نام پژوهشگر:

الهه ستوده نما

احتمال انتقال آگاهی فرازبان شناختی زبان دوم بر روی عملکرد نوشتاری زبان اول. زبان آموزان ایرانی: فواید دوزبانگی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سمانه عابدی فیروزجایی     سوسن مرندی

هدف این تحقیق این بودتا بررسی کند که آیا زبان آموزان ایرانی که در رشته ی زبان انگلیسی تحصیل می کنند، دانش فرازبان شناختی از فرایندهای نوشتاری را که ازطریق آموزش زبان انگلیسی فراگرفته اند رابه تکلیف نوشتاری فارسی خود می توانند انتقال دهند. همچنین این تحقیق سعی بر آن داشت تا ارتباط بین انتقال فرایندهای نوشتاری را از زبان دوم به زبان اول و سطح تبحر زبان آموزان ایرانی بررسی کند. علاوه براین، جنبه ی دیگر که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته بود این است که آیا انتقال آموزش نوشتاری زبان دوم منجر به عملکرد بهتری برروی فعالیت نوشتاری زبان اول زبان آموزان ایرانی می گردد. در جهت تحقق بخشیدن اهداف این تحقیق،60 دانشجو از دو کلاس که متشکل از 80 دانشجو در رشته ی زبان انگلیسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر بودند براساس نتایج پاسخ نامه ی مبتنی برگذشته ی زبان اول انتخاب شدند. سپس، براساس نمره ی دانشجویان از آزمون نلسون، آنها به سه گروه تبحر (مبتدی، متوسط، پیشرفته) تقسیم شدند. همچنین باید خاطر نشان کرد در حالی که این تحقیق با 60 زبان آموز که به عنوان شرکت کننده های این تحقیق در پیش آزمون شرکت کردند نیز شروع شد، اما تنها 49 نفر از آن ها در پس آزمون شرکت کردند. بنابراین ،اطلاعات گردآوری شده از آن 49 نفر شرکت کننده برای تحلیل دراین تحقیق در نظر گرفته شده است. نتایج این تحقیق نشان داده است که زبان آموزان فرایندهای نوشتاری زبان دوم شان رابه عملکرد نوشتاری شان در زبان اول انتقال داده اند. به عبارت دیگر، بسیاری از دانشجویان بر روی انتقال وکاربرد فرایند های نوشتاری از زبان دوم به زبان اول موافق بودند. نتایج دیگر این تحقیق نشان داده است که عملکرد شرکت کننده ها در سه سطح تبحر به طور چشمگیری متفاوت از یک دیگر نبوده است. بنابراین، به نظر می رسد که تبحر زبانی به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار در انتقال فرایند های نوشتاری از زبان دوم به زبان اول نبوده است. علاوه براین، نتایج این تحقیق نشان داده است که شرکت کننده ها عملکرد بهتری رابرروی پس آزمون شان در تکلیف های نوشتاری زبان اول خود داشتند، این بیانگر این است که انتقال رویکرد فرایندی درمهارت نوشتن از زبان دوم به زبان اول منجر به عملکرد بهتری از سوی زبان آزموان شده است.

ارزیابی ابعاد دانش واژه های فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح مختلف مهارت خواندن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    فروغ باباملکی     (سیده) سوسن مرندی

چکیده بیشتر سنجش های واژه ها بر یک بعد یا یک جنبه دانش واژه ها تمرکز داشته اند. بنابراین این مطالعه بر اساس چارچوب سه بعدی دانش واژه های هنریکسون (1999) به بررسی ابعاد مختلف دانش واژه ها از جمله گستردگی (تعداد)، کیفیت و درک-تولید پرداخت. به منظور رسیدن به این هدف، نمونه تغییر یافته مقیاس دانش واژه های وش و پریباخت (1996) و زاریوا (2005) به فراگیران داده شد. جامعه آماری در این مطالعه، 76 فراگیرانگلیسی به عنوان زبان خارجی بودند که شامل دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه الزهراء در ایران می شدند. بر طبق نتایج بخش خواندن آزمون تافل (2004)، آن ها به سه گروه مهارت خواندن مقدماتی(n=21)، متوسط (n=30) و پیشرفته(n=25) تقسیم شدند. در نمونه تغییر یافته مقیاس دانش واژه ها، ابعاد دانش واژه ها با برخی سنجش ها (متغیرها) اندازه گیری شدند که عبارتند از: دانش واقعی واژه ها، گزارش خود محور دانش واژه ها، تعداد واژه ها، اثر فراوانی لغت و تعداد واژه های تداعی شده. در این مطالعه سعی بر یافتن آن شد که تشخیص دهیم کدامیک از متغیرهای دانش واژه ها می توانند دانش واقعی واژه های فراگیران را بهتر ازبقیه پیش بینی کنند وکدامیک از متغیرها در سطوح مختلف مهارت خواندن، پیش بینی کنندگانی با کارآیی بیشتری هستند. آلفای کرونباخ برای هرسنجش محاسبه شد و نتایج نشان داد که سنجش ها به مقدارزیادی معتبر هستند. به منظور پاسخ به پرسش های تحقیق، رگرسیون چندگانه خطی انجام شد نتایج نشان دادند که گزارش خود محور دانش واژه ها و تعداد واژه های تداعی شده بیشتر از همه، پیش بینی کنندگان دقیق تری از دانش واقعی واژه- های فراگیران هستند. افزون بر این، در سطوح مختلف مهارت خواندن، همچنین گزارش خود محور دانش واژه ها و تعداد واژه های تداعی شده پیش بینی کنندگان دارای کارآیی بیشتر دانش واقعی واژه ها می باشند.

نقش جنسیت و آشنایی با موضوع در درک مطلب خواندن فراگیران ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    مرجان اسدیان     الهه ستوده نما

یکی از عواملی که سبب ایجاد تفاوت بین عملکرد فراگیران زبان انگلیسی در یادگیری و یا آزمونهای درک مطلب خواندن می شود انتخاب متونی است که برخی فراگیران بیشتر از بقیه با آنها آشنایی دارند. این پژوهش تأثیر عواملی چون جنسیت و آشنایی با موضوع را بر عملکرد فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم مورد بررسی قرار داده است. بدین منظور 64 (34زن و 30 مرد) فراگیر سطح متوسط موسس? زبان انگلیسی بیان سلیس به یک پرسشنام? آشنایی با موضوع و سه آزمون درک مطلب که شامل یک متن زنانه (کفشهای زنانه) ، یک متن مردانه (نگهداری از خودرو) و یک متن خنثی (عقاید در بار? اعداد) بود پاسخ دادند. از دو شیو? آزمون برای ارزیابی درک مطلب خواندن در هر سه متن استفاده شد: آزمون چهارگزینه ای و یادآوری آزاد. متوسط نتایج فراگیران در دو آزمون حاکی از آن بود که مردها در متون مردانه و زنها در متون زنانه موفق تر عمل کردند در حالیکه میزان موفقیت عملکرد آنان در متن خنثی یکسان بود. نتایج همچنین نشان می دهد که در آزمون چندگزینه ای برای متون مردانه، عملکرد مردها بهتر از زنها و برای متون زنانه عملکرد زنان بهتر از مردان بوده است. این در حالیست که در مورد آزمون چند گزینه ای مربوط به متن خنثی، مردان و زنان به یک میزان موفق بوده اند. در مقابل، در آزمون یادآوری آزاد برای تمامی متون مردها عملکرد بهتری داشتند.

بررسی تاثیر درسهای اینترنتی خواندن بر درک مطلب انگیزه و استقلال در یادگیری زبان آموزان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    پری ناز امامی کیا     سیده سوسن مرندی

هر روزه بر اهمیت نقش فناوری در جنبه های مختلف آموزش از جمله آمورش زبان اضافه می شود و رایانه به روش های مختلف در کلاس های آموزش زبان خارجی مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از اینترنت به منظور آموزش زبان انگلیسی در کشور ما رو به گسترش است (مرندی، زیر چاپ). در سال های اخیر دبیران و اساتید زبان انگلیسی بسیاری از اینترنت به عنوان یک منبع اطلاعاتی برای تهیه مطالب درسی استفاده کردند. در نتیجه به نظر می رسد که بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر یادگیری زبان آموزان زبان خارجی و نگرش آن ها نسبت به مقوله زبان آموزی ضروری می باشد. هدف اول پژوهش حاضر بررسی تأثیر درس های اینترنتی خواندن بر توانایی درک مطلب زبان آموزان زبان خارجی است. به این منظور نمرات پس آزمون دو گروه آزمایش شونده و کنترل شونده که در ابتدای دوره خواندن از نظر توانایی درک مطلب سطح یکسانی داشتند مقایسه شد. نتیجه آزمون t مستقل نشان داد که گروه آزمایش شونده که از طریق درس های خواندن اینترنتی آموزش دیده بودند نسبت به گروه مقایسه شونده که از طریق روش سنتی کتاب محور آموزش دیده بودند پیش رفت قابل ملاحظه داشتند. در نتیجه می توان نتیجه گرفت که درس های اینترنتی خواندن تأثیر مثبتی بر توانایی درک مطلب زبان آموزان زبان خارجی دارد . هدف دوم این پژوهش بررسی تأثیر درس های اینترنتی خواندن بر انگیزه و استقلال در یادگیری زبان آموزان زبان خارجی است. به این منظور روش های کیفی برای بررسی تأثیر این درس ها بر انگیزه و استقلال در یادگیری گروهی که از طریق اینترنت آموزش دیده بودند به کار گرفته شد . بررسی داده ها و شواهد به دست آمده از این گروه نشان داد که اکثر زبان آموزان نگرش مثبتی به درس های اینترنتی داشته اند و اینترنت باعث تقویت انگیزه آنها برای خواندن متن های مختلف شده است . همچنین اینترنت تأثیر مثبتی بر تلاش زبان آموزان برای استقلال در یادگیری داشته است .

