investigating the relationship between creativity and performance in written narrative tasks

پایان نامه
چکیده

با بکارگیری کوریلیشن و آنوا در قسمت اول و تی تست در قسمت دوم آنالیز داده ها انجام گردیدکه نهایتا رابطه بین برخی فاکتورهای خلاقیت و نوشتار یافت شد

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the relationship between learners critical thinking ability and their performance in the reading sections of the tofel and ielts test

the study reflected in this thesis aims at finding out relationships between critical thinking (ct), and the reading sections of tofel and ielts tests. the study tries to find any relationships between the ct ability of students and their performance on reading tests of tofel and academic ielts. however, no research has ever been conducted to investigate the relationship between ct and the read...

15 صفحه اول

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

15 صفحه اول

“investigating the relationship between knowledge management and customer satisfaction considering to the e-services”

چکیده : این مطالعه تاثیر مدیریت دانش بر رضایتمندی مشتریان با توجه به خدمات الکترونیک در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان را مورد بررسی قرار می دهد. جامعه آماری این تحقیق مدیران، سرپرستان و کارشناسان مشغول به کار در سازمان حمل و نقل و پایانه های استان سیستان و بلوچستان بوده که مجموعا 94 نفر می باشند. برای تعیین حداقل نمونه از جدول مورگان استفاده شده است. که با توجه به جدول ...

investigating the interaction of language knowledge and strategic competence in the performance of efl learners on reading-to-write and writing-only test tasks

این مطالعه به دو روش کمی و کیفی و با هدف بررسی استراتژی های فراشناختی فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در دو آزمون نوشتن و نوشتن ترکیبی انجام پذیرفت. در بخش کمی برای سنجش میزان استراتژی های فراشناختی از یک پرسشنامه که بر اساس مدل بکمن و پالمر (1996) ساخته شده بود استفاده شد. پایایی و روایی سازه ی پرسشنامه هنگام مطالعه ی پایلوت و روایی محتوای آن با جمع آوری نظرات نُه متخصص در رشته سنجیده...

the relationship between individual versus pair writing tasks and levels of fluency, complexity and accuracy in efl writing by iranian learners

پژوهش کنونی با هدف مطالعه رابطه بین نوشتار بصورت انفرادی و گروهی با میزان دقت، پیچیدگی و سلاست دانش آموزان زبان انگلیسی حین نگارش متون انجام شده است. بمنظور دستیابی به این هدف، دو گروه از دانش آموزان مقطع متوسطه موسسه زبان کیش انتخاب شده و سپس از آنها خواسته شد تا 6 متن را با 6 موضوع متفاوت و طی 6 جلسه به نگارش در آورند. تجزیه و تحلیل این پژوهش با هدف اندازه گیری میزان دقت، پیچیدگی و سلاست نوشت...

15 صفحه اول

on the relationship between iranian learners personality type and communication strategies in speaking.

چکیده شخصیت به مجموعه عوامل روانی، عقلی، احساسی، و فیزیکی تشکیل دهنده یک فرد اطلاق میشود، خصوصا فرد ازدیدگاه دیگران ( مرجع). تدابیر یاد گیری سعی در اگاهی از اقدامات زبان اموزان موفق زبان دوم یا یک زبان بیگانه را دارد که توسط خود زبان اموزان گزارش میشود،یا حین یادگیری زبان دوم یا زبان بیگانه از انها قابل مشاهده است( روبین و وندن 1987). همچنین تدابیر ارتباطی به زبان اموزان کمک می کند تا بر مشکلا...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023