اندازه گیری رادیوگرافیک شاخص های حفره پالپ در دندانهای مولر انسان در دو رده سنی

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی یکساله نتایج کلینیکی و رادیوگرافیک کاربرد ایمپلنت های Tapered Wide platform در جایگزینی فوری دندانهای مولر

  خلاصه :   سابقه و هدف : نظر به اهمیت و نقش دندان های مولر در فانکشن جویدن و به جهت جلوگیری از تحلیل ریج باقی مانده، جایگزینی فوری این دندان ها به شیوه ای موثر ضروری است. لذا این تحقیق با هدف بررسی نتایج کلینیکی و رادیوگرافی ایمپلنت های Tapered Wide Platform قرار داده شده در ساکت دندان های مولر یکسال پس از بارگذاری در مراجعین به کلینیک خصوصی در سال 89-88 انجام گرفت.  مواد و روش ها : این مطالعه...

متن کامل

تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری

تعیین دقت آپکس یاب الکترونیکی در اندازه گیری طول کانال دندانهای مولر شیری    دکتر مریم کرمی نوگورانی1- دکتر مریم زارع جهرمی2 - دکتر زهرا دهقان3 – دکتر ریحانه طلایی4   1- دانشیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران   2- استادیار گروه آموزشی اندودنتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان ، اصفهان، ایران   3- دستیار گرو...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

درمان پالپ دندانهای شیری و دندانهای دائمی جوان در کودکان

زمینه و هدف: حفظ صحت و یکپارچگی قوس دندانی در دوره دندانی شیری و مختلط جهت برقراری اکلوژن وفانکشن در دوره دندانهای دائمی جزء لازم و ضروری می باشد. دلایل اولیه از دست رفتن زودرس دندانها در کودکان می تواند مربوط به پوسیدگی های دندانی وتروما باشد. مجاورت پوسیدگی وتروما به بافت پالپ ممکن است منجر به  التهاب پالپ و یا حتی نکروز آن گردد. در این مقاله مروری به پروسیژرهای درمان پالپ که به طور شایعی در ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022