تاثیر عنوان جانبدارانه بر روی سطح نگارشی زبان آموزان برونگرا و درونگرای ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح بالا/پایین نگارشی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1389
    فاطمه معینی     الهه ستوده نما

هدف تحقیق پیش رو یافتن هر نوع تاثیر احتمالی عنوان جانبدارانه بر روی سطح نگارشی زبانآموزان درونگراو برونگرای انگلیسی به عنوان زبان خارجی در سطوح بابل/پایین نگارشی بود.100 نفر زبان اموز بر اساس نوع شخصیت(درونگرا/برونگرا) و سطح نگارشی _بالا/پایین) در قالب 4 گروه در ان تحقیق شرکت داشتند. از آنها خواسته شد که درباره 3 موضوع( غیر جانبدارانه، جانبدارانه به سمت درونگرایی و جانبدارانه بخ سمت برونگرایی) مقاله بنویسند و همچنین به سوالات پرسشنامه شخصیتی آیزنک پاسخ دهند. مقالات آنها توسط 2 نفر و بر پایه معیار نمره دهر بایلی و براون(1984)تصحیح گردید. دادههای گردآمده با استفاده از two way anova موری تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از وجود تفاوت معنادار با الگوهای متنوع میان عملکرد گروههای شرکت کننده به ویژه در مورد عنوان جانبدارانه به سمت درونگرایی بود. در پایان کاربردهای آموزشی نیز بر اساس یافته های این تحقیق پیشنهاد شد.

تاثیرپیچیدگی ذهنی فعالیت بر عملکرد زبانی نوشتاری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی به لحاظ سطح مهارت نوشتاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    مهسا فراهانی نیا     الهه ستوده نما

اخیرا "فعالیت"، به عنوان واحد پایه ای در سیلاب درسی، توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. مسئله بحث برانگیز این است که چه چیزی می تواند بهترین معیار برای به ترتیب قرار دادن فعالیت های کلاسی باشد. این تحقیق، پیچیدگی ذهنی را به عنوان معیار قرار داده است. در مورد تاثیر استفاده از فعالیت سخت تر (از لحاظ پیچیدگی ذهنی) بر جنبه های مختلف عملکرد که همان صحت کلام، پیچیدگی لغوی، و پیچیدگی نحوی (همگی مربوط به ساختار) و روانی کلام (مربوط به معنا) می باشند، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:1) مدل اسکیهان (limited attentional capacity model) (1998) که پیش بینی می کند در فعالیت سخت تر، روانی کلام بیشترشده و رقابت بین اجزا‍ی ساختار می باشد، به عبارت دیگر بیشتر شدن پیچیدگی کلام با کمتر شدن صحت کلام همراه خواهد بود و یا برعکس؛ 2) فرضیه رابیسون (cognition hypothesis) (2005) که ادعا می کند درفعالیت سخت تر، روانی کلام کمتر شده و پیچیدگی و صحت کلام هر دو کم یا هر دو زیاد می شوند. تئوری مورد بحث دیگر نظریه کامینز (threshold level hypothesis)(b1979) می باشد که بر اساس آن اعمال پیچیدگی فعالیت، تاثیر بسیار اندک برعملکرد زبان آموزان با سطح پایین می گذارد چون آنها هنوز از لحاظ ذهنی آمادگی تاثیر پذیری را ندارند. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استفاده از فعالیت آسان و سخت، از لحاظ پیچیدگی ذهنی، بر عملکرد زبانی نوشتاری زبان آموزان ایرانی به عنوان زبان خارجی که از مهارت سطح بالا و مهارت سطح پایین در نوشتار برخوردار بودند، پرداخته و این دیدگاهها را مورد مطالعه قرار داده است. از میان 118 زن زبان آموز، بر اساس بخش نوشتاری تافل (2004)،30 نفر برای گروه سطح مهارت بالا و27 نفر برای گروه سطح مهارت پایین انتخاب شدند. یک هفته بعد از انجام فعالیت آسان تر (داستان نویسی براساس تصویر)، آنها فعالیت سخت تر (نوشتن آزاد در مورد موضوعی استدلالی) را انجام دادند. عملکرد نوشتاری گروه سطح مهارت بالا (27 نفر) وگروه سطح مهارت پایین (27 نفر) براساس معیار اندازه گیری صحت کلام، ، پیچیدگی لغوی، و پیچیدگی نحوی، و روانی کلام ارزیابی شد و چهار واریانس مختلط دوطرفه انجام شد. نتایج نشان دادند که فعالیت سخت تر تاثیر مثبتی بر روانی نوشتار و پیچیدگی نحوی، و تاثیر منفی بر صحت نوشتار داشته است. فعالیت سخت تر تاثیر قابل توجهی بر پیچیدگی لغوی نداشت . زبان آموزان در گروه سطح مهارت بالا در تمامی جنبه های عملکرد، نسبت به گروه با سطح مهارت پایین، بهتر عمل کرده بودند. رابطه متقابل بین پیچیدگی ذهنی فعالیت و سطح مهارت نوشتاری تاثیر قابل توجهی بر هیچکدام از جنبه های عملکرد نداشت . براساس یافته ها، مدل اسکیهان (1998) به اثبات رسید و نظریه کامینز (b1979) رد شد.

تاثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف، فاقد ارتباط معنایی، و دارای شمول معنایی بر بیادسپاری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    فائزه سلیمانی فرد     الهه ستوده نما

اکثر طرح ها ی درسی و کتاب های آموزش زبان دوم شامل واژه های دارای رابطه ی معنایی می باشند، بعلاوه بسیاری از معلم ها نیز بطور مکرر کلمات مترادف، متضاد، و غیره را در هنگام ارائه ی واژه های جدید بدون اندیشیدن به تاثیرات احتمالی اضافه می نمایند. هدف این پژوهش مطالعه ی تاثیر تدریس واژه ها از طریق گروه واژه های مترادف (مداخله کننده ترین)، فاقد ارتباط معنایی (خنثی)، و دارای شمول معنایی (مفیدترین ارتباط معنایی) بر اساس تسلسل پیشنهادی هیگا (1963، ذکر شده در نیشن، 2000) بر بیادسپاری فراگیران زبان انگلیسی بعنوان زبان خارجی در سطوح بالا و پایین می باشد. بمنظور دستیابی به این هدف، 120 زبان آموز بزرگسال از میان 143 نفر بر طبق نمراتشان در آزمون پت(pet) انتخاب و به دو گروه سطح مهارت زبانی بالا و پایین تقسیم شدند. زبان آموزان واژه های مورد نظر را از طریق سه روش طبقه بندی مختلف معنایی فوق آموختند. تعیین روشی که منجر به یادگیری کوتاه مدت و بیادسپاری بلند مدت بهتری شود و همچنین بررسی رابطه بین سطح مهارت زبانی و اثربخشی این روش ها، از هدف های این تحقیق بوده است. یادگیری واژه ها با دو بار برگزاری اقتباسی از شاخص دانش واژگانی (vocabulary knowledge scale [vks]) ارائه شده توسط پریبخت و وشی (1997) به منظور ارزیابی دانش واژگانی زبان آموزان هم از جهت کمی (تعداد واژه های فراگرفته شده [nlv]) و هم کیفی (عمق واژه های فراگرفته شده [dlv]) در کوتاه مدت و بلند مدت سنجیده شد. برای پاسخ گویی به سوالات پژوهش، دو جفت آزمون آنالیز واریانس دو طرفه در گروه های مستقل و طرح آمیخته ی آنالیز واریانس دو طرفه مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاکی از این بود که زبان آموزان گروه مترادف ها به موفقیت واژگانی بهتری از لحاظ کمی در مقایسه با دو گروه دیگر که عملکرد مشابهی داشتند دست یافتند، در حالیکه هیچ تفاوتی به لحاظ کیفی مشاهده نشد. در ضمن، با وجود اینکه فراگیران سطح بالا در تمامی گروه ها موفق تر از زبان آموزان سطح پایین عمل کردند، ثابت شد که سطح مهارت زبانی نقش معناداری در یادگیری کوتاه مدت واژگان در هیچ یک از گروه ها با ارتباط های معنایی مختلف ندارد. با مقایسه ی یافته های نمرات nlv زبان آموزان این نتیجه بدست آمد که اگرچه یادگیری مترادف ها از لحاظ کمی بهتر از سایر گروه ها بوده است، واژه های دارای شمول معنایی، فاقد ارتباط معنایی، و مترادف ها از راست به چپ مفیدترین روش های یادگیری می باشند که منجر به کمترین میزان فراموشی در بلند مدت می گردند و این خود تایید ی بر نظریه ی هیگا می باشد.

