نام پژوهشگر: امید اکبری

on the relationship between linguistic, visual-spatial, interpersonal intelligences and technical translation quality
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  بی بی مریم مصطفوی   بهزاد قنسولی

abstract this study tried to investigate whether there was any significant relationship between technical translation quality of the senior english translation students and their levels of verbal-linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences. in order to investigate the research questions, the researcher selected a hundred senior english translation students from three universities of mashhad. a technical translation production test and a multiple intelligences test were administered. according to the results of the study, it was revealed that the students with higher verbal-linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences had higher technical translation scores, or they had a better performance in translating technical texts. the students’ technical translation quality scores can be predictable by their linguistic, visual-spatial and interpersonal intelligences scores. the linguistic intelligence score can predict the score of technical translation quality more than the other two intelligences. the male students were not better in translating the technical texts than the female students or vice-versa. the male students got higher visual-spatial intelligence scores than the female students, but the female students got higher interpersonal intelligence scores than the male students. as the issue of multiple intelligences and its application in the field of translation studies is new and considered as a new invention, translator-training institutions, companies, syllabus designers, teachers of translation courses and authors can benefit from the pedagogical and industrial findings of this study. key words: linguistic intelligence, visual-spatial intelligence, interpersonal intelligence, technical translation, quality of translation, gender.

ترجمه کتاب «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  حمید اکبری   امید اکبری

کتاب «ترجمه و هویت در قاره آمریکا»(2008)اثر ادوین گنتزلر، نظریه پرداز آمریکایی است. موضوع اثر فوق در حیطه مطالعات پسااستعماری ترجمه جای دارد و مطالب آن بر اساس تحقیقات حاصله از چندین رشته مانند مطالعات فرهنگی، زبان شناسی، فمینیسم، مطالعات قومی، مطالعات موردی در برزیل، کانادا و حوزه دریای کارائیب می باشد. نویسنده نشان می دهد که ترجمه یکی از ابزار اولیه شکل گیری فرهنگ ها است. او در این کتاب با بهره گیری از متون متعدد تلاش خود را معطوف به بررسی اقلیت های سرخورده درون فرهنگ ها و مسائلی مانند نقش فرهنگی سیاست های ترجمه در فرآیندی تبعیض آمیز می کند که ممکن است سبب انزوای اجتماعی، بی هویتی و آسیب های روان شناختی شود. این کتاب مشتمل بر پنج بخش است که به ترتیب عبارتند از «چند فرهنگی در ایالات متحده»، «فمینیسم و نمایش نامه در استان کبک کانادا»، «مکتب آدمخواری در برزیل»، «چرخش داستانی در ادبیات آمریکای لاتین» و «مرزنویسی و حوزه دریای کارائیب». نویسنده در بخش اول به تبعیض هایی اشاره می کند که برای همگون کردن جامعه علیه اقلیت های زبانی وارد شده و همچنان نیز اعمال می شود. نویسنده در بخش دوم کتاب به بررسی جنبش ترجمه فمینیستی در کبک کانادا می پردازد و بیان می کند که هدف ترجمه فمینیستی قابل رویت کردن زنان در زبان است. مکتب آدمخواری در برزیل موضوع بخش سوم کتاب حاضر است. منشأ استعاره آدمخواری مربوط به داستان خوردن یک کشیش پرتغالی توسط اعضای قبیله توپینامبا در قرن شانزدهم طی یک مراسم دینی است. این مراسم نماد ترکیب عناصر اروپایی و بومی و ظهور فرهنگ برزیلی می باشد. نویسنده به بررسی این موضوع می پردازد که چگونه نویسندگان معاصر مانند هارولدو دی کامپوس استعاره «آدمخواری» را برای حفظ فرهنگ سنتی برزیل از طریق بلعیدن و ترجمه مجدد آن استفاده می کنند. موضوع بخش چهارم چرخش داستانی در ادبیات آمریکای لاتین است. السه ویرا، پژوهشگر برزیلی مطالعات ترجمه، نخستین فردی بود که این روند را تشخیص داد و اصطلاح «چرخش داستانی» را در مطالعات ترجمه با هدف اشاره به این پدیده ابداع کرد. نویسنده با توصیف آثار سه نویسنده مشهور یعنی خورخه لوئیس بورخس، گابریل گارسیا مارکز و ماریو وارگاس یوسا توضیح می دهد که چگونه داستان های آنان نشان دهنده وابستگی آمریکای لاتین به ترجمه برای برقراری تعامل است. بخش پنجم با بحث درباره تصور دیرینه و اصولاً مهم آمریکا از مرز شروع می شود. گنتزلر در این فصل بر نویسندگانی ساکن بین مرز ایالات متحده، مکزیک و دریای کارائیب تأکید می کند. نویسنده در این فصل ادعا می کند که مرز نشینان یا گروه های کوچک درون ملل فعلی بیشتر از هویت «ملی» تحمیل شده از سوی قدرتهای استعمارگر اروپایی قادر به ساختن هویت به اصطلاح ملی خود هستند. گنتزلر در این کتاب بیان می کند که مرز نویسان اغلب بر راهبرد غیر ترجمه یعنی عمداً بخشی از متن را ترجمه نکردن به منظور منزوی کردن خواننده تک زبانه تأکید می کنند.

