندن فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی را مورد بررسی قرار داد. این تحقیق همچنین رابطه جنسیّت شرکت کنندگان و عملکرد خواندن آنها از طریق استفاده از پیش سازمان دهنده ها را بررس کرد. برای دستیابی به این هدف 120 دانش آموز دختر و پسر کلاس اوّل متوسطه در شهرستان سبزوار، ایران، در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند.برای تعیین همگونی دانش آموزان از یک پیش-آزمون استفاده شد. در طی اجرای تحقیق، به گروه آزمایش قبل از خواندن متون کتاب درسی شان، انواع مختلف پیش سازمان دهنده ها مانند سوالات، بحث و گفتگو، تصاویر، سازمان دهنده های گرافیکی، و طرح های معنایی ارائه شد. گروه کنترل همان متون را بدون دریافت هیچگونه سازمان دهنده ای خواندند. محقّق با استفاده از آزمون-t دریافت که اجرای این تحقیق تأثیر معنا داری بر درک خواندن گروه آزمایش داشت. نتیجه این مطالعه همچنین تأکید کرد که دختران نسبت به پسران هم گروه خودعملکرد بهتری در درک خواندن از طریق استفاده از پیش سازمان دهنده ها داشتند. در نتیجه استفاده از پیش سازمان دهنده ها می تواند یک راهبرد فراشناختی خواندن کارامد برای بهبود درک خواندن فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی باشد.

بررسی تاثیر فعالیت افزایش آگاهی دستوری بر دانش دستوری زبان آموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات 1391
  سمیرا عباسی   سیدمحمدرضا امیریان

این روش به خصوص برای تدرس در کشورهایی مثل ایران کاربردی تر است، زیرا زبان آموز امکان استفاده از زبان را در خارج از محیط کلاس ندارد. بنابراین می توان این گونه بیان کرد که یادگیری زبان دارای مراحل پیشبردی است که از طریق مکالمات و ارتباطات اجتماعی امکان پذیر است و زبان آموز هنگامی زبان را فرا میگیرد که در معرض استفاده از آن قرار گیرد. چنین دیدگاهی نسبت به یادگیری زبان منجر به ارائه روش های مختلف فعالیت محوری شده است. یکی از این روش ها آگاه سازی است. بنا به گفته بسیاری از محققان، آگاه سازی تلاشی است برای کمک به زبان آموز جهت درک مطلب گرامری، تا او بتواند آن مطلب را به طور کامل فرا گیرد در این روش معلم گرامر تعیین شده را به طور مستقیم تدریس نمی کند، بلکه اطلاعاتی را فراهم می کند تا زبان آموز جهت یادگیری گرامر به آنها توجه کند. این تحقیق تاثیر یادگیری گرامر از طریق فعالیت محوری"آگاه سازی" را بررسی کرده است. هدف از این تحقیق بررسی عملکرد فعالیت محوری در مقابله با روش های قدیمی است. در این تحقیق شرکت کنندگان به طور تصادفی در یکی از دوگروه کنترل و آزمایش قرار می گیرند. یک گروه که همان گروه آزمایش است، آموزش گرامر از طریق آگاه سازی را تجربه کردند و گروه دیگر یعنی گروه کنترل آموزش تمرین و تکرار را همانند گذشته تجربه کردند. مدت آموزش سه ماه بوده است که شامل یک جلسه دو ساعته در هفته بود. پس از اتمام آموزش در پایان ترم تحصیلی دانش آموزان، آزمونی از آنها گرفته شد. طبق آمار به دست آمده استفاده از روش فعالیت محوری و آگاه سازی جهت پیشبرد آگاهی دستوری زبان آموزان بسیار موثر است.

الأثر التربوی والاخلاقی للأعتقاد بالمعاد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384
  رضا البطاط   محمد داوودی

یتمحور بحثنا هذا حول الأثار (التربویه والاخلاقیه) التی تتمخض عن الاعتقاد بالمعاد علی شخصیه الانسان بابعادها الثلاثه (العقلی، النفسی، السلوکی) و هو بمثابه اجابه عن الاسئله التالیه: 1- ما هو تأثیر الاعتقاد بالمعاد علی البعد العلقی للانسان؟ 2- ما هو تأثیر الاعتقاد بالمعاد علی البعد النفسی للانسان؟ 3- ما هو تأثیر الاعتقاد بالمعاد علی البعد السلوکی للانسان؟ کما تم بحث آثار عدم الاعتقاد بالمعاد علی هذه الابعاد فی فصل مستقل، مستندین فی کل ذلک علی الایات القرآنیه والاحادیث الشریفه و آراء العلماء الاعلام.