بررسی رابطه استقلال، خلاقیت ومهارت زبانی فراگیران انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    فیروزه باغبان شمیرانی     الهه ستوده نما

طی دو دهه گذشته رویکرد محاوره ای بطور روزافزونی تبدیل به یکی از شاخصه های فراگیری زبان خارجی شده است. در این رویکرد به نقش برخی از متغیرها در یادگیری زبان از جمله انگیزه، شیوه های شناختی، تدابیر یادگیری، استقلال و خلاقیت در مقایسه با دیگر رویکردها بیشتر پرداخته شده است. این مطالعه تلاشی است برای بررسی رابطه بین استقلال، خلاقیت و مهارت زبانی. بدین منظور پنجاه نفر ازفراگیران زبان انگلیسی به عنوان شرکت کننده در این پژوهش انتخاب گردیدند که از آنها در خواست شد که به پرسشنامه "اس-دی-ال- آر- اس" برای سنجش استقلال ، به آزمون خلاقیت عابدی برای سنجش خلاقیت و به آزمون "پت" برای اندازه گیری مهارت زبانی پاسخ دهند. همچنین در این مطالعه برخی ازابزاردیگر همچون (مشاهده ، یادداشت های میدانی و مصاحبه ) به عنوان ابزار تکمیلی برای جمع آوری داده ها به کار گرفته شد. بر اساس نتایج به دست آمده از هر آزمون مشارکت کنندگان به سه گروه (ضعیف- متوسط و قوی ) تقسیم گردیدند. سپس برای نشان دادن تفاوت ها دربین هر گروه تحلیل واریانس یک طرفه و شاخص تکرار شونده مورد استفاده قرار گرفت. همچنین برای یافتن همبستگی میان استقلال وخلاقیت از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان دادند که ازیک سو رابطه معنادار مثبتی بین استقلال و سطح مهارت زبانی و از سوی دیگر رابطه معنادار مثبتی بین خلاقیت و سطح مهارت زبانی وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده نشان دادند که رابطه معنادار مثبتی بین استقلال وخلاقیت فرا گیران زبان انگلیسی وجود دارد.

تأثیرخواندن،گوش دادن و خواندن توأمان و گوش دادن به داستان در یادگیری ضمنی واژگان در زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    گیتی مرتضوی سرمد     زهره نفیسی

هدف از انجام این پژوهش، مقایسه میزان یادگیری ضمنی واژگان از طریق داستان و از سه حالت ورودی (خواندن، گوش دادن و خواندن توأمان، وگوش دادن،) در زبان آموزان ایرانی انگلیسی به عنوان زبان خارجی بوده است. بدین منظور 95 زبان آموز در مقطع پیش متوسطه از طریق یک آزمون همگون سازی در یکی از موسسات معتبر آموزش زبان در تهران انتخاب شدند. سپس میزان آشنایی آنها با واژگان مورد مطالعه از طریق یک پیش آزمون سنجیده شد و در نهایت این زبان آموزان به سه گروه تقسیم شدند. در طول این پژوهش دو داستان با 400 سر واژ? جدید استفاده شدند که از طریق سه حالت ورودی متفاوت در اختیار گروه ها قرار گرفتند. از هر داستان، تعدادی واژگان انتخاب شدند و از زبان آموزان خواسته شد تا با توجه به متن، معنای آن واژگان را حدس بزنند. درهنگامیکه هیچیک از زبان آموزان نمی توانستند معنای واژه خاصی را حدس بزنند، معلم معنای صحیح را به زبان انگلیسی در اختیار آنان می گذاشت. در انتهای هر داستان، یک پس آزمون گرفته شد تا میزان یادگیری کلمات در زبان آموزان سنجیده شود. پس از دو هفته و از طریق یک پس آزمون تأخیری دوباره میزان یادگیری واژگان در اندازه گیری شد با این تفاوت که در همین جلسه، یک تست کلوز نیز گرفته شد تا توانایی آن ها در تولید واژگان نیز سنجیده شود. نتایج این آزمونها از طریق تحلیل های آماری anova و آزمون اندازه های تکرار شده مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه تحلیل های آماری مشخص شد که گوش دادن و خواندن توأمان موثرترین حالت ورودی برای یادگیری واژگان از طرق متن داستانی است، پس از آن گوش دادن مقام دوم را به خود اختصاص داد و در نهایت خواندن در رتبه سوم قرار گرفت. همچنین نتایج نشان دادند که پس از دو هفته وقفه زمانی نیز گروهی که داستانها را از طریق گوش دادن و خواندن توأمان دریافت کرده بودن عملکرد بهتری داشتند. امّا، تحلیل ها حاکی از آن بودندکه سنجش میزان یادگیری واژگان در افراد با دو گونه تست مختلف (تشخیصی و تولیدی) نتایجی متفاوت با یافته های دو سوال پژوهش پیشین به دست میدهد. بدین ترتیب که گوش دادن و خواندن توأمان همچنان جایگاه خود را به عنوان موثرترین حالت ورودی برای یادگیری واژگان حفظ کرد اما خواندن، مقام دوم را به خود اختصاص داد و در نهایت گوش دادن در رتبه سوم قرار گرفت.

مطالعه کیفی ارتباط غیر کلامی معلم و کیفیت زبان آموزی فراگیرندگان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    آزاده حاجی کریم     الهه ستوده نما

یکی از جنبه های قابل توجه ارتباط، جنبه غیر کلامی آن می باشد. ضرورت دنیای امروز برای یک ارتباط طبیعی، تمام افراد را برمی انگیزد تا یک زبان را با تمام و?ژگیهای آن یاد بگیرند . این و?ژگیها شامل جنبه کلامی و غیر کلامی آن زبان می باشد. تا کنون یک سری مطالعات در زمینه بکارگیری ارتباط غیرکلامی در حوزه آموزش زبان در دنیا انجام گرفته است اما تحقیق حاضر این جنبه یادگیری زبان را در بافت و شرایط ایران تحت بررسی قرار می دهد. این مطالعه روی زبان آموزان ایرانی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا می گیرند صورت گرفته است و نظرات و دیدگاههای آنان در مورد بکارگیری ارتباط غیر کلامی توسط معلم در آموزش زبان انگلیسی وتاثیر آن درروند زبان آموزی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر از مشاهده کلاس، فیلمبرداری از کلاس، یادداشتهای محقق، مصاحبه با دانش آموزان و معلم و ضبط صدا استفاده کرده تا چگونگی مشاهده ارتباط غیرکلامی معلم توسط دانش آموزان را در جریان یادگیری زبان آشکار کند. چهار دسته بندی اصلی ارتباط غیر کلامی شامل حرکت دست، تماس چشمی، حالت صورت و آهنگ صدا مورد بررسی قرار گرفت. از تحلیل داده های جمع آوری شده شش مضمون اصلی بدست آمد. این مضمونها شامل: معلم به عنوان مصنف، هدایت کننده، سازنده، مشاور، آیینه (منعکس کننده) و صدا پرداز می باشند. نتایج این مطالعه نشان داد که، چگونه بکارگیری ارتباط غیرکلامی توسط معلم می تواند کیفیت یادگیری زبان آموزان را تحت تاثیر قرار دهد. همچنین نتایج این بررسی نشان داد که چگونه بکارگیری ارتباط غیر کلامی می تواند به جنبه های گوناگون یادگیری زبان کمک کند. بر اساس شواهد به دست آمده بیشتر دانش آموزان از ارتباط غیر کلامی معلم بهره برده اند اما میزان این بهره گیری و توجه به جنبه های مختلف ارتباط غیرکلامی در میان آنها متفاوت بوده است. برای مثال، برخی ازدانش آموزان به حرکت دست بیشتر از جنبه های دیگر ارتباط غیر کلامی علاقه نشان دادند و از طرف دیگر برخی دیگر از آنها از نقش ارتباط چشمی بیش از دیگر جنبه ها حمایت کرده اند. اما نکته آخر و اما در عین حال مهم این است که تقریبا همه دانش آموزان اذعان داشتند که ترجیح می دهند ارتباط غیر کلامی بیشتری از طرف معلم هایشان صورت گیرد.

the impact of peer review on efl reviewers writing proficiency
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    افسانه پیله وری     الهه ستوده نما

امروزه تصحیح همکلاسی در کلاسهای نگارش یکی از اجزاء لاینفک کلاسهای دانش آموز محور است. تاثیرات مفید تصحیح همکلاسی بر زبان آموزان، معلمان را متقاعد کرده است که علیرغم صرف زمان، انرژی و توان بسیار، از این شیوه ی آموزشی در کلاسهای آموزش نگارش بهره بگیرند. تحقیق حاضر بر آن است تا با مقایسه دو گروه از یادگیرندگان زبان انگلیسی، تاثیر تصحیح همکلاسی را بر توانایی نوشتاری آنها نشان دهد. 122 خانم زبان آموز که مشغول به تحصیل در سطوح فوق میانی در کانون زبان ایران واقع در تهران بودند، در این تحقیق شرکت کردند. این زبان آموزان در دو سطح مهارت زبانی (بالا و پایین) به دو گروه بازخورد دهنده و بازخورد گیرنده تقسیم شدند. جلسات آموزشی متعددی برای آشنا کردن شرکت کنندگان با جنبه های مختلف نوشتار زبان انگلیسی برگزار شد و پس از هر جلسه آموزشی، به هر یک از گروه های بازخورد دهنده، یک نمونه انشا برای مرور داده شد. بازخورد دهندگان، نظرات خود را در جهت بهبود کیفیت نمونه های نوشته شده ارائه می کردند و بازخورد گیرندگان، با دریافت این نظرات، درصدد رفع مشکلات احتمالی در نمونه های مذکور بر می آمدند. با تحلیل نتایج به دست آمده از مقایسه عملکرد شرکت کنندگان در پیش آزمون و پس آزمون و انجام تحلیل واریانس دوطرفه، مشخص شد که توانایی نوشتاری بازخورد دهندگان نسبت به بازخورد گیرندگان، به صورت معناداری افزایش یافته است. نتایج این مطالعه همچنین نشان داد که شرکت کنندگان در جنبه های کلی و جزئی نگارش پیشرفت تقریباً یکسانی داشتند.

