نام پژوهشگر: رضا پیش قدم

تحلیل استعاری عقاید مدرسا و زبات آموزان در مورد شرایط کنونی و ایده آل تدریس و یادگیری زبان انگلیسی در مدارس و موسسات زبان در ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد 1388
  صفورا ناوری فارمد   رضا پیش قدم

abstract following innovations in the field of elt, a new topic which has recently attracted a lot of attention is metaphor analysis. although this area of research is still in its infancy in elt, it seems that the idea can shed more light on the puzzle of english language learning and teaching. therefore, the major aim of this study is to analyze language learning and teaching in formal and informal contexts of education in iran, employing metaphor analysis. to this end, the researcher has conducted the study in two phases: qualitative and quantitative. to conduct the qualitative research, some teachers and students in schools and institutes were asked to produce as many metaphors as possible about teaching and learning in the current and ideal situations. to do the quantitative research, the researcher based on the guidelines laid down by the scholars in the field, designed a checklist and asked the teachers and learners to select the metaphors which fit their current and ideal situations of teaching and learning at schools and language institutes. the results of both phases of the study demonstrated the school teachers persistence on teaching and viewing learners based on the major premises of behaviourism; while the school learners preferred to take part in classes which follow the rules of cognitivism, the same rules that language institute teachers and learners believed are run in their classes. therefore, it was found that institute teachers and learners who live in the cognitive era now wish to move towards the situative perspective of education which promotes them one step ahead of school teachers and learners. finally, the results were discussed in the context of language education in iran and some implications and suggestions were presented. key terms: cognitive linguistics, conceptual metaphor, linguistic metaphor, metaphor analysis this document was created with win2pdf available at http://www.daneprairie.com. the unregistered version of win2pdf is for evaluation or non-commercial use only.

investigating the relationship between creativity and performance in written narrative tasks
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  فاطمه جاودانمهر   رضا پیش قدم

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

تحلیل تشبیهات اساتید و دانشجویان آموزش زبان انگلیسی و ادبیات درباره آموزش و یادگیری در وضعیت های موجود و ایده آل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  شهرزاد پورعلی   رضا پیش قدم

استعاره وسیله ای برای تسهیل فهم موضوعات پیچیده است. تحلیل استعاری به عنوان روشی مطمئن برای بررسی عقاید اساتید و دانشجویان در مورد آموزش و یادگیری استفاده می شود. هدف این تحقیق تحلیل استعاری عقاید اساتید,دانشجویان دوره لیسانس, فوق لیسانس و دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی و ادبیات در مورد آموزش و یادگیری در وضعیت های موجود و ایده آل است. در آغاز داده های حاصل از طریق پاسخ گویی به سوالاتی در قالب استعاره و همچنین انتخاب استعاراتی از پرسشنامه ای که قبلا توسط صاحبنظران این رشته طراحی شده در مورد شرایط موجود و ایده آل آموزش و یادگیری گرداوری شد. سپس داده ها بر اساس مدل پیشنهادی مارتینز? سلیدا و هوبر (2001) دسته بندی شد. نتایج نشان می دهد که براساس نظرات اساتید و دانشجویان شرایط کنونی بر رفتارگرایی تاکید دارد درحالیکه اساتید و دانشجویان علاقه خود را به دنبال کردن شیوه های آموزش و یادگیری شناخت گرایی و موقعیتی نشان می دهند

نقش شخصیت و هوش هیجانی در تجربه برانگیختگی معلمان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  علیرضا سبحان منش   آذر حسینی فاطمی

این تحقیق دارای سه هدف عمده بود شامل: بررسی کیفیت تجربه معلمان در برانگیختگی، دوم مطالعه رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی و همچنین و ویژگی های شخصیتی 5 عاملی و برانگیختگی و سوم یافتن بهترین پیش بین های برانگیختگی. بدین منظور جامعه آماری 75 نفری از معلمان زبان انگلیسی، داوطلب شرکت در این تحقیق شده اند. سپس فرم های نمونه تجربه، تست ویژگی های شخصیتی پنج عاملی neo و تست هوش هیجانی bar-on را پر نمودند. شخصیت های آتوتلیک از غیر آتوتلیک جدا شدند و کیفیت زندگی آنان بر اساس اطلاعاتی که فرم نمونه تجربه نشان می داد، بررسی گردید. سپس از آزمون همبستگی و تی تست برای یافتن رابطه بین هوش هیجانی و برانگیختگی، و رابطه بین شخصیت و برانگیختگی استفاده گردید. از آزمون رگرسیون چند خطی برای یافتن بهترین پیش بین برانگیختگی استفاده گردید. در بخش اول ابتدا مطالعه و تحقیق و سپس ارائه دروس به عنوان موثرترین فعالیت ها در ایجاد تجربه برانگیختگی شناخته شدند. نتایج بخش دوم یک رابطه ی معنی دار بین هوش هیجانی و برانگیختگی و زمان تجربه برانگیختگی را نشان دادند. همچنین تمامی عوامل شخصیتی غیر از دلپذیری با برانگیختگی دارای همبستگی بودند. بهترین پیش بین های برانگیختگی، دو عامل مسئولیت پذیری و انعطاف پذیری از پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo شناخته شدند. اهمیت این نتایج در چهارچوب شخصیت آتوتلیک و رابطه ی آن با پنج عامل ویژگی های شخصیتی neo بررسی شده است.

