طراحی معیار ارزشیابی پایگاه های هویت و دیدگاه دانش آموزان نسبت به نقش دبیران در مقیاس شکل گیری هویت و ارتباط آنها با سرمایه های اجتماعی فرهنگی و وابستگی ملی در مکانهای آموزشی

پایان نامه
چکیده

مطالعات چشمگیری در مورد ارتباط سازنده معلم و دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. با وجود این ، از پایگاه های هویت دانش آموزان و دیدگاههای آنها که می تواند نقش موثری در شکل گیری و نهادینه شدن پایگاه های هویت داشته باشد چشم پوشی شده است. با در نظر گرفتن این امر، محقق تصمیم گرفت که پنج مرحله را در این تحقیق مورد به انجام رساند. اولین مرحله شامل طراحی دو پرسشنامه می باشد که یکی از آنها بر اساس پایگاههای هویت iss) ) مارسیا (1966) می باشد و دیگری دیدگاههای دانش آموزان (lp ) نسبت به نقش دبیران در ساختار هویت پرداخته است. دو پرسشنامه دیگر شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی فرهنگی (sccq) و پرسشنامه وابستگی ملی (hcaq) می باشند که جهت شناسایی نقش این دو عامل در شکل گیری هویت مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین مرحله شامل طراحی سوالات دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها میان سه هزار و پانصد و بیست دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی ، زبانکده ها و دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد برگزار شدند. پس از حذف پرسشنامه هایی که به صورت کامل پاسخ داده نشده بودند، 1820 پرسشنامه باقی ماند. دومین مرحله شامل تعیین بسندگی پرسشنامه های (iss) و ( lpq) با استفاده از برنامه لیزرل و مدل semبود که شاخص های معتبری به دست آمد. در ضمن ، بسامد و کای اسکور معتبری در سوالاتی مانند ارجحیت زبان انگلیسی، اینترنت و ارتباط بین المللی به دست آمد. در مرحله چهارم ارتباط منفی بین زیر ساختهای هویت و نظر دانش آموزان در باره جنبه های فرهنگی و سیاسی در پرسشنامه lpq ، برونگرایی و انسجام اجتماعی در پرسشنامه sccq و وابستگی فرهنگی و مذهبی در پرسشنامه hcaq به دست آمد. در مرحله پنجم مشخص گردید که نظر فرهنگی در lpq انسجام اجتماعی و باسوادی در پرسشنامه sccq و وابستگی ایرانی در پرسشنامه hcaq می توانند از عوامل پیش بینی کننده در شکل گیری هویت باشند. نتیجه چشمگیر این تحقیق این است که عامل تعیین کننده در بوجود آمدن پایگاههای هویت بستگی به وضعیت و حالت اجرای هر عاملی دارد.

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

Degenerate Four Wave Mixing in Photonic Crystal Fibers

In this study, Four Wave Mixing (FWM) characteristics in photonic crystal fibers are investigated. The effect of channel spacing, phase mismatching, and fiber length on FWM efficiency have been studied. The variation of idler frequency which obtained by this technique with pumping and signal wavelengths has been discussed. The effect of fiber dispersion has been taken into account; we obtain th...

متن کامل

نقش و کارکرد کتاب‌های تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی در شکل گیری هویت ملی

نهادآموزش و پرورش، عامل رسمی انتقال فرهنگ و دا نش به نسل جوان و تضمین کننده‌ی بقا و ثبات جامعه است. بنابراین، توجه کارشناسانه در انتخاب محتوای درسی و پیام‌های آنها، می‌تواند به صحت و سلامت فرآیند شکل دهی هویت ملی و همچنین رشد آن در دانش آموزان کمک نماید. به همین دلیل، مسأله‌ی کلی پژوهش حاضر عبارت است از؛ چگونگی پرداختن کتب تعلیمات اجتماعی پنجم دبستان و سوم راهنمایی، به عنوان مقاطع پایانی دو دور...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023