the impact of attending efl classes on the level of depression of iranian female learners and their attributional complexity

پایان نامه
چکیده

می توان گفت واقعیت چند لایه ا ی کلاس های زبان انگلیسی بسیار حائز اهمیت است، زیرا عواطف و بینش های زبان آموزان تحت تاثیر قرار می گیرد. در پژوهش پیش رو، گفته می شود که دبیران با در پیش گرفتن رویکرد فرا-انسانگرایی ، قادرند در زندگی دانش آموزانشان نقش مهمی را ایفا سازند. بر اساس گفته ی ویلیامز و بردن (2000)، برای کرل راجرز، یکی از بنیان گذاران رویکرد انسانگرایی ، یادگیری بر مبنای تجربه، نوعی از یادگیری است که از خود فرد آغاز شده و احساسات و ادراک را همزمان در فرد درگیر می کند. راجرز باور دارد که دبیران بایستی دانش آموزان خود را به عنوان ارباب رجوع ، با یک سری نیازها در نظر گرفته و در پی رفع آن نیازها باشند. یک چنین رابطه ای ، گرما و یکدلی به ارمغان می آورد. در رویکرد فرا-انسان گرایی، رابطه شاگرد- دبیری جای خود را به رابطه روان درمان- درمان جو می دهد، که در آن دبیر رابطه ای مبتنی بر اعتماد می سازد که بر اساس آن خواهد توانست بر دانش آموزان تاثیر گذاشته ، به آنان نفوذ کند. بدین ترتیب ، این باور وجود دارد که دبیر قادر است درمان یک سری اختلالات روانی را تسهیل کند و یا الگوی فکری افراد را تحت تاثیر قرار دهد و باعث تغییر در بینش و رفتار آنان شود. می توان گفت به دلیل یک سری پتانسیل های خاص در کلاس های زبان، فرصت های متعددی به جهت تغییر روحیه، طرز فکر و رفتار، پیش روی زبان آموزان قرار دارد. به طور خاص می توان گفت این فرصت ها می توانند عاملی باشند برای تغییر در چگونگی تفسیر افراد از رفتار اجتماعی دیگران. این پژوهش سعی در این دارد تا تاثیر شرکت در کلاس های زبان را بر میزان افسردگی زبان آموزان خانم ایرانی و بر میزان پیچیدگی ذهنی آنان در تفسیر علل رفتارهای اجتماعی دیگران بسنجد. همچنین این پژوهش تفاوت میان زبان آموزان انتخاب شده را با توجه به تجربه ی آنها از روان- درمانی، در میزان افسردگیشان مورد بررسی قرار می دهد. پژوهش پیش رو تفاوت میان زبان آموزان نمونه در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران، با توجه به درکشان از کمکی که شرکت در کلاس زبان به آنها می کند را می سنجد. بنابراین 33 زبان آموز خانم ایرانی و 33 غیر زبان آموزخانم ایرانی در این پژوهش شرکت نمودند. نتایج نشان داد که میزان افسردگی زبان آموزان به طرز قابل توجهی پس از پایان دوره ترم کاهش یافته است. اما در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تغییر معناداری صورت نپذیرفت. بنابراین باییستی بستری فراهم شود تا دبیران با این مفهوم بیشتر آشنا شوند وهمچنین در پی آن باشند تا پتانسیل های کلاسی را تحقق بخشند. در پی سنجش اهداف ثانوی این پژوهش، که تجربه روان درمانی و درک شخصی افراد از کمک کلاس زبان به آنها در آنها دخیل بود، تفاوتی میان کسانی که اخیرا روان- درمانی را تجربه کرده بودند، آنهایی که بسیار از تجربه شان گذشته بود و آنهایی که هیچ گونه تجربه ای از آن نداشتند،در میزان افسردگی آنها تفاوتی یافت نشد. همچنین میان کسانی که تصور می کردند کلاس زبان به جنبه های اجتمای شخصیتی شان، و جنبه های روانشناختی، و یا از جنبه های شخصی دیگری به آنها کمک می کند، در میزان پیچیدگی ذهنی آنها در تفسیر علل رفتار اجتماعی دیگران تفاوت معناداری دیده نشد. بنابراین در پایان دوره این دو فاکتورتاثیر گذار در نمونه زبان آموزان خانم ایرانی این پژوهش کنترل شد.

منابع مشابه

the effect of task complexity on lexical complexity and grammatical accuracy of efl learners’ argumentative writing

بر اساس فرضیه شناخت رابینسون (2001 و 2003 و 2005) و مدل ظرفیت توجه محدود اسکهان (1998)، این تحقیق تاثیر پیچیدگی تکلیف را بر پیچیدگی واژگان و صحت گرامری نوشتار مباحثه ای 60 نفر از دانشجویان زبان انگلیسی بررسی کرد. میزان پیچیدگی تکلیف از طریق فاکتورهای پراکندگی-منابع تعیین شد. همه ی شرکت کنندگان به صورت نیمه تصادفی به یکی از سه گروه: (1) گروه موضوع، (2) گروه موضوع + اندیشه و (3) گروه موضوع + اندی...

15 صفحه اول

the impact of pushed output on oral proficiency of iranian efl learners

مفهوم فرضیه تولید اجباری سویین (1985)، بیانگر تسهیل یادگیری زبان دوم می باشد. این فرضیه پیشنهاد میکند که هنگامیکه دانش آموزان مجبور به شرکت در تولید زبان می شوند، این فرصت را دارند که پیامی دقیق، منسجم و مناسب را ارائه دهند. با توجه به کمبود تحقیقات کمی در جهت حمایت یا رد تولید اجباری، مطالعه حاضر اقدام به ایجاد داده های کمی جهت اثر تولید اجباری نموده است. هدف از این مطالعه از دو قسم می باشد. ا...

15 صفحه اول

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

15 صفحه اول

the impact of morphological awareness on the vocabulary development of the iranian efl students

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

15 صفحه اول

the effect of the instruction of metadiscourse maekers on iranian efl learners persuasive writing proficiency

چکیده مهارت نوشتار یکی از مهمترین مهارتهای فرآیند یادگیری و تدریس زبان برای زبان آموزان و مدرسین می باشد. در تحقیق حاضر، تاثیر آموزش نشانه های فراکلام روی مهارت نوشتار متقاعدکننده زبان آموزان سطح متوسط ایرانی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق 40 زبان آموز داشت که توسط آزمون نوشتار تافل(2005) همسان سازی شدند و سپس به دو گروه آموزشی و خطا تقسیم شدند. در ابتدای پژوهش معیارهای نوشتار متقاعدکننده به ...

the effect of task complexity on efl learners’ written task performance in terms of accuracy and complexity

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر افزایش میزان پیچیدگی تکالیف مکالمه محور بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 15 الی 18 سال درسطح pre-intermediate از طریق petو vhs تست به عنوان شرکت کنندگان در تحقیق انتخاب شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی دو تکلیف ساده و پیچیده را طی 2 جلسه انجام...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023