نقش سرمایه اجتماعی و فرهنگی بوردیو در توان مندیهای اندیشه خلاق و موفقیت درسی: مورد کاوی آموزش انگلیسی به عنوان زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  رضا ذبیحی   رضا پیش قدم

در این تحقیق نقش سرمایه های اجتماعی و فرهنگی بوردیو در خلاقیت و موفقیت تحصیلی زبان آموزان مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه سرمایه های اجتماعی و فرهنگی به همراه پرسشنامه خلاقیت ارجمند بین دانشجویان زبان انگلیسی توزیع شد. سپس داده ها طی فرآیندهای آماری مختلف از قبیل کورلاسیون، رگرسیون و تحلیل واریانس مورد آنالیز قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که پنج عامل (سازه) تشکیل دهنده ی سرمایه های اجتماعی و فرهنگی با معدل کل دانشجویان رابطه ی معناداری دارند. نقش سطح تحصیلات والدین بر معدل زبان آموزان نیز مورد بررسی قرار گرفت که در این بین سطح تحصیلات مادر نقش مثبتی در معدل زبان آموزان ایفا می کرد. همچنین پنج سازه تشکیل دهنده ی پرسشنامه ی سرمایه اجتماعی و فرهنگی رابطه ی مثبت و معناداری با خلاقیت زبان آموزان نشان دادند. بخش دیگری از تحقیق حاضر مربوط به بررسی رابطه ی خلاقیت زبان آموزان بر معدل کل آن ها بود که رابطه معناداری بین این دو متغیر یافت شد. در پایان پیشنهادهایی به معلمان زبان جهت کمک به زبان آموزان در افزایش خلاقیت و نیز بهبود فرآیند یادگیری زبان توسط آنان ارائه گردید.

بررسی بین فرهنگی کنش گفتار تسلیت و جواب تسلیت در زبان انگلیسی و فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  مصطفی مرادی مقدم   رضا پیش قدم

هدف این پژوهش بررسی کنش گفتار تسلیت و جوابهای تسلیت در فارسی و انگلیسی بر اساس ویژگیهای زبانشناختی است. بنابراین، این مطالعه در دو مرحله انجام شد. در مرحل? اول، جملههای تسلیت مورد تحلیل قرار گرفت و در مرحل? دوم، جوابهای تسلیت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، 200 فیلم (100 فیلم فارسی و 100 فیلم انگلیسی) مورد مشاهده قرار گرفت و روش بیان تسلیت و جوابهای آن از منظر گویشوران زبان فارسی و انگلیسی مورد تحلیل قرار گرفت. تحقیقات گذشته نشان داد که طبقهبندیای برای مقایس? کنش گفتار تسلیت وجود ندارد- نه برای جملههای تسلیت و نه برای جوابهای آن. بنابر این، دو طبقهبندی جدید بر اساس دادههای فارسی و انگلیسی که از فیلمها به دست آمد ساخته شد- یکی برای جملههای تسلیت و دیگری برای جوابهای تسلیت. جملههای تسلیت که از فیلمها جمعآوری شد در شش گروه بر اساس تمهای مشترک طبقهبندی شد: (1) بیان تأسف؛ (2) عرض تسلیت؛ (3) بیان احساس؛ (4) دعوت به آرامش؛ (5) همدردی؛ و (6) جملههای معنوی. برای جوابهای تسلیت هفت گروه شناسایی شد. گروهها عبارتند از: (1) تحسین؛ (2) بیان تأسف؛ (3) بیان احساس؛ (4) صحبت راجع به مرحوم؛ (5) عوض کردن موضوع؛ (6) سرزنش خود؛ و (7) جملههای معنوی. سپس، فرمول خی دو (²?) مورد استفاده قرار گرفت تا به این موضوع پی برد که آیا تفاوت مهمی در بیان تسلیت و جوابهای آن بین زبان فارسی و انگلیسی وجود دارد. نتایج حاکی از وجود تفاوتهای بین دو زبان در بیان تسلیت و جواب آن بود. در انتها، کاربردهای آموزشی در بافت یادگیری و آموزش زبان بحث شده است.