تاثیر نماز بر شخصیت جوان و عوامل موثر بر گرایش جوانان به نماز از دیدگاه متون دینی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه جامعه المصطفی العالمیه - دانشکده الهیات و معارف اسلامی 1384
  محمد زکی دوغان   محمد علی حاجی ده آبادی

نماز بزرگ ترین عبادت برای خدا، و مهم ترین سفارش انبیای الهی است، که نقش موثری در ساختار شخصیتی انسان ها دارد. در دوران نوجوانی و جوانی که مهم ترین دوره شکل گیری شخصیت انسان به شمار می رود، علاوه بر این که دوره بلوغ و تغییرات جسمی و روحی بوده، و همچنین مرحله انتقال از دوران کودکی است، دوره شخصیت طلبی، اثرپذیری، علاقه مندی به مذهب و بهترین دوره تربیت و هدایت نیز محسوب می شود. در این مرحله، عواملی از قبیل خانواده، مربیان، دوستان، محیط زندگی و برنامه های تربیتی در شکل گیری شخصیت بسیار اثرگذار هستند. در این راستا، نماز به عنوان یک برنامه تربیتی مهم می تواند آرامش روانی، تنفر از بدی ها و رهایی از دام و کید شیطان را به همراه داشته باشد. حتی مقدمات نماز مانند وضو نیز اثرات ارزشمندی مانند طهارت روحی و جسمی را در پی دارد. نقش نماز در کیفیت بخشی به سایر اعمال، ریزش گناهان، سعادت مندی، و صبر و استقامت، از اهمیت بالای آن حکایت می کند. برای گرایش جوانان به نماز، عوامل متعددی ذکر شده است؛ خانواده با داشتن مسئولیت آموزش نماز به فرزندان، و واداشتن آنان به اقامه نماز همراه با ایجاد احساسی خوشایند در آنان، زمینه سازی برای تربیت دینی و آشنایی فرزندان با شرایط و عوامل موثر در تربیت، الگوسازی برای فرزندان، آموزش و نظارت در معاشرت ها و تکالیف دینی، و همچنین آسان گیری در عبادت، نقش عمده ای در این زمینه دارد. جامعه نیز با وظیفه راهنمایی، زمینه سازی تعلیمات مذهبی، و مدارا و برادری، در این زمینه نقش آفرینی می کند. دوستانی که خود گرایش به عبادت داشته باشند؛ حاکمان با ایجاد محیط سالم و داشتن سیره خوب؛ علما با تبلیغ دین حق؛ مدارس با برگزاری نماز جماعت و آموزش مسایل دینی؛ رسانه ها با ارایه مفاهیم دینی در قالب فیلم؛ امام جماعت با ارشاد و راهنمایی، عدم ممانعت از ورود کودکان به مسجد و ایجاد جذابیت در فضای مسجد؛ همگی در گرایش جوانان به نماز موثر می باشند.

اضطراب،انگیزه و عزت نفس زبان آموزان در کلاس های مختلط و غیر مختلط
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  fateme naraqi   سعید غنی آبادی

