مقایسه باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله با استرس در مادران کودکان کم توان ذهنی وعادی

پایان نامه
چکیده

چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله با استرس درمادران کودکان کم توان ذهنی ومادران کودکان عادی انجام گرفت .روش پژوهش،توصیفی از نوع علی - مقایسه ای بود و نمونه مورد مطالعه شامل 40 نفر از مادران این کودکان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس از بین مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی شهرستان شاهرود در سال 1394 انتخاب شدند .برای اندازه گیری متغیر های پژوهش از دو پرسشنامه باورهای فراشناخت کارت رایت – هاتن ولز(mcq) و راهبرد های مقابله با استرس اندلر و پارکر (cs-r)استفاده شد . پس از نمره گذاری، نمرات در نرم افزار آماری spss وارد شد و با استفاده از میانه ، میانگین و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای بررسی استنباط فرضیه ها از آزمون t مستقل استفاده شد . نتایج نشان داد که بین دو گروه از مادران کم توان ذهنی و عادی در باورهای فراشناختی و راهبردهای مقابله با استرس تفاوت معناداری وجود دارد . (5p<./.) واژه های کلیدی : باورهای فراشناختی ، راهبردهای مقابله با استرس ، کودکان کم توان ذهنی

منابع مشابه

مقایسه باز آموزی اسنادی، راهبردهای شناختی و فراشناختی در حل مسأله ریاضی در کودکان با کم توان ذهنی

Attribution retraining is a training intervention that aimed to remove motivational problems for learning in students and modify their thinking about causal attributions. Consequently, it increases their self-esteem and expectation level for success. On other hand, cognitive strategies are learning instruments which aimed to help students for acquisition, organization, saving knowledge an...

متن کامل

رابطه خشم و راهبردهای مقابله ای در مادران دارای فرزند کم توان ذهنی

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه ابعاد خشم شامل خشم­­انگیختگی، موقعیت­های خشم­انگیز، نگرش خصمانه، خشم درونی و خشم بیرونی و راهبردهای مقابله خشم بود. برای این منظور تعداد صد و بیست نفر از مادران دارای فرزند کم­توان ذهنی، مراجعه کننده به کلینیک آموزشی و توانبخشی، به عنوان نمونه در مطالعه حاضر شرکت کردند. روش تحقیق مورد استفاده روش توصیفی و از نوع همبستگی است و از آزمودنی­ها خواسته شد مقیاس خشم چند ...

متن کامل

تأثیر راهبردهای مقابله با تنیدگی بر رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم توان ذهنی

زمینه و هدف: نگهداری کودک کم‌توان ذهنی برای خانواده بسیار تنش ­آور است و گاهی منجر به تعارضات زناشویی می‌شود. این پژوهش با هدف تأثیر آموزش شیوه‌های مقابله با تنیدگی بر روی رضایت زناشویی و تنیدگی والدین کودکان کم‌توان ذهنی انجام شد. روش: طرح پژوهش از نوع نیمه ­آزمایشی و به‌صورت پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش تمامی والدین دانش آموزان کم‌توان ذهنی مقطع ابتدایی در سال تحص...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران کودکان کم توان ذهنی

هدف: هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای مقابله بر سطح استرس و ناامیدی مادران با کودک کم توان ذهنی است. روش: پژوهش حاضر، مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل همۀ مادران دارای فرزند کم توان ذهنی تحت پوشش سازمان بهزیستی بودند که از این افراد 44 نفر با توجه به معیارهای ورود، به صورت تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. از این تعداد 22 ...

متن کامل

بررسی رابطه استرس، نگرش مذهبی و آگاهی باپذیرش کودکان پسر کم توان ذهنی، در مادران

هدف: بررسی رابطه‌بین استرس درک شده، نگرش مذهبی، میزان آگاهی بامیزان پذیرش کم‌توانی ذهنی کودکان پسر توسط مادران آنها هدف پ‍‍‍‍ژوهش حاضر می‌باشد. روش: در این پژوهش پس‌رویدادی، با استفاده از روش نمونه خوشه‌ای چند مرحله‌ای مادران 107 کودک کم‌توان ذهنی پسر مدارس استثنایی با توجه به وضعیت اقتصادی - اجتماعی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسشنامه شاخص استرس والدین، مقیا...

متن کامل

تاثیر آموزش راهبردهای فراشناختی با پیش ختام (SQP4R) و خود نظارتی در درک مطلب خواندن کودکان کم توان ذهنی

In the current research, the effect of teaching meta cognitive strategies (SQP4R) and self-assessment among fifth grade students mental retarded was studied. For this purpose, 30 performing the comprehension Pre-test on both groups (Test and Control), the test group was taught (SQP4R) method and self-assessment in sixteen 45 minute sessions. After teaching the students for 16 sessions, the stud...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023