نام پژوهشگر: آذر حسینی فاطمی

نقش کمال گرایی زبان آموزان در موفقیت یادگیری زبان خارجی, تحصیلات دانشگاهی و اضطراب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  فهیمه آخوندپور منطقی   رضا پیشقدم

در کشور ما ، ایران ، موفقیت در یادگیری زبان خارجی با توجه به توانش زبانی گویندگان اصلی زبان تعریف می شود. در حقیقت ، مفاهیم " بهترین " و " کاملترین " در سیستم آموزشی ما وجود داشته و ارزش محسوب می شوند. چنین تمایلات کمال گرایانه ای در میان زبان آموزان و معلمان زبان ممکن است اثرات سوئی بر موفقیت در یادگیری زبان خارجی داشته باشد. بنابراین نیاز به بررسی مسئله کمال گرایی در زمینه زبان آموزی ویادگیری آن در کشور ما وجود دارد. در این مطالعه ، نقش کمال گرایی زبان آموزان در موفقیت آنان در یادگیری زبان خارجی ، تحصیلات دانشگاهی و اضطراب زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت. یک نمونه 300 نفری از دانشجویان سال سوم و چهارم زبان انگلیسی در دانشگاههای مشهد به دو پرسشنامه کمال گرایی اهواز ( 1380 ) و اضطراب اشپیل برگر (1983) پاسخ دادند. نمرات چهار مهارت خواندن ، گفت و شنود ، و نوشتن آنان نیز از طریق پرسشنامه ها اخذ گردید. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که یک ارتباط معنادار منفی میان سه مهارت خواندن ، گفت و شنود ، معدل کل زبان آموزان و میزان کمال گرایی آنان وجود دارد . نتایج این تحقیق فرضیه پژوهشگر مبنی بر ارتباط میان سن ، جنس و کمال گرایی را تأیید نکرد. تجزیه و تحلیل بیشتر داده ها نیز انجام شد. بدین منظور دانشجویان براساس نمرات چهار مهارت زبان انگلیسی و معدل کل به دو گروه موفق و ناموفق تقسیم شدند. سپس میزان کمال گرایی گروه های موفق و ناموفق مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج این قسمت یافته های تحلیل همبستگی را ( بجز در مورد معدل کل ) تأیید نمود. در مجموع ، یافته های این پژوهش نشان داد که نوعی همبستگی میان تمایلات کمال گرایانه زبان آموزان و موفقیت پایین در تحصیلات دانشگاهی و همچنین چهار مهارت زبان انگلیسی وجود دارد. با توجه به این یافته ها به نتایج ضمنی ذیل برای سیستم آموزشی و برای زبان آموزان و معلمان زبان می توان اشاره کرد. سیستم آموزشی ما نیاز به نوعی رویکرد آموزشی ساخت گرایانه دارد که در آن تمایلات کمال گرایانه وجود ندارد. زبان آموزان ما باید بیاموزند که در یادگیری زبان خارجی اهداف واقعی برای خود تعیین کنند و از اهداف ایده آل گرایانه و دست نیافتنی بپرهیزند. در نهایت معلمان زبان باید نسبت به مسئله کمال گرایی به عنوان یک مشکل آموزشی حساس و آگاه شوند و از ایجاد چنین تمایلاتی در زبان آموزان خود بپرهیزند .

ارتباط بین هوش های چند گانه زبان آموزان، مهارت های زبانی و موفقیت تحصیلی ایشان در زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  بنفشه مروی   آذر حسینی فاطمی

هدف این مطالعه بررسی رابطه معنی داری بین مهارت های یادگیری زبان انگلیسی شامل خواندن، نوشتن، گفت و شنود و تحصیلات دانشگاهی با هوش های چندگانه می باشد. بدین منظور 96 نفر از دانشجویان سال سوم و چهارم دوره کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در رشته ادبیات انگلیسی انتخاب شدند. به زبان آموزان نمونه ترجمه شده تست میداس داده شد تا هوش های چندگانه آنها اندازه گیری شوند. همچنین نمرات زبان آموزان ، در چهار مهارت خواندن، نوشتن وگفت و شنود و همچنین معدل کل از بخش آموزش دانشکده گرفته شد. نمرات بدست آمده از آزمون میداس مربوط به هشت هوش به عنوان متغیرهای مستقل و نمرات چهار مهارت خواندن، نوشتن، گفت و شنود و معدل کل بعنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که از میان هوش های هشتگانه، ارتباط معنا داری وجود دارد بین: 1. هوش زبانی و معدل کل 2. هوش های زبانی، منطقی و خودشناسی و مهارت نوشتن 3. هوش های زبانی، منطقی و دیداری و مهارت های گفت و شنود ودر مورد مهارت خواندن هیچگونه ارتباط معناداری دیده نشد. همچنین نتایج رگراسیون چندگانه نشان داد که هوش های چندگانه (بعنوان متغیرهای مستقل) نمیتوانند عملکرد زبان آموزان را در چهار مهارت خواندن، نوشتن، گفت و شنود و همچنین معدل کل (بعنوان متغیرهای وابسته) پیشگویی کنند.

تحلیل استعاری عقاید مدرسا و زبات آموزان در مورد شرایط کنونی و ایده آل تدریس و یادگیری زبان انگلیسی در مدارس و موسسات زبان در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388
  صفورا ناوری فارمد   رضا پیش قدم

abstract following innovations in the field of elt, a new topic which has recently attracted a lot of attention is metaphor analysis. although this area of research is still in its infancy in elt, it seems that the idea can shed more light on the puzzle of english language learning and teaching. therefore, the major aim of this study is to analyze language learning and teaching in formal and informal contexts of education in iran, employing metaphor analysis. to this end, the researcher has conducted the study in two phases: qualitative and quantitative. to conduct the qualitative research, some teachers and students in schools and institutes were asked to produce as many metaphors as possible about teaching and learning in the current and ideal situations. to do the quantitative research, the researcher based on the guidelines laid down by the scholars in the field, designed a checklist and asked the teachers and learners to select the metaphors which fit their current and ideal situations of teaching and learning at schools and language institutes. the results of both phases of the study demonstrated the school teachers persistence on teaching and viewing learners based on the major premises of behaviourism; while the school learners preferred to take part in classes which follow the rules of cognitivism, the same rules that language institute teachers and learners believed are run in their classes. therefore, it was found that institute teachers and learners who live in the cognitive era now wish to move towards the situative perspective of education which promotes them one step ahead of school teachers and learners. finally, the results were discussed in the context of language education in iran and some implications and suggestions were presented. key terms: cognitive linguistics, conceptual metaphor, linguistic metaphor, metaphor analysis this document was created with win2pdf available at http://www.daneprairie.com. the unregistered version of win2pdf is for evaluation or non-commercial use only.

مقایسه میزان جذب در توجه ضمنی و ارادی به فرم در کلاسهای ارتباط-محور آموزش زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  مریم نظام الشریعه   محمد رضا هاشمی

در تحقیق حاضر میزان جذب در توجه ضمنی و ارادی به فرم مقایسه شده است. از این رو دو فرم گرامری ("مجهول" و "گذشته استمراری در برابر گذشته ساده") برای مطالعه انتخاب شدند. هشتاد و یک دانش آموز زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دو آموزشگاه خصوصی زبان واقع در استان خراسان شمالی، شهرستان بجنورد و یک معلم ( خود محقق ) در این تحقیق شرکت کردند. برای هر یک از این دو فرم گرامری و هر یک از دو نوع توجه به فرم یک جلسه کامل اختصاص داده شد. (جمعا چهار جلسه ی نود دقیقه ای) نتیجه پیش آزمون ها، پس آزمون ها و پس آزمون های تاخیری تصویر-تکلیف مدار بیانگر آن بود که برای هر دو نوع فرم گرامری، هر دو نوع توجه به فرم موثر واقع بود. اما نتایج پس آزمون های کیفی نشان داد که در مورد فرم مجهول هیچ یک از دو نوع توجه به فرم موثر واقع نشدد. همچنین از بررسی نتیجه های پس آزمون های تاخیری این طور برآمد که هر دونوع توجه به فرم منجر به حفظ دانش جذب شده در دانش آموزان شدند، به جز در مورد فرم مجهول در گروه توجه ضمنی. عملکرد دانش آموزان در این گروه افت چشم گیری نسبت به نمره های پس آزمونشان داشت. نتایج این تحقیق استفاده از هر دوروش توجه به فرم – ضمنی و ارادی- را در کلاس های ارتباط – محور انگلیسی به عنوان زبان خارجی تایید و توصیه می کند. بعلاوه ، این نتایج به این نکته نیز اشاره دارد که لزوما یک نوع به خصوص توجه به فرم برای همه فرم های زبانی به طور یکسان موثر نیست بلکه ممکن است گاهی نوع خاصی از توجه به فرم برای فرم های گرامری مناسب تر باشد.

تاثیر اسستفاده از زبان بومی زبان آموزان در یاد گیری و میزان بخاطر سپاری لغات.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  جعفر مقیمی چاهک   بهزاد قنسولی

بسیاری از صاحبنظران معتقدند دانش لغوی نقش بسیار مهمی در مهارت زبان آموز در بکارگیری زبان دوم ایفا می کند. برای یادگیری لغت در زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی تکنیک های مختلفی پیشنهاد شده است. اما در میان این تکنیک ها تاثیر استفاده از زبان اول زبان آموزان بر یادگیری و به خاطر سپاری لغات جدید کمتر مورد توجه قرار گرفته است. یکی از عواملی که در حال حاظر در تدریس لغت در زبان خارجی مورد توجه قرار می گیرد استفاده از متن می باشد. در بسیاری از موارد استفاده از جمله و یا متون بزرگتر از جمله به عنوان جایگزینی برای استفاده از زبان مادری زبان آموزان در نظر گرفته شده است. در این تحقیق نقش استفاده از زبان مادری دانش آموزان در یادگیری و به خاطر سپاری لغات جدید در زبان انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. بعلاوه لغات مورد تدریس در دو متن جمله ای و بزرگتر از جمله (متن کوتاه) ارائه می شوند. بدین ترتیب با تشکیل گروه هایی که در سطح مشابهی از زبان انگلیسی قرار دارند تاثیر استفاده از زبان اول زبان آموزان در مقایسه با شرایطی که در آن زبان اول دانش آموزان مورد استفاده قرار نمی گیرد و زبان مورد استفاده در کلاس فقط زبان انگلیسی می باشد مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین برای مقایسه تاثیر استفاده از زبان اول با تاثیراستفاده از شرایط متنی مختلف لغات جدید در دو نوع متنی که در بالا ذکر شد ارائه می شوند.

بررسی رضایت، انتظارات و چالش های معلمان در برنامه های ضمن خدمت معلمان مدارس دولتی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  بی بی خدیجه طاطار   آذر حسینی فاطمی

هدف اصلی این تحقیق بررسی درک معلمان زبان انگلیسی مقطع راهنمایی مدارس دولتی ایران از دوره های حضوری ضمن خدمت و تحلیل نیازهای شغلی آنان و نیز انتظارات آنان از این دوره ها بود.همچنین تلاش شد تآثیر احتمالی سطح تحصیلات، سابقه ی خدمت و جنسیت بر روی این درک بررسی شود. در این تحقیق نقش شرایط محیط کار در ارتقا حرفه ای معلمان به طور خاص مورد توجه قرار گرفته است؛ اینکه چگونه عوامل موجود در محیط کار می تواند نقش تسهیل کننده یا بازدارنده در ارتقا حرفه ای معلمان داشته باشد. به منظور دستیابی به اهداف یادشده پرسشنامه ای طراحی و در میان 140 نفر از معلمان زبان مقطع راهنمایی استان گلستان (73 نفر مرد و 67 نفر زن) توزیع شد. پرسشنامه 4 بخش داشت و شامل سوالات چهارگزینه ای، تشریحی و لیکرت اسکیل بود. کلیه ی تحلیل های آماری بر روی بخش اصلی پرسشنامه (شامل 59 سوال)، که مربوط به درک معلمان از این دوره ها بود، انجام گرفت. اعتبار این بخش با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی سنجیده شد. نتایج انووای یک طرفه نشان داد که سابقه ی تدریس و سطح تحصیلات تاثیری در درک معلمان از این دوره ها نداشته است. در حالی که نتایج آزمون تی نشان داد که معلمان زن بیشتر از مردها از دوره ها رضایت داشته اند. یافته های تحقیق از طرف دیگر نشان داد که این معلمان با چالشهایی در محیط کاری خود روبرو هستند که عبارتند از: ارتقا سطح مهارت زبان انگلیسی خود، بی انگیزگی دانش آموزان، کتاب های درسی قدیمی، سیستم آموزشی نمره-محور و آزمون-محور، وجود تبصره های آموزشی نامناسب، کمبود امکانات واهمیت ندادن والدین به آموزش فرزندان. نتایج بررسی های کیفی نشان داد که معلمان شرکت کننده در این تحقیق به گستره ی بیشتری از دانش و مهارت حرفه ای نیاز دارند. در کنار کلاسهای مکالمه و دوره برای بالا بردن سطح مهارت زبان انگلیسی خود، این معلمان به کلاسهای عملی تری در حیطه ی روشهای نوین تدریس نیاز دارند. علاوه بر این، آنها خواهان یادگیری روشهای استفاده از کامپیوتر برای تدریس نیز هستند و دوست دارند یاد بگیرند چگونه می توانند در ارتباطات مجازی شرکت نمایند. آنها همچنین دوست دارند این دوره ها از مدرسان کارآمد تری استفاده نمایند و می خواهند در طراحی و اجرای این دوره ها مشارکت بیشتری داشته باشند.