هدف این مطالعه بررسی این مطلب است که آیا تفاوت معنا داری در میزان انگیزه،اضطراب و عزت نفس زبان آموزان در کلاس های مختلط و غیر مختلط وجود دارد. برای انجام این مطالعه 140 زبان آموز -32 پسر و 107 دختر- از هفت آموزشگاه زبان مختلف در مشهد در این مطالعه شرکت کردند.جهت جمع آوری داده ها از سه ابزار به نام های مقیاس اضطراب زبان در کلاس (flcas)،مجموعه آزمون انگیزه/دیدگاه اصلاح شده(amtb) ومقیاس عزت نفس روزنبرگ(rses) استفاده شد.برای تعیین میزان تفاوت در متوسط نمره ی اضطراب ،انگیزه و عزت نفس میان زبان آموزان دختر و پسر آزمون t- test مستقل انجام شد.نتایج این تحقیق نشان داد که نوع کلاس هیچ تفاوت معنا داری در میزان انگیزه دختران و پسران ایجاد نمی کند،اگر چه زبان آموزان در کلاس های مختلط انگیزه ی بالاتری نسبت به زبان آموزان در کلاس های غیر مختلط داشتند.ثانیا نوع کلاس تفاوت معنا داری در میزان اضطراب زبان آموزان دختر داشت اما هیچ تاثیر معناداری برای زبان آموزان پسر ایجاد نکرد.سوما نوع کلاس هیچ تاثیر معنا داری بر میزان عزت نفس زبان آموزان دختر و پسر نداشت اگر چه زبان آموزان در کلاس های مختلط عزت نفس بالا تری نسبت به کلاس های غیر مختلط داشتند.

روشهای تربیت عاطفی از منظر قرآن و حدیث با تأکید بر محبت، خشم و ترس
پایان نامه سایر - دانشکده علوم حدیث 1392
  رضا موسوی   حمیدرضا علوی

تربیت، از مهمترین و حساسترین شاخه های علوم رفتاری است. «عاطفه»، حالت احساسی و روانی پیچیده ای است که حاصل تعامل بین عوامل محیطی، فرایندهای زیستی و سیستم شناختی است، که اغلب با مولفه های روانی، جسمی و رفتاری همراه است. تربیت عاطفی، به معنای اتخاذ تدابیر مقتضی، جهت فراهم ساختن شرایط مساعد، برای رشد عواطف مثبت و کنترل و هدایت عواطف منفی؛ به عبارت دیگر، «تربیت عاطفی»، به معنای شکوفاسازی عواطف با راهنمایی عقل و شرع است، تا جلوی افراط و تفریط های عاطفی گرفته شود. هدف از انجام این تحقیق، استخراج و شرح دیدگاه های قرآن کریم و حدیث در مورد روش های تربیت عاطفی، با تأکید بر عواطفی چون محبّت، خشم و ترس می باشد. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. نتایج تحقیق، مبیّن آن است که سه راهکار شناختی، عاطفی و رفتاری در تربیت عاطفی عواطف محبت، خشم و ترس وجود دارد که برخی از راهکارها اشتراکی و برخی اختصاصی هستند. شناخت اوصاف جمال و کمال خداوند، ایمان و أنس با پروردگار و اصل صبر، راهکاری است که در تربیت عاطفی هر سه عاطفه ی مذکور کاربرد دارد، اما ارضای نیاز عاطفی فرزند و همسر، آگاهی از فواید فرونشاندن خشم، تغییر در حالات رفتاری و روانی، استفاده از اصل استغفار، رعایت اعتدال در خوف و رجا، شناخت حقیقت مرگ...، روش های اختصاصی تربیت عاطفی به شمار می روند. تربیت عاطفی، عواطف انسان را جهت دار(الهی و انسانی) و تعدیل شده می کند، و نقش تعیین کننده ای در سالم سازی روابط اجتماعی دارد. از دیدگاه تربیتی اسلام، احساس و ادراکات حسی ریشه ی بیولوژیک و فیزیولوژیک دارد، مثل احساس گرسنگی و احساس تشنگی... ، که غیرارادی یا نیمه ارادی اند، اما عاطفه، منشاء معرفتی دارد و جز پس از معرفت و شناخت پدید نمی آید و ویژه ی حیات انسانی است، مانند عاطفه ی فداکاری و ایثار، عاطفه ی شجاعت یا عاطفه ی عشق الهی ، که اولاً، انسان نسبت به آنها آگاهی دارد، ثانیاً، بروز این عواطف در رفتار انسان ، ارادی است ازاین رو، یکی از ویژگی های بارز عواطف، که باعث امتیاز انواع عواطف از هم می شوند، مسأله ی شناخت است، بنابراین عاطفه ی محبّت، زمانی درک می شود که شخص، شناختی از محبوب و صفات او داشته باشد؛ بر این اساس، احساس حُبّ به این دلیل به وجود می آید که فرد احساس می کند که نسبت به او احسان شده است، و حالت تنفّر و انزجار، زمانی پدید می آید که فرد احساس کند که در حقّ او تهدیدی واقع شده است، و چون که خداوند سرچشمه ی تمام کمالات و زیبایی ها است، مومن بیشترین محبت ها را نثار او می نماید.

