ویژگی های هم دماهای جذب مس و روی در شماری از خاک های استان همدان

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم‌ سلولاز‌ در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با‌ آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) ب...

متن کامل

مطالعه ترمودینامیک و هم دماهای جذب سطحی کادمیم (ІІ) بر روی نانو ذره های روی اکسید

وجود فلزهای سنگین و سمی مانند کادمیم در منبع‌های آبی از مشکل‌ های مهم زیست محیطی است در این پژوهش  نانو ذره‌های روی اکسید با استفاده از روش سل ـ ژل تهیه شد و با استفاده از فناوری‌ های XRD، SEM مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین تأثیر عامل‌ های فرایند جذب مانند غلظت اولیه یون و دما بررسی شد که نتیجه‌ ها نشان داد که با افزایش غلظت و دما به ترتیب جذب افزایش و کاهش می‌ یابد. بررسی ترمودینامیکی جذب ...

متن کامل

گنجایش تثبیت پتاسیم و ویژگی های بار در شماری از خاک های آهکی استان همدان

تثبیت پتاسیم به وسیله کانی های رسی فرآیند مهمی است که قابلیت دسترسی پتاسیم توسط گیاهان را تحت تأثیر قرار می دهد. اطلاعات درباره تثبیت پتاسیم در خاک های همدان محدود است. هدف این پژوهش تعیین ظرفیت تثبیت پتاسیم و شاخص تثبیت پتاسیم در 10 نمونه از خاک های سطحی استان همدان و ارتباط آنها با ویژگی های بار بود. بار صفحات چهار وجهی خاک ها پس از اشباع کردن خاک ها با کلرید لیتیم و حرارت دادن در دمای 300 در...

متن کامل

پیامد برخی از ویژگی های خاک بر فعالیت آنزیم سلولاز در شماری از خاک های همدان

سلولازها پروتئین هایی هستند که پلی مرهای سلولز را به چندقندی های کوچکتر, سلوبیوز و گلوکز آبکافت می کنند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی ویژگی هایی از خاک است که بر فعالیت آنزیم های آبکافت کننده سلولز در خاک های آهکی همدان موثر هستند. زمین های بررسی شده دارای کاربری چراگاه، جنگل پهن برگ و سوزنی برگ، دیمزار و کشتزارهای آبی است که برخی از آنها با آب رودخانه و برخی دیگر با آب فاضلاب تیمار نشده (خام) بر...

متن کامل

مشخصات جذب سطحی فسفر و رابطه آن با ویژگیهای خاک در شماری از خاکهای همدان

اطلاع از وضعیت جذب فسفر به وسیله خاکها در توصیه کودی فسفر مهم می باشد. اطلاعات اندکی در باره خصوصیات جذب فسفر خاکهای آهکی در استان همدان وجود دارد. در این تحقیق 15 نمونه از خاکهای آهکی استان همدان انتخاب شد. هدف های این تحقیق ارزیابی جذب فسفر با استفاده از همدماهای جذب فسفر و ارتباط پارامترهای این معادلات با خصوصیات خاک بود. داده های جذب فسفر خاکها به وسیله معادله های فرندلیش و خطی توصیف شد، ول...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023