نمود جنسیت در کتابهای آموزش زبان انگلیسی دبیرستان و پیش دانشگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  زهرا حیدریان   آذر حسینی فاطمی

فرهنگهای متفاوت الگوهای ارزشی متفاوتی را نهادینه می کنند. نهادینه کردن این الگوها و انتقال آنها به افراد جامعه از طریق فرآیند جامعه پذیری صورت میگیرد. نقش پذیری جنسیتی، باور فرد نسبت به تساوی جنسیتها و حتی علایق و نوع فعالیتهای هر فرد نتیجه فرآیند جامعه پذیری است. اگرچه در جامعه ایران، تغییرات شگرفی در خصوص مشارکت زنان روی داده است و در پی آن، زنان به تخصص های علمی و مناسب مهم دولتی راه یافته اند، لیکن این تغییرات در کلیشه های شغلی و حرفه ای نمود و بازتاب چندانی در کتابهای درسی نداشته است.در نتیجه مطالعه حاضر به بررسی کتابهای درسی زبان انگلیسی دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی در ایران پرداخته و مسئله تساوی جنسیتی و چگونگی باز نمایی آن را در این کتابها به چالش می گیرد . از آنجایی که این مطالعه با رویکردی فمنیستی صورت گرفته مختصرا تاریحچه پیدایش فمنیسم شرح داده میشود. تاریخچه جنبش فمنیسم مدرن به سه دسته تقسیم میشود: موج اول که به جنبش قرن 19 تا 20 مربوط میشود عمدتا مربوط به حق رای زنان و شرکت در انتخابات میشد،: موج سیاسی دوم واکنشی به موج فردی اول بود وعمدتامرتبط با نابرابری قوانین، اختلاف فرهنگی، مشارکت زنان در جامعه و حق رای بود. پسا فمنیسم ،( دهه 80 تا کنون) که در واقع پاسخی به شکست متصور موج دوم بود. امواج مختلفی که فمنیسم را تحت تاثیر قرار داده اند سبب تکامل و تغییردیدگاه آن در جهت قبول تفاوت بین زنان و مردان شده اند. تکامل فمنیسم و توسعه آن سبب راه یافتن این جنبش در حوزه های متفاوتی از جمله ادبیات، فلسفه، دین، فیلم، فرهنگ و زبان شده است. در این مطالعه دیدگاههای فمنیستی در زبان و تاثیر آنها در کلاس و یادگیری نیز مورد بحث قرار میگیرد. هدف عمده در مطالعه حاضر تحلیل لغوی و محتوایی متن کتابهای تدریس زبان انگلیسی دبیرستان و پیش دانشگاهی با رویکردی ضابطه مند و به استناد معیار های تعیین شده توسط ریفکین ( 1998) میباشد . سوالاتی که در این مطالعه مورد بررسی قرار میگیرد: 1. آیا نسبت حضور زنان به مردان در بخش تصویری کتابها یکسان است؟ 2. آیا نسبت حضور زنان به مردان در بخش لغوی کتابها یکسان است؟ 3. چه ویژگیهایی به آنان نسبت داده شده؟ 4. چه تفاوتی میان به تصویر کشیدن زنان و مردان است؟ در این مطالعه فرض بر آن است که زنان و مردان با نسبتهای مساوی در دو بخش تصویری و لغوی نشان داده شده اند. به منظور غنی سازی یافته ها ، محقق از هر دو رویکرد کمی و کیفی بهره گرفته است .برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استدلالی استفاده شد ، و مربع خی برای هر چهار مورد محاسبه گردید .یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل کمی دلالت بر وجود نابرابری و تبعیض جنسیتی در کلیه کتابهای بررسی شده داشته اند . نتایج تحلیل محتوایی کتابها نیز حاکی از رویکردی سنتی و کلیشه ای بوده و تصویر ارائه شده از زنان نه با واقعیت های فعلی جامعه ایرانی و نه با جامعه غربی مطابقت داشت . نقش و حضور پررنگ مردان و نگاه نابرابر و تبعیض آمیز به زنان چه از لحاظ کمی و چه کیفی کاملا ملموس بوده و عدم حضور و یا حضور کمرنگ زنان بر واقعیتی فرهنگی اجتماعی مبتنی بر باورهای سنتی صحه گذاشت که در آن مرد جنس برتر و زن جایگاهی پایین تر و به عنوان جنس دوم دارد . در پایان پیشنهاد میشود که قسمتهای دیگر این کتابها و تمامی کتب دوره دبیرستان و پیش دانشگاهی از لحاظ نمود جنسیتی مورد بررسی قرار گیرد.

مطالعه مقایسه ای تعریف و تمجید بین زبان فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  صبا دوایی   محمدرضا هاشمی

این اثربه بررسی شباهتها و تفاوتهای مشاهده شده در کنش گفتاری تعریف و تمجید در زبانهای انگلیسی و فارسی می پردازد. نمونه های زبان فارسی (دوائی 2010) و زبان انگلیسی (مینز 1983؛هلمز 1986؛ هلمز و براون 1987و غیره) هردو به صورت مشاهده ی میدانی توسط ده نفر مشاهده و ثبت شد. اطلاعات بدست آمده در فارسی، از نظر جنسیت، سن، رابطه و موقعیت اجتماعی مخاطبین، و نیز ویژگیهای زبانی به روش توصیفی تحلیل شده و با نتایج نمونه های انگلیسی مقایسه شدند. اگرچه این مقایسه ی توصیفی برای تعمیم دادن به کل جامعه ی فارسی زبان و انگلیسی به کار نمی آید، ولی برای مشخص کردن ویژگی ها و طرح کلی تعریف و تمجید در این دو زبان می تواند مورد استفاده ی معلمین، زبان آموزان و مترجمین باشد. در تحقیقات فارسی و انگلیسی، صرف نظر از منزلت مخاطبین، زنان بیشترین تعاریف را ارائه و دریافت کرده اند. در تحقیق حاضرفراوانی این تعاریف ابتدا خطاب به فرد پایین دست، سپس به مخاطب بالادست و نهایتا به مخاطبین با جایگاه برابر ارائه شده اند. جالب اینجاست که زنان هنگام تعریف از مردان، بیشتر از افراد با منزلت بالاتر تعریف کرده اند. این در حالیست که در تحقیق حاضر، مردان حدود یک سوم تعاریف را ارائه و حدود یک چهارم تعاریف را دریافت کرده اند.

investigating the relationship between creativity and performance in written narrative tasks
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  فاطمه جاودانمهر   رضا پیش قدم

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

تحلیل تشبیهات اساتید و دانشجویان آموزش زبان انگلیسی و ادبیات درباره آموزش و یادگیری در وضعیت های موجود و ایده آل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  شهرزاد پورعلی   رضا پیش قدم

استعاره وسیله ای برای تسهیل فهم موضوعات پیچیده است. تحلیل استعاری به عنوان روشی مطمئن برای بررسی عقاید اساتید و دانشجویان در مورد آموزش و یادگیری استفاده می شود. هدف این تحقیق تحلیل استعاری عقاید اساتید,دانشجویان دوره لیسانس, فوق لیسانس و دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی و ادبیات در مورد آموزش و یادگیری در وضعیت های موجود و ایده آل است. در آغاز داده های حاصل از طریق پاسخ گویی به سوالاتی در قالب استعاره و همچنین انتخاب استعاراتی از پرسشنامه ای که قبلا توسط صاحبنظران این رشته طراحی شده در مورد شرایط موجود و ایده آل آموزش و یادگیری گرداوری شد. سپس داده ها بر اساس مدل پیشنهادی مارتینز? سلیدا و هوبر (2001) دسته بندی شد. نتایج نشان می دهد که براساس نظرات اساتید و دانشجویان شرایط کنونی بر رفتارگرایی تاکید دارد درحالیکه اساتید و دانشجویان علاقه خود را به دنبال کردن شیوه های آموزش و یادگیری شناخت گرایی و موقعیتی نشان می دهند

نقش شخصیت و هوش هیجانی در تجربه برانگیختگی معلمان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  علیرضا سبحان منش   آذر حسینی فاطمی

این تحقیق دارای سه هدف عمده بود شامل: بررسی کیفیت تجربه معلمان در برانگیختگی، دوم مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی و همچنین و ویژگی های شخصیتی 5 عاملی و برانگیختگی و سوم یافتن بهترین پیش بین های برانگیختگی. بدین منظور جامعه آماری 75 نفری از معلمان زبان انگلیسی، داوطلب شرکت در این تحقیق شده اند. سپس فرم های نمونه تجربه، تست ویژگی های شخصیتی پنج عاملی neo و تست هوش هیجانی bar-on را پر نمودند. شخصیت های آتوتلیک از غیر آتوتلیک جدا شدند و کیفیت زندگی آنان بر اساس اطلاعاتی که فرم نمونه تجربه نشان می داد، بررسی گردید. سپس از آزمون همبستگی و تی تست برای یافتن رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی، و رابطه بین شخصیت و برانگیختگی استفاده گردید. از آزمون رگرسیون چند خطی برای یافتن بهترین پیش بین برانگیختگی استفاده گردید. در بخش اول ابتدا مطالعه و تحقیق و سپس ارائه دروس به عنوان موثرترین فعالیت ها در ایجاد تجربه برانگیختگی شناخته شدند. نتایج بخش دوم یک رابطه ی معنی دار بین هوش هیجانی و برانگیختگی و زمان تجربه برانگیختگی را نشان دادند. همچنین تمامی عوامل شخصیتی غیر از دلپذیری با برانگیختگی دارای همبستگی بودند. بهترین پیش بین های برانگیختگی، دو عامل مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری از پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo شناخته شدند. اهمیت این نتایج در چهارچوب شخصیت آتوتلیک و رابطه ی آن با پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo بررسی شده است.

رابطه میان تفکر معلم، منبع قبول مسئولیت معلم، موفقیت معلم و استفاده از راهبردهای یادگیری زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  یاسر رضوانی   بهزاد قنسولی

تفکر معلم در سال های اخیر به عنوان ابزاری آموزشی در رشته آموزش زبان انگلیسی به طور خاص و امر آموزش به طور عام مطرح شده است. معلم متفکر معلمی است که اعتقادات خود را در مورد آموزش و یادگیری مورد بررسی قرار می دهد، مسئولیت اعمال خود را در کلاس به عهده می گیرد و به طور پیوسته تلاش می کند کیفیت کار خود را ارتقاء دهد. منبع قبول مسئولیت عاملی روانشناختی است که تأثیر چشمگیری بر انگیزه افراد دارد. افرادی که دارای منبع قبول مسئولیت درونی هستند معتقدند موفقیت و شکست آنها وابسته به میزان تلاش شان است، در حالیکه افراد دارای منبع قبول مسئولیت برونی بخت و اقبال و سرنوشت را از عوامل بسیار مهم قلمداد می کنند. محقق در این اثر تلاش دارد رابطه بین این دو عامل و راهبردهای یادگیری زبان را بررسی کند. شرکت کنندگان در این بررسی شامل 100 معلم زبان انگلیسی مشغول به کار در موسسات آموزش زبان مشهد و زبان آموزان آنها (1650 نفر) می شود. از معلم ها و زبان آموزان خواسته شد به پرسشنامه های مربوطه پاسخ دهند. نتایج تحلیل آماری بیانگر آن است که هر دو عامل تفکر معلم و منبع قبول مسئولیت معلم رابطه مثبت و معناداری با موفقیت معلم دارند. همچنین، مشخص شد این دو عامل بر استفاده زبان آموزان از راهبردهای یادگیری زبان تأثیرگذار هستند. نتایج مصاحبه های به عمل آمده نیز با تحلیل آماری کاملاً همخوانی دارد.

بررسی توانایی دانشجویان زبان انگلیسی در استفاده از همایندها در گزارش نویسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  احسان شمس   آذر حسینی فاطمی

این تحقیق با هدف شناسایی و طبقه بندی همایندهای مورد استفاده دانشجویان زبان انگلیسی (زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی) در نوشتار انجام شده است. تمرکز این مطالعه بر روی انواع همایندهای واژگانی و ساختاری که دانشجویان در قسمت نوشتاری آزمون گزارش نویسی بکار برده اند. 44 دانشجوی سال سوم زبان وادبیات انگلیسی (محصل در دانشگاه فردوسی مشهد) در این پروژه شرکت کردند. ابزار گردآوری اطلاعات 1) آزمون نوشتاری، 2) پرسشنامه و 3) آزمون همایندها؛ ابزار اول مجموعه ای از همایندهایی که دانشجویان در نوشتار خود استفاده می کنند، به دست می دهد، ابزار دوم اطلاعاتی کلی در رابطه با چگونگی مواجهه دانشجویان با مقوله ی همایندها در اختیار می گذارد و ابزار سوم، با بررسی مشکلات دانشجویان در تشخیص همایندهای درست، نکاتی در باب ریشه های ارتکاب خطاهای همایندی بدست می دهد. همه ی نوشته های دانشجویی، از منظر 15 نوع همایند واژگانی/ساختاری که توسط بنسون و دیگران (در سال 1986) پیشنهاد شده است، مورد تحلیل قرار گرفتند؛ با استفاده از لغتنامه همایندهای آکسفورد، همایندهای غیرقابل قبول شناسایی شدند. "راهنمایی برای ترکیبات کلمات" (نوشته بنسون و دیگران در سال 1986) و "مطالعه خطاهای همایندی" (توسط چن در سال 2002) نیز، جهت تجزیه تحلیل همایندها،مورد استفاده قرار گرفتند. فراوانی همایندها در گستره ی 15 الگو تعیین شد و ریشه های خطاهای همایندی مشخص شد. مثال هایی از خطاهای همایندی دانشجویان به همراه تجزیه و تحلیل ارائه شدند و پیشنهادهایی جهت اصلاح آنها ارائه شد. نتایج این تحقیق نشان داد که از میان مجموع 389 همایند واژگانی/ساختاری تولید شده توسط دانشجویان در نوشتارشان، 252 مورد واژکانی و 137 مورد ساختاری بودند. فراوان ترین همایندها به ترتیب متعلق به الگوی فعل + اسم (25.68 درصد) و صفت + اسم (21.91 درصد) بودند. دانشجویان عمدتا خطاهایی در الگوهای فعل + حرف اضافه (32.25 درصد)، صفت + اسم (27.90 درصد) و فعل + اسم (25.58 درصد) داشتند. تعدادی از ریشه های خطاهای همایندی، به ویژه در محدوده ی آزمون همایند ها، مورد بررسی قرار گرفتند و مشاهده شد که خطاهای شرکت کنندگان ریشه های گوناگونی، از جمله تداخل زبانی، دارند. همچنین آشکار شد که شرکت کنندگان از سطح بالای دانش همایندها برخوردار نبودند و این بخاطر نادیده انگاری نقش کلیدی همایند ها از جانب اساتید/معلم ها است.

