efl listening strategies and anxiety among bilingual vs. monolingual junior high school students

پایان نامه
چکیده

از آنجایی که مهارت شنیدار یکی از مهم ترین مهارتها در یادگیری زبان های خارجی در بین زبان آموزان می باشد وهمیشه مورد توجه معلمان زبان انگلیسی و محققین در این رشته بوده است ،تحقیق حاضر به این موضوع مهم پرداخته و میزان استراتژی های شنیداری دانش آموزان و میزان اضطراب شنیداری در هنگام گوش دادن به یک متن را در دو گروه دانش آموز یک زبانه و دو زبانه مورد بررسی قرار داده است. دانش آموزان یک زبانه از دبیرستانی در مشهد انتخاب گردیدند و دانش آموزان دو زبانه از دبیرستانهای شهر بجنورد آنها به جز زبان فارسی به یکی از زبانهای ترکی، کردی و ترکمنی نیزصحبت می کردند. در این تحقیق از دو پرسشنامه به زبان فارسی برای سنجش میزان استراتژی های شنیداری و اضطراب شنیداری استفاده گردید. این دو پرسشنامه پس از ترجمه به زبان فارسی میزان اعتبار سنجی آن مورد بررسی قرار گرفت.آمارها نشان داد که هر دو پرسشنامه از اعتبار لازم جهت استفاده برای دانش آموزان فارسی زبان برخوردار است.همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان استراتژی های شناختی را بیشتر از فراشناختی و عاطفی-اجتماعی استفاده نمودند. استفاده از استراتژی های شنیداری در دو گروه یک و دو زبانه هیج تفاوتی با یکدیگر نداشتند اما در میزان اضطراب شنیداری نتایج نشان داد که زبان آموزان دو زبانه وقتی به متن انگلیسی گوش می دهند بیشتر دچار استرس می شوند. در نهایت تحقیق حاضر به این نتیجه رسید که برای سنجش دقیق تر این فاکتورها در دانش آموزان ایرانی نیاز به تحقیق و بررسی بیشتر در این زمینه می باشد. کلید واژه ها:مهارت شنیداری،استراتژیهای یادگیری،استراتژیهای شنیداری،دوزبانگی،آموزش زبان سوم.

منابع مشابه

the relationship among metacognitive listening strategies, foreign language classroom anxiety and listening comprehension among iranian efl university students.

نابس طلاک بازطضا اب یرادییش یتخایشازف یاَدزبَار ی ٍطبار یسرزب شَیضپ هیا فدَ ٌدافتسا هتفزگ زظو رد اب تیسیج .تسا یوازیا ناسًمآ نابس نایمرد یرادییش کردی ٍجراخ زمو ی زکذم ی ثوًم دازفا رد یرادییش یتخایشازف یاَدزبَار نآ ٍجراخ نابس طلاک بازطضا ی ٌ .تسا ٌدش عقای یسرزب درًم اَ 11 ٌاگشواد ی داسآ ٌاگشواد رد لیصحت ٍب لًغشم یًجشواد ناگدییک تکزش .دودزک تکزش شَیضپ هیا رد نامزک زیَاب دیُش مراُچ ی مًس لاس نایًجشواد ٍمجزت یاَ ٍتشر رد ...

15 صفحه اول

the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on reading comprehension among iranian high school students

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

Metalinguistic Awareness and Bilingual vs. Monolingual EFL Learners: Evidence from a Diagonal Bilingual Context

This paper reports a study of 85 Iranian EFL learners in the English Language Department of Urmia University. It explores the possible differences between performance of 38 Persian monolingual and 47 Turkish-Persian bilingual EFL learners on metalinguistic tasks of ungrammatical structures and translation. The underlying hypothesis is that bilinguals in diagonal bilingual contexts experience a ...

متن کامل

a comparative study of bilingual schools and language institutes: examining iranian efl students’ knowledge of listening, reading grammar and vocabulary

هدف از پژوهش حاضر مقایسه زبان آموزان مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان انگلیسی به منظور تعیین هر گونه تفاوت معنادار در مهارت های درک مطلب، درک شنیداری، دانش دستوری و دانش واژگان است. اطلاعات لازم برای این پژوهش از مجموعه 197 نفر دانش آموز پسر در مدارس دوزبانه و موسسات آموزش زبان جمع آوری شده است. تمامی شرکت کنندگان به مدت چهار الی پنج سال در کلاس های زبان انگلیسی شرکت کرده اند. به منظور جمع آور...

Comparison of Iranian Monolingual and Bilingual EFL Students’ Listening Comprehension in Terms of Watching English Movie with Latinized Persian Subtitles

The main concern of the present study was to compare Iranian monolingual and bilingual EFL students’ listening comprehension in terms of Latinized Persian subtitling of English movie to see whether there was a significant difference between monolinguals and bilinguals on immediate linguistic comprehension of the movie. Latinized Persian subtitling was representing Persian language in Latin scri...

متن کامل

School General English Achievement and Group-Work: An Investigation among Iranian Junior High School Students

The present study investigated school general English achievement and group work among Iranian junior high school students. The main question this study tried to answer was whether group work could enhance a higher general English achievement among junior high school students. To answer this question, 60 female learners were divided into experimental and control group randomly with 30 members i...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه امام رضا علیه اسلام - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023