× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

دانشجو : نازنین سریزدی

استاد راهنما : آذر حسینی فاطمی رضا پیشقدم

سال انتشار:1392

کلمات کلیدی : : افسردگی- رویکرد انسانگرایی- رویکرد فرا- انسانگرایی- پتانسیل های کلاس زبان- ویژگی های خاص کلاس زبان-

چکیده

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یادگیری است که از خود فرد آغاز شده و احساسات و ادراک را همزمان در فرد درگیر می کند. راجرز باور دارد که دبیران بایستی دانش آموزان خود را به عنوان ارباب رجوع ، با یک سری نیازها در نظر گرفته و در پی رفع آن نیازها باشند. یک چنین رابطه ای ، گرما و یکدلی به ارمغان می آورد. در رویکرد فرا-انسان گرایی، رابطه شاگرد- دبیری جای خود را به رابطه روان درمان- درمان جو می دهد، که در آن دبیر رابطه ای مبتنی بر اعتماد می سازد که بر اساس آن خواهد توانست بر دانش آموزان تاثیر گذاشته ، به آنان نفوذ کند. بدین ترتیب ، این باور وجود دارد که دبیر قادر است درمان یک سری اختلالات روانی را تسهیل کند و یا الگوی فکری افراد را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییر در بینش و رفتار آنان شود. می توان گفت به دلیل یک سری پتانسیل های خاص در کلاس های زبان، فرصت های متعددی به جهت تغییر روحیه، طرز فکر و رفتار، پیش روی زبان آموزان قرار دارد. به طور خاص می توان گفت این فرصت ها می توانند عاملی باشند برای تغییر در چگونگی تفسیر افراد از رفتار اجتماعی دیگران. این پژوهش سعی در این دارد تا تاثیر شرکت در کلاس های زبان را بر میزان افسردگی زبان آموزان خانم ایرانی و بر میزان پیچیدگی ذهنی آنان در تفسیر علل رفتارهای اجتماعی دیگران بسنجد. همچنین این پژوهش تفاوت میان زبان آموزان انتخاب شده را با توجه به تجربه ی آنها از روان- درمانی، در میزان افسردگیشان مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش پیش رو تفاوت میان زبان آموزان نمونه در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران، با توجه به درکشان از کمکی که شرکت در کلاس زبان به آنها می کند را می سنجد. بنابراین 33 زبان آموز خانم ایرانی و 33 غیر زبان آموزخانم ایرانی در این پژوهش شرکت نمودند. نتایج نشان داد که میزان افسردگی زبان آموزان به طرز قابل توجهی پس از پایان دوره ترم کاهش یافته است. اما در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تغییر معناداری صورت نپذیرفت. بنابراین باییستی بستری فراهم شود تا دبیران با این مفهوم بیشتر آشنا شوند وهمچنین در پی آن باشند تا پتانسیل های کلاسی را تحقق بخشند. در پی سنجش اهداف ثانوی این پژوهش، که تجربه روان درمانی و درک شخصی افراد از کمک کلاس زبان به آنها در آنها دخیل بود، تفاوتی میان کسانی که اخیرا روان- درمانی را تجربه کرده بودند، آنهایی که بسیار از تجربه شان گذشته بود و آنهایی که هیچ گونه تجربه ای از آن نداشتند،در میزان افسردگی آنها تفاوتی یافت نشد. همچنین میان کسانی که تصور می کردند کلاس زبان به جنبه های اجتمای شخصیتی شان، و جنبه های روانشناختی، و یا از جنبه های شخصی دیگری به آنها کمک می کند، در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تفاوت معناداری دیده نشد. بنابراین در پایان دوره این دو فاکتورتاثیر گذار در نمونه زبان آموزان خانم ایرانی این پژوهش کنترل شد.

منابع مشابه

abstractthis study investigated the effect of digital games on vocabulary acquisition of low-proficiency iranian male and female efl learners. in order to select homogeneous learners in terms of their english language proficiency, the standard nelson proficiency test was administered, and based on the obtained results, 60 low-proficiency efl learners were selected (31 females and 29 males). the...

this article reports on the findings of a study that investigated the impact of manipulating task performance conditions on listening task performance by learners of english as a foreign language (efl). the study was designed to explore the effects of changing complexity dimensions on listening task performance and to achieve two aims: to see how listening comprehension task performance was aff...

abstract the present study was an attempt to investigate the relationship between efl learners’ anxiety and writing complexity. for the purpose of the study, 70 female learners, between 17 and 24 years old (mean=20) from najm language school in tehran participated in the study. the participants’ level of anxiety was measured using horwitz, horwitz, and cope’s anxiety questionnaire (1986) and th...

with the introduction of communicative language teaching, a large number of studies have concerned with students’ oral participation in language classrooms. although the importance of classroom participation is evident, some language learners are unwilling to engage in oral activities. this passivity and unwillingness to participate in language classroom discussions is known as “reticence”. rev...

the present study investigated the effect of single and multiple genre movies on listening comprehension of upper intermediate language learners. to this end, a language proficiency test was administered to 40 male and female postgraduates of different majors attending international english language testing system (ielts) classes and ultimately 25 upper intermediate language learners were selec...

The literature of ELT is perhaps overwhelmed by attempts to enhance learners’ writing through the application of different methodologies. One such methodology is critical discourse analysis which is founded upon stressing not only the decoding of the propositional meaning of a text but also its ideological assumptions. Accordingly, this study was an attempt to investigate the impact of critical...