مطالعه کلینیکی و رادیوگرافی بدنبال درمان پالپوتومی با استفاده از mta در دندانهای مولر دائمی جوان با اپکس بسته انسان

پایان نامه
  • وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان فارس - دانشکده دندانپزشکی
  • نویسنده محمدرضا جوینده
  • استاد راهنما اکبر خیاط لعیا صفی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

درمان پالپ دندانهای شیری و دندانهای دائمی جوان در کودکان

زمینه و هدف: حفظ صحت و یکپارچگی قوس دندانی در دوره دندانی شیری و مختلط جهت برقراری اکلوژن وفانکشن در دوره دندانهای دائمی جزء لازم و ضروری می باشد. دلایل اولیه از دست رفتن زودرس دندانها در کودکان می تواند مربوط به پوسیدگی های دندانی وتروما باشد. مجاورت پوسیدگی وتروما به بافت پالپ ممکن است منجر به  التهاب پالپ و یا حتی نکروز آن گردد. در این مقاله مروری به پروسیژرهای درمان پالپ که به طور شایعی در ...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

مقایسه کاربرد فرموکروزول و MTA در پالپوتومی دندانهای مولر شیری کودکان1

Background and Aim: Vital pulpotomy in primary teeth is performed to maintain the vitality of the pulp and tooth until normal exfoliation. Different materials such as zinc oxide- eugenol, calcium hydroxide and formocresol are used in this procedure. The aim of this study was to evaluate the application of formocresol (FC) and mineral trioxide aggregate (MTA) in pulpotomy of primary molars. Mate...

متن کامل

بررسی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA ایرانی و خارجی در پالپوتومی مولرهای شیری

بررسی موفقیت کلینیکی و رادیوگرافیک MTA ایرانی و خارجی در پالپوتومی مولرهای شیری دکتر رزا حقگو1- دکتر تکتم جلایر2  1- استادیار گروه آموزشی دندانپزشکی کودکان دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد. 2- استادیار گروه آموزشی رادیولوژی دهان و فک و صورت دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شاهد.  چکیده زمینه و هدف: پالپوتومی معمولترین درمان در دندانهای شیری پوسیده با اکسپوز پالپ می‌باشد. داروهای مختلفی در پالپوتومی اس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022