مقایسه تشکیل سد عاجی به دنبال پالپوتومی در سگ های جوان با استفاده از کلسیم هیدروکساید و mta

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده احمد عباسی
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1380
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی کلینیکی موفقیت پوشش پالپ با استفاده از MTA و مقایسه آن با کلسیم هیدروکساید

Statement of Problem: The pulp may be exposed during remove of caries or by traumatic and iatrogenic injuries. The material used to DPC, must be biocompatible, scalable and prevent bacterial leakage.Furthermore, it is better to stimulate dentinogenesis. Calcium hydroxide is most usual material for DPC. But it cannot provide a suitablcbiologic seal. Mineral irioxide aggregate (MTA) is also a sui...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی کلینیکی موفقیت پوشش پالپ با استفاده از mta و مقایسه آن با کلسیم هیدروکساید

بیان مسأله: پالپ به هنگام برداشتن پوسیدگی و یا به وسیله صدمات تروماتیک ممکن است اکسپوز شود. ماده ای که برای پوشش مستقیم پالپ (dpc) به کار می رود باید حتی الامکان سازگاری نسجی داشته باشد، دارای قدرت seal بالا باشد و از نفوذ باکتری ها به پالپ جلوگیری نماید؛ همچنین بتواند باعث ساخته شدن پل عاجی شود. در حال حاضر کلسیم هیدروکساید معمولی ترین ماده مورد استفاده در dpc می باشد، اما این ماده با وجود تما...

متن کامل

تاثیر کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با حامل های مختلف روی استحکام باند فشاری MTA

مقدمه: هدف این مطالعه آزمایشگاهی بررسی تاثیر کلسیم هیدروکساید مخلوط شده با حامل های مختلف روی استحکام باند فشاری MTA بود. مواد و روش ها: تعداد ۸۰ دندان کشیده شده تک کانال انسیزور ماگزیلای انسان که تاج آنها جدا شده بود، برای مطالعه انتخاب شد. کانال دندانها پس از آماده سازی بر اساس حامل استفاده شده برای کلسیم هیدروکساید به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند وبا چهار ماده داخل کانال پانسمان شدند. ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022