تحلیل مقایسه ای کنش گفتاری پیشنهاد دادن در زبان فارسی و انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  مریم شرف الدینی   رضا پیش قدم

زندگی کردن در این دهکده جهانی باعث نیاز روز افزون ما به برقراری ارتباط های بین فرهنگی شده است. قابل ذکر است که کنش های گفتاری نقش به سزایی در این ارتباطات دارند. این مطالعه در نظر دارد کنش گفتاری پیشنهاد دادن ر بین دو فرهنگ فارسی و انگلیسی مقایسه کند تا نواحی مشکل زا را برای زبان آموزان برطرف سازد. به همین منظور 150 بومی فارسی زبان و 150 زبان آموز ایرانی در این تحقیق شرکت کرده و به یک پرسشنامه dct پاسخ دادند که شامل 6 موقعیت توصیف شده در رابطه با کنش گفتاری پیشنهاد دادن بود. زبان آموزان ایرانی به زبان انگلیسی و بومی های فارسی زبان به زبان فارسی به پرسشنامه پاسخ دادند. جنسیت و سطح زبانی شرکت کنندگان مورد بررسی قرار گرفته و هم چنین انتقال زبانی نیز در نظر گرفته شد. از درصد گیری و تست chi-square به منظور آنالیز اطلاعات تحقیق استفاده شد تا شباهت ها و تفاوت های نحوه پیشنهاد دادن در زبان فارسی و انگلیسی بررسی شود. نتایج این تحقیق شباهت های جزیی و تفاوت های برجسته ای را بین این دو گروه هم در زمینه های زبا نشناسی و هم در زمینه های فرهنگی نشان داد. همچنین جنسیت و سطح زبانی در این مطالعه فاکتورهای موثری بودند و نمونه هایی از انتقال زبانی نیز گزارش شد.

بررسی ارتباط میان شخصیت/ موفقیت معلمان زبان انگلیسی و موفقیت زبان آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  پریسا میرجلیلی   ابراهیم خدادادی

نبود بررسی رابطه های ممکن میان شخصیت معلمان زبان انگلیسی و موفقیت آن ها عامل قوی ای برای اجرای تحقیق حاضر هست. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه میان شخصیت معلمان زبان انگلیسی و موفقیت یا تاثیرگذاری آن هاست. به عبارت دیگر آیا الگوی پنج عاملی شخصیت: گشودگی به تجربه - برون گرایی- دلپذیر بودن و توافق - مسئولیت پذیری و وجدانی بودن- عصبیت دارای رابطه معناداری با ویژگی های مدرسین موفق زبان انگلیسی دارند. در این راستا? ??8 معلم زبان انگلیسی که در 1? موسسه زبان انگلیسی در مشهد در 4 سطح پیش مقدماتی? مقدماتی? پیش پیشرفته و پیشرفته به تدریس مشغول بودند تست شخصیت نئو و 1?6?زبان آموزان آن ها پرسشنامه ویژگی های مدرسین موفق زبان انگلیسی را کامل کردند. علاوه بر این? نمره پایان ترم زبان اموزان هم در نظر گرفته شد تا رابطه موفقیت زبان آموزان با شخصیت معلمان زبان و معلم موفق نیز بررسی شود. رابطه بین این عوامل از طریق pearson product-moment correlation اندازه گیری شد.نتایج نشان دهنده رابطه معنادار اما ضعیفی میان 4فاکتور الگوی پنج عاملی شخصیت به غیر از دلپذیر بودن و یا توافق و ویژگی های مدرسین موفق زبان انگلیسی است. با بهره گیری ازنتایج این تحقیقات میتوان پیشرفتها و بهبودهای بسیاری را در حوزه آموزش زبان شاهد بود.

بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی ترجمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1390
  شهرزاذ حسامی   رضا پیش قدم

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و تاثیر آن در جامعه، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا به بررسی ارتباط مابین تفکر انتقادی و توانایی ترجمه بپردازد. پس از همگن سازی شرکت کنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی، 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دانشجویان خواسته شد یک پاراگراف متن به زبان انگلیسی را به زبان فارسی و یک پاراگراف از متنی دیگر را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کنند. همچنین از این گروه خواسته شد تا به آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر پاسخ دهند. در این پرسشنامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارتند از: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی. نتایج نشان داد ارتباط معناداری میان تفکر انتقادی و توانایی ترجمه وجود دارد و افراد دارای تفکر انتقادی بالاتر، توانایی بهتری در ترجمه داشتند. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد تفکر انتقادی و برخی از اجزاء آن می توانند عملکرد افراد را در ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس پیش بینی کنند. در پایان پیشنهادهایی برای افزایش تفکر انتقادی در دانشجویان ارائه شد.

رابطه هوش های چندگانه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  سمیرا عباس زاده   رضا پیش قدم

