مقایسه و تطبیق یافته های کلینیکی و هیستوپاتولوژی بیماریهای پالپ

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده ماندانا ناصری صالح آباد
  • استاد راهنما اکبر خیاط
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1380
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

اثر کاپسایسین بر هیستوپاتولوژی پالپ گربه

سابقه و هدف: پوسیدگی دندانی شایعترین راه تهاجم میکروب ها به پالپ و ایجاد عفونت پالپ می باشد، مواد زیادی بعنوان ماده دارویی پالپ تراپی پیشنهاد شده اند که هیچیک تابه حال یک ترمیم پارسیل خوب کرونالی را فراهم نکرده اند. لذا این مطالعه بمنظور بررسی اثر ضد التهابی کاپسایسین موضعی برروی پالپ دندان گربه انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه تجربی بر روی 24 دندان نیش گربه از جنس Domestic Short Hair به وزن ت...

متن کامل

بررسی کلینیکی موفقیت پوشش پالپ با استفاده از MTA و مقایسه آن با کلسیم هیدروکساید

Statement of Problem: The pulp may be exposed during remove of caries or by traumatic and iatrogenic injuries. The material used to DPC, must be biocompatible, scalable and prevent bacterial leakage.Furthermore, it is better to stimulate dentinogenesis. Calcium hydroxide is most usual material for DPC. But it cannot provide a suitablcbiologic seal. Mineral irioxide aggregate (MTA) is also a sui...

متن کامل

بررسی ارتباط علائم کلینیکی و یافته های الکترونوروگرافیک بیماران مشکوک

  سابقه و هدف : سندرم تونل کارپ ( CTS:Carpal.Tunnel. Syndrome ) شایع‌ترین نوروپاتی اعصاب محیطی در اندام فوقانی است که دنبال صدمه به عصب مدیان در اثر افزایش فشار داخل مجرای دست بوجود می‌آید.جنسیت و نوع شغل اثر تعیین کننده‌ای بربروزوشدت آن دارند.در تعدادی از بیماران علائم بالینی آشکار بوده و براحتی قابل تشخیص است ولی در برخی دیگر علائم بصورت مبهم و گول زننده بروز کرده و تشخیص را دشوار می‌کند. در ...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022