تاثیر آشنایی با دانش فرهنگی بر درک متون خواندن دانشجویان ایرانی فراگیر زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  هدا رمضانی   محمد داوودی

هدف این مطالعه پیدا کردن نقش آشنایی با دانش فرهنگی در درک متون خواندن دانشجویان فراگیر زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی است. براساس نمرات تست میشیگان، 60 دانشجوی زبان انگلیسی به دو گروه تقریبا مشابه از لحاظ بسندگی زبانی متشکل از گروهای مردان وزنان با بسندگی بالا و پایین زبانی تقسیم شدند. این دو گروه 30 نفر از دانشجویان، دو کلاس را تشکیل دادند. هریک از افراد دو گروه آزمایش وکنترل یکی از سه داستان کوتاه را دریافت کرد. علاوه بر این، گروه آزمایش متن مربوط به دانش پس زمینه ای داستان مربوطه رانیز گرفت. به منظور ارزیابی درک متن دانشجویان، از آنان خواسته شد که براساس آنچه خواندند، هرآنچه بیاد می آورند را بنویسند. نمره دهی برگردان داستان ها برپایه تحلیل گزاره ای انجام شد. بنابراین، دو نوع تحلیل کیفی و کمی صورت گرفت. نتایج ثابت کرد که آشنایی با دانش فرهنگی زبان مورد نظر، درک متن را به طرز چشمگیری تسهیل می کند. علاوه بر این، یافته ها نشان می دهد که زنان هر دو گروه با بسندگی بالا و پایین زبانی نسبت به مردان در نوشتن برگردان آزاد متون بهتر عمل می کنند. همچنین این مطالعه آشکار ساخت که دانش فرهنگی و مهارت زبانی تاثیر مهمی بر درک مطلب دانشجویان می گذارد، چراکه دانشجویان دارای بسندگی بالای زبانی تمایل به فهمیدن و بیاد آوردن واحدهای گزاره ای بیشتری در نوشتار نسبت به دانشجویان دارای بسندگی پایین زبانی داشتند.

اثرات عمق و دامنه دانش واژگان بر حدس زدن موفقیت آمیز واژگان توسط زبان اموزان ایرانی از طریق خواندن کتابهای طبقه بندی شده
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  محمد طاهری   محمد غضنفری

عوامل زیادی وجود دارند نه موجب تقویت توسعه واژگان از طریق خواندن می شوند. در میان این عوامل ، نقش دامنه ( تعداد واژگان) و عمق( کیفیت دانش واژگانی) از تحقیقات تجربی و سخت گریخته است. با این وجود در میان محققان زبان دوم توافق نظر وجود دارد که عمق دانش واژگانی توسعه واژگان را بهبود می بخشد 0نساجی ،2004،کیان ،1999). در این تحقیق به بر رسی دانش عمقی واژگان و دامنه ان در موفقیت حدس واژگان به طور غیر مستقیم پرد اخته شد. 40 دانشجوی ایرانی (سطح پیشرفته) و یک کتاب سطح بندی شده که شامل 10 شبه واژه بود و تلاش کردند که معنای این واژگان را حدس بزنند. ازمون تداعی واژگان( wat ، رید،2004) برای سنجش عمق واژگان و ازمون تشخیص سطح(اشمیت، اشمیت و چاپلن 2001) نیز از شرکت کنندگان به عنوان ازمون دامنه دانش واژگان گرفته شد. نتایج نشان داد که ضریب همبستگی بین دامنه و عمق دانش واژگان بسیار بالا است.(r=0.83 ). در نتیجه، دامنه و عمق دانش واژگان رابطه مثبت و دو طرفه ای با یاد گیری طولا نی مدت از طریق خواندن دارد. نتایج تحلیل رگراسیون چند گانه نیز نشان داد که عمق دانش واژگان شاخص قوی تری در موفقیت حدس زدن واژگان از طریق خواندن کتابهای سطح بندی شده است.