تهیه وتاییدپرسشنامه هوش ادبی مترجم وارتباط آن با توانایی ترجمه ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  سمیه صبورملکی   بهزاد قنسولی

چکیده: (حداکثر ده سطر تایپی) برطبق نظریه گاردنر, هوش مجموعه ای از هوشهای متفاوت است. هر فرد دارای مقدار متفاوتی از هر هوش است. این تحقیق در صدد اثبات هوش دیگری بنام "هوش ادبی مترجم" و ارتباط آن با توانایی ترجمه ادبی است.پرسشنامه ای که شامل 10 مورد بود تنظیم شد که بین صد نفر دانشجوی سال آخر مترجمی زبان در دو دانشگاه توزیع شد. بر اساس جوابها فاکتور آنالیز اکتشافی انجام و 5 فاکتور با مقدار مشخصه بالاتر از 0/1 بدست آمد. مرحله بعد محاسبه اعتبار پرسشنامه بوسیله تست آلفا کرونباخ بود که نتیجه بدست آمده 510/0 برای ده مورد پرسشنامه بود. همچنین دانشجویان متن ادبی کوتاهی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردند که توسط دو نفر تصحیح و نمره بندی شد. قدم بعد برآورد تناسب نمرات بدست آمده با آمار پرسشنامه ها بود که نتیجه 343/0 بود.

attribution theory and personality traits among efl learners
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  آرزو اصغری   آذر حسینی فاطمی

هدف از این تحقیق یافتن ارتباط بین نحوه نگرش زبان آموزان به موفقیت و شکستشان و نوع شخصیت آنها است. 216 زبان آموز، 111 پسر و 105 دختر، در سطح متوسط که در آموزشگاه زبان انگلیسی شکوه مشغول به تحصیل بودند در این پژوهش شرکت کرده اند. شرکت کننده ها دو پرسشنامه neo-ffi و atfll را تکمیل کرده اند. نتیجه نشان داد که: احساسات با توافق پذیری و وظیفه شناسی ارتباط مثبت و با روان نژندی ارتباط منفی دارد. تصور از خود با همه ی انواع شخصیت، به جز اشتیاق به تجارب تازه ارتباط دارد. انگیزه درونی با برون گرایی، توافق پذیری و وظیفه شناسی ارتباط مثبت دارد. سیاست زبانی با برون گرایی و وظیفه شناسی رابطه دارد. نتایج آنالیز regression نشان داد که: روان نژندی و وظیفه شناسی می توانند احساسات را پیش بینی کنند. روان نژندی، برون گرایی و وظیفه شناسی می توانند تصور از خود را پیش بینی کنند. وظیفه شناسی می تواند بهترین پیش بینی کننده برای انگیزه درونی باشد و برون گرایی می تواند سیاست زبانی را پیش بینی کند. نتایج حاکی از آن بود که توافق پذیری و اشتیاق به تجارب تازه نمی توانند نوع نگرش زبان آموزان را پیش بینی کنند. نتایج t-test نشان داد که تفاوت معناداری بین دختران و پسران در نحوه نگرش به موفقیت و شکستشان وجود ندارد اما در این دو گروه تفاوت در توافق پذیری و وظیفه شناسی معنادار است.

بررسی تاثیر مداخله موثر مدرس بر تغییر نگرش زبان آموزان نسبت به موفقیت و شکستشان و رابطه آن با فراگیری زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  بی بی مریم ضیایی   آذر حسینی فاطمی

هدف از اجرای این پروژه بررسی تاثیر مداخله موثر مدرس بر تغییر نگرش زبان آموزان نسبت به موفقیت و شکستشان و رابطه آن با فراگیری زبان انگلیسی در مقطع دبیرستان میباشد. برای رسیدن به این هدف, محقق در آغاز برای بررسی وضعیت ابتدایی زبان آموزان از دو آزمون اولیه یکی با هدف سنجش سطح یادگیری زبان انگلیسی و دیگری پرسشنامه ای (atfll questionnaire) جهت بررسی نگرش زبان آموزان نسبت به موفقیت و شکستشان استفاده کرد. سپس طی 2 ماه محقق که همان مدرس بود به مداخله به منظور تغییر نگرشهای منفی پایدار به نگرشهای مثبت ناپایدار پرداخت. در این مرحله برای سنجش میزان تاثیر این مداخله بر یاگیری زبان آموزان از یک آزمون ثانویه و متعاقبا از پرسشنامه مذکور برای بار دوم استفاده کرد. نتایج حاصل از طریق آزمون t همبسته و غیر همبسته مورد بررسی قرار گرفت. نتایج مشخص کرد که عملکرد گروه تجربی نسبت به گروه کنترل در آزمون دوم سنجش یادگیری بهتر بوده است و علاوه بر این در گروه تجربی به واسطه ی مداخله ی موثر مدرس، در حوزه های احساسات، انگیزه درونی و تصور از خود نگرش بهتری مشاهده شد.

بررسی رابطه ی میان شایستگی معلم و انگیزه ی یادگیریی زبان انگلیسی بین سه گروه آموزش زبان انگلیسی: روش مدل یابی معادلات ساختاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  سیده فاطمه اسدپور   بهزاد قنسولی هزاره

برای موفقیت هر مجموعه ی آموزشی فاکتورهای بسیاری دخیل هست. براساس مطالعات گذشته، معلمان و زبان آموزان نقش کلیدیی در موفقیت نهایی مراکز آموزشی دارند. بنابر این، این تحقیق بر روی دو فاکتور مهم مربوط به معلمان توجه کرده است. عقاید معلمان که در سه دیدگاه روانشناسی آموزش(روش های رفتاری، فکری، موقعیتی) ارایه شده است و شایستگی معلمان و نیز انگیزه ی زبان آموزان در نظر گرفته شده است. این تحقیق در دو سطح اجرا شده است. از طرفی براساس اطلاعات دریافتی پرسشنامه ی شایستگی معلم از 45 معلم موسسات خصوصی زبان و از طرف دیگر براساس اطلاعات دو پرسشنامه ی عقاید معلم در رابطه با آموزش زبان و انگیزه ی زبان آموزان. یافته های حاصل از این تحقیق نشان داد که هر چه معلم شایسته تر باشد انگیزه زبان آموزان بالاتر می رود بعلاوه معلمان با روش تدریس رفتاری از شایستگی کمتری در مقایسه با معلما ن با روش های فکری و موقعیتی برخوردارند. و همچنین معلمان با رویکرد موقعیتی باعث ایجاد انگیزه ی درونی بیشترو بی انگیزگی کمتری برای زبان آموزان می شوند. و نیز معلمان با رویکرد رفتاری باعث ایجاد انگیزه ی برونی بیشتری درزبان آموزان می شوند. یافته های این پایان نامه افقی نو را در پیش روی دوستداران علم میگذارد.

بررسی تاثیر تدریس زبان محتوی بنیان بر انگیزه و پیشرفت دانش آموزان دوره ی راهنمایی در زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  محسن جباری   آذر حسینی فاطمی

در پی تلاش جهت معرفی تدریس زبان محتوی بنیان به شیوه ای مناسب جهت ارتقا یادگیری زبان و در عین حال افزایش کارآمدی تحصیلات به طور کلی پژوهشگران بسیاری اقدام به انجام تحقیق نموده اند. این تحقیقات غالبا با هدف مشخص کردن مزیت های این شیوه تدریس از جهات مختلف انجام شده است. در این مطالعه سعی شده است با پیمودن مسیری مشابه در کشور ایران تاثیر استفاده از آموزش محتوی بنیان زبان بر پیشرفت دانش آموزان دوره ی راهنمایی در زبان انگلیسی بررسی گردد. این مطالعه همچنین تلاش کرده است که تاثیر این شیوه تدریس را به روی انگیزه دانش آموزان نیز مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور تعداد صد دانش آموز مقطع راهنمایی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم بندی شدند , در هر گروه 50 دانش آموز. از این دو گروه آزمون نلسون به عمل آمد. از ایشان همچنین خواسته شد که پرسشنامه انگیزه را تکمیل کنند. نتایج به دست آمده حاکی بر این است که گروه آزمایش که شیوه تدریس محتوی بنیان را دریافت کرده بود به طور معناداری نمرات بالاتری از گروه کنترل دریافت کردند. همچنین گروه آزمایش در پرسش نامه انگیزه, انگیزه درونی و برونی بالاتری را نسبت به گروه کنترل که تدریس را به شیوه ی متداول آموزش زبان در مدارس ایران دریافت می کنند ابراز کردند. نتایج این مطالعه می تواند در حرکت به سوی بهبود وضعیت کنونی آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران اثر گذار باشد.

تحقیقی بر اضطراب خواندن زبان آموزان ایرانی در هنگام مطالعه ی متون آزمون های تافل و آیلتس وکشف رابطه ی میان سطح اضطراب خواندن ایشان و بکار گیری استراتژی ها فراشناختی خواندن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  زهرا لقمانی   بهزاد قنسولی هزاره

چکیده ندارد.

the influence of social and cultural capital on efl students critical thinking skills
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1391
  فهیمه پازی رضایی   آذر حسینی فاطمی

the major aim of this study was to investigate the relationship between social and cultural capital and efl students’ critical thinking skills. this study takes this relationship in to account to see if people with different sociocultural status are different regarding their critical thinking skills. to this end, 160 university students majoring in english language and literature, english translation and teaching english were chosen. the students were studying in ferdowsi university of mashhad, azad university and tabaran university. they were asked to fill out social and cultural capital questionnaire (sccq) and watson-glazer critical thinking appraisal (wgcta) which included five subcomponents. the results of the coorrelational study indicated that social and cultural capitals are positively correlated with measures of critical thinking skills. all factors of social capital, namely social competence, social solidarity and extraversion, correlated with measures of inference and deduction. measures of recognition of assumptions and evaluation of arguments only correlated with social competence and social solidarity. among cultural capital factors, i.e. cultural competence and literacy, both factors correlated with measures of inference, recognition of assumptions and interpretation. measures of evaluation of arguments only correlated with literacy. the results showed no correlation between measures of deduction and cultural capital factors. the results of the regression equations also revealed that social and cultural capital scores can predict measures of subcomponent critical thinking skills. social competence and social solidarity can predict measures of inference. however, social solidarity was a better predictor. recognition of assumptions, deduction, interpretation and evaluation of arguments can be predicted by social solidarity. literacy can predict measures of inference, interpretation and evaluation of arguments. measures of recognition of assumptions can be predicted by both cultural competence and literacy; however, literacy is a better predictor.

دوره های ضمن خدمت دبیران راهنمایی در ایران:آنالیز انتظارات، نیازها و خواسته های دبیران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  فرزانه امیربیک   آذر حسینی فاطمی

مهمترین هدف این پایان نامه این بود که نیازها و خواسته های دبیران راهنمایی خراسان رضوی را از دوره های ضمن خدمت مشخص کند.همان طور که میدانیم رشد حرفه ای دبیران یک پروسه ی ادامه دار و طولانی مدت است.این دوره ها زمانی موثرتر هستند که نحوه ی انتقال دانش را به دبیران آموزش دهند.بهترین دوره های آموزش ضمن خدمت،آنهایی هستند که بر طبق نیازها،انتظارات و خواسته های دبیران باشد.بر این اساس پرسشنامه ای تدوین شده و به دبیران داده شده است که کمبود ها و نیازهایشان مشخص شود.نتیجه بررسی و آنالیز پرسشنامه این بود که دبیران انتظار دارند که دوره های ضمن خدمت به صورت مدون و مستمر باشد،از اساتید به روز و محقق استفاده شود،مطالب به روز و کاربردی باشد، .کلاسها مجهز به کامپیوتر باشد.این تحقیق به میزان قابل توجهی مشکلات دوره های ضمن خدمت ونیازهای دبیران راهنمایی خراسان رضوی را مشخص می کند که به بررسی لازم و کافی توسط مسوولان می توان آنها را رفع کرد و دوره های بسیار بهتری را ارایه داد.

content analysis of l1 and l2 writing textbooks and the perception analysis of university professors on the influence of english writing expertise on the persian in an efl context
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  ژیلا قایمی   رضا پیش قدم

the importance of writing as a complex skill in applied linguistics has drawn the attention of many researchers to evaluate textbooks in order to help learners gain self-sufficiency and autonomy in the field of language use and communication. investigations have shown that developments in textbooks evaluation can promote the quality of pedagogies and consequently the learning. this study attempted to analyze, first the content of junior and senior high school farsi textbooks and the efl writing textbooks taught at universities, as well as compare them with each other following three directions viz. subject matter frequencies, subject matter order, and teaching approach to writing; then it tended to analyze the narratives of twenty one university professors perceptions of l1/l2 writing to extract the themes on the influences they received from english system of writing on their performance in farsi one as they compared the two systems of writing. the results of this study showed the percentage and frequency of subject matters related to writing in farsi textbooks were high, yet they were limited to a form of shortcut notice at junior high school, and to an expanded lesson frame at high school, but still maintained in the form of definitions or outlines to exam purpose. the results also revealed discontinuity in the order of lessons and that how faint the process-based approach in farsi textbooks was. in addition, the results of the themes extracted from professors confirmed an urgent reconsideration of farsi textbooks as they verified their writing skills in farsi have been influenced by english writing expertise.

