بررسی انتقادی متن کتاب انگلیسی پایه هفتم

پایان نامه
چکیده

دانش آموزان و معلمین همواره با کلمات، ساختارها وتصاویر زیادی در متون درسی مواجه می شوند که بردانش، نگرش و درک آنها تاثیر می گذارد حتی اگر آنها از این معانی پنهان و ایدئولوژیهای مخفی آگاهی نداشته باشند.این پایان نامه مطالعه ای پیرامون جنبه های مختلف بروز قدرت در متون انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران می باشد.در این تحقیق متن کتاب درسی و فعالیتهای پایه هفتم دوره متوسطه اول که به تازگی و پس ازتغییراتی منتشر شده ودر مدارس دولتی ایران تدریس می شود، تحت تحلیل و بررسی انتقادی قرار گرفت.در این مطالعه و تحلیل انتقادی، گفتار، نوشتار وتصاویر این کتابها بررسی گردید. سپس پیامها و زمینه های مرتبط با مفهوم قدرت چون ایدئولوژی، فرهنگ و جنسیت کشف و استخراج و عدم تعادل درمطالب وتصاویر مذکور مشاهده گردید.در واقع،متن تدریسی مورد نظرنشان دهنده القای یک فرهنگ و ایدئولوژی بومی و اسلامی است ودانش آموزان هدف دسترسی آسان به اطلاعات فرهنگی زبان خارجی مورد نظر ندارند.یافته های این تحقیق همچنین یک نگرش تبعیض گرایانه جنسی را نشان می دهد.همه این موارد می تواند مدلول و معلول ابراز و اعمال قدرت، نفوذ و تسلط قوه حاکمه، سیاستگزاران و مولفین این متون که سیاستهای کلی این متون را رقم می زنند، باشد. در این مورد محوریت با تفکر ایرانی-اسلامی و اجتناب از ورود فرهنگ و ایدئولوژی بیگانه است. همچنین همانطور که گفته شد مواردی از تبعیض جنسی مشاهده گردید.با تمرکز بر روی چگونگی ارائه تصاویر از شخصیتها میتوان موارد محتمل عدم تعادل و بی عدالتی موجود در متون و تصاویرکه باعث تقویت برخورد و تفکر قالبی و کلیشه ای در دانش آموزان می شود را کشف کرده و در انتها آنها را حذف یا راه حل مناسب ارئه کرد.

منابع مشابه

آموزش زبان انگلیسی به دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی نقد برنامه، کتاب پایه هفتم و کتاب معلم

هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش­آموزان کم­توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش­آموز و کتاب کار (پایۀ هفتم) و کتاب راهنمای تدریس است. روش پژوهش حاضر توصیفی– تحلیلی است. با توجه به معیارهای نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب درسی و کار ارائه گردید. از مهم­ترین نقاط قوت کتاب درسی می­توان به معرفی کارکردهای زبانی و روال­های اجتماعی متداو...

متن کامل

بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت‌محور

با توجه به تحولات اخیر آموزش زبان انگلیسی و بازتاب آن در کتاب‌‌ها و مواد آموزشی مدارس کشور، مقالة حاضر کتاب زبان انگلیسی پایة هفتم را از نقطه‌‌نظر رویکرد فعالیت‌‌محور به آموزش و طراحی درس بررسی می‌‌کند. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب نظری کلی فعالیت الیس (2003)، تمرین‌‌های هشت درس تحلیل شدند و سپس بر اساس معیارهای این چهارچوب ماهیت آن‌ها مطالعه شد. بر اساس یافته‌‌های این مطالعه، فقط 16 عدد ا...

متن کامل

بررسی هم سویی کتاب جدید زبان انگلیسی، محتوای آموزش و پرسش‌های پایان ترم پایه هفتم دبیرستان

این پژوهش بمنظور ارزیابی مقدار هم سویی کتاب پراسپکت 1 (کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم دبیرستان در ایران)، پرسش های پایان ترم، و محتوای آموزش انجام شد. جهت نیل به این مقصود، تنوع بعد شناختی و بعد دانش موجود در پرسش های پایان ترم، محتوای آموزش و کتاب درسی بر اساس هدف های آموزشی تجدید نظر شده بلوم (Anderson & Krathwohl, 2001) بررسی شده است. در این راستا، چک لیست رضوانی و زمانی (1391) و پرسشنامه رضوان...

متن کامل

بررسی انتقادی کتاب «فایل انگلیسی آمریکایی»

تحقیق حاضر به تحلیل گفتمان انتقادی کتاب «فایل انگلیسی آمریکایی» می‌پردازد. هدف این تحقیق بررسی عوامل گفتمانی، جهت‌گیری‌های ایدئولوژیکی و فرهنگی و چگونگی ارائه آنها درکتاب مذکور است. به این منظور دو متن و چند تصویر از کتاب نامبرده انتخاب شده است. ساختارهای گفتمان‌مدار این دو متن بر اساس چارچوب ون دایک (1998) بررسی شده است. این چارچوب مؤلفه‌های گفتمانی، اجتماعی و‌ شناختی را بررسی می‌کند. در تحلیل...

متن کامل

بررسی و نقد مؤلفه های فرهنگی و هویتی کتاب درسی زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم)

چکیده مقاله حاضر به بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه اول متوسطه (هفتم) از منظر مولفه های فرهنگی و هویتی شامل اسامی اشخاص، اماکن، البسه، پوشش، غذا، نوشیدنیها و مشاغل می پردازد. بررسی این کتاب بر اساس روش تحلیل محتوایی، مصاحبه و گفتگو با 8 معلم که کتاب حاضر را تدریس کردهاند و 12 نفرمتخصص حوزه آموزش زبان تهیه شده است.نتایج این بررسی نشان می دهد که مولفین نتوانسته اند به اندازه کافی به مولفه های فرهنگ...

متن کامل

بررسی و نقد کتاب «زبان انگلیسی پایه هفتم» از دیدگاه طرح درس فعالیت محور

چکیده با توجه به تحولات اخیر آموزش زبان انگلیسی و بازتاب آن در کتاب­ها و مواد آموزشی مدارس کشور، مقاله­ی حاضر به بررسی کتاب زبان انگلیسی پایه­ی هفتم از نقطه­نظر رویکرد فعالیت­محور به آموزش و طراحی درس می­پردازد. بدین منظور، با استفاده از چهارچوب نظری کلی فعالیت الیس (2003)، تمرین­های هشت درس تحلیل شدند و سپس بر اساس معیارهای موجود در این چهارچوب، ماهیت آنها مورد مطالعه قرار گرفت. بر اساس یافته...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023