تاثیر عوامل فردی ( هوش فرهنگی ومیزان تحمل ابهام ) بر توانش ترجمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1391
  ریحانه قاسمی پور   بهزاد قنسولی هزاره

ترجمه متن گاهی امری چنان مبهم است که نیازمند پردازش درون دادهای زبان شناختی و فرهنگی است که خود ممکن است منجر به تردید و/ یا سردرگمی دانشجویان و مترجمان شود (کارمانیان، 2001). موفقیت در چنین فرایند پیچیده و نامعلومی مستلزم وجود عوامل بیشماری است که هوش فرهنگی و بردباری در برابر ابهامات در طی فرایند ترجمه از آن جمله است. هدف از این تحقیق کاوش در خصوص رابطه میان هوش فرهنگی، تحمل ابهام و توانش ترجمه دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی ایرانی است. بدین منظور در این تحقیق آزمون سنجش هوش فرهنگی (cqs)، تست تحمل ابهام (mat-50) و متنی 7 خطی در میان 81 دانشجوی دختر و پسر ترجمه توزیع شد. امتیاز مجموع پرسشنامه های هوش فرهنگی و تحمل ابهام که در قالب لایکرت (likert) بودند به روش جمع امتیاز هر سئوال محاسبه گشت و ترجمه های دانشجویان بر طبق مدل آنالیز خطای پیشنهادی ودینگتون (2001) نمره داده شدند. سپس مدل پیشنهادی این تحقیق بر اساس مدل معادلات ساختاری(sem) بررسی شد تا روابط میان هوش فرهنگی، تحمل ابهام و توانش ترجمه مشخص گردد. مدل اولیه مطابقت مناسبی با داده ها نداشت، از این رو اصلاحاتی به منظور مطابقت بیشتر مدل انجام گرفت. مدل نهایی ، مدل پذیرفته شده ی توانش ترجمه بر اساس هوش فرهنگی و تحمل ابهام در نظر گرفته شد. این مدل نشان می دهد که الف) رابطه مثبت معناداری میان هوش فرهنگی و توانش ترجمه دانشجویان وجود دارد، ب) رابطه مثبتی میان میزان تحمل ابهام و توانش ترجمه دانشجویان وجود دارد، ج) میزان هوش فرهنگی بهترین معیار برای قضاوت درباره توانش ترجمه دانشجویان است و د) رابطه ایی دو سویه میان هوش فرهنگی دانشجویان و تحمل ابهام آنها وجود دارد. یافته های این تحقیق نشان می دهند که تشویق و ترغیب دانشجویان به یافتن روش هایی که به ارتقا و بهبود هوش فرهنگی و تحمل ابهام آنها یاری رساند، به واقع می تواند برای ایشان مفید بوده و به آنها در دستیابی به رده های بالاتری از توانش ترجمه کمک کند.

بررسی رابطه میان خلاقیت، خودکارآمدی و توانایی ترجمه از زبان انگلیسی به فارسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  پوران اسگندری   بهزاد قنسولی

باور عمومی بر این پایه بنا شده است که موفقیت در زندگی بطور کل و موفقیت در آموزش بطور اخص، با سطح خودکارآمدی، انگیزش و خلاقیت افراد در ارتباط است (پینتریچ، 2003). این جنبه های یادگیری، مبنای موفقیت های تحصیلی و تداوم در دنیای رقابتی امروز هستند. به سبب اهمیت این عوامل مذکور، تحقیق حاضر بر آن شده است که رابطه بین خودکارآمدی، خلاقیت و توانایی ترجمه را در بین 123 تن ازدانشجویان سال دوم مترجمی زبان انگلیسی مورد بررسی قرار دهد. بدین منظور ابزارهایی برای سنجش بکار برده شده که از این قرارند: مقیاس خودکارآمدی عمومی (gse)، تست خلاقیت تورنس و آزمون ترجمه شامل یک متن 260 کلمه ای. چهارچوب نظری این مطالعه در بخش ارزشیابی کیفیت ترجمه، براساس مدل a ( یا تحلیل خطا)های ودینگتون (2001) می باشد. بدین مفهوم که ترجمه ی شرکت کنندکان توسط محقق و دو مصحح دیگر براساس مدل مذکور ودینگتون مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های گردآوری شده از طریق این ابزارها، با استفاده از نرم افزار spss مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون، آماره های توصیفی و رگرسیون خطی حاکی از این است که : الف) یک همبستگی مثبت معنا دار میان خودکارآمدی دانشجویان و کیفیت ترجمه آنها وجود دارد، ب) بین سطح خلاقیت دانشجویان و کیفیت ترجمه آنها، همبستگی مثبت معنادار برقرار است، و ج) باورهای مربوط به خودکارآمدی در دانشجویان، قابلیت پیش بینی کیفیت ترجمه آنها را دارد. بعلاوه در خلال انجام تحقیق، زمینه های برای تحقیقات بیشتر پیشنهاد شد و نیز راهکارهایی جهت بهبود خودکارآمدی و خلاقیت دانشجویان ارایه گردید چراکه با توجه به نتایج این تحقیق، افزایش سطح خودکارآمدی و خلاقیت منجربه بهبود کیفیت ترجمه خواهد شد.امید است با پژوهشهای بیشتر محققان و دانشجو یان رشته مطالعا ت ترجمه، شاهد ترجمه های موفق تر وبهتر مترجمان باشیم.

a survey of translation of metaphors in holy quran – part 20&21
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده علوم انسانی 1392
  سپیده اسفندیاری   ضرغام قپانچی

چکیده ندارد.

collocation errors in translations of the holy quran
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه امام رضا علیه السلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1392
  پروین کفاش رودی   امید اکبری

the present study aims at identifying, classifying and analyzing collocation errors made by translators of the holy quran into english.findings indicated that collocationally the most acceptablt translation was done by ivring but the least appropriate one made by pickthall.

on the relationship between cultural, social intelligences and literary translation ability of iranian translation students
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  مرجان آشیانی   بهزاد قنسولی

