تاثیر گسترده خوانی بر درک مطلب انگلیسی و نگرش به مطالعه دانش آموزان

پایان نامه
چکیده

محققان زیادی از جمله دی و بم فورد (1998) بر این باور هستند که در محیط ها یی که زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در نظر گرفته می شود "مهارت خواندن" فرصت های نابی را برای ارتقای دانش زبانی زبان آموزان فراهم می آورد. این نکته بسیار حایز اهمیت است چرا که در چنین محیط هایی فرا گیران در معرض گسترده زبان دومی که می آموزند قرار ندارند (گب هارد 1996). این تحقیق بررسی کرد که آیا برنامه خواندن به صورت گسترده درک مطلب و طرز نگرش فراگیران نسبت به خواندن را در چنین محیط هایی افزایش می دهد. شرکت کنندگان در این تحقیق 64 زبان آموز ایرانی بودند که در یک موسسه خصوصی زبان به فرا گیری زبان انگلیسی مشغول بودند. تمام 32 شرکت کننده در گروه آزمایش متوسط 10 کتاب در طول یک ترم هشت هفته ای مطالعه کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که شرکت کنندگان در گروه آزمایش به طور معنا داری در درک مطلب پیشرفت داشتند اما در طرز نگرش فراگیران نسبت به خواندن در گروه های شاهد و آزمایش تغییر معنا داری به وجود نیا مد. هم چنین مشخص شد که وقتی جنسیت شرکت کنندگان مطرح بود از نظر آماری هیچ تغییر معنا داری بین گروه ها وجود نداشت.

منابع مشابه

تاثیر دانش واژگانی و دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی آموزان غیر ایرانی

چکیده درک مطلب فرایند کسب اطلاعات از متون خوانداری و شنیداری است که نقشی اساسی در یادگیری زبان ایفا می‏نماید. چندین عامل در درک مطلب دخیل‏اند که دانش واژگانی و دانش پیشین از آن جمله‏اند. پژوهش پیش رو بر آن است تا به صورت میدانی به بررسی تاثیر آموزش واژه و فعال‏سازی دانش پیشین بر درک مطلب خوانداری فارسی‏آموزان غیرایرانی مرکز آموزش زبان فارسی دانشگاه بین‏المللی امام خمینی(ره) بپردازد. به این منظو...

متن کامل

تأثیر وجود شاخصهای فراگفتمانی بر درک مطلب خواندن انگلیسی دانش آموزان دبیرستانی

چکیدهپژوهش حاضر، میزان تأثیر وجود راهبردهای فراگفتمان را در متون انگلیسی بر درک مطلب خواندن دانشآموزاندبیرستانی بررسی کرده است. در این مطالعه اثر آگاهی از وجود شاخصهای فراگفتمان بر درک مطلبدانش آموزان نیز بررسی شده است. برای این منظور 150 دانشآموز مراکز پیشدانشگاهی شهرستانهای اردبیل ونمین در آزمون مهارت زبان نلسون شرکت کردند. بر اساس نتیجهی آزمون، تعداد 96 نفر از دانشآموزان با نمراتتا یک انحراف...

متن کامل

بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف درک مطلبی دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آن‌ها در مهارت درک مطلب انگلیسی

فن آوری های ارتباطی مثل تلفن ثابت و همراه ،اینترنت و رایانامه نقش مهمی در دنیای امروزی دارند. رایانامه (شکل غیرهمزمان ارتباط مبتنی بر رایانه)آنچه را که فرد می تواند در کلاس درس انجام دهد بیشتر می کند. این ابزار به رایج ترین ابزار ارتباطی در محیط آموزشی تبدیل شده است. پژوهش حاضر " بررسی تاثیر ارسال و دریافت تکالیف دانش آموزان پیش دانشگاهی ایرانی با استفاده از رایانامه بر میزان انگیزه و توانایی آ...

متن کامل

تاثیر روش تدریس «تکلیف-محور» بر درک مطلب زبان آموزان

خواندن و درک مطلب یکی از موارد اساسی و مهم برای دریافت معنی از متن           می باشد. تاکید بر مهارت خواندن فراگیران زبان های خارجی یکی از مهمترین موضوعات متدولوژی در زمینه آموزش زبان است. یکی از مشکلات فراگیران ایرانی عدم تمایل آنان در مواجه با تعامل با متن های خواندن و درک مطلب می باشد،  در حالی که بیشتر متون انگلیسی در ایران بر اساس خواندن و درک مطلب طراحی شده اند. برای اینکه مهارت خواندن نق...

متن کامل

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان

مقدمه: نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای سازمان‌دهی و ارائه دانش است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان انجام گرفت. روش کار: این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 61 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023