شناسایی قارچ های مولد لکه برگی روی درختان پهن برگ مناطق غرب استان گیلان

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی
  • نویسنده محمود زاهدی
  • استاد راهنما جمشید بوجاری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1388
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

معرفی چند گونه جدید قارچ میتوسپوریک مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان

این تحقیق به منظور شناسایی قارچ های مولد لکه برگی درختان پهن برگ در استان گیلان انجام شد. بین قارچ های شناسایی شده، گونه های sphaeropsis mespili(روی mespilus germanica)، seiridium unicorne (روی crataegus melanocarpa)، septoria cornina(روی cornus sanguinea)،tubakiadryina(رویquercus castaneaefolia) و گونه های نامشخصی از جنس های cylindrogloeumاز رویزبان گنجشک وmonostichella sp.از روی فندق،به عنوان...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می‌گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی‌های فلورسنت روی محیط K...

متن کامل

شناسایی باکتریهای عامل لکه برگی درختان توت در استان گیلان

این تحقیق بمنظور شناسایی عوامل بیماریزای باکتریایی لکه برگی درختان توت در استان گیلان انجام شد. طی سالهای 1380 الی1383 از توتستانهای مختلف استان نمونه برداری شد. علایم بیماری شامل لکه های سوخته نامنظم روی برگ بوده که با هاله زرد رنگ احاطه شده بودند. در شرایط مساعد این لکه ها بتدریج گسترش یافته و تمام سطح برگ را فرا می گیرد. از اندامهای آلوده دو نوع باکتری گرم منفی با کلنی های فلورسنت روی محیط k...

متن کامل

شناسایی قارچ های مولد لکه دوده ای و فضله مگسی در استان گیلان

به منظور شناسایی قارچ¬های عامل لکه دوده¬ا ی و فضله مگسی در استان گیلان، نمونه¬های مشکوک و دارای علائم از نقاط مختلف استان گیلان طی ماه های تیر الی مهر 92 و 93، جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. این قارچ ها پس از بررسی های ریخت شناسی، با بهره گیری از نوشته ها و منابع معتبر موجود شناسایی شدند. براساس نتایج به دست آمده گونه های microcyclosporella mali،zasmidium sp. و zygophiala jamaicensis شناسای...

بررسی زیست‌شناسی قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ برنج در استان گیلان

قارچ Rhizoctonia oryzae-sativae عامل لکه موجی غلاف برگ یکی از بیمارگرهای برنج در استان گیلان است. با توجه به شیوع بیماری در اکثر مزارع برنج استان و عدم وجود اطلاعات کافی از زیست‌شناسی آن، این پژوهش با هدف بررسی برخی از جنبه‌های زیست‌شناسی این قارچ صورت گرفت. در این بررسی ضمن اندازه‌گیری دمای بهینه رشد این قارچ، کاه برنج آلوده شده با میسلیوم و سختینه قارچ در شرایط مختلف مزرعه مانند سطح ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023