با توجه سرعت روز افزون جهانی سازی نیاز به مهارتهای میان فرهنگی نیز افزایش یافته است. از سوی دیگر تعاملات اجتماعی و نیازهای فرهنگی منوط به ترجمه است. بدین ترتیب مطالعه ترجمه از دیدگاه اجتماعی ضروری به نظر می رسد. برای نیل به این هدف، در تحقیق حاضر به بررسی رابطه همبستگی بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه ادبی دانشجویان (سال سوم) مترجمی زبان انگلیسی پرداخته شده است. همچنین قابلیت پیش بینی دو هوش مورد نظر و خرده مقیاس های آن در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است. در راستای این هدف دو پرسشنامه هوش فرهنگی (انگ و همکارانش، 2007) و هوش اجتماعی (رضایی، 2010) و یک آزمون ترجمه استفاده شد و 82 نفر از دانشجویان دانشگاه امام رضا (ع) و تابران در این تحقیق همکاری کردند. برای دستیابی به نتایج تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده شد. یافته ها بیانگر اینست که بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی و توانش ترجمه روابط معناداری وجود دارد. همچنین در این تحقیق رابطه خرده مقیاس های دو هوش فرهنگی و اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت که همگی روابط معناداری را نشان می دهد. اما ازمیان خرده مقیاس های هوش فرهنگی خرده مقیاس هوش فرهنگی انگیزشی و از میان خرده مقیاس های هوش اجتماعی خرده مقیاس مهارتهای اجتماعی رابطه بیشتری را نشان می دهند.

تأثیر بکارگیری تصاویر به عنوان فعالیتی بصری بر دستاورد گرامری زبان آموزان سطح متوسط ایرانی: رویکردی زایشی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  محمدامین فرشچی   محمد غضنفری

تدریس گرامر به لحاظ آشکار بودن یا زنده بودن در نحوه آن همواره مقوله ای بحث برانگیز بوده است. گرچه مباحث بسیاری در مورد هر یک از این دو روش مطرح شده است، مقایسه میان تأثیر هر روش بر روی فهم و دستاورد گرامری دانش آموزان حائز اهمیت می باشد. برای این منظور می توان دانش آموزان سطوح مختلف را از منظر نحوه پیشرفت آنان در یادگیری گرامر بدون و یا از طریق بکارگیری روشهای ضمنی مورد ارزیابی قرار داد. روشهای غیر مستقیم گوناگونی همچون تعامل با همکلاسی ها، افزایش تعداد دفعات رویت ساختار مقصد، حدس زدن، استفاده از رسانه و غیره برای تدریس گرامرتاکنون پیشنهاد شده است. در عین حال، در میان تمامی این روش ها استفاده از تصاویر و ایماژهای در معرض به همراه ساختارها و نکات گرامری مرتبط با آن می توانند تأثیر عمده ای بر پیشرفت گرامری دانش آموزان داشته باشند. در این پایان نامه رابطه میان بکارگیری تصاویر به عنوان نوعی روش ضمنی و فعالیت بصری سازی با دستاورد گرامری از طریق دو گروه از دانش آموزان سطح متوسط غیر بومی که تعدادشان در کل 120 نفر بود، مورد ارزیابی قرار گرفت. هر دو گروه آزمایشی و کنترل توسط معلمی با تجربه که مدرک فوق لیسانس خود را در رشته آموزش زبان دریافت نموده بود، مورد تعلیم قرار گرفتند. اما تنها گروه آزمایش، آموزش تصویری گرامر را دریافت کرد و گروه کنترل، تحت تعلیم روشهای سنتی تدریس گرامر که فاقد تصویر بود، قرار گرفت. از هر دو گروه در آغاز مطالعه پیش آزمون و بعد از پایان برنامه پس آزمون گرفته شد. تحلیل نتایج نشان داد تدریس گرامراز طریق بکارگیری تصویر نه تنها تاثیر مثبتی بر دستاورد گرامری زبان آموزان دارد، بلکه می تواند فرایند یادگیری گرامر را تسهیل بخشد. علاوه بر این، تحلیل پاسخهای گروه آزمایش به پرسشنامه طراحی شده در پایان آخرین جلسه بیانگر نگرش مثبت آنان در قبال تدریس تصویرمحور گرامر بود و این حقیقت را نشان می داد که آنها توانستند تصویری ذهنی از ساختارهای گرامری تدریس شده را در ذهن خود ایجاد کنند و دلیل آن این بود که در طی تمام جلسات دانش آموزان گروه آزمایش در معرض چندین تصویر مرتبط با ساختارهای گرامری مورد تدریس قرار گرفته بودند.

تاثیر تیپ های شخصیتی و باور های آموزشی مدرسان زبان انگلیسی در ایران بر موفقیت آموزشی آنها
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  سعید قربانی   امید اکبری

