اندازه گیری رادیوگرافیک شاخص های حفره پالپ در دندان های مولر انسان در دو رده سنی

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه هیستولوژیک تأثیر نیروهای اینتروزیو ارتودنسی بر پالپ دندان بیماران در دو رده سنی متفاوت

پاسخ پالپ دندان به نیروهای ارتودنسی از پولپیت برگشت پذیر تا نکروز پالپ دندان متغیر ذکر شده است. مطالعات اخیر نشان داده اند که بیش ترین تغییرات بافت شناسی پالپ به دنبال نیروهای اینتروزیو اتفاق افتاده است. . اگرچه گزارشاتی در مورد کمتر بودن تغییرات پالپی در دندان های دارای آپکس باز موجود می باشد، اما تاکنون تأثیر نیروهای اینتروزیو بر پالپ دندان های دارای آپکس بسته در افراد دارای سنین مختلف بررسی ...

ایزولاسیون و شناسایی سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت پالپ و فولیکول دندان مولر سوم انسان

Background and Aims: In the last decade, several studies have reported the isolation of stem cell population from different dental sources, while their mesenchymal nature is still controversial. The aim of this study was to isolate stem cells from mature human dental pulp and follicle and to determine their mesenchymal nature before differentiation based on the ISCT (International Society for C...

متن کامل

بررسی رابطه بین طول و عرض دندان های سانترال و لترال ماگزیلا با شاخص های قابل اندازه گیری صورت

مقدمه: با پیشرفت علم دندانپزشکی، زیبایی دندانهای مصنوعی بیشتر مطرح می شود. انتخاب دندان نقش عمده ای در تامین زیبایی و موفقیت پروتز کامل دارد و در این میان نقش دندانهای قدامی بسیار زیاد است. هدف از این بررسی یافتن رابطة طول و عرض دندانهای سانترال و لترال با تعدادی از شاخص های قابل اندازه گیری صورت است.       مواد و روشها: در یک مطالعة توصیفی که بر روی 100 بیمار مرد انجام گرفت، پارامترهای ا...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022