رابطه سبک تدریس و خودپنداره با فرسودگی شغلی در معلمان زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات 1392
  ریحانه ریوفی   آذر حسینی فاطمی

پژوهش حاضر به منظور پیدا کردن رابطه ی سبک تدریس و خود پنداره با ابعاد سه گانه ی فرسودگی شغلی در بین معلمان زبان انگلیسی طراحی شده است. همچنین این مطالعه سعی بر آن دارد تا پیشگوهای فرسودگی شغلی را توسط سبک تدریس و خود پنداره معلمین دریابد. 110 معلم زبان انگلیسی (40 مرد و 70 زن) از بخش های آموزشی اعم از خصوصی و عمومی در مشهد در این مطالعه شرکت کردند. برای جمع آوری اطلاعات، سه پرسشنامه شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش (1981)، سبک تدریس گرشا (2002) و پرسشنامه خودپنداره بک (1978) بین معلمین توزیع شد. در تحیل داده ها ابتدا فرمول همبستگی پیرسون برای پیدا کردن رابطه بین ریزمقیاس های سبک تدریس و فرسودگی شغلی، خود پنداره و فرسودگی شغلی مورد استفاده قرار گرفت. سپس با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره بهترین پیشگوهای فرسودگی شغلی، در میان متغیرهای مستقل سبک تدریس و خودپنداره مشخص شد. آزمون t برای پیدا کردن تفاوت سطح فرسودگی شغلی و سبک های تدریس بین معلمین شاغل در مدارس و مدرسین موسسات خصوصی استفاده شد. در نهایت، تحلیل واریانس برای تشخیص تفاوت احتمالی بین معلمین با سوابق کاری مختلف درجهت استفاده از سبک های تدریس به کارگرفته شد. نتیجه نشان داد که ابعاد فرسودگی شغلی معلمین ارتباط قابل توجهی با برخی از سبک های تدریس و خودپنداره آن ها دارد. همچنین بهترین پیشگوها برای خستگی عاطفی روش های تدریس اقتدارگرایانه ، تسهیل کننده، نمایندگی دهنده و خودپنداره؛ برای احساس کفایت شخصی نیز روش های تسهیل کننده، نمایندگی دهنده و خودپنداره؛ و برای مسخ شخصیت خودپنداره بودند. علاوه براین، داده ها نشان می دهد تفاوت معنا داری بین سطح فرسودگی شغلی و سبک تدریس معلمین مدرسه و مدرسین موسسه بوده است. در نهایت، با توجه به سبک تدریس تفاوت معنا داری بین معلمین با تجربه متفاوت دیده شد.

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  نازنین سریزدی   آذر حسینی فاطمی

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یادگیری است که از خود فرد آغاز شده و احساسات و ادراک را همزمان در فرد درگیر می کند. راجرز باور دارد که دبیران بایستی دانش آموزان خود را به عنوان ارباب رجوع ، با یک سری نیازها در نظر گرفته و در پی رفع آن نیازها باشند. یک چنین رابطه ای ، گرما و یکدلی به ارمغان می آورد. در رویکرد فرا-انسان گرایی، رابطه شاگرد- دبیری جای خود را به رابطه روان درمان- درمان جو می دهد، که در آن دبیر رابطه ای مبتنی بر اعتماد می سازد که بر اساس آن خواهد توانست بر دانش آموزان تاثیر گذاشته ، به آنان نفوذ کند. بدین ترتیب ، این باور وجود دارد که دبیر قادر است درمان یک سری اختلالات روانی را تسهیل کند و یا الگوی فکری افراد را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییر در بینش و رفتار آنان شود. می توان گفت به دلیل یک سری پتانسیل های خاص در کلاس های زبان، فرصت های متعددی به جهت تغییر روحیه، طرز فکر و رفتار، پیش روی زبان آموزان قرار دارد. به طور خاص می توان گفت این فرصت ها می توانند عاملی باشند برای تغییر در چگونگی تفسیر افراد از رفتار اجتماعی دیگران. این پژوهش سعی در این دارد تا تاثیر شرکت در کلاس های زبان را بر میزان افسردگی زبان آموزان خانم ایرانی و بر میزان پیچیدگی ذهنی آنان در تفسیر علل رفتارهای اجتماعی دیگران بسنجد. همچنین این پژوهش تفاوت میان زبان آموزان انتخاب شده را با توجه به تجربه ی آنها از روان- درمانی، در میزان افسردگیشان مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش پیش رو تفاوت میان زبان آموزان نمونه در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران، با توجه به درکشان از کمکی که شرکت در کلاس زبان به آنها می کند را می سنجد. بنابراین 33 زبان آموز خانم ایرانی و 33 غیر زبان آموزخانم ایرانی در این پژوهش شرکت نمودند. نتایج نشان داد که میزان افسردگی زبان آموزان به طرز قابل توجهی پس از پایان دوره ترم کاهش یافته است. اما در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تغییر معناداری صورت نپذیرفت. بنابراین باییستی بستری فراهم شود تا دبیران با این مفهوم بیشتر آشنا شوند وهمچنین در پی آن باشند تا پتانسیل های کلاسی را تحقق بخشند. در پی سنجش اهداف ثانوی این پژوهش، که تجربه روان درمانی و درک شخصی افراد از کمک کلاس زبان به آنها در آنها دخیل بود، تفاوتی میان کسانی که اخیرا روان- درمانی را تجربه کرده بودند، آنهایی که بسیار از تجربه شان گذشته بود و آنهایی که هیچ گونه تجربه ای از آن نداشتند،در میزان افسردگی آنها تفاوتی یافت نشد. همچنین میان کسانی که تصور می کردند کلاس زبان به جنبه های اجتمای شخصیتی شان، و جنبه های روانشناختی، و یا از جنبه های شخصی دیگری به آنها کمک می کند، در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تفاوت معناداری دیده نشد. بنابراین در پایان دوره این دو فاکتورتاثیر گذار در نمونه زبان آموزان خانم ایرانی این پژوهش کنترل شد.

تاثیر روش تدریس مبتنی بر طرحواره در مقایسه با روش گرامر- ترجمه بر یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان فارسی زبان کلاس اول دبیرستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  ریحانه حصارزاده   ابراهیم خدادادی

the present research was conducted to explore the effect of employing two language teaching approaches, i.e. schema-based instruction (sbi) and translation-based instruction (tbi), on vocabulary knowledge, structure and reading comprehension ability of forty one female students learning english in grade one senior high school in rivash, kuhsorkh, iran. while sbi focuses on schemata, i.e. words or phrases comprising the text, and the semantic, syntactic and discoursal relationship among them, tbi emphasizes the role of translation of the words and sentences as the only factor to comprehend a text. assigning the students to two groups, the experimental group was instructed through sbi and the control group was taught via tbi. the first four lessons of book 1 in senior high school were considered as the teaching material. an 83-item schema-based cloze multiple choice item test (s-test) on grades 2 and 3 junior high school textbooks was developed as a pretest. administering the pretest at the academic year commencement showed that the two groups were homogeneous. at the termination of the instruction period, an s-test, a matching vocabulary test, a grammar test and an unseen reading comprehension test were designed on the first four lessons of book one senior high school and administered to both groups to find out which approach was more effective. the results showed the superiority of sbi learners’ performance over tbi students’ performance on reading comprehension. the experimental group did not perform significantly better than the control group on grammar, vocabulary and s-test. the findings were discussed in more details through the discussion section.

بررسی تطبیق پارامتر ضمیر موصولی that در میان زبان آموزان انگلیسی در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  علی خسروانی فرد   آذر حسینی فاطمی

هدف این مطالعه تعیین کردن این مساله است که آیا فراگیران فارسی زبان قادر به تطبیق پارامتری ضمیر موصولی that در جملات ساده و پیچیده ی انگلیسی در سایه اصل دستور جهانی هستند یا خیر. به علاوه نقش جنسیت در رابطه با آزمون تشخیص درستی یا نادرستی جملات دستوری مورد بررسی قرار گرفت. داده ها از 54 دانشجوی فراگیر زبان انگلیسی در دانشگاه فردوسی مشهد گردآوری شد. شرکت کنندگان در آزمون شامل 28 زن (51.85 درصد)و 26 مرد (48.14 درصد) میشدند که ابتدا در یک آزمون toefl شرکت کردند. بر اساس نتایج این آزمون شرکت کنندگان به سه گروه مساوی 18 نفری با عناوین متفاوت, پیشرفته, متوسط به بالا و متوسط به پایین تقسیم شدند. در مرحله ی بعد برای اینکه به این نتیجه برسیم که چطور that-trace effect در نتایج آزمون فراگیران ظاهر میشو د از آن ها یک آزمون درستی یا نادرستی جملات دستوری به عمل آمد. این آزمون شامل جملا ت درست و غلطی بود که حاوی that- trace effect بودند. نتایج به طور عمومی نشان داد که تفاوت معناداری میان سطح توانایی زبانی و تطبیق پارامتر that-trace effect وجود دارد. به طور خاص این پژوهش نشان داد که تطبیق that-trace effect ربطی به دستور جهانی زبان ندارد.

the most important demotivating factors among efl teachers in private english language institutes in mashhad
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  حسن مقدم   آذر حسینی فاطمی

just as motivation is important in sla research, demotivation constitutes an important factor, too. there are many studies done on demotivation and burnout of teachers. many of these studies have been conducted on one or two aspects of english instruction. consequently, there are few studies which have been done on more than two aspects of english teaching. the aim of this study is to find out the most important demotivating factors for efl teachers in iranian english language institutes. this study investigated teacher demotivation among 93 english language institute teachers in mashhad. the researcher utilized two instruments for his study. the first one was a questionnaire consisted of 37 items. some questions in the questionnaire used a five-point likert scale format adopted from the teacher job satisfaction questionnaire (tjsq) by hughes (2006) and the others were added by sugino (2010). the questions were divided in four sections, which included (1) students attitudes, (2) class facilities, teaching materials, and curriculum, (3) working conditions, and (4) human relationships for teacher demotivation. cronbach’s alpha based on standardized items calculated for the 37 items yielded a reliability of .93. then four efl teachers were selected to be interviewed by the researcher. the format of interview was semi-structured. the results of t- test indicated that there was no significant difference in the teachers demotivation with respect to their gender. the overall results showed that the top seven demotivating factors that would cause teacher demotivation were: 1. students do not do group work, 2. students forget to do homework., 3. students use cell-phones, 4. students are not interested in studying, 5. students give negative comments, 6. students are not interested in foreign language 7. students forget to bring textbooks/dictionaries. the items that would least demotivate teachers were: 1. the pay is low, 2. abilities differ greatly in one class, 3. there is no bonus, 4. the time of research is not enough, 5. there is discrepancy between teacher’s expectation and students’, 6. the fund of research is not enough, 7. the administrations appreciation is little.

ارزشیابی پویا در آموزش نگارش به شیوه فرایند محور: بررسی تأثیر پشتیبانی و تعامل بر نگارش فرآیند محور فراگیران زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  ناصر رنجبر   بهزاد قنسولی

ارزشیابی پویا به عنوان چارچوبی نظری برای مطالعه در حوزه ی زبانشناسی کاربردی، بر پایه ی نوشته های ویگوتسکی در زمینه ی تئوری روانشناسی اجتماعی- فرهنگی، مفهوم منطقه ی مجاور رشد و دیگر مفهوم مرتبط با آن یعنی پشتیبانی می باشد. این مطالعه به بررسی اثرات ارزشیابی پویا در بهبود توانایی نوشتاری دانشجویان ایرانی با سطح زبانی متوسط و همچنین به مقایسه ی نتایج حاصل از نگارش فرایند-محور بر اساس پشتیبانی و نگارش فرایند-محور بدون پشتیبانی می پردازد. بدین منظور، گروهی از زبان آموزان مرد و زن ایرانی با سطح زبانی متوسط و بازه سنی 19 تا 24 سال، به طور تصادفی به دو گروه 14 نفری تقسیم شدند. در مطالعه ی حاضر، از روش ترکیبی استفاده شد. در مرحله ی کمی، نمرات پیش آزمون و پس آزمون هر گروه به طور جداگانه و دو گروه با هم به ترتیب با استفاده از آزمون های تی زوجی و دو نمونه مستقل مقایسه شد. در مرحله ی کیفی، از رویکرد میکروژنتیک برای بررسی تعامل بین معلم و زبان آموزان استفاده شد. نتایج نشان داد که گروه آزمایش که طبق نگارش فرایند-محور بر اساس پشتیبانی آموزش دیده بودند، نسبت به گروه کنترل، که به صورت غیر پویا آموزش دیده بودند، عملکرد بهتری داشت. تجزیه و تحلیل تعاملات نیز نشان داد که معلم و زبان آموزان در تعامل با یکدیگر از روش های متفاوتی برای پشتیبانی استفاده کرده اند. همچنین مشخص شد که از طریق تعاملات در منطقه مجاور رشد و آموزش بر اساس پشتیبانی، شخص واسطه می تواند توانایی های زبان آموزان را درک کند و به آنها جهت غلبه بر مشکلات زبانیشان کمک کند. علاوه بر این، نتایج حاصل از پشتیبانی تعاملی بین زبان آموزان نشان داد که اگرچه در ابتدا یکی از زبان آموزان نقش مهم تری را به عنوان واسطه بازی می کرد، در پایان هر دو نفر به طور فعال در اصلاح متن به گونه ای شرکت داشتند که پشتیبانی به طور متقابل بین آنها انتقال می یافت. این بدان معناست که پشتیبانی تعاملی علاوه بر یک سویه بودن، می تواند دوسویه نیز باشد. در این پژوهش، معلم و زبان آموزان از روش های متفاوتی برای پشتیبانی استفاده کرده اند و یافته ها نه تنها هم سو با پیشینه ی موجود در حوزه ی پشتیبانی است، بلکه در آموزش نگارش به فراگیران زبان خارجی نیز نقش موثری را ایفا می کند.

تاثیر همخوانی سبک یادگیری دانش آموزان و سبک تدریس معلمان بر یادگیری زبان فراگیران زبان دوم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  پروانه قبادی   آذر حسینی فاطمی

این مطالعه به شناسایی ارتباط بین سبک آموزشی تدریس و سبک های یادگیری و تاثیر آنها بر فراگیری زبا ن انگلیسی بین دانش آموزان ایرانی در موسسات اموزش زبان پرداخته است. در این راستا پرسشنامه سبک های یادگیری رید(1987) در میان 134 فراگیر زبان دختر که در سطح پیشرفته بودند اجرا شد. علاوه بر آن پرسشنامه سبک تدریس گراشا و ریچمن توسط سی معلم زبان انگلیسی کامل شد. برای تعیین تاثیر سبک آموزشی تدریس معلم و سبک یادگیری بر زبان آموزی فراگیران نمره پایان ترم فراگیران بررسی شد. در این مطالعه نتایجی بدست آمد که بشرح زیر می باشد. بر طبق نتایج سبک یادگیری فراگیران به این ترتیب است: بینایی- شنیداری- حرکتی- لامسه- گروهی و انفرادی. نتایج همچنان مشخص کرد که سبک آموزشی تدریس غالب در میان معلمان ایرانی روش تسهیل کننده است. علاه بر آن رابطه مثبت و معناداری بین سبک تدریس معلم و سبک های یادگیری فراگیران بر فراگیری زبان انگلیسی مشاهده شد. با این وجود سبک آموزشی تدریس معلم تاثیر بیشتری بر فراگیری زبان انگلیسی دارد. از دیگر نتایج این مطالعه تاثیر مستقیم و ارتباط بین سبک یادگیری " گروهی" فراگیران وسبک آموزشی " خبره " معلم بریادگیری زبان انگلیسی بود بطوریکه این دو سبک دارای قابلیت پیش بینی موفقیت در فراگیری زبان دوم را دارند.