ویژگی ها و موفقیت مدرسین بیش از یک صده مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته است اما تا کنون در باره ویژگی های مدرسین موفق و رابطه موفقیت آنها با سایر عوامل اجماعی محکم و قوی شکل نگرفته است. تحقیق حاضر تلاش کرد رابطه احتمالی بین شخصیت، باور و موفقیت مدرسین زبان انگلیسی ایرانی را مورد کاوش قرار دهد. علاوه بر این هدف، کشف انواع غالب تیپ های شخصیتی و باور تدریس و همین طور بررسی تفاوت در موفقیت بین مدرسین زن و مرد اهداف دیگر این پژوش بودند. سه متغیر اصلی این پژوهش یعنی تیپ شخصیتی، باور تدریس و موفقیت آموزشی مدرسین زبان انگلیسی به ترتیب به وسیله سنخ نمای مایرز بریگز، پرسشنامه باورهای مدرسان زبان های خارجه و پرسشنامه ویژگی های مدرس موفق زبان انگلیسی مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور نیل به اهداف تحقیق، 79 مدرس زبان انگلیسی از 24 موسسه آموزش زبان های خارجی شهر مشهد و تعداد 602 فراگیر زبان انگلیسی که همگی شاگردان مدرسان فوق بودند به عنوان شرکت کنندگان این تحقیق انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده با نرم افزار اس پی اس اس نشان داد که به جز وجود رابطه معنادار بین باور تدریس و درون گرایی/ برون گرایی همبستگی معناداری بین باور های تدریس و موفقیت آموزشی مدرسان زبان انگلیسی وجود ندارد. همچنین مشخص شد که هیچ رابطه معناداری بین تیپ های شخصیتی و موفقیت آموزشی این گروه از مدرسان وجود ندارد. علاوه بر یافته های مذکور، نتایج بدست آمده از آمار توصیفی نشان داد که istp (درون گرا-حسی-تفکری-ملاحظه کار) و istj (درون گرا-حسی-تفکری-منضبط) متداول ترین (غالب ترین) انواع شخصیت در بین مدرسان زبان انگلیسی ایرانی هستند. وجود این دو تیپ شخصیتی غالب نشان گر این موضوع بود که انعطاف پذیری، صبور بودن و همینطور آرام و جدی بودن خصوصیات اصلی بیشتر اعضای این گروه می باشد.همچنین مشخص شد که مدیریت کلاس غالب ترین زیر مجموعه در بین سه زیر مجموعه موجود در پرسشنامه باورهای تدریس است. بررسی و دقت بیشتر روی موفقیت آموزشی مدرسین زن و مرد مشخص کرد که از این حیث بین مدرسین زن و مرد تفاوت معناداری وجود ندارد.

ارزیابی کتاب درسی: مطالعه ی موردی کتاب prospect 1 براساس چک لیست دکتر قربانی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  نسیم صدیق   امید اکبری

این پایان نامه به ارزیابی محتوای درسی می پردازد که در مشهد صورت گرفته است. بنا به گفته ی تاملینسون (2003) ارزیابی محتوای درسی میزان ارزشمندی مطالب را می سنجد. کانینگ ورس (1995) اهمیت این موضوع را اینگونه بیان می کند که همانند انتخاب یا تألیف یک کتاب، ارزیابی محتوای درسی نیازمند هزینه ی زیادی است و در درجه ی اهمیت بالاتر این امر بر آینده ی بسیاری از زبان آموزان تأثیر خواهد گذاشت. در این خصوص تحقیق حاضر بر اساس مطالعه ی موردی برای ارزیابی کتاب prospect 1می باشد، کتاب جدیدی که وزارت آموزش و پرورش ایران در سال 2013 به چاپ رسانده است و اولین کتاب زبان برای تدریس در پایه هفتم دبیرستان می باشد. مدارسی که برای این تحقیق مورد توجه قرار گرفتند هم شامل مدارس دولتی می شود که تنها کتابی را تدریس می کنند که آموزش و پرورش تدوین و چاپ کرده است و همچنین شامل بعضی از مدارس خصوصی می شود که کتاب های زبان دیگری را قبل از prospect 1 تدریس می کنند. گرایش اصلی این تحقیق درخواست از معلم ها برای توصیف prospect 1، اولین کتاب از یک سری شش جلدی با عنوان انگلیسی برای مدارس، بوده است. همان طور که اشاره شد، معلم ها هم نکات مثبت و هم نکات منفی کتاب جدید را مورد بحث قرار دادند. پژوهش صورت گرفته کیفی است، اما بخش تجزیه و تحلیل آن کمی می باشد. محقق از معلم هایی که کتاب prospect 1، کتاب جدیدی که در سال 2013 به چاپ رسید، را به مدت یک سال تدریس کرده اند، چه برای دانش آموزانی که دانش قبلی زبان انگلیسی داشته اند و چه آن هایی که هیچ پیش زمینه ای نداشته اند، درخواست کرد تا این کتاب را بر اساس چک لیستی که دکتر قربانی (2011) تدوین کردند مورد ارزیابی قرار دهند. چهل معلم کتاب prospect 1 را بر اساس پنجاه سوال چک لیست ارزیابی کردند. آن ها به سوال ها بر اساس سه نمره ی 0 نشان دهنده ی ضعیف بودن، 1 نشان دهنده ی رضایت بخش بودن و 2 نشان دهنده ی خوب بودن امتیاز دادند. در میان این معلم ها، محقق با هفت نفر از آن ها مصاحبه کرد و از آن ها خواست تا توصیفات جزئی تر از کتاب prospect 1 به همراه پیشنهاداتی برای تدریس بهتر زبان در مدارس ایرانی ارائه دهند. به اعتقاد تمام معلم ها کتاب تازه به چاپ رسیده رویکرد clt را دنبال می کند و این کتاب بسیار بهتر از کتاب های قدیمی دبیرستان است که بر اساس روش gtm بودند. علاوه بر این، آن ها به چند نکته ی منفی نیز اشاره کردند، از قبیل اینکه گرامر و نگارش در کتاب prospect 1 مورد توجه قرار نگرفته اند، این کتاب دربردارنده ی آموزش تلفظ نمی شود، زبان انگلیسی از طریق فرهنگ فارسی عرضه شده است؛ این نکات از جمله مواردی بودند که بیشتر به آن ها اشاره شده بود. معلم هایی که کتاب prospect 1 را به دانش آموزانی درس دادند که در گذشته با دیگر کتاب های زبان آموزش دیده بودند، اینگونه بیان کردند که کتاب prospect 1 برای این دانش آموزان بسیار ساده و خسته کننده است و آن ها انگیزه ای نسبت به کتاب ندارند. به عبارت دیگر، کتاب پاسخگوی نیازهای دانش آموزان دارای دانش پیش زمینه ی زبان نمی باشد. از آن جایی که کتاب prospect 1 اولین کتاب از یک مجموعه ی شش جلدی است، محقق امیدوار است که نیازها و پیشنهادات منعکس شده در این تحقیق راه را برای دیگر محققان در زمینه ی کتاب های با عنوان انگلیسی برای مدارس بگشاید. علاوه بر این، نتایج به دست آمده می تواند به مولف های کتاب درسی و همچنین معلم ها کمک کند.