تاثیرات آموزش روش نت برداری کرنل روی یادگیری گرامر زبان آموزان ایرانی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  ندا معطریان   محمد داوودی

با توجه به فواید یادداشت برداری در کلاس درس به عنوان یکی از روشهای یادگیری، هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان تاثیر گذاری آموزش و استفاده از روش یادداشت برداری کرنل برپروسه یادگیری گرامر زبان، با توجه به جنسیت زبان آموزان، و با هدف فرعی بررسی تاثیر آن بر مهارت های فکری سطح بالاتر، که شامل قدرت تحلیل، ترکیب و ارزشیابی است، می باشد. برای این منظور 70 زبان آموز سطح متوسط، شامل 44 آقا و 26 خانم، دو گروه مشابه تشکیل داده و شامل تحقیقی شدند که در آن بعد از شرکت در امتحان اولیه توسط دو گروه، گروه آزمایش در ارتباط با چگونگی یادداشت برداری کرنل تحت آموزش قرار گرفت و پس از آن دو گروه به فراگیری گرامر پرداختند. در مرحله آخر، امتحان مشابه امتحان اولیه در زمینه گرامر بین دو گروه پخش شد. بررسی دقیق داده ها تفاوت چشمگیری بین آقایان و خانم ها نشان نداد. در عین حال، گروه آزمایش به وضوح عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل، چه در یادگیری گرامر به طور کلی و چه در پاسخ به سوالاتی که مهارت فکری سطح بالاتر می طلبید، از خود نشان دادند.

بررسی انگیزه در شرایط تحصیلی مختلط و تک جنسیتی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  محسن جعفری   محمد داوودی

در این تحقیق تأثیر تحصیل در کلاس های مختلط و تک جنسیتی بر یادگیری زبان انگلیسی با استفاده از بررسی رابطه احتمالی این شرایط با انگیزه ی یادگیری زبان انگلیسی مورد تحلیل قرار گرفت. جدا از هدف اصلی تحقیق که بدان اشاره شد، رابطه ی احتمالی مابین انگیزه ی یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان بررسی شد . تحقیق حاضر از هر دو شیوه ی آماری کمی و کیفی بهره برد. 113 زبان آموز انگلیسی نوجوان به پرسشنامه اندازه گیری انگیزه ی یادگیری زبان خارجی پاسخ دادند که از بین آن ها 8 نفر جهت مرحله مصاحبه مورد انتخاب شدند.تمام معلمان کلاس هایی که دران پرسشنامه ها توزیع گردید مورد مصاحبه قرار گرفتند. آزمون من ویتنی و تحلیل محتوای کیفی شیوه های آماری مورداستفاده در این تحقیق بودند. نتایج نشان داد که عملکرد زبان آموزان مونث در کلاس های تک جنسیتی بهتر از همتایان خود در کلاس های مختلط بود. نتایج کیفی حاکی از برتری کلاس های تک جنسیتی برای بالا بردن انگیزه ی یادگیری زبان خارجی زبان آموزان نوجوان در مقایسه با کلاس های مختلط است. و در پایان رابطه ی معناداری میان انگیزه یادگیری زبان خارجی و جنسیت دانش آموزان پیدا نشد.

بررسی محتوایی وبسایتهای آموزش گرامر انگلیسی با رویکردی به تهیه و تدوین کتب درسی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  حمیده تلافیان   محمد داوودی

چکیده: با ظهور شبکه جهانی وب در سال 1990، طیف گسترده ای از صفحات وب به وجود آمد که بسیاری از جنبه های زندگی انسان را تغییر داد. اخیرا، تعدادی از وب سایت های انگلیسی با شعار آموزش آنلاین انگلیسی پدید آمده اند. با این حال، محتوای آنها قابل تامل است. در این راستا، تجزیه و تحلیل محتوایی 240 وب سایت آموزش گرامر انگلیسی انجام شد و نتایج کدگذاری شده و خلاصه شده تحت عنوان های زیر قرار گرفت: گروههایی که وب سایت ها برای آنها طراحی شده ، سطوح مختلف، وجود تمرینات، سرفصل های گرامری تحت پوشش، ترتیب و توالی موضوعات گرامری، وجود سیستم نمره دهی، و روش ارایه آنها در وب سایت.

بررسی تاثیر بهسازی خاک بر ظرفیت باربری لرزه ای شالوده های منفرد(تحت مولفه قائم شتاب زمین)
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده فنی 1386
  علیرضا خلدبرین   علی معصومی

چکیده ندارد.