تأثیرآموزش واژه ازطریق گروه واژگان متضاد وفاقد ارتباط معنایی بر یاد گیری فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با لحاظ کردن سطح مهارت زبانی و جنسیت
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1390
    ناهید مرسلی     الهه ستوده نما

متخصصان درامریادگیری زبان تکنیکهای مختلفی را جهت آموزش واژه به عنوان یکی از پایه های مهم فرایندآموزش زبان معرفی کرده اند. یکی از آنها ارائه ی واژگان درگروه واژگان دارای ارتباط معنایی فاقد ارتباط معنایی می باشد. نگاهی به پیشینه بیانگروجود ایده های مخالف هم درزمینه ی بکارگیری این دوتکنیک می باشد. به بیان دیگر, برخی از محققان بکارگیری دسته بندی دارای ارتباط معنایی (دراینجا دسته بندی واژگان درگروه واژگان متضاد) را به عنوان تکنیکی مفید پیشنهاد می کنند , درحالیکه برخی دیگر استفاده ازاین تکنیک را منع کرده وبه جای آن ارائه ی واژگان جدید درگروه واژگان فاقدارتباط معنایی راتوصیه می کنند. این تحقیق برآنست تا بررسی کند که آیا در یادگیری واژه از طریق دو تکنیک گروه واژگان متضاد و گروه واژگان فاقد ارتباط معنایی تفاوت معناداری بین فراگیران ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی با سطوح زبانی متفاوت (یعنی سطح زبانی بالا و پایین) وبا جنسیت های متفاوت (یعنی مونث و مذکر) وجود دارد. بدین منظور 210 دانش آموز(98 مذکر و 112 مونث) ازموسسه های امیرکبیر(شعبات 1و2) و بهمن درشهریار(تهران) درآزمون pet و آزمون اطلاعات واژگانی شرکت کردند. سرانجام, تجزیه وتحلیل این تحقیق برروی 120نفرازآنان (60 مذکرو 60 مونث) صورت گرفت که همگی درآزمون پایانی (یعنی آزمون معنی واژگان ) شرکت نموده بودند. جهت تجزیه وتحلیل داده های مرتبط با دو سوال تحقیق این مطالعه, دوتجزیه واریانس دوسویه بکارگرفته شد. نتایج نشان دادکه شرکت کنندگان درگروه واژگان فاقدارتباط معنایی عملکرد بهتری نسبت به همتاهای خود درگروه واژگان متضاد داشتند , وهمچنین درهرگروه شرکت کنندگان با سطح زبانی بالا نمره ی بهتری نسبت به همتاهای سطح زبانی پایینشان کسب کردند.نتایج این تحقیق بیانگراین امربود که شرکت کنندگان مونث درتمامی گروه ها عملکرد بهتری نسبت به مذکرهای همتایشان نشان دادند.

بررسی کیفی عقاید مدرسین و زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی دربار? تدریس و یادگیری فرهنگ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    پریسا مهران     الهه ستوده نما

فرهنگ در آموزش زبان انگلیسی همواره مورد توجّه بوده و تدریس یا عدم تدریس آن مورد بحث بوده است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی عقاید مدرسین و زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی درباره تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد (آمریکایی یا انگلیسی) در آموزش زبان انگلیسی می باشد. همچنین، این پژوهش سعی بر ارائه تعریفی از فرهنگ بر اساس عقاید مدرسین و زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی دارد. بیست نفر از مدرسین تمام وقت و پاره وقت گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س) در این پژوهش شرکت کردند. هشتاد و نه نفر از زبان آموزان دور? لیسانس این مدرسین نیز مورد مطالعه قرار گرفتند. در پژوهش حاضر، روش پژوهش کیفی استفاده شد و برای ایجاد مثلّث سازی، داده ها از سه منبع اصلی پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده جمع آوری شدند. نتایج نشان داد که مدرسین و زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی فرهنگ را بیشتر در ارتباط با فرهنگ با c کوچک تعریف کردند که شامل عقاید، رفتارها، سنّت ها، آداب و رسوم و روش زندگی می شود. به طور کلی، مدرسین و زبان آموزان موافق تدریس و یادگیری فرهنگ مقصد هستند، امّا این موافقت نیازمند شروطی است که باید تحقّق یابند. به علاوه، مدرسین و زبان آموزان تأکید داشتند که یادگیری فرهنگ مقصد به معنای پذیرش آن فرهنگ نیست و هدف از تدریس فرهنگ صرفاً آشنا کردن و آگاه کردن زبان آموزان دربار? فرهنگ مقصداست.

تأثیر ارتباط کامپیوتری غیر همزمان بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سمیرا عبدالحسینی روزبهانی     سیده سوسن مرندی

در این پژوهش روش استفاده غیر همزمان از کامپیوتر را بر روی نگارش زبان آموزان ایرانی مورد بررسی قرار داده ایم تا شرایط مطلوب تری را بتوانیم برای بهره گیری از کامپیوتر با استفاده از امکانات موجود پیشنهاد دهیم. در این پژوهش زبان آموزان علاوه بر اینکه از آموزش رودر رو در کلاس بهره می گیرند در خارج از کلاس با یکدیگر از طریق اینترنت و پست الکترونیکی در تماس بوده و می توانند با یکدیگر در مورد موارد تدریس شده تبادل نظر کرده و از پیشنهادات یکدیگر بهره گیرند در نتیجه در امر آموزش و تدریس به طور فعالتری دخیل باشند.سوالات زیر در این پژوهش مطرح گردید:1. آیا استفاده از کامپیوتر سبب تغییر در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به یک زبان خارجی میشود ؟ 2 . آیا بهره گیری از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان در مقایسه با آن دسته از زبان آموزان که از کامپیوتر بهره نگرفته اند در زمینه های چگونگی سازماندهی کردن عقاید- مناسب بودن اطلاعات و رعایت پیوستگی مطالب شده است ؟ زبان آموزانی که در این پژوهش شرکت کردند به دو گروه تقسیم شدند. یکی از این دو گروه مقایسه ای در نظر گرفته شد که تنها از طریق آموزش مستقیم رو در رو که همان روش قدیمی در آموزش می باشد نگارش را در سر کلاس از معلم خود یاد گرفتند سپس تکالیف خود را در منزل انجام داده به کلاس آورده و معلم آنها را تصحیح می کند واشکالات را می گوید و کلاس دوم که در این پژوهش گروه آزمایشی ما می باشد تاثیر ارتباط کامپیوتری غیر همزمان بر نگارش آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. به منظور پاسخگویی به سوال اول در مورد اینکه آیا تغییری در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به علت استفاده از کامپیوتر ایجاد شده است یا خیریک نوع پرسشنامه استاندارد بر گرفته از وارشار(1996 ) قبل و بعد از پژوهش بین زبان آموزان گروه آزمایشی توزیع شد که شامل سوالات چند گزینه ای بود و نظرات را در مورد تغییرات ایجاد شده نسبت به تمایل به نگارش به زبان دوم ارزیابی می کند . در مورد سوال دوم و اینکه آیا استفاده از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان گروه آزمایشی نسبت به آن گروه از زبان آموزانی که از کامپیوتر بهره نگرفته اند شده است یا خیر آنها قبل و بعد از پژوهش مورد امتحان قرار گرفتند. نتایج آماری نشان داد که استفاده از کامپیوتر سبب تغییرمثبت در انگیزه زبان آموزان نسبت به نگارش به یک زبان خارجی شده است و همچنین بهره گیری از کامپیوتر سبب پیشرفت نگارشی زبان آموزان در مقایسه با آن دسته از زبان آموزان که از کامپیوتر بهره نگرفته اند در زمینه های چگونگی سازماندهی کردن عقاید- مناسب بودن اطلاعات و رعایت پیوستگی مطالب گردیده است.

langauge needs analysis of undergraduate business management and economics students
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    مریم سیدی     زهره نفیسی

the aim of conducting this study was to investigate the foreign language learning needs of undergraduate economics students and business management students in faculties of social sciences of alzahra and azad naragh university. in the study, which was designed on the basis of a qualitative-quantitative basis using interviews and questionnaires, 146 female undergraduate business management as well as 150 economics students and 24 university professors participated. by the results, discrepancies were found between the needs of undergraduate business management and economics students. for the business management students reading, writing, then speaking respectively should be emphasized but for the economics students writing, reading, and listening respectively are the matter of importance. there should be more systematic emphasis on specific sub skills. professors should update their methodology in teaching skills, specially reading and they should concentrate more on reading strategies and sub skills in order to develop this skill. in addition as the students did not feel satisfies with the amount of english language professor talked in class, professors should run classes in english language not in persian.

