بررسی تأثیر روش ترکیبی و تحلیلی در خواندن کلمات در نوآموزان زبان انگلیسی

پایان نامه
چکیده

مهارت خواندن یکی از مهارت های ضروری در یادگیری زبان خارجی است. از آن جایی که زبان آموزان در کشوری مانند ایران بیشتر به منابع نوشتاری مانند کتب، مجلات، مقالات اینترنتی و غیره دسترسی دارند و کمتر موقعیت استفاده ی گفتاری و مکالمه ی انگلیسی برایشان فراهم می شود، نیاز به تسلط در فهم متون نوشتاری بیشتر احساس می شود. با وجود این که هدف نهایی، فهم متون نوشتاری است، اهمیت سطوح ابتدایی و توانایی تشخیص و خواندن کلمات (حتی اگر معنی آن ها را ندانند) نباید نادیده گرفته شود. بنابراین، نقش معلمان در آموزش خواندن در سطوح اولیه بسیار حائز اهمیت می باشد. برای تربیت زبان آموزانی که توانایی استفاده مستقل و کارامد از متون نوشتاری زبان انگلیسی را دارند، معلمان زیان انگلیسی نیاز به داشتن اطلاعات جامع و کاربردی د رزمینه آموزش خواندن در سطوح ابتدایی را دارند. در طول سالهای متمادی ، رویکردهای بسیاری در زمینه آموزش خواندن به نواموزان زبان انگلیسی ارائه شده است. تحقیق حاضر آموزش خواندن به نوآمزان زبان انگلیسی از طریق دو روش تحلیل آوایی و ترکیب آوایی را مورد بررسی قرار می دهد. در روش ترکیبی ابتدا صداهای زبان به صورت جداگانه آموزش داده میشوند و سپس دانش آموزان با کنارهم قرار دادن و ترکیب آنها کلمات را می خوانند . در روش تحلیلی ابتدا کلمات به صورت کامل دراختیار دانش آموزان قرار می گیرند و پس از اطمینان از به خاطر سپردن شکل نوشتاری آن ها کلمات به صداهای سازنده آن ها تجزیه می شوند. شرکت کنندگان این تحقیق هفتاد دانش آموز دختر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی از دومدرسه ی شهر نیشابور می باشند. طول مدت آموزش نه جلسه برای هر جلسه نود دقیقه در نظر گرفته شد. برای آزمودن نتیجه ی تحقیق، برگه ای حاوی پنجاه کلمه تهیه و تعداد کلماتی که به صورت صحیح خوانده شد نمره ی هر دانش آموز را تشکیل داد. در پایان کار میانگین دو گروه محاسبه شد و با استفاده از تست t، دو گروه با هم مقایسه شدند. نتایج آزمون تفاوت محسوسی را بین این دوروش آموزش نشان نداد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هر دو روش برای آموزش خواندن به نو آموزان به یک اندازه موثر می باشند.

منابع مشابه

بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر کلاس معکوس بر مهارت خواندن زبان انگلیسی است. برای نیل به این هدف دو کلاس زبان‌عمومی به‌عنوان نمونه در دسترس انتخاب و به عنوان گروه آزمایش(n-25) و گروه کنترل (n-25) در نظر‌گرفته شدند. توانائی خواندن هردوگروه پیش‌و پس‌ازآزمایش‌‌با آزمون PET (Preliminary English Test) مورد بررسی قرار‌گرفت. نمرات پیش آزمون نشان دهنده یکسان بودن سطح مهارت‌خواندن شرکت‌کنندگان قبل از آزمایش ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

تفاوت تأثیر کلمات ربط ساده و مرکب بر میزان برداشت مطلب در زبان انگلیسی

چکیده: هدف از اجرای این تحقیق بررسی میزان درک مطلب از طریق متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط ساده به هم ربط داده شده اند، در مقایسه با متن های خواندنی که جملات آنها توسط حروف ربط مرکب به هم ربط داده شده اند بوده است. بدین منظور، محقق جامعه آماری خود را دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان قرار داد و دو کلاس به عنوان نمونه آماری خود با استفاده از پیش آزمون انتخاب کرد و دانشجویان این ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023