وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی او در دیگر کتب اعرابی اش و آراء سایر معربین قرآن کریم

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

وجوه اعرابی استخراج شده از تفسیر کشاف زمخشری ومقایسه آن با آراء نحوی او در سایر کتابهایش وآراء سایر نحویان (از آیه 84 سوره هود تا پایان سوره إبراهیم)

زمخشری دانشمند بزرگ وبرجسته ای است که در علوم مختلف از قبیل تفسیر، فقه، بلاغت، صرف ونحو، وادبیات تبحر ویژه ای یافته است. وتفسیر کشاف او به خاطر برخورداری از زیبایی بیان وعلومی چون بلاغت، ادبیات، وبویژه علم نحو، تفسیر بی نظیری است. او در خلال تفسیر معنوی وبلاغی آیات به مطالب اعرابی ونحوی مفید وارزنده ای اشاره کرده است، بدون اینکه برای آنها جایگاه خاصی را تعیین کند. و از آنجا که این مطالب اعرابی...

15 صفحه اول

استخراج وجوه اعراب از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی وی در سایرکتاب های نحوی اش،و آراء دیگر معربین قرآن کریم (از آیه 92 سوره توبه تا آیه 83 هود)

زمخشری، از دانشمندان بزرگ علم تفسیر، نحو، بلاغت و ادبیات است و تفسیر کشاف او بی نظیر و لبریز از گوهرهای ادب و بلاغت و به ویژه إعراب است، به طوری که مفسرین و اهل اعراب و خدمتگزاران قرآن را به خود می خواند و جذب می کند تا در دریای عمیقش فرو رفته، گوهرها شکار کنند. تفسیر کشاف زمخشری نقش مهمی در روشن نمودن معانی و مفاهیـم قرآن کریـم دارد و این روشنگری، به کمک آرای نحوی او است که در این تفسیر وجود د...

15 صفحه اول

وجوه اعرابی استخراج شده داز تفسیر کشاف زمخشری ومقایسه آن با آراء نحوی او در سایر کتابهایش وآراء سایر نحویان

زمخشری دانشمند بزرگ وبرجسته ای است که در علوم مختلف از قبیل تفسیر، فقه، بلاغت، صرف ونحو وادبیات تبحر ویژه ای یافته است. وتفسیر کشاف او به خاطر برخورداری زیبایی بیان وعلومی چون بلاغت،ادبیات، وبه ویژه علم نحو تفسیر بی نظیری است. او در خلال تفسیر معنوی وبلاغی ایات به مطالب اعرابی ونحوی مفید وارزنده ای اشاره کرده است، بدون این که برای انها جایگاه خاصی را تعیین کند. واز انجا که این مطالب اعرابی نقش...

15 صفحه اول

وجوه اعرابی مستخرج از تفسیر کشاف زمخشری و مقایسه آن با آراء نحوی او در دیگر کتب اعرابی اش و آراء سایر معربین قرآن کریم

إن الزمخشری عالم کبیر برع فی العلوم المختلفه من الحدیث والتفسیر وأصول الفقه والنحو والبلاغه والأدب. وصنّف التصانیف البدیعه، منها: الکشاف فی تفسیر القرآن، المفصل فی النحو، الأنموذج فی النحو وأساس البلاغه فی اللغه. وتفسیره الکشاف تفسیر قلّ نظیره بما برع فیه مولفه الزمخشری من المعرفه بعلوم کثیره لاسیما علوم البلاغه والبیان والإعراب والأدب. یمتاز هذا التفسیر بإحاطه مولّفه بالعلوم الکثیره ومعرفه لغه ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}