نقش شخصیت و هوش هیجانی در تجربه برانگیختگی معلمان انگلیسی

پایان نامه
چکیده

این تحقیق دارای سه هدف عمده بود شامل: بررسی کیفیت تجربه معلمان در برانگیختگی، دوم مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی و همچنین و ویژگی های شخصیتی 5 عاملی و برانگیختگی و سوم یافتن بهترین پیش بین های برانگیختگی. بدین منظور جامعه آماری 75 نفری از معلمان زبان انگلیسی، داوطلب شرکت در این تحقیق شده اند. سپس فرم های نمونه تجربه، تست ویژگی های شخصیتی پنج عاملی neo و تست هوش هیجانی bar-on را پر نمودند. شخصیت های آتوتلیک از غیر آتوتلیک جدا شدند و کیفیت زندگی آنان بر اساس اطلاعاتی که فرم نمونه تجربه نشان می داد، بررسی گردید. سپس از آزمون همبستگی و تی تست برای یافتن رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی، و رابطه بین شخصیت و برانگیختگی استفاده گردید. از آزمون رگرسیون چند خطی برای یافتن بهترین پیش بین برانگیختگی استفاده گردید. در بخش اول ابتدا مطالعه و تحقیق و سپس ارائه دروس به عنوان موثرترین فعالیت ها در ایجاد تجربه برانگیختگی شناخته شدند. نتایج بخش دوم یک رابطه ی معنی دار بین هوش هیجانی و برانگیختگی و زمان تجربه برانگیختگی را نشان دادند. همچنین تمامی عوامل شخصیتی غیر از دلپذیری با برانگیختگی دارای همبستگی بودند. بهترین پیش بین های برانگیختگی، دو عامل مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری از پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo شناخته شدند. اهمیت این نتایج در چهارچوب شخصیت آتوتلیک و رابطه ی آن با پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo بررسی شده است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی

در پی ارایة رویکردهای جدید در زمینه هوش- ضریب بهرة هوشی (IQ)، هوش چندگانه ((MI و اکنون هوش هیجانی(EQ)- پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشتة زبان انگلیسی بپردازد. بدین منظور از 328 دانشجو خواسته شد به پرسشنامة هوش هیجانی پاسخ دهند. سپس همبستگی نمرات هوش هیجانی آنان با مهارت‌های خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن، و معدل تحصیلی در کل...

متن کامل

نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی

این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم‌چنین، پیش بینی اثربخشی تدریس و زیر مقیاس‌های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می-پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم‌چنین، 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می‌باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده‌ها...

متن کامل

نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی

در پی ارایة رویکردهای جدید در زمینه هوش- ضریب بهرة هوشی (iq)، هوش چندگانه ((mi و اکنون هوش هیجانی(eq)- پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی دانشجویان رشتة زبان انگلیسی بپردازد. بدین منظور از 328 دانشجو خواسته شد به پرسشنامة هوش هیجانی پاسخ دهند. سپس همبستگی نمرات هوش هیجانی آنان با مهارت های خواندن، شنیدن، صحبت کردن، نوشتن، و معدل تحصیلی در کل ...

متن کامل

نقش میانجی خودکارآمدی معلمان در رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی

       هدف از این تحقیق بررسی تأثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی معلمان ابتدایی با میانجیگری خودکارآمدی معلمان بوده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده است. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 225 آزمودنی، از بین معلمان مدارس دولتی ابتدایی شهر بابل در سال تحصیلی91-1392 با روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلچ و جکسون (1996...

متن کامل

رابطه ی شخصیت و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی در میان معلمان زبان انگلیسی

این تحقیق به منظور پیدا کردن رابطه شخصیت و هوش هیجانی با فرسودگی شغلی (خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و احساس کفایت شخصی) در بین معلمان زبان انگلیسی طراحی شده است. همچنین در این تحقیق سعی شد تا بهترین پیشگوهای فرسودگی شغلی توسط شخصیت و هوش هیجانی معلمان زبان انگلیسی شناخته شود. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش، پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن و پرسشنامه پنج عاملی...

15 صفحه اول

نقش هوش هیجانی در اثربخشی تدریس معلمان درمدارس راهنمایی

این پژوهش به بررسی رابطه هوش هیجانی معلمان و اثربخشی تدریس و هم چنین، پیش بینی اثربخشی تدریس و زیر مقیاس های آن به وسیله متغیر هوش هیجانی معلمان می-پردازد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. نمونه پژوهش شامل 704 نفر از دانش آموزان مدارس راهنمایی و هم چنین، 32 نفر از دبیران زن و مرد مدارس راهنمایی شهر شیراز می باشند که با روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023