تأثیر برنامه های پیام رسان همزمان تلفن همراه بر توانایی خواندن و درک مطلب فراگیران پیشرفته ی زبان انگلیسی

پایان نامه
چکیده

با پیدایش دستگاه های جدید تلفن همراه، آموزش زبان بوسیله ی موبایل، توجه بسیاری از مدرّسان زبان و محقّقان را به خود جلب کرده است. آموزش زبان بوسیله ی موبایل به خودی خود امر تازه ای نیست، اما دستگاه های جدید از جمله گوشی های هوشمند مجهز به آندروید به طرز چشمگیری یادگیری زبان خارجه را برای فراگیران امروزی تغییر داده اند. علیرغم استقبال قابل توجه از آموزش زبان بوسیله ی موبایل ، مطالعات کمی بر روی ویژگی های خاص این دستگاه ها مانند پیام های فوری، ویدئو-پیام و یا push-to-talk متمرکز شده است. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ چگونگی آموزش مهارت خواندن و درک مطلب، هم از طریق برنامه های پیام رسان تلفن همراه و هم از طریق روش مبتنی بر کلاس بررسی شود. برای انجام این پروژه که به روش کیفی-کمی و پیش-تجربی به اجرا درآمده است، از سی فراگیر دختر و پسر ایرانی که انگلیسی را به عنوان زبان خارجه و در سطح پیشرفته آموخته اند بر اساس نمونه گیری هدفمند استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از تصاویر برگرفته از محیط نرم افزار پیام رسان وایبر، پرسشنامه بررسی سوابق شرکت کنندگان، آزمون خواندن و درک مطلب آیلتس، پرسشنامه ی بررسی نگرش فراگیران، و گزارشات و یادداشت های روزانه ی منعکس کننده فراگیران جمع آوری شد. پس از تجزیه و تحلیل داده های کمی با استفاده از آزمون های مختلف پارامتری، محقّق به این نتیجه رسید که گروهی که از طریق تلفن همراه آموزش دیده بودند در آزمون خواندن و درک مطلب آیلتس عملکرد بهتری نسبت به گروهی که در کلاس تعلیم دیده بودند، داشته اند و اختلاف عملکرد این دو گروه با یکدیگر از نظر آماری معنی دار بوده است. نگرش فراگیران گروه تجربی نسبت به رضایت بخشی، سودمندی، و کارایی گوشی های هوشمند نیز براساس چارچوب ارزیابی شارلپز مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که دانش آموزان به طور کلی درک مثبتی نسبت به استفاده از گوشی های هوشمند برای یادگیری خواندن درک مطلب داشته اند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر تدریس راهبردهای خواندن بر توانایی درک مطلب متون در فراگیران زبان انگلیسی در ایران

این مطالعه تاثیر تدریس شش عدد از راهکارهای خواندن بر توانایی درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی را درسطح دانشگاه مورد بررسی قرار داده است. برای اجرای این تحقیق تعداد 62 دانشجوی دختر و پسر سال اول رشته ی آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاداسلامی واحد تبریز با میانگین سنی 18 الی 22 انتخاب شدند.از قسمت خواندن تست استاندارد تافل با نسخه ی 2005 برای همگون سازی دانشجویان و همچنین پیش تست و پس تست استفاده شده...

تأثیر تعامل بر درک مطلب خواندن

هدف از این پژوهش بررسی میزان درک مطلب خواندن ۲ گروه از زبان آموزان سطح متوسط ایرانی از یک متن در ۲ قالب متفاوت می باشد. گروه اول از زبان آموزان متن را بصورت ساده شده (هم از لحاظ واژگانی و هم از لحاظ دستوری) خوانده و به سوالات درک مطلب پس از آن پاسخ دادند. گروه دوم همان متن را بصورت اصلی (ساده نشده) خوانده ولی قبل از پاسخ دادن به سوالات این فرصت را داشتند تا با معلم خود تعاملی ایجاد کرده و نکات ...

متن کامل

دو روش خواندن : تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان

      هدف این تحقیق بررسی تأثیر خواندن سایه‌ای و خواندن راهبردی مشارکتی  بر عملکرد خواندن و درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی بود. محققان 3 کلاس در سطح مقدماتی در کانون زبان ایران که شامل 90 زبان‌آموز مؤنث بود را انتخاب کردند و آنها را به صورت تصادفی به دو گروه تحقیق و یک گروه شاهد تعیین کردند. همگنی آنها در مهارت درک مطلب از طریق پیش آزمون برگرفته از آزمون کت تأیید شد و 66 زبان‌آموز (...

متن کامل

بررسی رابطه ی هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) در فراگیران ایرانی

نظریه ی هوش چندگانه ی هاوارد گاردنر در دهه ی80 میلادی بسیاری از پژوهشگران در حوزه ی یادگیری و آموزش زبان دوم را بر آن داشت تا به بررسی رابطه ی بین میزان موفقیت فراگیران زبان دوم یا زبان خارجی و هوش های مختلف آن ها بپردازند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس است. روش کار: از کل 290 داوطلب شرکت کننده در آزمون اصلی آی التس در سال 2007 در شهر م...

متن کامل

تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان

مقدمه: نقشه مفهومی ابزاری ترسیمی برای سازمان‌دهی و ارائه دانش است. این مطالعه باهدف تعیین تأثیر استراتژی نقشه مفهومی بر پیشرفت تحصیلی و یادگیری معنی‌دار خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی در دانش آموزان انجام گرفت. روش کار: این پژوهش یک طرح شبه آزمایشی پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل است. نمونه شامل 61 دانش‌آموز دختر پایه سوم دبیرستان شهر کرج بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - سبزوار - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023