پژوهش حاضر در ابتدا سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین هوش های چند گانه دانشجویان ترجمه و موفقیت ترجمه ادبی و غیر ادبی آنها را پردازد و سپس مشخص کند کدام یک از هوش های چندگانه بهتر می تواند عملکرد افراد را در ترجمه پیش بینی کند. بدین منظور 200 دنشجوی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی شامل 152 زن و 48 مرد، برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند، اما به دلیل عدم همکاری کامل برخی ار شرکت کنندگان این تعداد به که 117 نفر کاهش یافت. جهت همگن سازی شرکت کنندگان از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی، از آنها خواسته شد تا به سئوالات قسمت خواندن آزمون بسندگی زبان انگلیسی ( تافل، 2004) پاسخ دهند. سپس از آنها خواسته شد که به سوالات پرسشنامه هوش های چندگانه (نسخه ترجمه شده پرسشنامه میداس) پاسخ دهند. برای سنجش توانایی ترجمه شرکت کنندگان نیز، از آنها خواسته شد دو پاراگراف انگلیسی (شامل یک متن ادبی و یک متن عام یا غیر ادبی) را به فارسی ترجمه کنند. سپس ترجمه ها را دو متخصص در امر ترجمه، جهت بررسی صحت و سلاست، بررسی و نمره گذاری کردند. داده های بدست آمده وارد نرم افزار spss 19 گردید. از روش پیرسون برای محاسبه همبستگی بین نمرات حاصل از پرسشنامه هوش های چندگانه و نمرات متون ترجمه شده استفاده شد. از تحلیل رگراسیون نیز استفاده شد تا مشخص شود کدام یک از هوش های چندگانه بهتر می تواند عملکرد افراد را در ترجمه پیش بینی کند. نتایج بدست آمده از تحلیل آماری همبستگی یر روی داده های این پژوهش نشان داد که بین برخی از هوش های چندگانه (هوش زبانی و هوش اجتماعی) شرکت کنندگان و موفقیت ترجمه آنها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگراسیون نیز نشان داد که موفقیت ترجمه در سطح دقت و صحت توسط هوش های اجتماعی و موسیقیایی قابل پیش بینی است. همچنین مشخص شد که موفقیت ترجمه را در سطح سلاست و کیفیت بیان متن می توان توسط هوش زبانی و هوش فضایی پیش بینی کرد. موفیت ترجمه در سطح کلی نیز توسط هوش اجتماعی و هموش فضایی قابل پیش بینی شناخته شد. نتایج این پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به مطالعات ترجمه از جمله آموزش و یادگیری ترجمه، ارزشیابی ترجمه، بازار کار ترجمه و استخدام مترجمان کاربردی است.

بررسی رابطه میان گزیده ای از ویژگی های شناختی داوطلبان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون: به روش مدل سازی معادله ساختاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1390
  محمد ضابط نیا   بهزاد قنسولی

هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه میان گزیده ای از ویژگی های شناختی داوطلبان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون به روش مدل سازی معادله ساختاری می باشد. مطالعه ی حاضر، با الهام از مدل تأثیرگذار bachman (1990)، تلاشی است در جهت بررسی تأثیرات همزمان ویژگی های انتخاب شده ی آزمون دهندگان که عبات بودند از: کاربرد راهبرد یادگیری زبان انگلیسی بصورت کلی و کاربرد راهبرد شناختی و فراشناختی یادگیری زبان انگلیسی بصورت خاص و باورهای خود کارآمدی درباره یادگیری زبان انگلیسی بر روی عملکرد آنها در آزمون در میان داوطلبان ایرانی آزمون آیلتس در یک بافت آزمونی efl. این مطالعه در دو مرحله انجام گرفت. در مرحله ی اول، محقق تلاش نمود تا اعتبار سازه پرسشنامه ی باورهای خود کارآمدی زبان آموز را از طریق تحلیل عاملی اکتشافی اثبات کند. مرحله ی دوم به بررسی رابطه ی میان ویژگی های شناختی انتخاب شده آزمون دهندگان ایرانی آیلتس و عملکرد آنها در این آزمون به روش مدل سازی معادله ساختاری پرداخت. برای مرحله ی اول این مطالعه، 200 نفر شرکت داشتند. تمام این شرکت کنندگان، زبان آموزان انگلیسی در سطح پیشرفته و داوطلبان آزمون آیلتس از موسسات برجسته ی زبان و مراکز تخصصی آیلتس در مشهد بودند که از آنها خواسته شده بود پرسشنامه ی باورهای خود کارآمدی زبان آموز را تکمیل نمایند. نمونه ی آماری در مرحله ی دوم این مطالعه، 317 داوطلب آزمون آیلتس (تعداد نهایی: 223) در مرکز آزمون "خانه ی آیلتس آفرینش" (معتبرترین مرکز غیررسمی آزمون آیلتس در کشور واقع در تهران) بودند. از آنها خواسته شده بود تا سه پرسشنامه را تکمیل نمایند: یک نظرسنجی جمعیت شناسی، پرسشنامه ی معتبر شده باورهای خود کارآمدی زبان آموز و پرسشنامه ی راهبردهای یادگیری زبان انگلیسی. بعلاوه، نمرات آیلتس آزمون دهندگان جمع آوری شد و محقق جهت تحلیل داده ها آنها را مورد استفاده قرار داد. هر دو نوع آمار توصیفی و استنتاجی مورد استفاده قرار گرفت. جهت محاسبه ی همبستگی میان دسته های نمرات، فرمول پیرسون مورد استفاده قرار گرفت. انسجام داخلی هر دو پرسشنامه بوسیله ی آلفای کرانباخ اندازه گیری شد. علاوه بر این، با استفاده از آلفای کرانباخ، پایایی هر فاکتوری که پرسشنامه ی معتبر را می ساخت، مورد بررسی قرار گرفت. رابطه های همبستگی معناداری در میان متغیرها مشاهده شد. تحلیل های عاملی تاییدی متعددی در جهت اثبات بسندگی مدل های اندازه گیری متغیرهای نهفته انجام شد. سپس تحلیل های مدل سازی معادله ساختاری جهت بررسی رابطه های علت و معلولی در میان متغیرهای انتخاب شده مورد استفاده قرار گرفت. مدل فرضی بوسیله ی تحلیل مدل سازی معادله ساختاری مورد آزمایش قرار گرفت که با داده ها همخوانی مناسبی داشت. رابطه های سببی میان متغیرها شناسایی شده و مشخص شد که در میان سه ویژگی انتخاب شده ی داوطلبان آزمون، کاربرد راهبردهای فراشناختی یاردگیری زبان انگلیسی داوطلبان آزمون قوی ترین پیش بینی کننده عملکرد آنها در آزمون بین المللی زبان انگلیسی آیلتس بود.

