تأثیر لایه اسمیر در نفوذپذیری عاج ریشه به باکتری

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده لعیا صفی
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1380
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر کاربرد اگزالات پتاسیم در مقایسه با لایه اسمیر بر نفوذپذیری عاج ریشه دندان انسان با روش اسپکتروفوتومتری

سابقه و هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر لایه مصنوعی ایجاد شده توسط اگزالات پتاسیم بر نفوذپذیری عاج دندان انسان در مقایسه با لایه اسمیر تولید شده حین معالجه ریشه است. مواد و روشها: در این تحقیق تجربی تعداد 70 دندان پرمولر فک پایین که دارای یک ریشه و یک کانال مستقیم بوده، فاقد هرگونه ترمیم، پوسیدگی یا بیماری پریودنتال پیشرفته بودند، انتخاب شدند. انتهای ریشه‌ها کاملاٌ بسته، ریشه‌ها بدون کلسی...

متن کامل

بررسی اثر کاربرد اگزالات پتاسیم در مقایسه با لایه اسمیر بر نفوذپذیری عاج ریشه دندان انسان با روش اسپکتروفوتومتری

زمینه و هدف: هدف از انجام این مطالعه تعیین اثر لایه مصنوعی ایجاد شده توسط اگزالات پتاسیم بر نفوذپذیری عاج ریشه دندان انسان در مقایسه با لایه اسمیر تولید شده حین معالجه ریشه است.مواد و روشها: تعداد 70 دندان پره مولر فک پایین که دارای یک ریشه و یک کانال مستقیم بوده، فاقد هر گونه ترمیم، پوسیدگی یا بیماری پریودنتال پیشرفته بودند انتخاب شدند. انتهای ریشه‌ها کاملا بسته، ریشه‌ها بدون کلسیفیکاسیون بوده...

متن کامل

بررسی میزان تأثیر لایه اسمیر بر نفوذپذیری توبول‌های عاجی دندان انسان با روش نفوذ رنگ

سابقه و هدف: اثر لایه اسمیر بر روی توبول‌های عاجی از مسائل قابل توجه در درمان‌های اندودانتیک می باشد. هدف از این مطالعه اندازه‌گیری میزان نفوذ رنگ در توبول‌های عاجی در حضور لایه اسمیر و پس از حذف آن بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 30 دندان سالم انسان استفاده گردید. ابتدا از ریشه هر یک از دندان ها بلوکی به طول و قطر 5 میلی متر تهیه شد. سپس کانال آنها با فرزی به قطر 4/1 میلیمتر گشاد گرد...

متن کامل

بررسی میزان تأثیر لایه اسمیر بر نفوذپذیری توبول های عاجی دندان انسان با روش نفوذ رنگ

سابقه و هدف: اثر لایه اسمیر بر روی توبول های عاجی از مسائل قابل توجه در درمان های اندودانتیک می باشد. هدف از این مطالعه اندازه گیری میزان نفوذ رنگ در توبول های عاجی در حضور لایه اسمیر و پس از حذف آن بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از 30 دندان سالم انسان استفاده گردید. ابتدا از ریشه هر یک از دندان ها بلوکی به طول و قطر 5 میلی متر تهیه شد. سپس کانال آنها با فرزی به قطر 4/1 میلیمتر گشاد گرد...

متن کامل

مقایسه اثر اسید سیتریک و –EDTA هیپوکلریت سدیم در برداشتن لایه اسمیر از کانال ریشه با استفاده از SEM

سابقه و هدف: لایه اسمیر، ترکیبی از ذرات آلی و معدنی است که حین درمان ریشه بر دیواره های کانال ایجاد می گردد. مطالعات نشان داده اند که با برداشت لایه اسمیر سیل در طول کانال به میزان بیشتری برقرار می گردد. هدف از این تحقیق مقایسه مقدار برداشت لایه اسمیر توسط اسید سیتریک %30 به تنهایی و -%17 EDTA هیپوکلریت سدیم %5.25 به صورت متوالی بود.مواد و روشها: در این مطالعه تجربی از پیست دندان تک کاناله استف...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022