رابطه هوش های چندگانه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر در ابتدا سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین هوش های چند گانه دانشجویان ترجمه و موفقیت ترجمه ادبی و غیر ادبی آنها را پردازد و سپس مشخص کند کدام یک از هوش های چندگانه بهتر می تواند عملکرد افراد را در ترجمه پیش بینی کند. بدین منظور 200 دنشجوی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی شامل 152 زن و 48 مرد، برای شرکت در این پژوهش انتخاب شدند، اما به دلیل عدم همکاری کامل برخی ار شرکت کنندگان این تعداد به که 117 نفر کاهش یافت. جهت همگن سازی شرکت کنندگان از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی، از آنها خواسته شد تا به سئوالات قسمت خواندن آزمون بسندگی زبان انگلیسی ( تافل، 2004) پاسخ دهند. سپس از آنها خواسته شد که به سوالات پرسشنامه هوش های چندگانه (نسخه ترجمه شده پرسشنامه میداس) پاسخ دهند. برای سنجش توانایی ترجمه شرکت کنندگان نیز، از آنها خواسته شد دو پاراگراف انگلیسی (شامل یک متن ادبی و یک متن عام یا غیر ادبی) را به فارسی ترجمه کنند. سپس ترجمه ها را دو متخصص در امر ترجمه، جهت بررسی صحت و سلاست، بررسی و نمره گذاری کردند. داده های بدست آمده وارد نرم افزار spss 19 گردید. از روش پیرسون برای محاسبه همبستگی بین نمرات حاصل از پرسشنامه هوش های چندگانه و نمرات متون ترجمه شده استفاده شد. از تحلیل رگراسیون نیز استفاده شد تا مشخص شود کدام یک از هوش های چندگانه بهتر می تواند عملکرد افراد را در ترجمه پیش بینی کند. نتایج بدست آمده از تحلیل آماری همبستگی یر روی داده های این پژوهش نشان داد که بین برخی از هوش های چندگانه (هوش زبانی و هوش اجتماعی) شرکت کنندگان و موفقیت ترجمه آنها رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگراسیون نیز نشان داد که موفقیت ترجمه در سطح دقت و صحت توسط هوش های اجتماعی و موسیقیایی قابل پیش بینی است. همچنین مشخص شد که موفقیت ترجمه را در سطح سلاست و کیفیت بیان متن می توان توسط هوش زبانی و هوش فضایی پیش بینی کرد. موفیت ترجمه در سطح کلی نیز توسط هوش اجتماعی و هموش فضایی قابل پیش بینی شناخته شد. نتایج این پژوهش در زمینه های مختلف مربوط به مطالعات ترجمه از جمله آموزش و یادگیری ترجمه، ارزشیابی ترجمه، بازار کار ترجمه و استخدام مترجمان کاربردی است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

انگیزه درکلاس های ترجمه ادبی انگلیسی

انگیزه به عنوان متغیر تاثیرگذار همواره نقش بسیار مهمی در یادگیری داشته است . گاردنر و لمبرت معتقد بودند که انگیزه کلید معمای یادگیری است . کاردنر و لمبرت در بررسی های خود انگیزه رابه دو نوع ابزاری و نهادینه طبقه بندی کرده اند . براون نیز انگیزه را به سه نوع عمومی ، شرایطی و موضوعی تقسیم می کند. با این وجود مسائلی مانند چگونگی ایجاد انگیزه و بهبود نگرش دانشجویان به موضوات درسی و نیز علاقه مند نگ...

متن کامل

بررسی رابطه میان سبک شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان سبک شناختی مستقل از زمینه و وابسته به زمینه و مهارت ترجمه ادبی و غیر ادبی دانشجویان می پردازد. بدین منظور 150 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته مطالعات ترجمه به پرسشنامه geft پاسخ دادند اما در نهایت و پس از همسان سازی دانشجویان به وسیله آزمون تافل و عدم تمایل برخی دیگر برای ادامه شرکت در تحقیق این تعداد در مرحله پایانی مطالعه به 46 نفر تقلیل یافت. ابزار مورد استفاده د...

رویکرد پدیدارشناختی به ترجمه ادبی

پدیدارشناسی در حوزۀ علوم انسانی اهمیت رو به رشدی داشته است. طبق گفتۀ هوسرل، پدیدارشناسی، شیوۀ فکری است که بازگشت به خود چیزها را می طلبد. از آنجاکه پدیدارشناسی در بنیان نشانه شناسی مدرن نیز ظهور کرده است، برآنیم که تعریفی از آن ارائه داده و مفاهیم کلیدی اش و نیز تاثیری که بر رویکرد نشانه-پدیدارشناختی در ترجمۀ ادبی دارد را مورد بررسی قرار دهیم. این رویکرد با تکیه بر پدیدارشناسی، عناصری نظیر التف...

متن کامل

بررسی تحلیلی خطاهای موجود در ترجمۀ متون ادبی با هدف بهبود آموزش و توانش ترجمه ادبی

کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی، امری مهم در آموزش ترجمۀ ادبی بشمار می‌رود و هدف از آن، توانایی دانشجویان در بازگرداندن محتوا و سبک زبانی و کارکرد متون ادبی بصورت معادل در زبان مقصد است. برای نیل به این هدف، می‌توان با توجه به دیدگاههای نظری و عملی مختلف در آموزش ترجمۀ ادبی و نیز روشهای متنوع تدریس در کلاس درسی، به کسب و تقویت توانش ترجمۀ ادبی دانشجویان کمک کرد. مقاله پیش‌رو، این هدف را دنبال می‌ک...

متن کامل

آیا ترجمه ادبی نوع خاصی از ترجمه است؟

1- ترجمه و تاریخ پیش از اینکه درباره ترجمه ادبی صحبت کنم، لازم می دانم محدودیت های موجود این مبحث را خاطر نشان سازم: همان طور که ژور ژمونن، به حق، اظهار می دانند، تمام عقاید بر ضد ترجمه در یک جمله خلاصه می شود: ترجمه متن اصلی نیست؛ می توان به منظور نزدیک شدن به متن اصلی، به ترجمه های متعدد و تقریبی مراجعه کرد و در این زمینه، به تمام موارد، از جمله معنا شناسی، سبک شناسی، مسائل فرهنگی، زیبایی شن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023