بررسی نشانگرهای گفتمان در زبان فارسی و نقش آموزش آن در بهبود کیفیت نوشتاری غیر فارسی زبانان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1389
  گراناز نادرنژاد   محمد رضا پهلوان نژاد

چکیده: رساله حاضر بررسی نشانگر های گفتمان در زبان فارسی و نقش آنها به غیر فارسی زبانان است. با توجه به اهمیت روزافزون آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان، این پژوهش جهت ضرورت و چگونگی کاربرد نشانگرها در متون توضیحی زبان آموزان انجام گرفته است. ابتدا بر اساس تقسیم بندی هلیدی (1985) نشانگرهای زبان فارسی طبقه بندی شدند و در جهت تمایز نوشته های ضعیف و قوی رابطه بین کیفیت نوشتاری زبان آموزان و تنوع نشانگرهای استفاده شده مورد بررسی قرار گرفت. جهت تامین این هدف شناسایی نشانگرها در متون توضیحی 20 دانشجوی آموزش زبان فارسی بدون آموزش در تحلیل قرار گرفتند. پس از آموزش نشانگرها، زبان آموزان به توصیف موضوعات قبلی پرداختند. با جمع آوری نوشته های آنان با موضوعات مختلف به تحلیل و ارزیابی نوشته ها و برخی از خطاهای آنها پیش و پس از آموزش پرداخته شد و در نهایت نتایج با فارسی زبانان مقایسه شد. دستاورد حاصل از پژوهش تاکیدی بر اهمیت نشانگرها در تقویت مهارت های نوشتاری غیر فارسی زبان در حوزه آموزش است.

مقایسه مقالات منتشر شده به فارسی و انگلیسی در رشته آموزش زبان انگلیسی از نظر کاربرد کنش گفتاری"استدلال"
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  آتنا عطاران   رضا پیش قدم

محوریت مقاله نویسی استدلال است. علیرغم اهمیت بسزای استدلال در مقاله نویسی، هیچ تحقیق در زمینه آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم به بررسی چگونگی استدلال در میان ایرانیان نپرداخته است. بنابراین، هدف اصلی مطالعه حاضر مقایسه شیوه هایی است که ایرانیان و انگلیسی زبانان بومی به استدلال در مقالاتشان می پردازندهمچنین جنبه کیفی تحقیق بر آن است که به تحلیل بلاغتی استدلال بر اساس مدل تولمین بپردازد. لذا جهت تحقق این اهداف، 90 مقاله از مجلات معتبر انگلیسی در حوزه آموزش زبان به طور تصادفی انتخاب شد تا بتوان هرچه بیشتر به شالوده های استدلال در بخش بحث هر مقاله پی برد. مقالات مجموعه فارسی توسط فارسی زبانان، مجموعه انگلیسی توسط انگلیسی زبانان بومی، و مقالات انگلیسی میان زبانی توسط فارسی زبانان نگاشته شده است. این تحقیق، تفاوتهایی را در میان هر سه گروه بیان میکند. تنایج آزمون chi-square نشان داد که ایرانیان در مقایسه با انگلیسی زبانان بیشتر تمایل دارند که از عناصرتوصیف کننده و پشتوانه در مقالاتشان استفاده کنند. بعلاوه، نتایج نشان داد که ایرانیان شیوه های بلاغی مباحثه زبان فارسی را به انگلیسی انتقال می دهند که خود نشانگر نقش فرهنگ در زبان می باشد. در نهایت، مفاهیمی در زمینه آموزش زبان انگلیسی به ارائه شد.

