شناسایی و رتبه بندی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی موانع پیاده سازی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات و بررسی میزان آمادگی مدیریت اکتشاف

امروزه، اطلاعات نقش سرمایۀ یک سازمان را ایفا می‌کند و حفاظت از اطلاعات سازمان یکی از ارکان مهم بقای آن است. سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS)، حفاظت از اطلاعات را در سه مفهوم خاص محرمانه‎بودن اطلاعات، صحت اطلاعات و در دسترس‎بودن اطلاعات تعریف می‎کند. بسیاری از شکست‌های پیاده‌سازی ISMS ریشه در مسائل سازمانی و بی‎توجهی به وضعیت آمادگی سازمان قبل از پیاده‌سازی دارد. در این پژوهش تلاش شده است موانع...

متن کامل

عوامل موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات

اطلاعات یکی از مهمترین ﺳﺮﻣﺎﻳه‌های ﻳﻚ ﺳـﺎزﻣﺎن است و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از آن ﻳﻜﻲ از ارﻛﺎن ﻣﻬﻢ ﺑﻘﺎی سازمان اﺳﺖ. ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻣﻨﻴﺖ، ﺣﻔﺎﻇـﺖ از اﻃﻼﻋﺎت را در ﺳﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺧﺎص ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻮدن، ﺻﺤﺖ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻲ‌ﻛﻨﺪ. هدف اصلی پژوهش شناسایی عوامل انسانی موثر بر اثربخشی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات در شرکت خدمات انفورماتیک است. ﭘﮋوﻫﺶ ﺑـﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ـ همبستگی اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻧﻈﺮ ﻫﺪف، ﻛﺎرﺑﺮدی اﺳﺖ. جامعه آما...

متن کامل

مدیریت استعدادها : شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی

  امروزه اعتقاد بر این است که منابع انسانی مهمترین مزیت رقابتی و سرمایه سازمانی است و به همین دلیل بر نقش ارزشمند استعدادها در سازمان تاکید شده و مدیریت مطلوب آنها بسیار مهم و حساس تلقی می­شود. با ظهور واژگانی مانند مدیریت استعدادها ما شاهد یک تغییر پارادایماز مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی هستیم که دربرگیرنده توجه به نخبگان سازمانی است. این در حالی است که جذب و نگهداشت ا...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیاده سازی مدیریت دانش با استفاده از روش فراترکیب

هدف: سازمان‌‌ها به منظور ادامه فعالیت‌‌های خود و پایداری و پیشرفت در چرخه رقابتی خود نیازمند مدیریت دانش هستند. یکی از مشکلات سازمان‌‌ها و مدیران پیاده سازی مدیریت دانش است، در نظر گرفتن عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش نقش مه‌می‌در موفقیت و پیشرفت سازمان دارد. در این میان، عوامل تأثیرگذار بر پیاده سازی مدیریت دانش، تعیین میزان اهمیت هریک از عوامل و ارائه چارچوبی مناسب برای به کارگیری ...

متن کامل

شناسایی و رتبه بندی عوامل کلیدی موثر بر بکارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک

رایانش ابری به عنوان یک فناوری جدید با زیرساخت اینترنتی و راه کارهای جدید می تواند مزایای قابل توجهی را در ارائه خدمات پزشکی به صورت الکترونیکی به همراه داشته باشد. به کارگیری این فناوری در سلامت الکترونیک نیازمند در نظر گرفتن عوامل مختلف است. هدف اصلی این پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر به کارگیری رایانش ابری در سلامت الکترونیک است. با بررسی ادبیات موضوع و بر مبنای مدل تکنولوژی- سازمان...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022