بررسی رابطه ی بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  امید کشمندی   امید اکبری

هدف این تحقیق بررسی این رساله بود که دریابیم آیا رابطه ای بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه وجود دارد. به منظور بررسی این تحقیق, 100 دانشجوی مقطع کارشناسی از دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) و موسسه آموزش عالی خیام مورد استفاده قرار گرفتند. دانشجویان به دو پرسشنامه فقدان کنترل و سبک شناختی پاسخ دادند ونتایج بدست آمده از آزمون فقدان کنترل و سبک شناختی, دانشجویان را به دو گروه فقدان کنترل درونی و برونی و همچنین سبک شناختی مستقل و وابسته تقسیم کرد. نتایج بدست آمده ازاین تحقیق نشانگر رابطه قابل توجهی بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه است. دانشجویان با سبک شناختی مستقل و فقدان کنترل درونی از عملکرد بهتری نسبت به دانشجویان با سبک شناختی وابسته و فقدان کنترل برونی برخوردار بودند. نتایج حاصله از این تحقیق بیانگر ارتباط معنیداری بین فقدان کنترل, سبک شناختی و دستاورد ترجمه دانشجویان ترجمه بود به این معنا که با افزایش نمره سبک شناختی مستقل و فقدان کنترل درونی,نمره دستاورد ترجمه نیز افزایش پیدا می کرد.

ارتباط بین خلاقیت، هوش هیجانی و کیفیت ترجمه شفاهی هم زمان
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده علوم انسانی و پایه 1393
  امیر ابراهیمی قوژدی   امید اکبری

این تحقیق به دنبال کشف ارتباط بین دو فاکتور روانشناسی (هوش هیجانی و خلاقیت) با ترجمه شفاهی هم زمان است. تعداد 80 دانشجو از دانشگاه امام رضا و موسسه آموزش عالی تابران در این تحقیق شرکت نمودند. دو آزمون روانشناسی برای سنجش متغیر روانی مورد استفاده قرار گرفت. در ابتدا پرسشنامه بار- ان به منظور سنجش هوش هیجانی و سپس پرسشنامه تورنس به منظور سنجش سطح خلاقیت شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت نیز یک فایل تصویری بی بی سی برای دانشجویان پخش شد و از آنها خواسته شد تا به هر بخش گوش کرده و آن را به فارسی برگردانده و یادداشت نمایند. پاسخ های شرکت کنندگان به دو آزمون مذکور مورد ارزیابی و سطح هوش هیجانی و خلاقیت آنها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین عملکرد ترجمه شفاهی هم زمان آنها با استفاده از مدل ارزیابی ترجمه شفاهی امام (2013) مورد سنجش قرار گرفت. در نهایت به منظور کشف ارتباط بین متغیرهای مورد تحقیق؛ آزمون اسپیرمن انتخاب و داده ها در نرم افزار spss ارزیابی گردید. نتایج بررسی حاکی از ارتباط مثبت بین هوش هیجانی و ترجمه شفاهی و همچنین ارتباط مثبت بین خلاقیت و ترجمه شفاهی است. این نتایج می تواند کمکی برای سیستم آموزش به مترجمان شفاهی باشد. نتایج مذکور نشان می دهد که دانشجویان با میزان هوش هیجانی و خلاقیت بیشتر، مترجمان موفق تری خواهند بود و عملکرد بهتری در ترجمه شفاهی هم زمان خواهند داشت. از این رو برخی از آموزش های آنان می تواند به آموزش های روانشناسی اختصاص یابد. همچنبن نتایج این مطالعه می تواند در استخدام مترجمان شفاهی در سازمان ها و کنفرانس ها مورد بهره برداری قرار گیرد.

in translation: translators on their work and what it means
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  شیرین صالحیان   امید اکبری

کتاب در باب ترجمه، اثر استر آلن و سوزان برنوفسکی منتشر شده در ماه می 2013 توسط نشریه کلمبیا است. نویسندگان در این کتاب به بررسی 18 مترجم با در نظر گرفتن نقش آثاری که این مترجمان ترجمه کرده اند میپردازند. کتاب به دو بخش تقسیم میشود: " مترجم در جهان" و " کار مترجم" این دو بخش مقالات همیشگی ترجمه و موقعیت خاص ادبیات بیگانه در جهان وسیع امروزی را مورد خطاب قرار میدهد. در این کتاب مقالات متعددی از نویسندگان مشهور آمده است. سبک نگارش این کتاب بسیار شباهت به مقاله ای پژوهشی دارد و در عین حال از جملات طولانی و زبان های گوناگون استفاده شده که فهم آن را با دشواری مواجه می کند. نویسندگان این کتاب در تدوین آن از منابع بسیاری بهره گرفته اند که این مقالات شامل زبانهای گوناگونی می شوند. این اثر به دو بخش تئوری و عملی تقسیم می شود که هر دو بخش بر روی تجربیات مترجمان تمرکز دارند. شیوه های مورد بحث در این کتاب تا حدی با یکدیگر متفاوتند که این تفاوت خود تاکیدی است بر وجود تواناییهای متنوع در میان مترجمان. بنابر این یکی از اهداف اصلی این کتاب بررسی ترجمه و مترجم از دیدگاه های مختلف است. اگرچه عواملی چون چند زبانگی، بدیع بودن موضوعات مطرح شده و گوناگونی مقالات بر پیچیدگی خواندن و درک آن افزوده است، ولی مطالعه آن برای دانش پژوهان ترجمه سودمند است. کتاب حاضر منبع تحقیقاتی مهمی برای دانشجویان ، پژوهشگران مطالعات ترجمه، ادبیات میان فرهنگی، و مطالعات فرهنگی است و اطلاعات ارزشمندی را در مورد مقوله ترجمه در اختیار خواننده قرار می دهد.