construction and validation of the translation teacher competency test and the scale of students’ perceptions of translation teachers
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - پژوهشکده ادبیات 1391
  نسرین اشرفی   رضا پیش قدم

the major purpose of this study was to develop the translation teacher competency test (ttct) and examine its construct and predictive validity. the present study was conducted in two phases: a qualitative phase as well as a quantitative phase. in the first phase of the study, the author attempted to find out the major areas of competency required for an academic translation teacher. the second phase of study dealt with determining the predictive validity of ttct. for the first phase of this study, three international experts gave their comments and scholarly views about the required areas of competency for a translation teacher. on the completion of development of ttct, four local translation teachers took part in interview sessions. their interview transcriptions were analyzed by nvivo software. the major constructs of ttct was confirmed by the model generated by nvivo. according to this model, after the content analysis of transcriptions, 4 major themes were emerged. two of them were free constructs: teaching skills and content knowledge while the other two are tree constructs which linked to other related themes: methodology and translation competence. in the second phase, a sample of 562 translation students and 20 translation teachers participated in this phase of study. the teachers were university translation teachers of those from 5 different universities in mashhad, tehran, and esfahan who completed ttct. the students were senior translation students who were students of the same teachers who completed ttct. the major aim was to substantiate the predictive validity of ttct. to this end, first, the scale of students’ perceptions of translation teachers (sptt) was designed. sptt was validated by using exploratory factor analysis (efa). sptt validity was confirmed by structural equation modeling (sem). the internal consistency of the whole scale was measured with the cronbach alpha reliability estimate. moreover, using the cronbach alpha, the reliability of each factor constructing the validated scale was also examined. for the second part of the quantitative phase, pearson correlation and one-way anova were run between teachers’ scores on ttct and their scores that they had obtained from their students (sptt). the results revealed that, the teachers who were competent and successful by ttct, were also competent and successful teachers based on sptt, warranting predictive validity of the ttct.

content analysis of l1 and l2 writing textbooks and the perception analysis of university professors on the influence of english writing expertise on the persian in an efl context
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  ژیلا قایمی   رضا پیش قدم

the importance of writing as a complex skill in applied linguistics has drawn the attention of many researchers to evaluate textbooks in order to help learners gain self-sufficiency and autonomy in the field of language use and communication. investigations have shown that developments in textbooks evaluation can promote the quality of pedagogies and consequently the learning. this study attempted to analyze, first the content of junior and senior high school farsi textbooks and the efl writing textbooks taught at universities, as well as compare them with each other following three directions viz. subject matter frequencies, subject matter order, and teaching approach to writing; then it tended to analyze the narratives of twenty one university professors perceptions of l1/l2 writing to extract the themes on the influences they received from english system of writing on their performance in farsi one as they compared the two systems of writing. the results of this study showed the percentage and frequency of subject matters related to writing in farsi textbooks were high, yet they were limited to a form of shortcut notice at junior high school, and to an expanded lesson frame at high school, but still maintained in the form of definitions or outlines to exam purpose. the results also revealed discontinuity in the order of lessons and that how faint the process-based approach in farsi textbooks was. in addition, the results of the themes extracted from professors confirmed an urgent reconsideration of farsi textbooks as they verified their writing skills in farsi have been influenced by english writing expertise.

نگرش زبان آموزان ایرانی در مورد سیندرلای آموزش زبان انگلیسی، طراحی و اعتبارسنجی مقیاس "نظرسنجی زبان آموزان درباره تلفظ انگلیسی": تحلیل ترکیبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1392
  سمانه سیدآبادی   آذر حسینی فاطمی

مطالعھ حاضر نگرش زبان آموزان ایرانی را در مورد اھمیت تلفظ در چھار حیطھ ی "زبانشناختی"، "روانشناختی"، "اجتماعی-فرھنگی"، و "تنوع انگلیسی ھای جھانی" مورد بررسی قرار داد. برای این منظور روش تحلیل ترکیبی در دو مرحلھ استفاده شد. در مرحلھ ی اول پژوھش 46 فراگیر پیشرفتھ زبان انگلیسی مصاحبھ شدند و نظرات آنان توسط تجزیھ و تحلیل شد. در طول مرحلھ ی دوم، بر اساس پیشینھ ی تحقیق و با الھام از گفتھ ھا و nvivo نرم افزار 8 در مقیاس "(latep) نظرات استنباط شده از مصاحبھ ھا، پرسشنامھ "نظرسنجی زبان آموزان درباره تلفظ انگلیسی لیکرت 6 گزینھ ای طراحی شد. روایی سازه ی مدل فرضی با 4 فاکتور با نمونھ ی آماری 243 فراگیر پیشرفتھ زبان نسخھ 21 مورد بررسی قرار amos با نرم افزار (sem) انگلیسی توسط آزمون مدل سازی معادلات ساختاری گرفت. نتایج بخش کیفی پژوھش، تاثیر زنجیره ای تلفظ را بر روی عوامل ذکرشده (زبانشناختی، روانشناختی، ...) نمایان ساخت. در مرحلھ ی دوم، نتایج اولیھ، برازش یا تناسب اندک مدل فرضی را نسبت بھ داده ھای نمونھ نشان داد. اما این مدل با حذف 7 گویھ از پرسشنامھ و ھمچنین اضافھ نمودن یک مسیر ھمبستگی بین دو خطا اصلاح شد. درنھایت، نتایج مورد بحث قرار گرفتھ و مفاھیم و راھبردھایی در زمینھ آموزش و فراگیری تلفظ زبان انگلیسی ارایھ گردید.