نگرش زبان آموزان ایرانی در مورد سیندرلای آموزش زبان انگلیسی، طراحی و اعتبارسنجی مقیاس "نظرسنجی زبان آموزان درباره تلفظ انگلیسی": تحلیل ترکیبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  سمانه سیدآبادی   آذر حسینی فاطمی

مطالعھ حاضر نگرش زبان آموزان ایرانی را در مورد اھمیت تلفظ در چھار حیطھ ی "زبانشناختی"، "روانشناختی"، "اجتماعی-فرھنگی"، و "تنوع انگلیسی ھای جھانی" مورد بررسی قرار داد. برای این منظور روش تحلیل ترکیبی در دو مرحلھ استفاده شد. در مرحلھ ی اول پژوھش 46 فراگیر پیشرفتھ زبان انگلیسی مصاحبھ شدند و نظرات آنان توسط تجزیھ و تحلیل شد. در طول مرحلھ ی دوم، بر اساس پیشینھ ی تحقیق و با الھام از گفتھ ھا و nvivo نرم افزار 8 در مقیاس "(latep) نظرات استنباط شده از مصاحبھ ھا، پرسشنامھ "نظرسنجی زبان آموزان درباره تلفظ انگلیسی لیکرت 6 گزینھ ای طراحی شد. روایی سازه ی مدل فرضی با 4 فاکتور با نمونھ ی آماری 243 فراگیر پیشرفتھ زبان نسخھ 21 مورد بررسی قرار amos با نرم افزار (sem) انگلیسی توسط آزمون مدل سازی معادلات ساختاری گرفت. نتایج بخش کیفی پژوھش، تاثیر زنجیره ای تلفظ را بر روی عوامل ذکرشده (زبانشناختی، روانشناختی، ...) نمایان ساخت. در مرحلھ ی دوم، نتایج اولیھ، برازش یا تناسب اندک مدل فرضی را نسبت بھ داده ھای نمونھ نشان داد. اما این مدل با حذف 7 گویھ از پرسشنامھ و ھمچنین اضافھ نمودن یک مسیر ھمبستگی بین دو خطا اصلاح شد. درنھایت، نتایج مورد بحث قرار گرفتھ و مفاھیم و راھبردھایی در زمینھ آموزش و فراگیری تلفظ زبان انگلیسی ارایھ گردید.

بررسی تاثیر حق انتخاب هدف و اطمینان به توانایی های خود در میزان انگیزه و مهارت نگارش زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  فاطمه وحیدنیا   آذر حسینی فاطمی

خیلی فاکتورها باید دست در دست هم دهند تا یک برنامه آموزشی موفق شود. بر اساس مطالعات پیشین در مورد یادگیری زبان خارجی ،معلمان و زبان آموزان از اجزای اصلی برای دستیابی به موفقیت هستند. با در نظر گرفتن این حقیقت که انگیزه نقش مهمی در آموزش ایفا می کند،دانش این نکته به معلمان در زمینه پیشرفت یادگیری زبان آموزان کمک میکند. معلمان با تشویق کردن دانشجویان (زبان آموزان) به انتخاب اهداف معقول و افزایش اعتماد به توانایی های خود،می توانند به پیشرفت یادگیری آنها کمک کنند.بدین دلیل این تحقیق بر آن شد تا بر روی اطمینان به توانایی های خود، انگیزه و انتخاب اهداف دانشجویان تمرکز کند. نود و سه دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در این تحقیق شرکت کردند. جنسیت و مقطع تحصیلی آنها هم مورد مطالعه قرارداده شد. این پژوهش در دو سطح انجام شد. در مرحله اول انتخاب اهداف دانشجویان ایرانی توسط ارایًه دادن سه مدل به عنوان اهداف مورد نظر در نگارش به آنها سنجیده شد. آنها در انتخاب این مدلها به عنوان هدف خود حق انتخاب داشتند. مرحله دوم بر اساس سه پرسشنامه ای بود که قبل از امتحان نگارش از آنها گرفته شده بود.نتایج این پژوهش نشان داد که وقتی که دانشجویان ایرانی حق انتخاب در انتخاب اهداف خویش داشتند،اکثریت آنها هدف سخت تر را دنبال کردند. این تحقیق همچنین نشان داد که رابطه های معناداری بین میزان اعتماد به توانایی های خود و انگیزه دانشجویان ایرانی و نمرات نگارش آنها وجود داشت.افزون بر این، رابطه معناداری بین میزان اعتماد به توانایی های خود و انگیزه دانشجویان نشان داده شد. این تحقیق همچنین نشان داد که جنسیت دانشجویان تأثیری در انتخاب اهداف،میزان اطمینان به توانایی های زبانی و عمومی خود و انگیزه آنها ندارد. هر چند مقطع تحصیلی دانشجویان تأثیر قابل توجهی در انتخاب اهداف،میزان اعتماد به توانایی های زبانی و عمومی خود و انگیزه آنها داشت. این تحقیق همچنین نشان داد که انتخاب هدف تأثیر بسزایی در انگیزه برونی دانشجویان و میزان کارآمدی آنها داشت؛ هر چند این تأثیر در مورد میزان انگیزه برونی آنها نشان داده نشد. در پایان این پژوهش نشان داد که اعتماد به توانایی های زبانی، بهترین متغیر در پیش بینی نمرات نگارش زبان آموزان ایرانی بود.

بررسی نقش تحمل ابهام و هویت فرهنگی در موفقیت تحصیلی زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  زهره قلاسی فخرآبادی   آذر حسینی فاطمی

پژوهش حاضر دارای دو هدف است: ابتدا، وجود رابطه ی میزان تحمل ابهام با یادگیری زبان و مهارت های زبانی بررسی شد. سپس، الگوی هویت فرهنگی زبان آموزان ایرانی با استفاده از ابزارهای کمّی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت. رابطه ی میزان وابستگی زبان آموزان به فرهنگ انگلیسی و ایرانی با دستاورد زبانی شان نیز مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از 253 دانشجو خواسته شد به پرسشنامه های "سنجش میزان تحمل ابهام در یادگیری زبان انگلیسی" و "نگرش نسبت به ایران و غرب" پاسخ دهند. به منظور بررسی روایی سازه ای پرسشنامه ی "نگرش نسبت به غرب و ایران"، آنالیز عاملی تأییدی انجام شد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدل ارائه شده با داده ها تناسب خوبی دارد. علاوه بر این، نتایج همبستگی، وجود رابطه ی احتمالی بین میزان تحمل ابهام با یادگیری زبان انگلیسی و مهارت های زبانی را نشان داد. همچنین، نتایج آزمون مدلسازی معادلات ساختاری حاکی از آن بود که، مدل پیشنهادی تحمل ابهام با داده ها تناسب خوبی دارد که نمایانگر وجود رابطه ی بین میزان تحمل ابهام و مهارت های زبانی می باشد. نتایج نشان داد که جنسیت عاملی موثر در میزان تحمل ابهام نیست. به علاوه، نتایج یافته های مربوط به هویت فرهنگی نمایانگر این مطلب است که بیشتر زبان آموزان ایرانی دارای هویت فرهنگی assimilation می باشند. هرچند که از نظر یادگیری زبان میان این گروه و سایر گروه ها تفاوتی مشاهده نشد بدین معنا که assimilation به فرهنگ انگلیسی هیچ رابطه ی معنا داری با میزان موفقیت زبانی ندارد. جنسیت، عامل موثری در هویت فرهنگی زبان آموزان بدست نیامد. نتایج مصاحبه نیز این مطلب را تأیید می کند که قرار گرفتن در معرض زبان و فرهنگ انگلیسی، نقش چشمگیری در جدایی فرهنگی زبان آموزان ایرانی دارد. در پایان نتایج مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهایی به مولفان، مدرسان و زبان آموزان ارائه شده است.

تاثیر تمرین صریح و ضمنی در گسترش پهنا و عمق دانش واژه روی زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سیستان و بلوچستان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  سیما نبی پور   عبدالله سارانی

for any educational program to be successful, many factors work hand in hand. based on pervious efl studies, teachers and learners are the keys to gain achievement. granted the fact that explicit and implicit practice plays a key role in education, knowledge of it can help teachers facilitate students’ vocabulary learning. this study investigated to determine the contribution of explicit and implicit practice on expanding of breadth and depth of vocabulary knowledge. at first, the pre-test was given, in order to make sure the participants were at the same level of english proficiency, aged from 17 to 37.the participants took the nelson english language proficiency test and 60 of them were selected out of the pole of ninety. the participants were randomly assigned in two groups at the beginning of the course. the pre test distributed into two groups, and the data were collected .one of the groups was taught through implicit instruction and another one by explicit instruction. after ten sessions of instruction, the same test as post test was performed for two groups and the data were collected and analyzed by the appropriate statistical analysis. this study revealed that, the implicit practice had a better effect on breadth and depth of vocabulary knowledge. key terms: explicit practice, implicit practice, breadth of vocabulary, depth of vocabulary, efl learners.

تاثیر شرکت در کلاس های زبان انگلیسی بر خودپنداره و اعتماد به نفس زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  زهرا تقی پور   آذر حسینی فاطمی

واقعیت چند لایه ای بودن کلاسهای زبان انگلیسی و تاثیر آن بر احساسات، عواطف و نگرش زبان آموزان بسیار حائز اهمیت است. بطور خاص می توان گفت این کلاس ها ممکن است بر روی خودپنداره و اعتماد به نفس زبان آموزان تاثیر بگذارد. این پژوهش سعی در این دارد تا تاثیر شرکت در کلاسهای زبان را بر روی خود پنداره و اعتماد به نفس زبان آموزان ایرانی بسنجد. بنابراین 93 نفر در این پژوهش شرکت کردندکه به دو گروه زبان آموزان و غیر زبان آموزان تقسیم شدند. گروه غیر زبان آموزان متشکل از 31 نفر و گروه زبان آموزان طبق سطح زبانی شان به دو زیر گروه مبتدی و پیشرفته متشکل از 31 نفر تقسیم شدند. پرسشنامه های خودپنداره و اعتماد به نفس یکبار در ابتدای دوره آموزشی و یکبار در انتهای آن به فاصله ی 7-8 هفته توسط آنان تکمیل شد. نتایج نشان داد که میزان خودپنداره زبان آموزان سطح مبتدی بطور چشمگیری افزایش یافت اما در خودپنداره زبان آموزان سطح پیشرفته تفاوت چندانی مشاهده نشد. در خصوص اعتماد به نفس، این ویژگی در زبان آموزان هر دو سطح تفاوت قابل توجهی نداشت. فقط در زیر گروه اعتماد به نفس اجتماعی، تفاوت قبل قبولی در میان زبان آموزان سطح مبتدی مشاهده شد و اعتماد به نفس اجتماعی آنان افزایش یافت. بنابراین با توجه به نقش مهم مدرسان کلاسهای زبان انگلیسی و ویژگی های ناب این کلاسها، باید بستری فراهم شود تا مدرسان آموزش های لازم را دریافت کنند و پتانسیل های بالقوه کلاسهای زبان انگلیسی بطور واقعی و عملی فراهم شود.

نگاهی به ارتباط طرح برنامه درسی زندگی محور و موفقیت مدرس: مطالعه ای کمی و کیفی در زمینه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  حمید خسروانی فرد   رضا پیشقدم