تاثیر آموزش واژگان از طریق ریشه شناسی و ارائه لغات مترادف بر یادگیریدانش واژگانی دانشجویان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    فرزانه سلگی     الهه ستوده نما

ناتوانی در یادآوری لغات آموخته شده، یکی از معمولترین مشکلات زبان آموزان است. از آنجا که واژگان، یکی از عناصر مهم سطح مهارتزبانی است و بدون آن، ارتباط عمیق رخ نمیدهد، روند یادگیری واژگان باید تسهیل گردد. روشهای معمول بسیاری برای تقویت واژگان وجود دارد. برخی محققان بر این باورند که اگر زبان آموزان،ریشه شناسی واژه ها،که همان اصول شکل گیری لغات است و "شامل معانی ریشه ها و وندهای لاتین و یونانی است" (تهینه، 2010، ص 25)، را بدانند، میتوانند معانی لغاتی که از آن ریشه ها ساخته شده اند را به آسانی حدس بزنند. از سویی دیگر، عده ای معتقدند که دانستن لغات مترادف، پدیده ای که در آن دو یا چند لغت معانی یکسان یا شبیه به هم دارند(پاپاساناسو،2008)، به افزایش دانش واژگانی آنها کمک میکند. بنابراین، مسئله ی مهمی که این تحقیق در پی آن است، ارزیابی نقش تدریس ریشه شناسی در مقایسه با ارائه ی لغات مترادف در یادگیری لغات کتابهای انگلیسی می باشد و اینکه کدام روش، نقش مهمتری در سطوح متفاوت مهارت زبانی (سطح بالا و سطح پایین) دارد. شرکت کنندگان، 120 زبان آموز در دانشگا ه الزهرا (س)بودند. به یک گروه، ریشه شناسی لغات و به گروه دیگر مترادف آنها داده شد. نتایج آزمون و آزمون تاخیری نشان دهنده ی تاثیر ارائه ی ریشه شناسی در سطح بالای مهارت زبانی است.

مقایسه تاثیر تمرین های آگاهی دهنده در مقابل تمرین های اضافه بر روی عملکرد گرامری زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
    مرجان نوری     زهره نفیسی

پژوهش حاضر به منظور بررسی تاثیر تمرین های آگاهی دهنده در مقایسه با تمرین های اضافه بر روی عملکرد گرامری زبان آموزان ایرانی در آزمونهای فوری و تاخیری تشخیص و تولید صورت گرفته است. این پژوهش در یک مدرسه راهنمایی دخترانه دولتی در کرج انجام گرفته است. در ابتدا دو کلاس از مدرسه فوق که هر یک دارای 28 دانش آموز بوده و همگن بودن آنها از طریق پیش آزمون طراحی شده توسط محقق اثبات شده بود به عنوان گروههای تحقیق انتخاب گشتند. به طور تصادفی، یکی از کلاسها به عنوان گروه تجربی و دیگری به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند. پس از اتمام دوره انجام پژوهش در هر یک از گروههای ذکرشده دو پس آزمون که به ترتیب توانایی تشخیص و تولید دانش آموزان را ارزیابی می نمودند مورد استفاده قرار گرفتند. جهت مقایسه توانایی به خاطرسپاری ساختارهای گرامری در هر دو نوع تست تشخیص و تولید نیز همان پس آزمونهای قبلی دو هفته بعد مجددا به هر دو گروه داده شد. به منظور پاسخگویی به هر یک از سوالات پژوهشی اراته شده، شیوه تحلیل آماری anova در قالب نسخه هجدهم برنامه spss مورد استفاده قرار گرفت. نتایج مربوطه نشاندهنده برتری تاثیر شیوه افزایش آگاهی در مقایسه با روش انجام تمرینهای اضافه بر روی عملکرد گرامری زبان آموزان در تستهای فوری و تاخیری تشخیص و تولید بودند.

چالشها و دستاوردهای دوره آنلاین تربیت معلم با هدف آموزش زبان به کمک فن آوری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    فاطمه هدایتی     سیده سوسن مرندی

چکیده چهار هدف در این مطالعه مد نظر قرارگرفته است: 1- تلاش برای آگاهی از اینکه آیا آموزگاران زبانهای خارجی درایران از فن آوری در آموزش زبان بهره می گیرند یا خیر 2- بررسی دستاوردها و چالشهای برگزاری دوره پیشرفت حرفه ای معلمان زبان در آموزش زبان به کمک فن آوری بصورت روی خط در جامعه ایران 3- بررسی و ارزیابی موانع و مشکلاتی که آموزگاران زبانهای خارجی در ایران برای بهره گیری از فن آوری در کلاسهای خود با آن روبرو هستند و در پایان تمرکز بر روی جایگاه دانش و مهارتهای آموزگاران زبانهای خارجی در ایران به عنوان پایه و اساس بسط حرفه ای یادگیری زبان به کمک فن آوری. به منظور دستیابی به این اهداف برنامه ای در سه فاز تدوین گردیده است. مرحله اول 100 آموزگار که در آموزشگاههای زبان و دانشگاهها مشغول به تدریس می باشند پرسشنامه استفاده از فناوری را تکمیل کردند.در مرحله دوم یک دوره 14 هفته ای در مورد یادگیری زبان به کمک فن آوری برای 10 تن از آموزگاران زبانهای خارجی به صورت تمام روی خط برگزار گردید.تاملاات و بحثها در تالارهای گفتمان آموزگاران و برگزارکنندگان دوره جهت بررسی چالشها و دستاوردهای دوره مورد مطالعه قرار گرفت و در مرحله پایانی با 12 آموزگار زبانهای خارجی که دارای ویژگی خاصی بودند مصاحبه گردید. هدف از این مصاحبه آگاهی از نظرات آنها پیرامون موانع و معضلات اجرای یادگیری زبان به کمک فن آوری و دانش و مهارتهایی را که آموزگاران زبانهای خارجی نیاز دارند تا یادگیری زبان به کمک فن آوری را در تدریس خود بگنجانند، بود. نتایج حاکی از آن بود که آموزگاران زبانهای خارجی به دلایل مختلف نمی توانند از فن آوری دیجیتال در آموزش بهره گیرند. دلایلی از قبیل محدودیت های خود آموزگار، محدودیت های امکانات و تجهیزات و محدودیت های زبان آموزان. دستاوردهای یک دوره تماما روی خط یادگیری زبان به کمک فن آوری دو نوع است:آموزشی و اجتماعی. چالشهای این دوره نیز شامل چالشهای فنی،نحوه انجام تکالیف سلامتی و حریم خصوصی افراد می باشد. در آخر اینکه آموزگاران زبانهای خارجی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودند عنوان کردند که نیازمند دانش و مهارتهای ذیل می باشند: دانش و مهارتهای فن آوری ، دانش و مهارتهای محتواو فن آوری،دانش و مهارتهای آموزشی- فن آوری،دانش و محتوای آموزشی – فن آوری و دانش و مهارتهای بسط حرفه ای و زبان گفتمانی قشر آموزگار می باشد. این نتایج دستاوردهایی آموزشی برای برگزارکنندگان دوره های زبانهای خارجی، سیاستگذاران و آموزگاران زبانهای خارجی و محققان آموزش زبان در بر دارد. ? دانشگاه الزهرا (س) دانشکده ادبیات، زبانهای خارجه و تاریخ پایان نامه جهت اخذ درجه دکتری آموزش زبان انگلیسی عنوان: چالشها و دستاوردهای دوره آنلاین تربیت معلم با هدف آموزش زبان به کمک فن آوری استاد راهنما خانم دکتر سیده سوسن مرندی اساتید مشاور خانم دکتر الهه ستوده نما آقای دکتر رامین اکبری دانشجو فاطمه هدایتی شهریور 92

میزان و دلایل استفاده ی مدرسان از زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی در ایران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مهنوش نوروزی زاده     الهه ستوده نما

استفاده از زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی سال ها مورد بحث بوده است. در اواخر قرن نوزدهم با افول متد گرامر-ترجمه(gtm) و ظهور روش تدریس مستقیمdm) ) زبان اول دانش آموزان از کلاس های آموزش زبان خارجی بیرون رانده شد. اکثر متد های آموزش و یادگیری زبان هر گونه استفاده از زبان اول را رد کرده اند. اما اخیرا بسیاری از محققان در این زمینه این اصل پذیرفته شده را مورد انتقاد قرار داده اند و اذعان داشته اند استفاده محدود و روشمند از زبان اول برای اهداف از پیش تعیین شده برای دانش آموزان نتایج مثبتی به همراه دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی موقعیت کنونی زبان اول در کلاس های آموزش زبان خارجی است. این پژوهش سعی دارد میزان استفاده از زبان اول و دلایل کاربرد آن را مورد بررسی قرار دهد. همچنین این پژوهش در نظر دارد تاثیر تجربه ی مدرسان بر میزان استفاده ی آنان از زبان اول را نیز مورد مطالعه قرار دهد. بدین منظور نه نفر از مدرسین تمام وقت و پاره وقت گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا (س) در این پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است. برای ایجاد مثلث سازی داده ها از سه منبع مشاهده مصاحبه و جلسات یاد آوری جمع آوری شدند. نتایج نشان داد اکثر مدرسان فارغ از اینکه چه عقیده ای نسبت به کاربرد زبان اول دارند به لایل متفاوت به میزان زیاد از زبان فارسی استفاده می کنند. همچنین این مطالعه نشان می دهد مدرسان کم تجربه نسبت به مدرسان با تجربه زبان اول را بیشتر مورد استفاده قرار می دهند.

