مقایسه خارج دهانی اثر لایه اسمیر بر ریزنشت کرونالی بدنبال پرکردگی کانال با روش تراکم طرفی و استفاده از دو سیلر ah26 و یا roth 801

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده آناهیتا جهانبین
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1383
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی ریزنشت اپیکالی سه نوع سیلر ZOE, Roth's 801, AH26 در پر کردن کانالهای دندان

زمینه و هدف: یکی از مهمترین مراحل درمانهای اندودانتیک پر کردن کانال می ‌باشد. در این مرحله بایستی فضای آماده شده کانال به منظور جلوگیری از ریزنشت مجدد؛ بطور کامل و سه بعدی پر شده و کاملا مهر و موم گردد. تحقیقات نشان داده ‌اند که گوتاپرکا به تنهایی نمی ‌تواند کانال را سیل نماید لذا به یک ماده کمکی به نام سیلر نیاز می‌ باشد.سالهاست که در اکثر دانشکده‌ های دندانپزشکی و مراکز درمانی کشور از ترکیب پ...

متن کامل

مقایسه آزمایشگاهی سیل آپیکال سیلر ایرانی Roth با 3 سیلر Tubli-seal, ZOE و AH26

مقدمه یکی از عوامل مهم در درمان ریشه موفق، ایجاد سیل آپیکالی مناسب می باشد که بوسیله گوتاپرکا و سیلر بدست می آید. نظر به اینکه مطالعات مربوط به قدرت سیل کنندگی سیلرها دارای نتایج ضد و نقیض می باشد و درباره سیل آپیکالی سیلر Roth ارائه شده در بازار ایران تاکنون تحقیقی به عمل نیامده است، برآن شدیم که میزان سیل آپیکالی این سیلر با سیلرهای رایج Tubli-seal, ZOE و AH26 مقایسه نمائیم. مواد و روش ها ...

متن کامل

بررسی ریزنشت توانایی مهروموم‌کنندگی ضخامت‌های مختلف پرکردگی مستقیم (ارتوگرید) MTA آپیکال در مقایسه با گوتاپرکا همراه با سیلر AH26

Background and Aims: The purpose of this study was to evaluate the sealing ability of different thicknesses of orthograde MTA plugs in comparison with 5 mm gutta-percha. Materials and Methods: Fifty extracted single rooted human teeth were collected. After root canal preparation, the samples were randomly divided into 4 experimental (n=10) and two control groups (n=5). In group 1, the apical 5...

متن کامل

مقایسه ریزنشت اپیکالی کانال ریشه دندان‌های پرشده توسط گوتاپرکا و سیلر AH26 با رزیلون و اپیفانی با استفاده از روش نفوذ رنگ

Introduction: Root canal obturation is a critical factor in success or failure of a root canal treatment. The material used for root canal obturation must be able to provide a perfect seal. This study aimed to compare the ability of gutta-percha/AH26 and resilon/epiphany to prevent apical microleakage. Methods: To conduct this experimental study, 32 extracted single root human teeth were used....

متن کامل

مقایسه سیل آپیکال سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal در پر کردن کانال به روش تراکم جانبی

مقدمه: سیل آپیکالی مناسب نقش مهمی در موفقیت درمان کانال ریشه دارد. شایع‏ترین علت شکست درمان ریشه را فقدان سیل آپیکالی مناسب دانسته اند. هدف این مطالعه مقایسه سیل آپیکالی سه نوع کانال سیلر AH26، AHPlus و Tubliseal با هم و با گروه‏های کنترل منفی و مثبت به روش Dye Penetration در شرایط آزمایشگاهی بود.         مواد و روش‏ها: تعداد 110 عدد دندان کشیده شده سانترال بالای انسان که پس از کشیده شدن ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023