چکیده رساله/پایان نامه : طراحی برنامه درسی بخشی جدایی ناپذیر از آموزش زبان انگلیسی است??تعدادی برنامه های درسی توسط دانشمندان مختلف از زمان ظهور آموزش زبان انگلیسی ارائه شده است، که آخرین آن توسط?پیشقدم (2011) به نام "برنامه درسی زندگی محور" ارائه شده است که در آن مسائل مربوط به زندگی بجای زبان در کلاس های آموزش زبان انگلیسی مورد اولویت قرار می گیرد. با توجه به ظهور اخیر این برنامه درسی و کاستی پژوهش در مورد اثربخشی آن، این مطالعه با هدف روشن کردن موضوع مورد نظرانجام شد. هدف اصلی این مطالعه بررسی ارتباط بین موفقیت مدرسان زبان انگلیسی و اعتقاد به آموزش زبان زندگی محور??lrltb??در زمینه زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی،در ایران بود?? برای این منظور، 200 نفر مدرس-100نفر از بخش مدارس خصوصی و نفر100 از بخش مدارس ملی و 1771 نفر از دانش آموزان آنها به عنوان شرکت کنندگان دراین مطالعه پژوهشی انتخاب شدند?? در مرحله اول مطالعه به مدرسان "پرسشنامه باورهای آموزش زبان زندگی پاسخگو" وبه دانش آموزان آنها " پرسشنامه ویژگی های مدرسان موفق زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی" ?داده شد??نتایج مطالعه همبستگی نشان داد که همبستگی بالایی بین موفقیت مدرس و lrltb??و همچنین خرده مقیاس های دو متغیر وجود دارد??مقایسه مدرسان مرد و زن در مورد همبستگی بین متغیرها هیچ تفاوت معنی داری را نشان نمی دهد???اما مقایسه مدرسان مدارس غیر دولتی آموزش زبان انگلیسی و دولتی از نظر ارتباط بین متغیرها نشان داد که رابطه به شدت قویتری برای گروه دوم دارند.?نتایج حاصل از معادلات رگرسیون چندگانه نیز نشان داد که?lrltb??کل پیش بینی کننده قوی از موفقیت مدرس بود و همچنین خرده مقیاس های آن در ساخت یک پیش بینی قوی موفق بودند?? مقایسه قدرت پیش بینی متغیرهای مستقل با توجه به جنسیت هیچ تفاوت معنی داری نشان نمی دهد?? مقایسه قدرت پیش بینی متغیرهای مستقل تفاوت معناداری بین مدرسان مشغول به آموزش در مدارس غیر دولتی آموزش زبان و مدارس ملی نشان می دهد?? متغیر های پیش بینی کننده در مورد نمرات موفقیت مدرسان در مورد مدرسان مدارس دولتی به طورقابل توجهی قوی تر بودند???برای تجزیه و تحلیل بیشتر داده های جمع آوری شده ، تجزیه و تحلیل یک تابع تشخیص سه گروهی به منظور تعیین نمرات موفقیت مدرسان با استفاده از lrltb? و خرده مقیاس های آن از جمله توانمند سازی زندگی محور، افزایش سازگاری، ارتقای اجتماعی گرا، و ارجعیت مسایل زندگی به مسایل زبانی?در این مطالعه بررسی شد. صحت برآورد این?مدل ازموفقیت مدرس یا عضویت در گروه با متوسط دقت هفتاد و یک درصد تخمین زده شد اما هیچ یک از متغیرهای تفکیک نتوانستند بسیاری از واریانس در موفقیت کل راتوضیح دهند. در مرحله دوم مطالعه، فاز کیفی، پژوهشگر تلاش کرد تا برای کشف کردن تفاوت های بین مدرسان با بالاترین و پایین ترین سطح از lrltb?با مد نظر قرار دادن روش تدریس ، استراتژی های مورد استفاده، تکنیک های مدیریت کلاس درس، و انواع سوالاتی که ازدانش آموزان میپرسند به مشاهده 10 کلاس از مدرسان از این دو گروه?بپردازد.?جمع آوری داده ها با استفاده از "یادداشت های میدانی" و "چک لیست مشاهده کلاس درس" انجام شد??نتایج تفاوت معنی داری بین آنها از نظر روش آموزش و نحوه ی برخورد با دانش آموزان را در کلاس درس نشان داد?مقایسه قدرت پیش بینی متغیرهای مستقل تفاوت معناداری بین مدرسان مشغول به آموزش در مدارس غیر دولتی آموزش زبان و مدارس ملی نشان می دهد??متغیر های پیش بینی کننده در مورد نمرات موفقیت مدرسان در مورد مدرسان مدارس دولتی به طورقابل توجهی قوی تر بودند??برای تجزیه و تحلیل بیشتر داده های جمع آوری شده ، تجزیه و تحلیل یک تابع تشخیص سه گروهی به منظور تعیین نمرات موفقیت مدرسان با استفاده از lrltb?و خرده مقیاس های آن از جمله توانمند سازی زندگی محور، افزایش سازگاری، ارتقای اجتماعی گرا، و ارجعیت مسایل زندگی به مسایل زبانی?در این مطالعه بررسی شد.صحت برآورد این?مدل ازموفقیت مدرس یا عضویت در گروه با متوسط دقت هفتاد و یک درصد تخمین زده شد اما هیچ یک از متغیرهای تفکیک نتوانستند بسیاری از واریانس در موفقیت کل راتوضیح دهند. در مرحله دوم مطالعه، فاز کیفی، پژوهشگر تلاش کرد تا برای کشف کردن تفاوت های بین مدرسان با بالاترین و پایین ترین سطح ازlrltb? با مد نظر قرار دادن روش تدریس ، استراتژی های مورد استفاده، تکنیک های مدیریت کلاس درس، و انواع سوالاتی که ازدانش آموزان میپرسند به مشاهده 10 کلاس از مدرسان از این دو گروه?بپردازد.?جمع آوری داده ها با استفاده از "یادداشت های میدانی" و "چک لیست مشاهده کلاس درس" انجام شد?? نتایج تفاوت معنی داری بین آنها از نظر روش آموزش و نحوه ی برخورد با دانش آموزان را در کلاس درس نشان داد?

تهیه و بررسی اعتبار سازه ی "پرسشنامه ی کمال گرایی معلم های زبان" و "پرسشنامه ی ریسک پذیری زبان آموزان" و بررسی رابطه ی بین کمال گرایی، ریسک پذیری، و تمایل به برقراری ارتباط در یادگیری زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  شورانگیز قوی اندام   رضا پیشقدم

هدف اصلی پژوهش حاضر تهیه و بررسی روایی سازه ای "پرسشنامه ی کمال گرایی معلم های زبان" و "پرسشنامه ی ریسک پذیری زبان آموزان" در موسسات آموزش زبان به علاوه ی تعیین کردن سازه های دو پرسشنامه می باشد. برای پیشبرد این هدف، دو پرسشنامه طراحی شده و سپس به همراه پرسشنامه ی تمایل به برقراری ارتباط در زبان خارجی در میان 525 زبان آموز در موسسات آموزش زبان در مشهد توزیع شد. برای بررسی روایی سازه ای دو پرسشنامه ی طراحی شده از مدل آماری رش استفاده شد که نشان داد چهار مورد سوالی در پرسشنامه ی ریسک پذیری زبان آموزان باید حذف شود. سپس، به منظور تعیین سازه های دو پرسشنامه از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد که شش سازه برای پرسشنامه ی کمال گرایی معلم های زبان تعیین گردید و برای پرسشنامه ی ریسک پذیری زبان آموزان نیز پس از حذف دو مورد سوالی چهار سازه مشخص شد که هر کدام نام گذاری شد. به علاوه، مدل سازی معادلات ساختاری برای پیدا کردن مدل تعامل بین سازه های هر پرسشنامه و تایید آنها اجرا شد. نتایج این تحلیل وجود شش سازه در پرسشنامه ی کمال گرایی معلم های زبان و چهار سازه در پرسشنامه ی ریسک پذیری زبان آموزان را تایید کرد. در مرحله ی دوم این پژوهش، محقق رابطه های بین کمال گرایی معلم های زبان، ریسک پذیری زبان آموزان و تمایل زبان آموزان به برقراری ارتباط را مورد بررسی قرار داد. در راستای این هدف، ابتدا تحلیل همبستگی برای تحلیل تعامل بین سازه های سه پرسشنامه به کار برده شد که نتایج آن چندین رابطه ی معنادار بین سازه های مختلف را نشان داد. سپس، از تحلیل واریانس استفاده شد که تفاوت معناداری بین تاثیر معلم های زبان با کمال گرایی بالا و معلم های زبان با کمال گرایی پایین بر روی ریسک پذیری زبان آموزان و تمایل به برقراری ارتباط زبان آموزان را نشان داد. در پایان، یافته های پژوهش بحث شده و کاربردهای آن برای آموزش زبان انگلیسی ارائه شده است.

اعتبارسنجی وکاربرد پرسشنامه خلاقیت معلمهای زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  نسرین ضمیری نداف   بهزاد قنسولی

چکیده روانشناسان حوزه آموزش همیشه سعی بر این داشته اند که دیدگاههای جدیدی را وارد حوزه آموزش کنند تا درسها برای فراگیران قابل درکتر شده و کسالت آور نباشند. آنها سعی میکنند که فاکتورهایی را که بیشترین تأثیر را بر یادگیری دارند مطالعه کنند، اگرچه که هدف اصلی آنها همیشه بررسی فراگیران بوده است. یکی از عناصری که تأثیر مستقیم بر یادگیری فراگیران دارد خصوصیات معلمهای آنهاست. در بین ویژگیهای ذکر شده در مورد معلمان موثر، ویژگی مورد مطالعه در این تحقیق خلاقیت است. ما اعتقاد داریم که استفاده از روشهای نوین و خاقانه در جهت یادگیری وموفقیت فراگیران برای معلمین زبانهای خارجی نیز اهمیت دارد. در بررسی و مطالعه تستهایی که خلاقیت افراد را میسنجند ، هیچ تستی را پیدا نکردیم که خلاقیت معلمان زبان را بطور خاص بسنجد. این تحقیق برای طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه خلاقیت معلمان زبان انگلیسی انجام شده است. به این منظور محقق دستورالعملها را دنبال کرده و پرشنامه ای را در قالب یک تست طراحی کرده است. این تحقیق دو بخش اصلی دارد: 1. اعتبارسنجی پرسشنامه طراحی شده و 2. یافتن ارتباط میان خلاقیت معلمها و بکارگیری استراتژی های خود نظارتی توسط انهاست. برای انجام این تحقیق دو پرسشنامه ی خلاقیت و خود نظارتی در بین 212 معلم زبان اجرا شد. با بکارگیری روشهای آماری لازم، هفت فاکتور استخراج شد که مجموعا 61/68 درصد واریانس را تشکیل میدادند. محقق فقط آیتم هایی که بارگذاری 0.3 و بیشتر روی فاکتورها داشتند را بررسی کردند. در نهایت با بررسی جدولهای مربوط تصمیم نهایی بر داشتن یک پرسشنامه با 2 فاکتور شد. با بکارگیری پرسشنامه ی طراحی شده و اعتبارسنجی شده در بخش دوم این تحقیق، بدنبال یافتن روابط بین خلاقیت معلمهای زبان و استفاده آنها از استراتژیهای خود نظارتی هستیم. در بخشهای بعدی این تحقیق، محقق تاثیرات جنسیت، تجربه ی تدریس و رشته ی تحصیلی بر خلاقیت معلمان را م مورد بررسی قرار داده است.

: بررسی ارتباط میان کمرویی? حس خود کار آمدی و تمایل به برقراری ارتباط با توجه به عملکرد زبانی یادگیرندگان زبان دوم در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  فاطمه خان احمد   ضرغام قبانچی

این مطالعه به منظور بررسی سطح کمرویی در میان یادگیرندگان زبان دوم در ایران و رابطه ی آن با میزان حس خودکارآمدی و تمایل به برقراری ارتباط طراحی شده است. . هدف دیگر این مطالعه بررسی نقش این سه متغیر در فراگیری زبان دوم در یادگیرندگان ایرانی می باشد. در این مطالعه صد و پانزده شرکت کننده از دو مرکز آموزش زبان های خارجی در مشهد حضور داشته و به سه پرسشنامه مربوط به کمرویی، خودکارآمدی و تمایل به برقراری ارتباط پاسخ داده اند. نمرات پایان ترم آنها نیز به عنوان شاخص فراگیری زبان دوم جمع آوری شده است.نتایج حاصل از همگرایی نشان داده است که سطح کمرویی در دانش آموزان رابطه ای منفی با سطح کارآمدی آنها و همزمان رابطه ای منفی با تمایل به برقراری ارتباط در آنها داشته است. همچنین خودکارآمدی رابطه ای مثبت با سطح تمایل به برقراری ارتباط داشته است. در میان مهارتهای مربوط به تمایل به برقراری ارتباط، کمرویی بیشترین رابطه را به صورت منفی با تمایل به صحبت کردن و کمترین رابطه را با تمایل به نوشتن داشته است. خودکارآمدی رابطه ای مثبت با تمایل به برقراری ارتباط در کلیه مهارتها را داشته است. همچنین نتایج نشان داده که خودکارآمدی به طور مناسب نشان دهنده ی میزان تمایل به برقراری ارتباط می باشد. در میان متغیرهای این مطالعه، کمرویی هیچ رابطه ای با فراگیری زبان دوم نداشته اما خودکارآمدی و تمایل به برقراری ارتباط رابطه ای مثبت با فراگیری زبان دوم داشتند. علاوه بر این، خودکارآمدی و مدل ارائه شده در این مطالعه مشخصا نشان دهنده ی میزان فراگیری زبان انگلیسی بوده است. نتایج حاصله از این مطالعه هیچ گونه تفاوتی بین یادگیرندگان زن و مرد در خصوص میزان کمرویی، خودکارآمدی و تمایل به برقراری ارتباط نشان نداده است.

بررسی رابطه بین سبکهای ادراکی و شیوه های یادگیری زبان و بیشرفت انگلیسی دانشجویان esp رشته مهندسی کامبیوتر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  فهیمه آل عباس   آذر حسینی فاطمی

تحقیق حاضر ، رابطه بین سبکهای یادگیری ادراکی و شیوه های یادگیری و پیشرفت زبان را در بین دانشجویان espدر رشته علوم کامپیوتر از دانشگاه های آزاد اسلامی تربت حیدریه، خواف، کاشمر و گناباد مورد بررسی قرار داده است. جهت دستیابی به این هدف، مجموع 100 دانشجوی esp رشته علوم کامپیوتر در این تحقیق شرکت کردند. سه ابزار از جمله، پرسشنامه روش یادگیری ادراکی (plspq) (رید،1987)، پرسشنامه شیوه های یادگیری زبان (sill) (اکسفورد،1990)، و آزمون درک مفاهیم، در اختیار شرکت کنندگان قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا پرسشنامه را کامل کنند. همچنین این شرکت کنندگان در آزمون درک مفاهیم بعنوان آزمون پیشرفت زبان شرکت کردند. یافته ها و نتایج نشان دادند که روش بصری و دیداری، بالاترین امتیاز میانگین را در بین دیگر روشهای یادگیری داشت. روش فردی، سمعی و شنیداری، جنبشی، لامسه ای و روشهای گروهی، روشهای بعدی مورد استفاده این شرکت کنندگان بودند. در رابطه با شیوه های یادگیری، استراتژی شناختی، بالاترین میانگین را در میان دیگر شیوه ها مورد استفاده دانشجویانesp داشت. با وجود این، جبران و کمبود پوشی کمترین میانگین را دارا بود. حافظه، جبران، موارد اجتماعی و عاطفی، دیگر تدابیر مورد استفاده دانشجویانesp در تحقیق موجود بودند. یافته های موجود نشان دادند که تفاوت قابل توجه آماری بین زنان و مردان نسبت به استراتژی حافظه به نفع مردان وجود داشت. تفاوت قابل توجه آماری نیز در بین مردان و زنان نسبت به جبران و کمبود پوشی به نفع مردان یافت شد. این یافته ها و نتایج تفاوت قابل توجه آماری بین مردان و زنان در مورد آزمونشیوه های یادگیری را نشان ندادند. همچنین رابطه عمده ای بین سبکهای یادگیری دانشجویانefl وشیوه های یادگیری عاطفی و فراشناختی را به عنوان شاخص های درک مفاهیم نشان دادند.