اثر انواع یادداشت های اصلاحی معلمان بر ترجیحات و بازنگری های دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در دیدگاه نگارش فرایند محور
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مریم مولوی     الهه ستوده نما

بسیاری از محققان ( به عنوان مثال هَمودا، 2011؛ اَشول، 2000؛ فِریس،1994؛و کِه، 1990)ارائه بازخورد موثر بر نگارش فراگیرانرا به عنوان یک روش کارآمد برای تشویق آنان به بازنگری و بهبود کیفیت نوشته های خود معرفی کرده اند. این مطالعه جهت بررسی تأثیر نظرات اصلاحی معلمان در خصوص نگارش و ترجیحات فراگیران نسبت به آن در کشور ایران طراحی شده است. برای این منظور، 60 نفر از بین 82 فراگیر سطح متوسط موسسه ای در سه گروه 20 نفره شرکت نموده، و هر گروه یک نوع از نظرات اصلاحی معلم (نوع دستوری، بیانی، و پرسشی) را دریافت کردند.از آنجا که بسیاری از محققان (از جمله امرهین و نساجی، 2010؛ اَشول، 2000؛ پاشازاده و معرفت، 2010) معتقدند هنوز اتفاق نظری راجع به موضوع بهترین نوع نظرات اصلاحی وجود ندارد، بررسی اثر این سه نوع یادداشت اصلاحی برتوانایینگارش شرکت کنندگان به عنوان اولین هدف این مطالعه تعیین گردید:از شرکت- کنندگان خواسته شد تا چهارسری پیش نویسدرمورد دو موضوع انتخاب شده از آزمون آیلتس در طول ترم بنویسند، وسپس تحلیل واریانس بین تفاوت نمرات سه گروه ازاولین تا آخرین پیش نویس انجام شد.آنچه نتایج اولین سوال مورد بررسی در این تحقیق نشان می دهد این است که انواعمختلفبازخوردمی تواند آثار متفاوتی بربهبودنگارش داشته باشد، ونوع بازخورد بیانی موثرترین نظر اصلاحی برای زمینه مورد مطالعه این پژوهش است. علاوه بر این، به دلیل آنکه برخی محققان (مانند مایلز، 2002؛ هَمودا، 2011) توصیه کرده اند که ترجیحات فراگیران در هنگام بررسی اثر بازخورد مورد توجه قرار گیرد، بررسی ترجیحات شرکت کنندگان به عنوان دومین هدف این پژوهش انتخاب شد. این فرایند با استفاده از یک پرسشنامه (برگرفته از پرسشنامه های هَمودا، 2011؛ و بیومونت و همکاران،2008 ) انجام شد. شرکت کنندگانِ هر سه گروه پرسشنامه ها را بر اساس نوع بازخوردی که درطول ترم دریافت کرده بودند پاسخ دادند. سپس، یک تحلیل واریانس یک سویه بین این سه مجموعه نمرات انجام شد، و بازخورد بیانی به عنوان ارجح ترین بازخورد گزارش گردید.در نهایت، به دلیل اینکه موثر بودن یادداشت اصلاحی معلمان و ترجیحات فراگیران دو عامل در هم آمیخته هستند و هر یک می تواند روی دیگری تاثیر بگذارد (شولتز، 2001؛ مایلز، 2002)، بررسی رابطه آن ها به عنوان سومین هدف این مطالعه انتخاب شد و از طریق انجام همبستگی پیرسون بین نوع بازخورد (بر اساس نتایج حاصل از اولین سوال تحقیق) و ترجیح فراگیران راجع به این بازخورد ها (بر اساس نتایج حاصل از سوال دوم پژوهش) محاسبه گردید. همبستگی پیرسون نشان داد که بیشترین ارتباط میان موثرترین نوع بازخورد (بازخورد بیانی) و ارجح ترین بازخورد (بازخورد بیانی) موجود است.

تاثیر ارسال پیامک بر یادگیری گرامر زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    مونا حجازی موغاری     سوسن مرندی

این تحقیق به منظور بررسی نقش تلفن همراه به ویژه سیستم پیام کوتاه بر یادگیری نکته های گرامری زبان انگلیسی دانش آموزان سوم راهنمایی انجام گرفته است. بدین منظور 60 نفر از دانش آموزان دوره سوم راهنمایی مدرسه فرزانگان دراستان تهران انتخاب شدند. این دانش آموزان به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شدند. دانش آموزان در گروه اول علاوه بر نکته های گرامری مربوط به درس های کتاب زبان انگلیسی سال سوم راهنمایی که در کلاس آموزش می دیدند، پیامک هایی شامل تمرین های گرامری مربوط به همان نکته های کار شده در کلاس دریافت می کردند. دانش آموزان گروه دوم پیامک هایی شامل لغت های جدید مربوط به درس های کتاب شان دریافت می کردند. نتیجه های بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t با نمونه مستقل نشان داد که بین دانش آموزانی که گرامر را از طریق پیام کوتاه تمرین می کردند و آن دسته از دانش آموزانی که گرامر را به شیوه قدیمی، با استفاده از مداد و کاغذ تمرین می کردند تفاوت معنی داری وجود دارد. به منظور آشنایی با دیدگاه ها و مشکل های تمرین کردن گرامر به کمک تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه پژوهشگر مصاحبه هایی با دانش آموزان، خانواده، معلم و مدیر آنها انجام داد. نتیجه این مصاحبه ها نشان داد که دانش آموزان، والدین شان و مدیر مدرسه موافق یادگیری گرامر زبان انگلیسی از طریق تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه بوده اند. از طرف دیگر، دبیر زبان شرکت کننده گان در این طرح موافق آموزش و یادگیری نکته های گرامری با کمک تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه نبودند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق به دبیرهای زبان انگلیسی پیشنهاد داده می شود تا از تلفن همراه و سیستم پیام کوتاه برای آموزش نکته های گرامری استفاده کنند.

رسانه در شکل گیری فراگیری سواد زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1392
    ماری ویرجینیا ری (احمدی)     الهه ستوده نما

ژوهش حاضر سفر کوتاه تحقیقاتی محقق به عنوان یک معلم است که امید می رود چراغ کوچکی فرا روی مسیر یادگیری و ارتقای سواد آموزی جامعه ی تحقیق و به تبع آن پیشرفت سوادآموزی جامعه بیفروزد. مطالعات در زمینه ی زبان دوم در جستجوی راه کارهای نو به استعاره ای بدیع تحت عنوان بوم شناسی دست یافته اند که در آن به زبان به مثابه مقوله ای فراتر از اجزای زبانی پرداخته می شود که نه به تنهایی، بلکه به صورت چندکیفیتی و مرتبط با زمینه ها و ویژگی های بومی جامعه ای که در آن شکل می گیرد تعیین می کند که کدام یک از اجزای زبان مورد استفاده قرار گیرند. در این مطالعه، رسانه و تصاویر متحرک محصولات اصلی هستند که امکان استفاده از زبان انگلیسی در فضای کلاس را برای دانشجویان فراهم آورده و نیز واسطه ای در فرایند یادگیری بودن و بازآموزی از طریق گفت و گو هستند. همچنین در این پژوهش، زبان به عنوان ابزاری برای دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباط و طبقه بندی قاعده مند معلومات و ابراز آن است که به صاحبش قدرت عمل خردمندانه در نهادهای گوناگون اجتماعی را می دهد. سفر پژوهشی حاضر، سیری در سوادآموزی با رویکرد فرهنگی – اجتماعی است که توسط پژوهشگر/ معلم درون ساختار آموزشی دانشگاه الزهرا(س) تهران انجام شده است. پرسش های هدایت کننده ی این تحقیق عبارتند از: نخست: جامعه ی مورد مطالعه چگونه وارد فرایند یادگیری به کمک محصولات رسانه ای موجود شدند؟ بازخوردها و حلقه های گفتگوی دانشجویانی که از مباحث مطرح شده در فیلم ها و کلیپ ها لذت برده و به بحث و گفتگو پیرامون آن می پرداختند حاکی از آن است که واسطه های یادگیری زمانی وارد فرایند یادگیری می شوند که دانش آموز از قابلیت ها و ابزارها برای پیشرفت سوادآموزی خود بهره می گیرد. در این زمینه، ارائه ی الگویی از این پدیده می تواند به پیشرفت مسیر مطالعات بعدی کمک کند. دوم: چگونه دانش آموزان به ارتباط سخنان گوناگون مطرح شده در فیلم ها و مفاهیم آنها پی برده و آن را به مباحث مطرح شده در کلاس درس پیوند می دهند؟ پرسش پایانی این سفر پژوهشی پیرامون چگونگی تاثیر بازخوردها و گفتگوها از طریق نامه های الکترونیکی (email)های رد و بدل شده و فضاهای اجتماعی اینترنتی بر فرایند سوادآموزی جامعه ی مورد مطالعه در این پژوهش است. یافته های این تحقیق حاکی از این امر است که چگونه ارتباطات کوتاه روزانه می توانند شعله ی شمع یادگیری را پرفروغ تر سازند. در این میان مقوله ی دیگری که برای محقق حائز اهمیت است تلاش به سوی پیشرفت مداوم و پیوسته در مسیر یادگیری است.