ساخت و اعتبارسنجی مقیاس خود کارآمدی برای کتب آموزشی زبان انگلیسی، تحلیل و مقایسه کتب و ساخت یک نمونه موثر بر افزایش خود کارآمدی از طریق روش ترکیبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  مینا حامدی   رضا پیش قدم

پژوهش حاضر بااستفاده از یک روش ترکیبی به تجزیه و تحلیل مقایسه ای کتب زبان انگلیسی درسی ازلحاظ میزان تاثیر انها بر خود کارآمدی زبان اموزان می پردازد، بنابراین، این پژوهش از هر دو روش کمی وکیفی بهره میجوید. در مرحله کمی، ابتدا با استفاده از مدل اندازه گیری رش، اعتبارسنجی مقیاس خودکارآمدی کتابهای درسی زبان انگلیسی زبان آموزان بررسی شد.بدین منظوربابهره گیری از یک نمونه 150 نفری از زبان آموزان بالای حد متوسط موسسات مختلف، پایایی و روایی سازه مورد ارزیابی قرار گرفت. از زبان آموزان خواسته شد تا با پاسخ به 36 مورد موجوددر مقیاس نسبت به ارزیابی کتب زبان انگلیسی خود اقدام نمایند. سپس رش، پایایی، روایی، مناسب بودن سوالات پرسشنامه و تمایز بین درجات مقیاس را مورد مطالعه قرارداد که حاکی از مناسب بودن مقیاس از لحاظ درجه اطمینان در تمایزافرادو تمایزسوالات بود.سه موردبه عنوان سوالات نامناسب شناسایی وحذف شدند. به طور کلی پایایی و روایی مقیاس ثابت و مناسب بودن آن برای درجات مختلف توانایی بارز گشت. با این وجود ، از انجا که بین درجه سه وچهار همپوشانی دیده میشد، مقیاس چهار درجه به عنوان جایگزین بهتری برای پنج درجه توصیه شد. . سپس با به کارگیری از روش anova پنج کتاب top notch 3b,summit 1a, american english file 3,total english, interchange مقایسه شدند که نشان داد american english file بیشترین و interchangeوtop notch کمترین تاثیر را بر خود کارآمدی دارند. در مرحله کیفی، در جهت تالیف یک درس به عنوان نمونه موثر بر خودکارآمدی، 35 نفر مورد مصاحبه قرار گرفتند. یافته ها 20 موضوع مشترک را نشان داد که درده زیر گروه طبقه بندی می شدند و در نهایت تحت تاثیر دو عامل اساسی قرار می گرفتند. سرانجام با بهره گیری از یافته های کمی وکیفی یک نمونه درس موثربر افزایش خودکارآمدی ابداع شد.

چیست در یک رنگ؟ مطالعه ای عصب شناختی، روان شناختی، و زبان شناختی در تأثیر رنگ ها بر امواج مغز، پاسخ های هیجانی آنی، و حفظ واژگان زبان انگلیسی در جوانان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1393
  فاطمه حسینی   ضرغام قپانچی

این مطالعه تلاشی است در جهت بررسی پاسخ های هیجانی به هشت رنگ (سیاه، سفید، زرد، آبی، قرمز، سبز، نارنجی، و بنفش) در رابطه با سیستم های پاسخ هیجانی (فیزیولوژی، رفتار، و روانشناسی) بر روی پانزده جوان زن و مرد در قم –ایران. تست های عصب شناسی؛ پرسشنامه های ارتباط رنگ و واژگان، و رنگ و احساس؛ و تست های واژگان زبان انگلیسی به منظور ارزیابی واکنش شرکت کنندگان به رنگ –خصوصا در بخش زبانی –انجام شد. نتایج کلی، حاکی از نقش موثر رنگ ها و به خصوص رنگ های آبی، نارنجی و قرمز بر حفظ واژگان بود. به طور کلی، نقش پیش زمینه ها و پس زمینه ها هم سان گزارش شد. با این وجود، شرکت کنندگان واژگان با پیش زمینه ی آبی را بهتر به خاطر سپردند. از طرفی، بهتر است از استفاده از رنگ های زرد و بنفش در حفظ واژگان اجتناب شود. یافته های تحقیق در درجه ی اول برای استفاده ی دانشجویان و مربیان در محیط های آموزشی مفید می باشد. همچنین این بررسی، بر پیشینه ی پژوهشی در حوزه های روان شناسی و عصب شناسی و به طور خاص تأثیر رنگ بر برانگیختگی و حافظه می افزاید. علاوه بر آن، نتایج حاصل از این پژوهش مورد استفاده ی طراحان و فعالان در عرصه ی تبلیغات و همچنین روانشناسان و عصب شناسان قرار خواهد گرفت.

