تاثیر ارتقاء آگاهی ویژگی های زبر زنجیری زبان انگلیسی در فراگیران پیشرفته زبان انگلیسی بر روی تلفظ و صحبت کردن آنها

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر روش تدریس آموزش محور بر تولید کاربردشناختی، آگاهی فراکاربردشناختی، و خودسنجی کاربردشناختی فراگیران زبان انگلیسی

هدف این پژوهش بررسی تأثیر روش تدریس فعالیت محور بر تولید کاربردشناختی، آگاهی فرا کاربردشناختی، و خودسنجی کاربردشناختی زبان آموزان بود. بدین منظور75 زبان آموز همگن و در سطح متوسط انتخاب و به طور تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: 27 نفر در گروه تأکید بر کاربردشناسی در مراحل قبل و بعد فعالیت (گروه آزمایشی اول)، 26 نفر در گروه تأکید بر کاربردشناسی در مرحله حین فعالیت (گروه آزمایشی دوم)، و 22 نفر در گرو...

متن کامل

بررسی رویکرد معلمان و فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ

مطالعه ی حاضر به بررسی رویکرد معلمان و زبان آموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی نسبت به آموزش ضمنی و صریح تلفظ پرداخته است. به همین منظور، ۷۱ معلم و ۸۸ زبان آموز، نسخه ی تعدیل شده از پرسشنامه ی "گرایش و انگیزه های زبان آموزان نسبت به تلفظ" که توسط ساردینیا، لی و کاسی (۲۰۱۴)و پرسشنامه ی دیگری را که توسط لی (۲۰۰۰) طراحی شده بود را کامل کردند. نتایج نشان داد که زبان آموزان نسبت به معلمان گرایش...

متن کامل

تأثیر تغییر تحمل ابهام بر توانش زبانی فراگیران زبان انگلیسی

 This study attempts to find the effects of learning strategies in increasing the tolerance of ambiguity and hence the language proficiency. To this aim 135 Shahed University students were randomly selected according to their English Entrance exam grades and CELT proficiency test scores to make sure that the subjects are culturally and linguistically homogeneous. These subjects filled out the q...

متن کامل

تاثیر تعلیم استراتژی متقابل روی مهارت صحبت کردن فراگیران سطح متوسط زبان خارجه انگلیسی

این تحقیق به تاثیر تعلیم استراتژی متقابل روی مهارت صحبت کردن فراگیران ایرانی سطح متوسط زبان خارجه انگلیسی می پردازد. هدف از این تحقیق اینست که آیا ارتباط متقابل فراگیران کلاس می تواند بعنوان استراتژی آموزش موثری جهت پیشبرد مهارت صحبت کردن فراگیران بکار برده شودیا نه؟ لذا بمنظوراین هدف شصت فراگیر دختر در سطح متوسط زبان خارجه انگلیسی از دو آموزشگاه پانیذ و نیک آموز در شهر تهران (کشور ایران) انتخا...

تاثیر بکارگیری جفت کمینه های زبان دوم بر صحت تلفظ فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط

چکیده هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر بکارگیری جفت کمینه های زبان دوم بر صحت تلفظ فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط می باشد. بدین منظور 30 فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط از موسسه سیمین در آزمایش این تحقیق شرکت کردند. گزینش افراد بصورت تصادفی از میان 150 فراگیرندگان ایرانی زبان انگلیسی سطح متوسط انجام شده است.آزمون تعیین سطح spt برای همگن کردن افراد استفاده شده سپس افراد به دو گروه...

متن کامل

سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی میان فراگیران ایرانی زبان انگلیسی

این مطالعه به  بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1, 2] (the L2 Motivational Self System) )، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشیمی پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره­ها­­­­­­­­­­ی راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022