نام پژوهشگر:

اکرم هادیزاده مقدم

بررسی و تبیین ویژگیهای اساسی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با مدیریت دانش از دیدگاه اساتید مدیریت دانشگاههای دولتی تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1386
    منا تفوق     فرخ قوچانی

چکیده ندارد.

بررسی و تجزیه و تحلیل تأثیر ویژگیهای فرهنگی بر بهره وری منابع انسانی در شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1386
    منصور جهاندار لاشکی     غلامعلی طبرسا

چکیده ندارد.

بررسی عوامل موثر بر توانمندسازی کارکنان در استانداری همدان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1386
    نرگس آهنگر     غلام علی طبرسا

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر بکارگیری مرکز تماس چندرسانه ای (contact center) بر میزان رضایت مشتریان در شرکت ایران خودرو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1389
    آرش فرتاش     اکرم هادیزاده مقدم

چکیده ندارد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل و شاخصهای کلیدی موثر بر بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
    حمیدرضا اسماعیل پور     اکرم هادیزاده مقدم

چکیده ندارد.

بررسی عوامل موثر در استقرار موفقیت آمیز مدیریت دانش در شرکت مخابرات استان تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
    آذین شاهرخی     اکرم هادیزاده مقدم

چکیده ندارد.

شناسایی و رتبه بندی عوامل و شاخص های کلیدی موثر بر بهبود سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
    حمیدرضا اسماعیل پور     اکرم هادیزاده مقدم

چکیده ندارد.

طراحی و تبیین مدل تاثیر گرایش سازمان به یادگیری بر تبادل دانش و نوآوری سازمان (مورد کاوی: شرکت مهندسی و ساخت پره توربین مپنا(پرتو))
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی 1388
    مینا روشن کوکب ها     علی رضاییان

چکیده ندارد.