بررسی ارتباط میان مهارت تفکر انتقادی و توانایی ترجمه

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
  • نویسنده شهرزاذ حسامی
  • استاد راهنما رضا پیش قدم
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

با توجه به اهمیت تفکر انتقادی در آموزش و تاثیر آن در جامعه، پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا به بررسی ارتباط مابین تفکر انتقادی و توانایی ترجمه بپردازد. پس از همگن سازی شرکت کنندگان در پژوهش از نظر سطح بسندگی زبان انگلیسی، 90 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این دانشجویان خواسته شد یک پاراگراف متن به زبان انگلیسی را به زبان فارسی و یک پاراگراف از متنی دیگر را از زبان فارسی به زبان انگلیسی ترجمه کنند. همچنین از این گروه خواسته شد تا به آزمون تفکر انتقادی واتسون- گلاسر پاسخ دهند. در این پرسشنامه مولفه های اصلی تفکر انتقادی عبارتند از: استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر، ارزشیابی. نتایج نشان داد ارتباط معناداری میان تفکر انتقادی و توانایی ترجمه وجود دارد و افراد دارای تفکر انتقادی بالاتر، توانایی بهتری در ترجمه داشتند. همچنین تحلیل نتایج رگرسیون نشان داد تفکر انتقادی و برخی از اجزاء آن می توانند عملکرد افراد را در ترجمه انگلیسی به فارسی و بالعکس پیش بینی کنند. در پایان پیشنهادهایی برای افزایش تفکر انتقادی در دانشجویان ارائه شد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی ارتباط میان توانایی کلامی و توانایی ریاضی

Objective: The objective of this study is to evaluate verbal and mathematical skills among young children. Method: The population of this study is composed of 5 and 6 years old children from nursary schools of the welfare organization in east of Tehran. An 10 test on 218 children, was administrated and 120 individuals were selected as the subjects for the present study. The 10 of these subjects...

متن کامل

نقش تدریس مهارت های تفکر انتقادی در عملکرد درک مفاهیم خواندن و افزایش توانایی تفکر انتقادی

بررسی اثر تدریس مهارت های تفکر انتقادی در عملکرد درک مفاهیم خواندن و افزایش توانایی تفکر انتقادی بوده است.پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون-گلیسر به عنوان پیش آزمون به 62 دانشجوی زبان و ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد که درس خواندن و درک مفاهیم2 را می گذراندند داده شد.نمرات خواندن و درک مفاهیم 2 دانشجویان نیز جمع آوری شد.بعد از جمع آوری داده ها نمرات تفکر انتقادی به وسیله آزمون هم جفت محاسبه شد. تفاوت آم...

بررسی مقایسه ای مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز

اهداف: تفکر انتقادی امروزه از نظر اندیشمندان به عنوان خروجی اصلی آموزش عالی معرفی شده و آموزش تفکر پایه اصلی ظهور آن می باشد. با هدف این مطالعه مقایسه مهارت های تفکر انتقادی و گرایش به تفکر انتقادی در دانشجویان جانباز و غیر جانباز شهرستان گیلانغرب و قصرشیرین در نیمه دوم سال 1389 بود. روش ها: این مطالعه مقایسه ای بر روی 80 نفر از دانشجویان جانباز و غیر جانباز در دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان گیلا...

متن کامل

بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجومعلمان مراکز تربیت معلم تبریز

پژوهش حاضر با هدف تعیین مهارت تفکر انتقادی دانشجو معلمان مراکز تربیت معلم تبریز با روش پیمایشی انجام گرفت.160 دانشجو معلم (77 پسر،83 دختر) از مراکز چهارگانه تربیت معلم تبریز باروش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند و از آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا (فرم ب) برای جمع­آوری اطلاعات استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که میانگین مهارت تفکرانتقادی کلی دانشجو معلمان 1/8 ، خرده آزمون تحلیل 41/3، ...

متن کامل

ارتباط سبک های مدیریت تعارض و مهارت های تفکر انتقادی پرستاران در محیط های بالینی

مقدمه: محیط کار و ماهیت شغل پرستاران باعث شده است تعارض به عنوان بخش اجتناب ناپذیر فعالیت آنها قلمداد شود. از این رو مراکز بهداشتی درمانی نیازمند پرستارانی هستند که بتوانند با سطوح بالای تفکر و قدرت استدلال در شرایط متعارض تصمیم گیری کنند. روش: این مطالعه حاصل یک پژوهش توصیفی همبستگی است که در سال 92 بین نمونه ی 337 نفری از پرستاران شاغـل در13 مرکز آموزشی درمانی دانشـگاه علوم پزشکـی اصفهـان،...

متن کامل

تفکر انتقادی حلقه مفقوده نظام آموزش عالی: بررسی مهارت تفکر انتقادی دانشجویان و چگونگی آموزش آن از سوی اساتید

پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی تفکر انتقادی نزد دانشجویان و آموزش آن از سوی اساتید انجام شده است. شیوه پژوهش کمی از نوع توصیفی و کیفی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و دانشجویان دانشگاهمازندران بوده است و نمونه آماری دانشجویان به حجم 345 نفربا استفاده از نمون هگیری طبقه ای به تفکیک دانشکدهها انتخاب گردید و داد هها با استفاده از آزمون مهارت تفکر انتقادی کالیفرنیا جمع آ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023