efl teachers job satisfaction and social capital in relation to students’ motivation
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  نعیمه حامدی   بهزاد قنسولی

abstract this mixed method study examines whether there is any relationship among the variables of the study (job satisfaction, social capital and motivation). the researcher considered job satisfaction and social capital as independent variables; motivation is the dependent variable of the study. the researcher applied a questionnaire to assess each variable. to measure efl teachers’ job satisfaction the researcher used teacher’s job satisfaction questionnaire developed by lester (1987). to measure teachers’ social capital, the researcher used social capital questionnaire developed by pishghadam, noghani & zabihi (2011). students’ motivation was measured by attitude motivation test battery developed by gardner (1985). the participants of the study for quantitative section were 18 teachers and 214 students. the qualitative data in the form of interview was obtained based on the questionnaires’ points to further explore the results of the quantitative portion of the study. four teachers took part in the interview. the participants of the study were selected from four english institutes of mashhad and one of ghoochan. the overall level of job satisfaction and social capital was at average level in all the institutes (standard deviation ?2). the quantitative and qualitative results of the study show that there is a relationship between teacher job satisfaction and social capital. although from the quantitative findings there was not any relationship between teachers’ social capital and students’ motivation, the qualitative results show that there can be a correlation between the two variables. it was clear that teachers’ job satisfaction and students’ motivation are interrelated. from the results there were differences in teacher job satisfaction with regard to the gender and years of experience.

ترجمه و برخورد
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  احسان سیدکشمیری   رجبعلی عسکرزاده

کتاب ترجمه و برخورد (2006)، اثر مونا بیکر، محقق و نظریه پرداز مصری است. در این کتاب رابطه بین ترجمه و برخوردهای سیاسی و اجتماعی بر اساس برداشتی روایی مورد بحث قرار می گیرد. این کتاب در واقع در حوزه مطالعات ترجمه قرار دارد و از جمله کتاب هایی است که از نظریات محض ترجمه فاصله گرفته و نقشی فعال و سازنده را برای ترجمه، به خصوص در عرصه بین الملل در نظر می گیرد. نویسنده با تعریفی که از روایت ارائه می دهد، در پی آن است تا نقد و تحلیل برخوردهای سیاسی و اجتماعی و نقش مترجمان در این حوزه را در قالب این مفهوم به پیش ببرد. سبک نگارش کتاب مشابه مقالات تحقیقاتی است و مشخصه بارز آن، وجود مثال های متعدد است که در راستای روشن ساختن مفاهیم مطرح شده، بسیار موثر است. نویسنده در تدوین آن، از منابع متعددی کمک گرفته که بخش عمده آن، منابع رسانه ای و آثار نظریه پردازان سیاسی و فرهنگی است. کتاب حاضر منبع تحقیقات بسیار مهمی برای پژوهشگران و دانشجویان مطالعات ترجمه و نیز مترجمان کتبی و شفاهی است که در عرصه بین الملل و در حوزه رسانه مشغول به کار می باشند.

efl listening strategies and anxiety among bilingual vs. monolingual junior high school students
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1394
  صغری بابایی مقدم   افسانه غنی زاده

از آنجایی که مهارت شنیدار یکی از مهم ترین مهارتها در یادگیری زبان های خارجی در بین زبان آموزان می باشد وهمیشه مورد توجه معلمان زبان انگلیسی و محققین در این رشته بوده است ،تحقیق حاضر به این موضوع مهم پرداخته و میزان استراتژی های شنیداری دانش آموزان و میزان اضطراب شنیداری در هنگام گوش دادن به یک متن را در دو گروه دانش آموز یک زبانه و دو زبانه مورد بررسی قرار داده است. دانش آموزان یک زبانه از دبیرستانی در مشهد انتخاب گردیدند و دانش آموزان دو زبانه از دبیرستانهای شهر بجنورد آنها به جز زبان فارسی به یکی از زبانهای ترکی، کردی و ترکمنی نیزصحبت می کردند. در این تحقیق از دو پرسشنامه به زبان فارسی برای سنجش میزان استراتژی های شنیداری و اضطراب شنیداری استفاده گردید. این دو پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی میزان اعتبار سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت.آمارها نشان داد که هر دو پرسشنامه از اعتبار لازم جهت استفاده برای دانش آموزان فارسی زبان برخوردار است.همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان استراتژی های شناختی را بیشتر از فراشناختی و عاطفی-اجتماعی استفاده نمودند. استفاده از استراتژی های شنیداری در دو گروه یک و دو زبانه هیج تفاوتی با یکدیگر نداشتند اما در میزان اضطراب شنیداری نتایج نشان داد که زبان آموزان دو زبانه وقتی به متن انگلیسی گوش می دهند بیشتر دچار استرس می شوند. در نهایت تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که برای سنجش دقیق تر این فاکتورها در دانش آموزان ایرانی نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه می باشد. کلید واژه ها:مهارت شنیداری،استراتژیهای یادگیری،استراتژیهای شنیداری،دوزبانگی،آموزش زبان سوم.