بررسی مقابله ای کنش گفتاری قسم خوردن در گفتمان فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  سودابه ظاهری سرابی   آذر حسینی فاطمی

تحقیق کنونی به بررسی و مقایسه الگوها و رفتار های زبانی جوامع انگلیسی و فارسی زبان با در نظر گرفتن ساختار زبانی سوگند خوردن میپردازد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق بررسی و مقایسه تفاوت ها و شباهت های احتمالی سوگند خوردن در میان فارسی زبانان و انگلیسی زبانان است. به همین منظور سه دست از ساختار های سوگند خوردن مورد بررسی قرار میگیرند که شامل: سوگند خوردن به مقدسات، سوگند خوردن به اسامی خانواد گی و فامیلی، و استفاده از کلمه سوگند به تنهأیست.مبانی اصلی این تحقیق مشاهده و جام آوری داده ها از طریق ضبط صدا و تصویر مواردی می باشد که در آن ها افراد از سوگند خوردن استفاده میکنند. به همین جهت در جام آوری داده های این تحقیق از فیلمنامه هایی استفاده شده است که بر مبنای زندگی روزمره انسان ها نوشته شده اند که به سبب وجود زبان عامیانه در آن ها احتمال وجود کلمات سوگند بیشتر است. یافته های این تحقیق نشان میدهند که فارسی زبانان بیش از انگلیسی زبان ها از کلمات سوگند استفاده میکنند که ممکن است دلا یلی فرهنگی و مذهبی باعث این تفاوت ها باشند. به علاوه بررسی تفاوتها در سوگند خوردن دو جنسیت در میان فارسی زبانان نشان میدهد که زنان بیش از مردان از کلمات سوگند استفاده میکنند.

نقش هوش معنوی و فرهنگی زبان آموزان ایرانی در موفقیت زبانی زبان آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  سارا خجسته پور   آذر حسینی فاطمی

هدف از اجرای این پروژه بررسی نقش هوش معنوی و هوش فرهنگی دانشجویان زبان ایرانی در موفقیت تحصیلی آنها می باشد و همچنین یافتن اینکه کدام هوش ، معنوی یا فرهنگی، نقش پیش بینی کننده در موفقیت زبانی دانشجویان زبان انگلیسی ایرانی را دارد و نیز قدرت پیش بینی کننده زیر مجموعه های هوش فرهنگی بر هوش معنوی تجزیه و تحلیل شد. علاوه بر موارد فوق تفاوت گرایش های تحصیلی زبان انگلیسی، آموزش- ادبیات- ترجمه، در ارتباط با هوش معنوی و فرهنگی بررسی شد و نیز هوش معنوی و فرهنگی با توجه به تفاوتهای جنسیتی ، مرد و زن ، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. برای رسیدن به اهداف فوق، 270 دانشجوی زبان دختر و پسر که در دانشگاههای مشهد و بجنورد در حال تحصیل بودند،انتخاب شدند. دو پرسشنامه، هوش معنوی و هوش فرهنگی، و معدل دانشجویان که از اداره آموزش دانشگاه درخواست شده بود، در جهت جمع آوری اطلاعات استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها،روشهای آماری ضریب هم بستگی گشتاوری پیرسون، آزمون رگرسیون،آزمون تحلیل واریانس و آزمون t مستقل استفاده گردید. نتایج مشخص کرد که هوش فرهنگی در مقایسه با هوش معنوی نقش معنا دارتری در موفقیت زبانی دانشجویان ایرانی دارد. علاوه بر این در میان زیر گروههای هوش فرهنگی، هوش فرهنگی فراشناختی و انگیزه ای پیش بینی کننده هوش معنوی بودند و همچنین گرایش تحصیلی زبان انگلیسی هیچ گونه تفاوت معناداری را در هوش معنوی و فرهنگی سبب نشد. نهایتا" مشخص شد که دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر از هوش فرهنگی بالاتری برخوردار می باشند. در خاتمه کاربردها این دستاورد مورد بحث قرار گرفت و پیشنهادات برای تحقیقات آینده مطرح شد.

تحقیق درباره تحمل ابهامات و هوش فرهنگی با میزان فراگیری دانشجویان پیشرفته زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  معصومه ابراهیمی حسین آبادی   آذر حسینی فاطمی

پژوهش حاضر دارای دو هدف است:ابتدا،وجود رابطه ی میان میزان تحمل ابهامات و هوش فرهنگی بررسی شد.سپس وجود رابطه ی میان میزان تحمل ابهامات،هوش فرهنگی با میزان فراگیری زبان آموزان موردارزیابی قرار گرفت.بدین منظور،از120دانشجوی زبان انگلیسی خواسته شد به پرسشنامه های "تست تحمل ناشناخته ها"و"تست هوش فرهنگی"پاسخ دهند.نتایج بدست آمده نشان دادکه میزان تحمل ابهامات باهوش فرهنگی وهمچنین چهارمولفه ی هوش فرهنگی رابطه معنا داری ندارد.اگرچه که مولفه شناختی از هوش فرهنگی بابعدفلسفی از تحمل ابهامات ومولفه انگیزشی از هوش فرهنگی بابعداجتماعی از تحمل ابهامات دارای ارتباط بودند.همچنین نتیجه آزمون ها نشان داد که مدل های پیشنهادی تحمل ابهامات و هوش فرهنگی رابطه معنا داری بامیزان فراگیری زبان آموزان داشتند.بدین معنی که زبان آموزان با معدل بالا دارای میزان تحمل ابهامات ومیزان هوش فرهنگی بالاتری هستند.در پایان نتایج مورد بررسی قرار گرفت وپیشنهاد هایی به مدرسان وزبان آموزان ارائه شده است.

"اعتبار سنجی پرسشنامه muell (بررسی انگیزه در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی) توسط دانش آموزان نابینای مقاطع راهنمایی و متوسطه و کشف رابطه فاکتورهای به دست آمده از این پرسشنامه با موفقیت زبانی دانش آموزان"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مهدی غلامیان   ابراهیم خدادادی

تحقیق حاضر از یک طرف با هدف بررسی فاکتورهای مربوط به انگیزه در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی توسط دانش آموزان نابینا و از طرفی دیگر ارتباط آن با موفقیت زبانی این افراد انجام شده است . جهت این هدف ،پرسشنامه مربوط به انگیزه در رابطه با یادگیری زبان انگلیسی که توسط خدادادی و اشرف برجی در سال 2013 طراحی و اعتبار یابی شده بود ،برای 120دانش آموز نابینا که انگلیسی را به عنوان بخشی از برنامه تحصیلی خودشان مطالعه می کنند در دو مدرسه راهنمایی و دبیرستان که فقط خدمات آموزشی مختص دانش آموزان نابینا را ارائه می دهند اجرا شد. نتایج نشان داد که میزان انگیزه که توسط پرسشنامه muell اندازه گیری شد شامل هشت فاکتور یا عامل می باشد که عبارت است از :انگیزش درونی،رضایت شخصی ،رضایت دیگران ،ارتباط ،پیشرفت شخصی ،انگیزش برونی ،اجتماعی شدن و تشویق فردی .بررسی نمرات دانش آموزان در امتحان پایانی زبان انگلیسی آنان نشان داد که نه تنها میزان انگیزه به طور معناداری با موفقیت زبانی دانش آموزان نابینا ارتباط دارد بلکه 5 فاکتور از فاکتورهای بدست آمده در تحقیق با موفقیت زبانی این دانش آموزان ارتباط معناداری دارد که عبارتند از : انگیزش درونی ،رضایت فردی ، رضایت دیگران ،ارتباطات اجتماعی و تشویق فردی . تجزیه و تحلیل پرسشنامه muell بر اساس رویکرد تئوری اسکیمایی ( توجه به کلمات تشکیل دهنده متن ) نشان داد در حالی که گستره انگیزش شامل 116 نوع اسکیما هم برای دانش آموزان نابینا و هم بینا (معمولی ) بود میزان ویا تعداد فاکتورهای به دست آمده در مورد گستره انگیزه این دو گروه از همدیگرمتفاوت است . تفاوت مشاهده شده با مراجعه به یافته های مطالعه موجود مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آ تی ارائه می گردد .

بررسی تاثیر روش تکلیف- محور بر مهارت درک مطلب دانش آموزان دوره راهنمایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  الهه خیابانی   آذر حسینی فاطمی

هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر روش تکلیف-محور بر مهارت درک مطلب دانش آموزان دوره راهنمایی و همچنین عملکرد آنها در امتحان پایان ترم زبان انگلیسی بوده است. همچنین این پژوهش بر اساس عملکرد شرکت کنندگان، موثرترین نوع تکلیف را تعیین نموده است. به این منظور دو کلاس در پایه سوم شامل 50 دانش آموز به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. بر اساس نتایج پیش آزمون که حاکی از برابری آنها بود، دو گروه به شکل تصادفی به یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تقسیم شدند. گروه کنترل با روش های سنتی تعلیم داده شده و گروه آزمایش با استفاده از روش تکلیف- محور تعلیم داده شد. در پایان از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد و تحلیل آماری نتایج حاکی از عملکرد بهتر گروه آزمایش بود. برای بررسی تاثیر احتمالی هر نوع تکلیف بر مهارت درک مطلب گروه آزمایش، عملکرد آنها به کمک یک دستورالعمل تحلیلی مورد ارزشیابی قرار گرفت. آزمون تحلیل واریانس وآزمون توکی نشان دهنده عملکرد بهتر آنها در تکالیف خلاقیتی بود. علاوه بر این، نتایج آزمون پیشرفت تحصیلی پایان ترم هر دو گروه حاکی از تاثیر ادامه دار روش تکلیف محور بر مهارتهای عمومی زبانی گروه آزمایش و عملکرد بهتر آنها بود.

تاثیر آموزش فعالیت محور بر افزایش مهارت صحبت کردن انگلیسی زبان آموزان ایرانی سطح متوسط انگلیسی و هوش هیجانی آنها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  اکرم اشرف گنجوی   آذر حسینی فاطمی

مهارت صحبت کردن به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی مسلما امری مهم و دشوار برای زبان آموزان است. در نتیجه روشهای تدریس ارتباطی در دهه ی اخیر از اهمیت خاصی برخوردار شده اند.از میان این روش ها, تدرس فعالیت محور به دلیل داشتن ویژگی های قابل توجه بسیاری از معلمان, طراحان برنامه های درسی, ارائه کنندگان مواد درسی و زبان آموزان در جهان را به خود علاقه مند کرده است.بنابراین این تحقیق سعی کرد تاثیر آموزش فعالیت محور بر افزایش مهارت صحبت کردن انگیسی زبان آموزان ایرانی را بررسی کند.علاوه بر این, تاثیر آموزش فعالیت محور بر هوش هیجانی زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفت.برای دستیابی به این نتایج 60 زبان آموز به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.در اولین جلسه ترم تحصیلی دو آزمون برای ارزیابی مهارت صحبت کردن انگلیسی بر اساس فعالیت های شفاهی که قرار بود در ظول ترم اجرا شود , برای هر دو گروه از زبان آموزان برگزار شد. سپس از زبان آموزان خواسته شد به پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن پاسخ دهند. گروه آزمایش بر اساس روش فعالیت محور آموزش دیدند و گروه کنترل بر اساس روش ارائه, تمرین و تولید ( (ppp.نمرات به دست آمده توسط دو آزمون گیرنده از آزمون صحبت کردن زبان آموزان, از طریق آزمون های آماری غیر پارامتریک(ویلکاکسون و من ویتنی یو ) مورد بررسی قرار گرفتند و داده های به دست آمده ازپرسشنامه های هوش هیجانی از طریق آزمون تی مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج تحلیل های آماری نشان داد که عملکرد گروه آزمایش در آزمون صحبت کردن به صورت قابل توجهی از گروه کنترل بهتر بود.به علاوه نتایج نشان داد که سطح هوش هیجانی زبان آموزان گروه آزمایش از گروه کنترل بالاتر رفته است.در حقیقت زبان آموزان گروه آزمایش عملکرد بهتری نسبت به گروه کنترل داشتند که علت آن روش آموزشی ویژه آن ها بود.در پایان نتایج آماری به گونه ی دقیق تری مورد بحث قرار گرفته,دریافت های آموزشی برگرفته از این تحقیق و پیشنهاد ها برای مطالعه و تحقیق بیشتر ارائه شدند. کلید واژه ها: مهارت صحبت کردن , آموزش فعالیت محور, هوش هیجانی, روش های تدریس ارتباطی

بررسی ارتباط شیوه فرزندپروری والدین با موفقیت زبان انگلیسی دانش آموزان دختر مقطع اول دبیرستان: بر اساس رویکرد تئوری اسکیما
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  بهاره هادی زاده   ابراهیم خدادادی

این مطالعه به منظور کشف رابطه یادگیری زبان انگلیسی دانش آموزان دختر پایه ی اول دبیرستان و سبک های متفاوت فرزندپروری والدین آن ها انجام گرفته است. به این منظور پرسشنامه فرزندپروری والدین (paq) طراحی شده توسط بری (1991) در چهار نسخه به فارسی ترجمه گردید: تعیین شیوه فرزندپروری پدر توسط دانش آموز (sdfps)، تعیین شیوه فرزندپروری مادر توسط دانش آموز (sdmps )، تعیین شیوه فرزندپروری پدر (fps) و تعیین شیوه فرزندپروری مادر (mps). سپس این چهار نوع پرسشنامه به منظور تعیین سبک فرزندپروری اعمال شده در خانواده، با 319 دانش آموز و والدین آن ها اجرا شد. نمرات امتحان نهایی درس زبان انگلیسی دانش آموزان در پایان سال تحصیلی پایه سوم راهنمایی که در شرایط استاندارد برگزار شده بود به دست آمد و با سبک فرزندپروری والدین دانش آموزان مقایسه گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نمرات دختران والدین با سبک فرزندپروری اقتدار منطقی به طور معناداری بالاتر از نمرات دختران والدین با سبک فرزندپروری مستبد و سبک آزادگذار بود. با توجه به نظریه ریز ساختاری اسکیما، پرسشنامه تعیین سبک فرزندپروری والدین به عنوان معیار سنجش نوع فرزندپروری والدین در سه بخش (اقتدار منطقی، مستبد، آزادگذار) در نظر گرفته شد.سپس نتیجه سبک فرزندپروری والدین که توسط دانش آموزان تعیین گردیده بود با موفقیت زبان انگلیسی آنان تطبیق داده شد. نتایج به دست آمده نشان داد که نه تنها تربیت والدین بلکه نوع آن (مستبد، اقتدار منطقی و آزادگذار) با موفقیت زبان انگلیسی فرزندان در سطوح مختلف ارتباط داشته و رابطه ای عکس دارد. نتایج به دست آمده مورد بحث قرار گرفته و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی داده شده است.