بررسی تاثیر تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده بر روی مهارت شفاهی و نگرش دانش آموزان زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    سمیه فتحعلی     الهه ستوده نما

مهارت نوشتاری و شفاهی هر دو از مهارت های تولیدی زبان می باشند و به علت وجود یک سری اجزاء مشترک ، بسیار مرتبط به یکدیگر می باشند، اما با این وجود تلاش بسیار کمی در جهت شناخت تأثیر این دو مهارت بر یکدیگر، خصوصاً تأثیر مهارت نوشتاری بر روی مهارت گفتاری صورت گرفته است. بنابراین پژوهش حاضر به بررسی تأثیر تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده بر روی مهارت شفاهی زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. به این منظور پنجاه و دو نفر از زبان آموزان سطح مقدماتی در چهار کلاس در یکی از موسسات زبان تهران، در دو گروه متشکل از بیست و شش زبان آموز مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از اطمینان از همگن بودن دو گروه، زبان آموزان گروه آزمایش در طول ترم در 15 دقیقه آخر کلاس به تمرین مهارت نوشتاری به صورت کنترل شده در زمینه های مختلف از جمله نوشتن نامه، کارت پستال و اطلاعات شخصی پرداختند، در حالیکه در گروه کنترل هیچگونه تمرین اضافه در زمینه مهارت نوشتاری صورت نگرفته و فقط طبق برنامه کلاسی عمل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که زبان آموزان گروه آزمایش در پایان ترم به صورت معناداری در مهارت شفاهی پیشرفت کرده بودند. علاوه بر این نتایج، این پژوهش در خلال یک مصاحبه به بررسی نگرش زبان آموزان گروه آزمایش نسبت به نقش این تمرین های نوشتاری بر مهارت شفاهی پرداخته است. نتایج این مصاحبه نشان داده است که اگرچه زبان آموزان در ابتدای ترم نگرش مثبتی نسبت به این تمرین های نوشتاری نداشتند، اما در پایان ترم نه تنها این نگرش تغییر کرده بود، بلکه زبان آموزان قادر به درک تأثیر تمرین این مهارت بر مهارت شفاهی خود نیز بودند.

تأثیر فعالیت های گروهی و فردی بر انگیزه و یادگیری زبان انگلیسی زبان آموزان در افغانستان
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    زهرا قربان زاده     الهه ستوده نما

هدف از این تحقیق، بررسی تأثیر فعالیت های گروهی و فردی بر انگیز? یادگیری زبان انگلیسی و مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان در افغانستان بود. بدین منظور، درابتدا آزمون pet (2004)در میان 103 دانش آموز در موسس? علمی-فرهنگی خاتم الأنبیاء در شهر هرات کشورافغانستان توزیع گردید که از این میان، 62 دانش آموز به عنوان شرکت کننده در این تحقیق انتخاب وسپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و مقایسه تقسیم شدند. در گروه آزمایش، زبان انگلیسی به مدت سه ماه با بکارگیری فعالیت های گروهی از قبیل مصاحبه چهار مرحله ای، تصحیح گروهی، میز گرد، و نقش بازی گروهی آموزش داده شد. اما در گروه مقایسه، زبان انگلیسی با بکارگیری فعالیت های غیرگروهی در روش های قدیمی از جمله گرامر- ترجمه و شنوایی - گویایی به همان مدت زمان تدریس شد. داده ها از طریق پرسشنام? انگیزه زبان انگلیسی (تاگوچی، مگین، و پاپی، 2009) و آزمون pet (2004)،که در هر دو گروه توزیع شد، جمع آوری گردید.تحلیل داده های این تحقیق نشان می دهد که یادگیری گروهی زبان انگلیسی سبب شده تا گروه آزمایش نه تنها در میزان انگیز? یادگیری زبان انگلیسی بلکه در سطح یادگیری این زبان نیز از گروه مقایسه به طورمعناداری سبقت بگیرد. نتایج بدست آمده در این تحقیق، به معلمین زبان انگلیسی در افغانستان بکارگیری فعالیت های گروهی را جهت افزایش انگیز? زبان آموزان افغانستانی و ارتقاء سطح یادگیری شان پیشنهاد می کند.

مقایسه تاثیرات بازخورد فرازبانی و بازخوردغیرمستقیم (recast) در آموزش نگارش از طریق گوگل درایو درمقابل آموزش رو در رو بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    معصومه سادات سیدرضایی     سیده سوسن مرندی

این مطالعه تاثیرات متفاوت بازخورد فرازبانی و بازخورد غیر مستقیم(recast) همکلاسی ها بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی، و همچنین تاثیرات متفاوت آموزش نگارش از طریق گوگل درایو (آموزش تلفیقی نگارش) و آموزش رو در رو نگارش بر عملکرد نوشتاری و اضطراب نوشتاری زبان آموزان ایرانی را بررسی کرد. 84 دانشجوی زبان انگلیسی از 107 دانشجو براساس نمرات امتحان نگارش ielts به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. این دانشجویان به صورت تصادفی به دو گروه اصلی تقسیم شدند (42 دانشجو در یک گروه که آموزش نگارش از طریق گوگل درایو و رو در رو (آموزش تلفیقی نگارش) دریافت می کردند/ 42 دانشجو در گروه دیگر که از آموزش رو در رو نگارش بهره می بردند). هر گروه اصلی به صورت تصادفی به دو زیر مجموعه تقسیم شدند، یک زیر مجموعه بازخورد غیر مستقیم(recast) و دیگری بازخورد فرازبانی دریافت می کرد. سپس، به منظور ارزیابی سطح اضطراب نگارشی دانشجویان، یک پرسشنامه 26 موردی ترجمه شده ارزیابی اضطراب نگارشی به عنوان یک پیش آزمون به همه ی آن 84 نفر داده شد. علاوه بر این، از همه دانشجویان آزمون نگارش آیلتس (2014) گرفته شد که دو هدف داشت، همگن سازی شرکت کنندگان و همچنین به عنوان یک پیش آزمون در ابتدای مطالعه به منظور بررسی میزان تسلط نگارشی دانشجویان. طی یک دوره آموزش هفت هفته ای ، شرکت کنندگان چهارده مقاله نوشتند که توسط همکلاسی هایشان از نظر بازخورد فرازبانی و یا بازخورد غیر مستقیم(recast) (بر اساس زیرمجموعه ای که به آن تعلق داشتند) ارزیابی می شد. پس از پایان دوره، یک آزمون نگارش آیلتس دیگر به عنوان پس آزمون برای ارزیابی عملکرد نوشتاری شرکت کنندگان و مقایسه اثربخشی مدل های آموزشی و انواع مختلف بازخورد اصلاحی بر عملکرد نوشتاری دانشجویان استفاده شد . مضاف بر این، نسخه ترجمه شده ارزیابی اضطراب نگارشی (wat) به عنوان پس آزمون به همه دانشجویان در همه زیر مجموعه ها داده شد به منظور اندازه گیری میزان اضطراب نگارشی دانشجویان پس از یک دوره آموزش. نتایج تحلیل یک two-way anova نشان داد که دو مدل آموزش نگارش تاثیرات متفاوت قابل توجهی بر بهبود عملکرد نوشتاری زبان آموزان دارند. همچنین، بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها، بطور کلی و در هر گروه به طور جداگانه، دانشجویانی که بازخورد فرازبانی دریافت می کردند نسبت به افرادی که بازخورد غیر مستقیم(recast) دریافت می کردند، عملکرد بهتری در پس آزمون نگارش داشتند. و همچنین، مشخص شد که کیفیت عملکرد نوشتاری دانشجویان باتوجه به نوع بازخورد اصلاحی و نوع آموزشی که زبان آموزان در معرض آن قرار می گیرند، تغییر می کند. علاوه بر این، تحلیل یک two-way anova دیگر نشان داد که در هر دو گروه به طور کلی و در هر گروه، زبان آموزانی که بازخورد غیر مستقیم(recast) دریافت می کردند نسبت به افرادی که بازخورد فرازبانی دریافت می کردند، اضطراب نگارشی کمتری داشتند. در نهایت، نتایج این مطالعه نشان داد که میزان اضطراب نگارشی زبان اموزان باتوجه به نوع بازخورد دریافتی در ارتباط با یک مدل اموزشی مشخص ، تغییر نمی کند.

بررسی رابطه هوش هیجانی و فرایندهای واژگانی از منظر هلیدی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    سیده ریحانه حسینی     فریده حق بین

این پژوهش درصدد آن است تا میزان تاثیر هوش هیجانی را بر رفتار کلامی انسان ها بسنجد. بدین منظور برای سنجش هوش هیجانی از پرسش نامه هوش هیجانی استفاده شده و برای سنجش رفتار کلامی کاربرد شش فرایندهای مادی، رفتاری، کلامی، رابطه ای، ذهنی و وجودی که در فرانقش اندیشگانی دستور نقش گرای نظام مند که توسط هلیدی پیشنهاد شده، محاسبه گردیده است. در این پژوهش تعداد 65 دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته های مختلف علوم انسانی شرکت کرده اند. از شرکت کنندگان خواسته شد پس از تکمیل پرسش نامه هوش هیجانی، متنی را که توصیف کننده یک موقعیت هیجانی است بنویسند. نتایج به دست آمده توسط نرم افزار spss مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر کلاس های ارشد آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه برکارآمدی مدرسان آینده در ایران
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مریم فخاری     الهه ستوده نما

اهمیت کارآمدی معلم و برنامه های پیشرفت حرفه ای در بالا بردن این پدیده مدت طولانی است که توجه محققین را در حیطه تربیت معلم به خود جلب کرده است. با این وجود، به نقش و تاثیر برنامه های آموزشی دانشگاه ها و کلاس های ارائه شده توسط آنها به دانشجویان ارشد، به ویژه در زمینه تربیت معلم برای آموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه توجه کافی صورت نگرفته است.

