نام پژوهشگر:

آناهیتا جهانبین

مقایسه خارج دهانی اثر لایه اسمیر بر ریزنشت کرونالی بدنبال پرکردگی کانال با روش تراکم طرفی و استفاده از دو سیلر ah26 و یا roth 801
   پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی 1383
    آناهیتا جهانبین     اکبر خیاط

چکیده ندارد.