نقش تدریس مهارت های تفکر انتقادی در عملکرد درک مفاهیم خواندن و افزایش توانایی تفکر انتقادی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مریم سادات رضوی   آذر حسینی فاطمی

بررسی اثر تدریس مهارت های تفکر انتقادی در عملکرد درک مفاهیم خواندن و افزایش توانایی تفکر انتقادی بوده است.پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیسر به عنوان پیش آزمون به 62 دانشجوی زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد که درس خواندن و درک مفاهیم2 را می گذراندند داده شد.نمرات خواندن و درک مفاهیم 2 دانشجویان نیز جمع آوری شد.بعد از جمع آوری داده ها نمرات تفکر انتقادی به وسیله آزمون هم جفت محاسبه شد. تفاوت آماری معنی داری بین تفکر انتقادی دانشجویان قبل و بعد از عملیات وجود دارد.نمرات خواندن به طور مهمی به استنباط وشناسایی مفروضات و استنتاج وتعبیر وتفسیربستگی دارد. اماهیچ رابطه ای بین نمرات خواندن استدلال منطقی وجود ندارد.تفاوت معنی داری بین توانایی تفکر انتقادی مردان و زنان قبل از عملیات وجود ندارد.اما بعد از عملیات توانایی تفکر انتقادی دانشجویان مردبیشتر شده بود.

تاثیرداربست آموزشی روی درک مطلب و استراتزی های درک مطلب فراگیران سطح پیشرفته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سعیده مولوی نسب   آذر حسینی فاطمی

چکیده ندارد.

examining the relationship between fear of negative evaluation and communication strategies by iranian efl learners
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  سمانه زارعی   بهزاد قنسولی

the purpose of the present study was to investigate the relationship between fear of negative evaluation (fne) and communication strategies (css) among iranian efl learners. it was aimed to examine the differences in the use of communication strategies between speakers with high or low degree of fear of negative evaluation. the current study was a case study consisting of 10 english learners at pre-intermediate level at shokouh language institute in mashhad, iran. the participants scoring high or low on fear of negative evaluation were all female and ranged in age from 14 to 17 with an average of 16. the fne questionnaire developed by watson and friend (1969) was used for the purpose of understanding the degree of participants’ fear of negative evaluation. to investigate the type and frequency of communication strategies used by the participants, the class was observed for 20 sessions by the researcher. the data elicited from audio recordings of oral speaking tasks to identify communication strategies were used. the findings showed that the subjects employed ten types of communication strategies specified by tarone (1980), faerch and kasper (1983), and clennell (1995).

اعتبار سنجی مجدد پرسشنامه سرمایه های اجتماعی و یافتن رابطه آن با انگیزش و یادگیری زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مژگان اشرف برجی   ابراهیم خدادادی

چکیده: این تحقیق با هدف بررسی ارتباط سرمایه های اجتماعی در یادگیری زبان در بین زبان اموزانی که در موسسه خراسان ثبت نام کرده اند انجام شده است.علاوه بر ان ارتباط انگیزش در یادگیری زبان از یک سو و ارتباط ان با نمرات بدست امده از زبان اموزان از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفت.برای این تحقیق پرسشنامه سرمایه های اجتماعی که در 2012 توسط خدادادی و علائی بین دانش اموزان سال سوم دبیرستان اعتبار سنجی شده بود به 493 زبان اموز در موسسه خراسان داده شد.علاوه بر آن پرسشنامه دیگری muell که توسط خدادادی و اشرف برجی 2013 طراحی و اعتبار سنجی شده بود به کلیه زبان اموزان در این تحقیق داده شد تا ارتباط ان با scs از یک سو و نمرات بدست امده از زبان اموزان از سوی دیگر مورد بررسی قرار گیرد

بررسی ارتباط بین شخصیت معلم با نحوه تدریس درآموزش زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1393
  فاطمه اسحاقیان   ضرغام قپانچی

تحقیق حاضر به بررسی ارتباط بین نوع شخصیت و نحوه تدریس معلمهای زبان انگلیسی آموزشگاههای زبان درایران می پردازد. این تحقیق همچنین رابطه بین این مولفه ها و مولفه های دموگرافیک از قبیل جنسیت و سابقه تدریس معلم ها را در برمی گیرد. جامعه آماری این تحقیق 80 معلم آموزش زبان انگلیسی ( رده سنی بین 22 تا 45 سال) در آموزشگاههای زبان انگلیسی است

بررسی رابطه بین از خودبیگانگی فرهنگی و تفکرانتقادی در دانشجویان زبان عربی و انگلیسی دانشگاه فردوسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  نفیسه هیبتی   آذر حسینی فاطمی

این پایان نامه جهت بررسی رابطه بین فرهنگ و تحمل ناشناخته ها و تاثیر ان بر رشد توانایی زبان دوم انجام شده است .این بررسی تلاش دارد رابطه ی بین تحمل ناشناخته ها و از خود بیگانگی فرهنگی را بیابد. برای رسیدن به این مهم د و متغیر اندازه گیری شد و تاثیر انها بر یکدیگر بررسی شد.شرکت کنندگان در این پژوهش 60 دانشجوی زبان انگلیسی و 60 دانشجوی زبان عربی بودند که در دانشگاه فردوسی مشهد تحصیل می کردند.دانش اموزان هر گروه براساس میزان تماسشان با زبان خارجی تقسیم شدند.یعنی 30 دانشجو سال اول عربی و 30 دانشجوی سال سوم عربی بودند.از طرف دیگر 30 دانشجوی سال اول انگلیسی و 30 دانشجوی سال سوم انگلیسی در پژوهش شرکت کردند.از این جهت دانشجویان از لحاظ زبان و سالهای تماس با زبان خارجی با هم مقایسه شدند.چون تعداد دانشجویان دختر و پسر قابل مقایسه نبود دانشجویان از لحاظ جنسیت با هم مقایسه نشدند. دو ازمون t-test و میزان هبستگی انجام شد.نتایج ازمون همبستگی نشان داد که مدت زمان تماس با زبان خارجی تاثیری در میزان تحمل ناشناخته ها یا از خود بیگانگی فرهنگی ندارد.نتایج ازمون t-test نشان داد که زبان بر میزان ازخود بیگانگی فرهنگی و تحمل ناشناخته ها تاثیر دارد.در پایان داده ها بررسی شد و نتایج عنوان شد

طراحی معیار ارزشیابی پایگاه های هویت و دیدگاه دانش آموزان نسبت به نقش دبیران در مقیاس شکل گیری هویت و ارتباط آنها با سرمایه های اجتماعی فرهنگی و وابستگی ملی در مکانهای آموزشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  لیلا سیاح   رضا پیش قدم

مطالعات چشمگیری در مورد ارتباط سازنده معلم و دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. با وجود این ، از پایگاه های هویت دانش آموزان و دیدگاههای آنها که می تواند نقش موثری در شکل گیری و نهادینه شدن پایگاه های هویت داشته باشد چشم پوشی شده است. با در نظر گرفتن این امر، محقق تصمیم گرفت که پنج مرحله را در این تحقیق مورد به انجام رساند. اولین مرحله شامل طراحی دو پرسشنامه می باشد که یکی از آنها بر اساس پایگاههای هویت iss) ) مارسیا (1966) می باشد و دیگری دیدگاههای دانش آموزان (lp ) نسبت به نقش دبیران در ساختار هویت پرداخته است. دو پرسشنامه دیگر شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی فرهنگی (sccq) و پرسشنامه وابستگی ملی (hcaq) می باشند که جهت شناسایی نقش این دو عامل در شکل گیری هویت مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین مرحله شامل طراحی سوالات دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها میان سه هزار و پانصد و بیست دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی ، زبانکده ها و دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد برگزار شدند. پس از حذف پرسشنامه هایی که به صورت کامل پاسخ داده نشده بودند، 1820 پرسشنامه باقی ماند. دومین مرحله شامل تعیین بسندگی پرسشنامه های (iss) و ( lpq) با استفاده از برنامه لیزرل و مدل semبود که شاخص های معتبری به دست آمد. در ضمن ، بسامد و کای اسکور معتبری در سوالاتی مانند ارجحیت زبان انگلیسی، اینترنت و ارتباط بین المللی به دست آمد. در مرحله چهارم ارتباط منفی بین زیر ساختهای هویت و نظر دانش آموزان در باره جنبه های فرهنگی و سیاسی در پرسشنامه lpq ، برونگرایی و انسجام اجتماعی در پرسشنامه sccq و وابستگی فرهنگی و مذهبی در پرسشنامه hcaq به دست آمد. در مرحله پنجم مشخص گردید که نظر فرهنگی در lpq انسجام اجتماعی و باسوادی در پرسشنامه sccq و وابستگی ایرانی در پرسشنامه hcaq می توانند از عوامل پیش بینی کننده در شکل گیری هویت باشند. نتیجه چشمگیر این تحقیق این است که عامل تعیین کننده در بوجود آمدن پایگاههای هویت بستگی به وضعیت و حالت اجرای هر عاملی دارد.

مطالعه ای بر آینده ی آموزش زبان انگلیسی در سایه ی تکنولوژی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1394
  سمیرا یاقوتی   رضا پیش قدم

با توجه به کاربرد روزافزون تکنولوژی درروند یادگیری زبان و پیشرفت خودآموزی در زبان آموزان, این مطالعه بر آنداشت تا احتمال جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی با تکنولوژی را در پانزده سال آتی در ایران بررسی کند. اطلاعات کیفی از ضبط ده مصاحبه با متخصصان حرفه ی زبان انگلیسی بدست آمد. یکی از متدهای آینده پژوهی به نام متد آنالیز لایه ای سببی استفاده شد و همچنین چهار سناریوی احتمالی از آینده ی حرفه ی آموزش زبان انگلیسی ترسیم گردید. بعد از بررسی چهار لایه ی آنالیز لایه ای سببی, نتایج گویای این بودند که جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی توسط تکنولوژی در پانزده سال آینده ممکن نیست. ایران به عنوان کشوری که به سلسله مراتب و قوانین و معیارها احترام میگذارد و دارای جامعه ای همگراست که از ابهامات دوری میکنند, نمیتواند نوآوری های تکنولوژی را به سرعتی قبول کند که جایگزین مدرسان زبان انگلیسی شود. همچنین یافته ها این امر را القا میکنند که انجام این مطالعه در کشورهایی با فرهنگی متشابه با ایران, ممکن است همین نتایج را بدست آورد. با این وجود, مطالعات بیشتری احتیاج است تا این تحقیق را با در نظرگرفتن مدت زمان بیشتری انجام دهد و نتایج احتمالی را بررسی کند.

-
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1387
  سعیده حسینی   شهره شاهسوندی

چکیده ندارد.

the relationship between learners critical thinking ability and their performance in the reading sections of the tofel and ielts test
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  بهناز معاون   آذر حسینی فاطمی

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the reading sections of tofel and academic ielts tests. this study was conducted in three steps. the first step was to take the persian version of the watson-glaser critical thinking appraisal (wgcta) form a from 155 participants in three levels of intermediate, upper-intermediate, and advanced. the persian version was chosen to guarantee a complete understanding of ct by the participants rather than having them deal with language complexities of the ct test. the second step was to take the reading section of the tofel (2004). finally the third step was to administer the ielts (2003) academic reading. after the accumulation of the data, the scores on ct and tofel, ct and ielts, were computed through the pearson product-moment formula. the different performances of male and female participants, and the relationship between their age and ct were computed through the same formula. also, the point biserial correlation formula was used to discover any existing relationship between the participants’ gender and their ct. the findings demonstrated that there was a moderate correlation between ct and students’ performance on tofel (r= .38, p< 0.05) and ielts (r= .40, p< 0.05), and that there is a moderate correlation between males’ and females’ performance on these tests based on their ct scores: males’ ct and performance on tofel (r= .30, p<0.05), males’ ct and performance on ielts (r= .47, p<0.05), females’ ct and performance on tofel (r= .49, p<0.05), and females’ ct and performance on ielts (r= 0.38, p<0.05). the findings showed that men did better on the ielts tests and women on the tofel. this can be explained in two ways. the first explanation is that the difference is not that great to be significant, but the second explanation, on the other hand, would be that, psychologically speaking, men focus on the overall issue rather than details and that is how the ielts questions are built. conversely, women focus on details rather than the general idea, and that is how the tofel questions are made, and this is in line with what has been discussed in chapter three about the test forms in tofel and ielts tests. these results rejected the first two hypotheses and represented a relationship between the variables in question. the correlation between scores on ct and age revealed a very weak relationship between the two variables (r= .084, p<0.05). this relationship is so weak that can be neglected and although it rejects the third null hypothesis, further research is obviously needed to gain more conclusive results. finally, the results of the correlation between ct and gender revealed that there was no relationship between ct and gender (r= -.0472, and p> 0.05), suggesting that ct is not a gender based issue. and therefore, the fourth null hypothesis was retained.

بررسی نقش پیشگویی کننده عمق و بازه لغت و دانش گرامری در عملکرد درک مطلب دانشجویان سطح پیشرفته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1387
  سمانه شادمان   آذر حسینی فاطمی

در این مقاله سعی شد با نگاهی دقیق بر روی مقوله درک مطلب، به بررسی عوامل موثر در آن و سهم آنها در پیشگویی تغییرات آن پرداخته شود. از میان تعداد زیاد فاکتورهای موثر بر درک مطلب، 3 فاکتور اصلی( عمق لغت، بازه لغت، دانش گرامری) انتخاب شدند. به منظور تحلیل داده ها و تعیین عوامل پیشگو، از رگرسیون ساده و چند متغیره استفاده شد. در سه مدل رگرسیونی اول، از رگرسیون ساده استفاده شد و مشارکت هر یک از عوامل به طور جداگانه در درک مطلب سنجیده شد.نتایج حاکی از آن بود که از بین این عوامل،بازه لغوی بهترین عامل پیشگوست. در گام دوم از رگرسیون چند متغیره استفاده شد و تاثیر ترکیبی عوامل با هم در نظر گرفته شد. .نتایج نشان داد که ترکیب عمق و بازه لغت، پیشگوی مناسبی برای درک مطلب است. در دو مدل آخر، به بررسی تاثیر ترکیبی 3 عامل فوق در کنار هم پرداخته شد. به علت بالا رفتن عامل تورم واریانس، حاصلضرب عمق و بازه لغت در کنار دانش گرامری در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که این مدل، بهترین مدل رگرسیونی بر اساس سه متغیر یاد شده است.