an investigation into translation of cultural concepts by beginner and advance student using think – aloud protocols
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  خدیجه کردافشاری   امید اکبری

this research aims at answering the questions about translation problems and strategies applied by translators when translating cultural concepts. in order to address this issue, qualitative and quantitative study were conducted on two groups of subjects at imam reza international university of mashhad. these two groups were assigned as beginner and advanced translation students (10 students). the research is qualitative but some data analyzed quantitatively. the methodology used is think-aloud protocols (taps). this method was used to know what is happening in the translators’ minds in the process of translation. the subjects were chosen voluntarily. the two groups, then, were asked to translate two different cultural texts with complexities resulting from cultural concepts. based on taps, they have to verbalize their thoughts while translating so that what is happening in their mind can be known. when they were verbalizing their thoughts, what they were saying was recorded and later on transcribed. direct observation of data was also gathered by researcher during translation process. the transcription of the translators verbalized thoughts was then analyzed in order to find their difficulties and the strategies they took. the method used was only introspective. there was no interview after the translation. the strategies used by the two groups were categorized and compared. results showed that while two groups were equally aware of the translation problems, their path to find adequate solution differed. key words: taps, translation problem, translation strategy, cultural concepts.

بررسی رابطه دو هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه‏ متون فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  عاطفه صفاریان عیدگاهی   بهزاد قنسولی هزاره

هوش فرهنگی صورتی از هوش است که میزان موفقیت افراد در برقراری ارتباط با افرادی با پیش‏زمینه‏های فرهنگی گوناگون را توصیف میکند. هوش اجتماعی را میتوان به عنوان توانایی فرد در درک و کنترل عواطف و احساسات فردی در جهت مدیریت زندگی شخصی و روابط میان‏فردی و نیز موفقیت در تمامی جنبه های زندگی تعریف کرد. مروری بر پیشینه‏ی تحقیقاتِ مربوطه مشخص کرد که دو هوش فرهنگی و اجتماعی، مفاهیم نسبتاً جدیدی در حوزه مطالعات ترجمه هستند و سطح هوش فرهنگی و اجتماعی مترجمان میتواند یکی از عوامل تاثیرگذار از بین عواملی باشد که ممکن است ذهن مترجمان را هنگام ترجمه‏ی متن تحت تاثیر قرار دهند. با توجه به تعداد معدود پژوهشهایی که در زمینه رابطه بین هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه صورت گرفته است، تحقیق حاضر عمدتاً به بررسی رابطه همبستگی بین دو هوش فرهنگی و اجتماعی با توانش ترجمه‏ی متون فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی می‏پردازد. در این تحقیق، شرکت کنندگانِ شامل 82 دانشجوی زن و مرد سال آخر مقطع کارشناسی در رشته مترجمی زبان انگلیسی میباشند. شرکت کنندگان دو پرسشنامه را تکمیل کردند که عبارت بودند از مقیاس هوش فرهنگی انگ و همکاران (2007) و نسخه فارسی مقیاس هوش اجتماعی ترومسو(رضایی، 2010). از آنها همچنین خواسته شد تا متنی فرهنگی –اجتماعی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. توان پیش‏بینیِ هوش فرهنگی و خرده‏مقیاسهای آن (شامل شناختی، فراشناختی، انگیزشی و رفتاری) و هوش اجتماعی و خرده‏مقیاسهای آن (شامل پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارتهای اجتماعی و آگاهی اجتماعی) در واریانس نمرات ترجمه نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که رابطه معناداری بین هوش فرهنگی و خرده‏مقیاسهای آن، هوش اجتماعی و خرده‏مقیاسهای آن با توانش ترجمه‏ی متون فرهنگی و اجتماعی دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی وجود دارد. از بین چهار خرده‏مقیاس هوش فرهنگی ، هوش فرهنگی شناختی بهترین پیش‏بینی کننده و از بین سه خرده‏مقیاس هوش اجتماعی ، آگاهی اجتماعی بهترین پیش‏بینی کننده‏ی توانش ترجمه است. همچنین، بین هوش فرهنگی و هوش اجتماعی، هوش اجتماعی بهترین پیش‏بینی کننده‏ی توانش ترجمه است.

a criical evaluation of prospect 1: iranian junior high school english book
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  جواد بقائیان   عطیه کامیابی گل

این پایان نامه کتاب زبان انگلیسی پایه هفتم(پراسپکت 1) را بر اساس چک لیست کانینگ ورث (1995) مورد ارزیابی قراردهده و نقاط قوت و ضعب کتاب مذکور را بررسی می نماید. در گام دوم نیز از طریق مصاحبه با تعدادی از دبیران زبان انگلیسی که کتاب مورد نظر را تدریس می کنند، نظر دبیران را در مورد پراسپک 1 جویا می شود.

exploring senior high-school iranian students’ dominant learning style preferences in learning english: how are “good language learners” different from the majority?
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  احمد پری افسای   محمد غضنفری

چکیده بسیاری از محققان جنبه های مختلفی از سبک های یادگیری را مورد بررسی قرار داده اند. با این وجود، مطالعات بسیار کمی تعاملات بین مفاهیم سبک های یادگیری و " زبان آموزان خوب" " را در مورد توجه قرار داده است. بدین دلیل، هدف کلی این مطالعه بررسی ترجیحات سبکهای یادگیری غالب در دانش آموزان دبیرستانی ایران، و مقایسه آن با ترجیحات سبکهای یادگیری غالب " زبان آموزان خوب" می باشد. با این هدف ، پرسشنامه شاخص سبکهای یادگیری فلدر-سولومون (ils) اجرا شد. بر اساس نمرات آزمون پیشرفت تحصیلی درس زبان انگلیسی شرکت کنندگان، دانش آموزان برتر بطور قراردادی به عنوان " زبان آموزان خوب" و دانش آموز باقیمانده به عنوان " زبان آموزان عادی" طبقه بندی شدند. نتایج حاصل از پرسشنامه شاخص سبکهای یادگیری فلدر-سولومون (ils) نشان داد که اغلب شرکت کنندگان سبک های یادگیری ’ انعکاسی‘، ’حسی ‘،’ دیداری ‘، و ’متوالی ‘، را ترجیح میدهند

task-based language teaching in iran: a mixed study through constructing and validating a new questionnaire based on theoretical, sociocultural, and educational frameworks
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده علوم انسانی 1394
  فرزاد محمودی   امید اکبری

