مقایسه فعالیت ضد باکتریایی هیپوکلریت سدیم و عصاره و اسانس آویشن شیرازی به عنوان محلولهای شستشو دهنده کانال در معالجات اندودانتیک

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده آتوسا احد نژاد
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1381
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تاثیر ضد میکروبی عصاره اسطوقدوس و محلولهای هیپوکلریت سدیم و کلرهگزیدین گلوکونات به عنوان شستشو دهنده های کانال ریشه

مقدمه: هدف از این مطالعه آزمایشگاهی مقایسه اثر ضد میکروبی عصاره اسطوقدوس به عنوان یک شستشو دهنده کانال ریشه با هیپوکلریت سدیم 2.5% و کلرهگزیدین گلوکونات 2% در مقابل انتروکوکوس فکالیس بود. مواد و روش ها: 75 پره مولر تک ریشه کشیده شده انتخاب شدند. کانالهای ریشه ها با استفاده از سیستم روتاری پروتیپر آماده سازی شده و با کشت انتروکوکوس فکالیس عفونی شدند. نمونه ها بطور تصادفی به 5 گروه (15 تایی)، گرو...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022