تحلیل گفتمانی اظهارات رئیس جمهور ایالات متحده ی آمریکا درباره ی موضوع هسته ای ایران بین سالهای 2005 تا 2008
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی 1388
  ابوالفضل نواندیش   محمد غضنفری

در این پایان نامه نویسنده به بررسی ویژگیهای زبانی جورج دابلیو بوش(george w. bush) بعنوان رئیس جمهور آمریکا در برخورد با موضوع فعالیتهای هسته ای ایران می پردازد و در پی آن است که ببیند او چگونه و از چه ویژگیهای زبانی برای متقاعد کردن افکار عمومی راجع به خطرات برنامه هسته ای ایران استفاده می کند. برای انجام دادن این پژوهش از مدل زبانی هلیدی (m.a.k. halliday,1985) بعنوان چارچوب نظری استفاده شده است، که بر اساس آن اظهارات رئیس جمهور آمریکا مورد تحلیل قرار گرفته است. تعداد 20 نمونه از اظهارات جورج دابلیو بوش راجع به موضوع هسته ای ایران بصورت تصادفی انتخاب و مورد تحلیل قرار گرفته اند. ویژگیهای زبانی که مورد تحلیل قرار گرفته اند عبارتند از : مجهول سازی، اسمی شد گی، وابستگی، مبتدا سازی و واژگان احساسی.بعد از تحلیل داده ها نویسنده به این نتیجه رسیده است که رئیس جمهور آمریکا با سوء استفاده زبانی از استراتژیهای زبانی فوق الذکر تلاش کرده است تا دیدگاه مد نظر خود را در مورد برنامه هسته ای ایران بر افکار عمومی تحمیل کند و در نتیجه حمایت آنها را در این راستا با خود همراه سازد.

بررسی مناسب بودن سوالات چند گزینه ای صحیح و غلط در مقایسه با سوالات چند گزینه ای متداول در بخش گرامر در حوزه آزمون زبان دوم یا زبان خارجی
پایان نامه دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
  مریم جورابچیان   محمد داوودی

سوالات چند گزینه ای صحیح و غلط (چ ص غ) نسبت به جایگاه کنونی اش در آزمون سازی سزاوار کاربرد گسترده تری در مقایسه با سوالات چند گزینه ای متداول است. این مطالعه تحقیقات پیشین در رابطه با مقایسه این دو گونه سوال را تکرار و یافته های آنها را در زمینه گرامر توسعه داده است. محقق با استفاده از آزمون استندارد تعیین سطح میشیگان، چهار ویژگی این نوع تست -(چ ص غ)- را مورد بررسی قرار داده است: سرعت پاسخگویی، پایایی،استقلال بین گزینه ای و روایی همزمان. داده های بدست آمده از 94 دانشجوی زبان انگلیسی در سطح پیشرفته با استفاده از دو تئوری به نامهای " تئوری کلاسیک آزمون" (classical test theory) و "تئوری تحلیلی رش" (rasch analysis) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بدست آمده نشان دادند که سوالات (چ ص غ) از سرعت پاسخگویی و پایایی بالاتری نسبت به سوالات چند گزینه ای متداول برخوردارند. همچنین این نوع سوالات – (چ ص غ)- طبق نتایج بدست آمده از استقلال بین گزینه ای و بین سوالی معنی داری بهره مند بودندو روایی همزمان آنها نیز در مقایسه با سوالات (س چ گ)بالاتر بود. این نتایج مهر تأییدی است برای استفاده از این گونه سوالات (چ ص غ) به عنوان جایگزینی مناسب برای سوالات چند گزینه ای متداول در حوزه آزمون سازی زبان دوم و یا زبان خارجی.

تربیت نخبگان دینی در نهاد تعلیم و تربیت حوزوی شیعی و عوامل موثر برآن از دیدگاه امام خمینی (ره)
پایان نامه موسسه پژوهشی حوزه و دانشگاه 1379
  محمد داوودی   علیرضا اعرافی

این تحقیق با عنوان تربیت نخبگان دینی در نهاد تعلیم و تربیت حوزوی شیعی و عوامل موثر برآن از دیدگاه امام خمینی (ره) گامی ابتدایی در این مسیر است .