تاثیرآموزش تکنیک های تفکر خلاق بر توانایی نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی: بررسی پیچیدگیهای لغوی و نحوی مقالات با محدودیت زمانی و بدون محدودیت زمانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    لیلا صیدی نژاد     زهره نفیسی

پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش تکنیک های تفکرخلاق بر توانایی نوشتاری دانشجویان زبان انگلیسی صورت گرفت و مقالات با محدودیت زمانی و بدون محدودیت زمانی نوشته شده توسط دانشجویان از لحاظ پیچیدگیهای لغوی و نحوی توسط دو نرم افزار بررسی شد. بدین منظور، 54 دانشجوی رشته ادبیات انگلیسی دانشگاه الزهرا از دو کلاس موجود به صورت تصادفی انتخاب شدند.

ارائه شفاهی در مقابل بحث آزاد: مهارت گفتاری ودرک زبان آموزان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    مریم حشمدار     الهه ستوده نما

پژوهش حاضر به بررسی کمی وکیفی کارآمدی و تاثیرات دو نوع فعالیت گفتاریِ ارائه شفاهی و بحث آزاد در مهارت گفتاری و یادگیری زبان آموزان پرداخته است. نتایج این پژوهش نشان داد زبان آموزانی که به فعالیت ارائه شفاهی پرداخته بودند درمقایسه با زبان آموزانی که فعالیت بحث آزاد را تجربه کرده بودند، به صورت معناداری در مهارت گفتاری پیشرفت کرده بودند. علاوه بر این، نتایج مصاحبه نشان داد که هر دو فعالیت از دید زبان آموزان دارای مزایا ومعایبی هستند. براساس نتایج بخش کمّیِ این پژوهش که بیانگر افزایش مهارت گفتاری زبان آموزان هر دوگروه ارائه شفاهی و بحث آزاد- گرچه معنادار در گروه اول- بود، و بنا بر نتایج بخش کیفی که معایب ومزایای هر دو فعالیت از دید زبان آموزان را نشان داد، استفاده از هردو فعالیت در کلاس ها به صورت مکمل می تواند در پیشرفت مهارت گفتاری زبان آموزان مفید باشد.

مطالعه تطبیقی میان تک زبانه ها ودوزبانه ها دربکارگیری راهبردهای یادگیری لغت دربافت خارجی
   پایان نامه دانشگاه الزهراء علیها السلام - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1393
    آسیه ورمزیار     اعظم سازور

هدف، بررسی این نکته است که آیا تفاوت معناداری بین دانش آموزان دوزبانه و تک زبانه در بکارگیری راهبردهای یادگیری لغت وجود دارد. طبق دسته بندی اشمیت (1997) ، راهبردهای یادگیری لغت برای این تحقیق بعنوان راهبردهای معرف، گروهی ، راهبردهای به یادسپاری ، شناختی و راهبردهای فرا شناختی دسته بندی میشود. برای تحقیق این هدف هفتاد دانش آموز، چهل و پنج تک زبانه (فارسی زبان) و بیست وپنج دوزبانه (عربی- فارسی زبان ) در مقطع پیش دانشگاهی با استفاده از پرسشنامه راهبردهای یادگیری لغت که توسط بنت (2006) اقتباس شده، برگزیده شدند.یافته ها نشان میدهد که بین دوگروه درزمینه بکارگیری راهبردهای یادگیری معرف ، به یادسپاری، شناختی و فراشناختی تفاوت وجود دارد. اما تفاوتی میان بکارگیری راهبردهای گروهی دربین دوزبانه ها وتک زبانه ها وجودندارد. دوزبانه ها به ترتیب راهبردهای شناختی، فراشناختی، گروهی ، معرف و راهبردهای به یادسپاری را استفاده میکنند درحالی که تک زبانه ها راهبردهای معرف ، به یادسپاری ، فراشناختی ، حافظه و راهبردهای شناختی را به ترتیب استفاده میکنند . یافته های مصاحبه نتایج جالبی رانشان داد. علیرغم اینکه هم دوزبانه ها وهم تک زبانه ها تحت حمایت وتشویق والدین و خواهروبرادرانشان قرارمیگیرند اما این منظر در پرسشنامه راهبردهای یادگیری لغت قید نشده است و درمقوله راهبردهای گروهی اشمیت هم قرارنگرفته است.

بررسی چگونگی آشکارسازی فرهنگ پزشکی طی رویدادهای زبان آموزی متغیر انگلیسی در اجتماعات کلاسی زبان تخصصی (2) و حضور در بخشهای بیمارستانی توسط دانشجویان پزشکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1386
    معصومه شعبانزاده گلسفیدی     سوسن قهرمانی قاجار

چکیده ندارد.

تأثیر روزانه نویسی گفتگویی شفاهی بر توانش ارتباطی فراگیران زبان انگلیسی ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1387
    اکرم رمضان زاده     الهه ستوده نما

چکیده ندارد.

رابطه بین منبع کنترل،اضطراب امتحان،وجنسیت با عملکرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    سیده سمیه حسینی اطاقسرایی     الهه ستوده نما

تحقیق حاضر به بررسی رابطه بین منبع کنترل، اضطراب امتحان، و جنسیت با عملکرد شنیداری دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی پرداخته است. شرکت کنند گان در این تحقیق 96 نفرازدانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهربا مهارت شنیداری در سطح متوسط بودند که واحد گفت و شنود را می گذراندند. ابتدا این دانشجویان در آزمون تافل (2003) شرکت کردند. سپس این افراد بر اساس پرسشنامه منبع کنترل راتر(1966)، به دو گروه با منبع کنترل درونی و منبع کنترل بیرونی تقسیم شدند. همچنین این افراد بر اساس پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسن (1975)، در سه گروه با درجات مختلف اضطراب امتحان (بالا، متوسط و پایین) قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل درونی عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل بیرونی در امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی دارند و جنسیت بررابطه بین عملکرد دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با منبع کنترل درونی و بیرونی و امتحان مهارت شنیداری زبان انگلیسی تاثیری ندارد. همچنین نتایج نشان داد که دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی با سطح اضطراب امتحان پایین عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان با سطح اضطراب امتحان بالا و متوسط دارند و جنسیت بر رابطه بین اضطراب امتحان (بالا، متوسط، پایین) و عملکرد دانشجویان ایرانی زبان انگلیسی در امتحان مهارت شنیداری تاثیری ندارد.

بررسی ارتباط میان هوش عاطفی (هیجانی) و انتخاب فنون یادگیری زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1388
    فا طمه مرادی     سوسن مرندی

چکیده: هوش عاطفی یکی از مباحث اصلی در زمینه روانشناسی می باشد.اما این مبحث در زمینه آموزش زبان، تا حدودی جدید تلقی می گردد. در مواقعی که زبان آموزان در زمینه یادگیری زبانی جدید توفیق نمی یابند، تصور می کنند که عدم موفقیت آنان مربوط به ضریب هوشی شان می باشد. این مساله منجر از این واقعیت است که نه زبان آموزان و نه معلمین آنان از این عامل مهم یعنی هوش عاطفی اطلاعی ندارند. بنابراین احساس شد که نیاز به معرفی این عامل و تاثیر آن در زمینه زبان آموزی وجود دارد. از طرفی دیگر نقش مهم فنون زبان آموزی پیش از این به اثبات رسیده است. بدین ترتیب محقق هدف خود را در راستای بررسی ارتباط میان هوش عاطفی و فنون زبان آموزی قرار داده است چرا که بسیار مفید خواهد بود اگر بتوان با معرفی و تقویت هوش عاطفی میزان و نحوه استفاده از فنون زبان آموزی را ارتقا بخشید. در این تحقیق، محقق سعی دارد به این چهار سوال پاسخ دهد: 1. آیا ارتباطی میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی وجود دارد؟ 2. با توجه به آن که میزان مهارت زبان آموزان دریادگیری زبان متفاوت است آیا ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی وجود دارد؟ 3. با توجه به آن که میزان مهارت زبان آموزان دریادگیری زبان متفاوت است آیا ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی وجود دارد؟ 4. آیا میتوان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود؟ در مورد این سه سوال، این فرضیه ها وجود دارند: 1. هیچ ارتباطی میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی وجود ندارد. 2. هیچ ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی وجود ندارد. 3. هیچ ارتباطی میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی وجود ندارد. 4. نمی توان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود. در این تحقیق 100 زبان آموز از دانشگاه آزاد شهریار- واحد شهر قدس شرکت خواهند کرد که تمامی آنان خانم و سن آنان میان 19 تا 26 سال خواهد بود. همجنین در این تحقیق از سه ابزار آزمون تافل، پرسشنامه فنون زبان آموزی و پرسشنامه هوش عاطفی استفاده می شود. پس از جمع آوری داده ها، جهت تجزیه و تحلیل آماری وارد نرم افزارspss می شوند. نتایج نشان داد که میان فنون زبان آموزی و زیر مجموعه های هوش عاطفی ارتباطی معناداروجود دارد. همچنین میان سطح مهارت زبان آموزان و عملکرد آنان در پاسخگویی به پرسشنامه هوش عاطفی و پاسخگویی به پرسشنامه فنون زبان آموزی ارتباط معنادار وجود دارد. در نهایت می توان نحوه عملکرد زبان آموزان در پاسخگویی به پرسشنامه فنون ز‍بان آموزی را از طریق نتایج حاصل از عملکرد آنان در پرسشنامه هوش عاطفی پیش بینی نمود. محقق بر آن است که نشان دهد آگاهی از هوش عاطفی به معلمین کمک می کند تا تفاوت های فردی زبان آموزان را در یافته و به آن ها توجه بیشتری نشان دهند و تنها ضریب هوشی را پایه یادگیری قرار ندهند؛ به زبان آموزان نیز کمک می کند تا از اعتماد به نفس بیشتری برخوردار شوند.