جنبه های گوناگونی از زندگی در ایران را از جمله سبک زندگی، علم و امکانات فنی و تکنولوژیکی می توان کم یا بیش وارداتی در نظر گرفت. زبان انگلیسی و روش تدریس آن نیز از این قاعده مثتسنی نیست. با این حال گاهی سوال پیش می آید که آیا یک روش خاص با زیر ساخت های نظری، فرهنگی اجتماعی و آموزشی جامعه ایرانی سازگاری دارد یا خیر. این تحقیق بر اساس روش های ترکیبی انجام شده است.پرسش نامه ای نیز برای زبان آموزان طراحی شد تا ترجیح ها و گرایش های زبان آموزان بررسی شود.، روش وظیفه محور با فراهم آوردن بستری برای ارتباط و نیز سایر ملزومات زبان آموزان می تواند نقش موثر تری در زبان آموزی داشته باشد

بررسی رابطه سرمایه فرهنگی و ترجمه ادبی و فنی
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  مژگان اشرف حصاری   بهزاد قنسولی

مطالعه ی اینجانب بر اساس نظریه ی باز تولید فرهنگی بوردیو به دنبال کشف رابطه ای بین سرمایه فرهنگی و ترجمه ادبی و فنی دانشجویان می باشد. . نتایج بدست آمده نشان داد که دانشجویان ترجمه سطح های مختلف از سرمایه فرهنگی را دارا بودند در حالی که دانشجویان خانم سطح بالاتری داشتند. همچنین رابطه ی مشخصی بین سرمایه فرهنگی دانشجویان و توانایی ترجمه ی ادبی و فنی آنها وجود داشت. نتایج نشان داد که تفاوتی بین سطح سرمایه فرهنگی زن و مرد وجود نداشت امّا تفاوت مشخصی بین ترجمه ی ادبی دانشجویان مرد و زن وجود داشت . با این حال تفاوت مشخصی بین توانایی ترجمه ی فنی دانشجویان زن و مرد مشاهده نشد.

the effect of self-confidence and educational motivation on oral translation quality
پایان نامه دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  حامد بابکان خانشان   ضرغام قبانچی

this thesis is about the effect of self-confidence and educational motivation on oral translation quality.

آموزش واژگان از طریق دو شیوه در متن قرار دادن و تصویر به دانش آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1379
  امید اکبری   اکبر میرحسنی

این تحقیق جهت بررسی میزان تاثیر آموزش واژگان از طریق تصویر و متن به دانش آموزان ایرانی که در سطح مبتدی هستند، انجام شده است. دانش آموزان به سه گروه، که هر گروه شامل 32 دانش آموز پسر با دوره سنی 12 تا 15 سال هستند، تقسیم شدند. دانش آموزان براساس نمراتشان در یک تست استاندارد عمومی زبان، به سه گروه تقریبا همگن طبقه بندی شدند. همه دانش آموزان دارای یک پیشینه زبانی مشابه بوده و معلم و مطالب آموزشی برای هر سه گروه یکسان بوده است. گروههای آموزشی متفاوتی دریافت کردند. در یک کلاس واژگان از طریق تصویر، و در کلاس دیگر از طریق در متن قرار دادن آموزش داده شدند. درگروه سوم، گروه شاهد، لغات جدید از طریق تعریف و لغات مترادف آموزش داده شدند. مدت دوره آموزش 10 جلسه بطول انجامید. پیش از شروع دوره آموزش، دو تست مشابه بعنوان پیش آزمون ‏‎(pretest) و پس آزمون ‏‎(posttest)‎‏ تهیه شدند. هر کدام از آنها شامل 45 سوال چهار گزینه ای لغت بود. آنها از درجه اعتبار و قابلیت اطمینان لازم برخوردار بودند. در جلسه اول جهت تعیین اینکه آیا اختلاف معنی داری بین سه گروه وجود دارد یا خیر، تست پیش آزمون از دانش اموزان گرفته شد. با استفاده از روش آماری ‏‎one-way anova‎‏، مشخص شد که سه گروه همگن هستند. در انتهای ترم، تست پس آزمون از دانش آموزان گرفته شد. سپس، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روشهای آماری ‏‎one-way anova‎‏ و ‏‎t-test‎‏ استفاده شد. بررسی نتایج پس آزمون مشخص کرد که اختلافات معنی داری از یک سو بین گروه تصویری و گروه متنی، و از سوی دیگر بین این گروهها وگروه شاهد وجود دارد. نتایج نشان داد که گرچه تصویر و متن هر دو باعث افزایش میزان واژگان دانش آموزان شدند، ولی به نظر می رسد که تصویر بهتر از متن عمل کرده است. بدین معنی که گروه تصویری بطور قابل ملاحظه ای بهتر از دو گروه دیگر بوده است. بنابراین، نهایتا این نتیجه بدست آمد که در آموزش واژگان به دانش آموزان ایرانی، تصاویر نقش عمده ای داشته و باعث افزایش سطح دانش واژگانی دانش آموزان می شود.