تاثیرداربست آموزشی روی درک مطلب و استراتزی های درک مطلب فراگیران سطح پیشرفته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سعیده مولوی نسب   آذر حسینی فاطمی

چکیده ندارد.

طراحی معیار ارزشیابی پایگاه های هویت و دیدگاه دانش آموزان نسبت به نقش دبیران در مقیاس شکل گیری هویت و ارتباط آنها با سرمایه های اجتماعی فرهنگی و وابستگی ملی در مکانهای آموزشی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  لیلا سیاح   رضا پیش قدم

مطالعات چشمگیری در مورد ارتباط سازنده معلم و دانش آموز در فرایند یاددهی- یادگیری انجام گرفته است. با وجود این ، از پایگاه های هویت دانش آموزان و دیدگاههای آنها که می تواند نقش موثری در شکل گیری و نهادینه شدن پایگاه های هویت داشته باشد چشم پوشی شده است. با در نظر گرفتن این امر، محقق تصمیم گرفت که پنج مرحله را در این تحقیق مورد به انجام رساند. اولین مرحله شامل طراحی دو پرسشنامه می باشد که یکی از آنها بر اساس پایگاههای هویت iss) ) مارسیا (1966) می باشد و دیگری دیدگاههای دانش آموزان (lp ) نسبت به نقش دبیران در ساختار هویت پرداخته است. دو پرسشنامه دیگر شامل پرسشنامه سرمایه اجتماعی فرهنگی (sccq) و پرسشنامه وابستگی ملی (hcaq) می باشند که جهت شناسایی نقش این دو عامل در شکل گیری هویت مورد استفاده قرار گرفته اند. اولین مرحله شامل طراحی سوالات دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه ها میان سه هزار و پانصد و بیست دانش آموز دختر و پسر مدارس دولتی ، زبانکده ها و دانشجویان دانشگاههای دولتی و آزاد برگزار شدند. پس از حذف پرسشنامه هایی که به صورت کامل پاسخ داده نشده بودند، 1820 پرسشنامه باقی ماند. دومین مرحله شامل تعیین بسندگی پرسشنامه های (iss) و ( lpq) با استفاده از برنامه لیزرل و مدل semبود که شاخص های معتبری به دست آمد. در ضمن ، بسامد و کای اسکور معتبری در سوالاتی مانند ارجحیت زبان انگلیسی، اینترنت و ارتباط بین المللی به دست آمد. در مرحله چهارم ارتباط منفی بین زیر ساختهای هویت و نظر دانش آموزان در باره جنبه های فرهنگی و سیاسی در پرسشنامه lpq ، برونگرایی و انسجام اجتماعی در پرسشنامه sccq و وابستگی فرهنگی و مذهبی در پرسشنامه hcaq به دست آمد. در مرحله پنجم مشخص گردید که نظر فرهنگی در lpq انسجام اجتماعی و باسوادی در پرسشنامه sccq و وابستگی ایرانی در پرسشنامه hcaq می توانند از عوامل پیش بینی کننده در شکل گیری هویت باشند. نتیجه چشمگیر این تحقیق این است که عامل تعیین کننده در بوجود آمدن پایگاههای هویت بستگی به وضعیت و حالت اجرای هر عاملی دارد.

مطالعه ای بر آینده ی آموزش زبان انگلیسی در سایه ی تکنولوژی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی 1394
  سمیرا یاقوتی   رضا پیش قدم

با توجه به کاربرد روزافزون تکنولوژی درروند یادگیری زبان و پیشرفت خودآموزی در زبان آموزان, این مطالعه بر آنداشت تا احتمال جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی با تکنولوژی را در پانزده سال آتی در ایران بررسی کند. اطلاعات کیفی از ضبط ده مصاحبه با متخصصان حرفه ی زبان انگلیسی بدست آمد. یکی از متدهای آینده پژوهی به نام متد آنالیز لایه ای سببی استفاده شد و همچنین چهار سناریوی احتمالی از آینده ی حرفه ی آموزش زبان انگلیسی ترسیم گردید. بعد از بررسی چهار لایه ی آنالیز لایه ای سببی, نتایج گویای این بودند که جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی توسط تکنولوژی در پانزده سال آینده ممکن نیست. ایران به عنوان کشوری که به سلسله مراتب و قوانین و معیارها احترام میگذارد و دارای جامعه ای همگراست که از ابهامات دوری میکنند, نمیتواند نوآوری های تکنولوژی را به سرعتی قبول کند که جایگزین مدرسان زبان انگلیسی شود. همچنین یافته ها این امر را القا میکنند که انجام این مطالعه در کشورهایی با فرهنگی متشابه با ایران, ممکن است همین نتایج را بدست آورد. با این وجود, مطالعات بیشتری احتیاج است تا این تحقیق را با در نظرگرفتن مدت زمان بیشتری انجام دهد و نتایج احتمالی را بررسی کند.

-
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران 1387
  فاطمه معافیان   رضا پیش قدم

چکیده ندارد.