مطالعه ای بر آینده ی آموزش زبان انگلیسی در سایه ی تکنولوژی

پایان نامه
چکیده

با توجه به کاربرد روزافزون تکنولوژی درروند یادگیری زبان و پیشرفت خودآموزی در زبان آموزان, این مطالعه بر آنداشت تا احتمال جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی با تکنولوژی را در پانزده سال آتی در ایران بررسی کند. اطلاعات کیفی از ضبط ده مصاحبه با متخصصان حرفه ی زبان انگلیسی بدست آمد. یکی از متدهای آینده پژوهی به نام متد آنالیز لایه ای سببی استفاده شد و همچنین چهار سناریوی احتمالی از آینده ی حرفه ی آموزش زبان انگلیسی ترسیم گردید. بعد از بررسی چهار لایه ی آنالیز لایه ای سببی, نتایج گویای این بودند که جایگزینی مدرسان زبان انگلیسی توسط تکنولوژی در پانزده سال آینده ممکن نیست. ایران به عنوان کشوری که به سلسله مراتب و قوانین و معیارها احترام میگذارد و دارای جامعه ای همگراست که از ابهامات دوری میکنند, نمیتواند نوآوری های تکنولوژی را به سرعتی قبول کند که جایگزین مدرسان زبان انگلیسی شود. همچنین یافته ها این امر را القا میکنند که انجام این مطالعه در کشورهایی با فرهنگی متشابه با ایران, ممکن است همین نتایج را بدست آورد. با این وجود, مطالعات بیشتری احتیاج است تا این تحقیق را با در نظرگرفتن مدت زمان بیشتری انجام دهد و نتایج احتمالی را بررسی کند.

منابع مشابه

مقایسه ی نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها

ویژگیهای جمعیتی دبیران بعنوان یکی ازعوامل مؤثّر در استفاده از تکنولوژی در کلاس معرفی شده اند. در تحقیق حاضر نگرش دبیران زبان انگلیسی دبیرستانهای تبریز نسبت به استفاده از تکنولوژی در کلاس بر اساس ویژگیهای دموگرافیک آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در این پژوهش، 195 نفر از دبیران زبان انگلیسی دبیرستان‌های تبریز پرسشنامه‌ای 30 آیتمی از نوع لیکرت را که نسخۀ اصلاح ‌شدۀ پرسشنامۀ آلبیرنی(2006) بود، پُرکردند...

متن کامل

قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه ی دستور زبان انگلیسی برای مهارت بسندگی دانشجویان رشته ی زبان انگلیسی

با توجه به آینده بکارگیری یک سیستم یادگیری دوگانه، آگاهانه و غیر آگاهانه، در تئوری ها و پژوهش هایزبان دوم، الیس ( 2006 ) بر این باور است که بررسی های بیشتر پیرامون چنین تمایزی برای مدل سازی ودریافت بهتر مهارت بسندگی زبان دوم و توانایی اندازه گیری و سنجش آن مفید و حائز اهمیت است. اینپژوهش قابلیت دسترسی متفاوت دانش آگاهانه و غیر آگاهانه دستور زبان را برای مهارت بسندگیدانشجویان زبان انگلیسی بررسی ...

متن کامل

هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس

چکیده یکی از شاعرانی که در شکل گیری صورت و محتوا و بخصوص موسیقی شعر هوشنگ ابتهاج نقش فراوانی داشته است مولانا جلال الدین بلخی است . در این مقاله سعی بر آن است که شیوه های گوناگون بهره ی ابتهاج از غزلیات مولانا بررسی شود . از مهمترین اشکال بهره ی ابتهاج از شعر مولانا می توان استفاده از دایره ی واژگان مولانا ، استفاده از ویژگی های زبانی شعر مولانا، الهام از موسیقی خاص شعر مولوی در ساخت موس...

متن کامل

هوشنگ ابتهاج در سایه ی سبک ویژه ی غزلیات شمس

چکیده یکی از شاعرانی که در شکل گیری صورت و محتوا و بخصوص موسیقی شعر هوشنگ ابتهاج نقش فراوانی داشته است مولانا جلال الدین بلخی است . در این مقاله سعی بر آن است که شیوه های گوناگون بهره ی ابتهاج از غزلیات مولانا بررسی شود . از مهمترین اشکال بهره ی ابتهاج از شعر مولانا می توان استفاده از دایره ی واژگان مولانا ، استفاده از ویژگی های زبانی شعر مولانا، الهام از موسیقی خاص شعر مولوی در ساخت موس...

متن کامل

بررسی میزان انگیزه ی دانشجویان پزشکی در یادگیری زبان انگلیسی

  Background and Objectives : This research is an endeavor to study the effect of attitudes and motivation on learning English language amongst medical students of different fields.   Materials and Methods : The participants included 100 students from Zanjan university of Medical Sciences attending an English course for two hours per week. A combination of Garneder’s questionnaire of attitudes ...

متن کامل

مطاعه ی مقابله ای سه زبان انگلیسی ، فاوسی و ترکی . تاثیرات متقابل درسطح ساخت منطقی

ساخت منطقی به مثابه لایه و دستورو تعبیر معنایی در نگرش کمینه گرا متضمن این نظر است که ساخت منطقی lfتنها سطحی از دستور است که می تواند به محک شرایط ساختاری بپردازد. مقایسه ی تطبیقی می تواند ابزاری برای سنجش صدق وقوع ساخت منطقی به حساب آید . در این مقاله سعی بر آن است تا با مقایسه ی فارسی - انکلیس ، ترکی - انکلیسی و فارسی -ترکی جهانی بودن وجود چنین ساختی مورد بحث و بررسی قرار گیرد .

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023