نام پژوهشگر: اکبر خیاط

اندازه گیری رادیوگرافیک شاخص های حفره پالپ در دندانهای مولر انسان در دو رده سنی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  ناصر رحیمی زاده حسینی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

تاثیر smear layer در میزان ریزنشت اپیکالی متعاقب درمانهای اندودنتیکس
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  فریبرز معظمی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه تشکیل سد عاجی به دنبال پالپوتومی در سگ های جوان با استفاده از کلسیم هیدروکساید و mta
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  احمد عباسی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه اثر استفاده داخل کانالی مترونیدازول با دگزامتازون بر روی درد و تورم حین درمانهای اندودونتیک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  مهسا قربانی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

apexification یک جلسه ای با استفاده از پلاگ اپیکالی هیدروکسید کلسیم و مقایسه آن با پلاگ اپیکالی هیدروکسید کلسیم و آمالگام
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  محمدحسین قاسمی پور   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه خارج دهانی اثر لایه اسمیر بر ریزنشت کرونالی بدنبال پرکردگی کانال با روش تراکم طرفی و استفاده از دو سیلر ah26 و یا roth 801
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1383
  آناهیتا جهانبین   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

تأثیر لایه اسمیر در نفوذپذیری عاج ریشه به باکتری
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  لعیا صفی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه و تطبیق یافته های کلینیکی و هیستوپاتولوژی بیماریهای پالپ
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  ماندانا ناصری صالح آباد   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

-
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  نهال وصال   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه میزان جابجایی اپیکالی کانالهای انحنادار ریشه های دندان به دنبال آماده سازی با روشهای balanced force, step-back و profile و بررسی ریزنشت اپیکالی آنها پس از پرکردن کانالها با روشهای تراکم عمودی و جانبی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  علیرضا عدل   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی کلینیکی و رایوگرافی دندان و ساختمان نگهدارنده آن به دنبال اکستروژن فوری داخل آلوئولی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1383
  شایان فاتحی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

ارزیابی آزمایشگاهی قدرت seal انتهای مجرای ریشه در پنج روش مختلف پر کردن مجرا (با استفاده از ماده رنگی)
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  محمدرضا آذر   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

histological evaluation of the effect of three medicaments; trichloracetic acid, formocresol and mineral trioxide aggregate on pulpotomized teeth of dogs
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  بابک کرمی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی مقایسه ای و هیستولوژیکی بافتهای پری اپیکال در روند ترمیم و تشکیل استخوان بدنبال استفاده از هیپوکلریت سدیم و اسانس آویشن شیرازی بعنوان محلولهای شستشودهنده کانال در گربه
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1385
  ابراهیم کیانی مقدم   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه اثر استفاده داخل کانالی مترونیدازول با دگزامتازون بر روی درد و تورم حین درمان های اندودونتیک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  مهسا قربانی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

اندازه گیری رادیوگرافیک شاخص های حفره پالپ در دندان های مولر انسان در دو رده سنی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  ناصر رحیمی زاده حسینی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

-
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1386
  بابک کرمی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی میزان ریزنشت آپیکالی چهار سیلر مختلف مورد مصرف در درمانهای اندودونتیکس
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  محمودرضا حمیدی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی خارج دهانی اثر حلالیت بافتی اسانسهای اسطوخدوس، مریم گلی، اسانس و عصاره آویشن شیرازی و هیپوکلریت سدیم روی پالپ دندان گاو
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1381
  مامک عادل   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

شناسایی و تعیین تراکم نسبی سلولهای لنفوسیت b پلاسماسل ها و جمعیت های مشتق شده از سلولهای لنفوسیت t در ضایعات پری آپیکال مزمن انسان
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  قربان چمنی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

استفاده از پالپوتومی به عنوان درمانی جایگزین در دندانهای آسیای بیماران جوان
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  بهروز افتخار   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مطالعه خارج دهانی اثر ضد میکروبی هپیوکلریت سدیم، اکسید کلسیم هیدراته، عصاره آویشن و نرمال سایلین به عنوان محلول شستشو دهنده کانال بر روی میکروارگانیسمهای انتخابی کانال
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1380
  صفورا صاحبی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه فعالیت ضد باکتریایی هیپوکلریت سدیم و عصاره و اسانس آویشن شیرازی به عنوان محلولهای شستشو دهنده کانال در معالجات اندودانتیک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1381
  آتوسا احدنژاد   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه فعالیت ضد باکتریایی هیپوکلریت سدیم و عصاره و اسانس آویشن شیرازی به عنوان محلولهای شستشو دهنده کانال در معالجات اندودانتیک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1381
  آتوسا احد نژاد   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مقایسه کلینیکی اثر ضد میکروبی هیپوکلریت سدیم و استفاده از محلول iki./.2 متعاقب نرمال سالین در درمان های اندودنتیک
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1389
  عباس عباس زادگان   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

-
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1387
  کسری کرمی فر   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

مطالعه کلینیکی و رادیوگرافی بدنبال درمان پالپوتومی با استفاده از mta در دندانهای مولر دائمی جوان با اپکس بسته انسان
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
  محمدرضا جوینده   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بررسی میزان شیوع و نوع ایسموسهای کانال ریشه در اولین مولرهای فک بالا و پایین در جمعیت شهر شیراز
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1388
  پولاد امامی   اکبر خیاط

چکیده ندارد.

بیماریهای عصبی و اختلالات ماندیبول
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1351
  اکبر خیاط

چکیده ندارد.