مطالعه روابط خویشاوندی و تنوع ژنتیکی در ارقام و لاین های توتون (.nicotiana tabacum l)

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.)

این تحقیق به منظور بررسی روابط بین عملکرد برگ توتون و اجزای آن با استفاده از 118 واریته توتون، در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات توتون گیلان اجرا شد. بیست و سه صفت بر اساس پنج بوته تصادفی از هر واریته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ، ضریب سطح برگ، طول میانگره های بالا و وسط و پایین، روز تا گلدهی، عملکرد برگ سبز، وزن بوته سبز، عملکرد بیول...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف مختلف توتون (Nicotiana tabacum L.) تیپ شرقی با استفاده از روش‌های آماری چند‌متغیره

  Genetic diversity is the base of plant breeding. In present study 19 chemical and morphological traits in 36 genotypes were investigated with a 6×6 simple lattice design in Tirtash Education and Research Center. Results showed significant differences among genotypes for all studied traits. The highest and the lowest genotypic variation coefficient were related to percentage of sugar and nicot...

متن کامل

مطالعه روابط میان عملکرد و اجزای عملکرد در ارقام توتون (nicotiana tabacum l.)

این تحقیق به منظور بررسی روابط بین عملکرد برگ توتون و اجزای آن با استفاده از 118 واریته توتون، در مزرعه پژوهشی مؤسسه تحقیقات توتون گیلان اجرا شد. بیست و سه صفت بر اساس پنج بوته تصادفی از هر واریته مورد ارزیابی قرار گرفت. همبستگی بین عملکرد برگ خشک با ارتفاع بوته، قطر ساقه، طول برگ، عرض برگ، ضریب سطح برگ، طول میانگره های بالا و وسط و پایین، روز تا گلدهی، عملکرد برگ سبز، وزن بوته سبز، عملکرد بیول...

متن کامل

ارزیابی هتروزیس و ترکیب‌پذیری در ارقام توتون (Nicotiana tabacum L.) هواخشک با استفاده از روش لاین × تستر

هیبرید‌های نر عقیم سیتوپلاسمی به سرعت در حال تولید و توسعه هستند. به منظور تعیین ترکیب‌پذیری عمومی و خصوصی و هتروزیس ارقام و لاین‌های توتون هواخشک، 20 هیبرید و 12 ژنوتیپ والدینی در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در سال 1390مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس بر اساس روش لاین × تستر نشان داد که بین ژنوتیپ‌ها از نظر تعداد برگ و درصد قند در سطح ا...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های مختلف توتون (nicotiana tabacum l.) از طریق نشانگرهای مرفولوژیکی و مولکولی

تنوع ژنتیکی 49 ژنوتیپ منتخب از موسسه تحقیقات توتون رشت با استفاده از 12 نشانگر issr، 3 نشانگر رتروترانسپوزون و یک نشانگر ترکیبی issr و رتروترانسپوزون مورد ارزیابی مولکولی و همچنین با 14 صفت مورد ارزیابی مرفولوژی قرار گرفت. با استفاده از 16 آغازگر تعداد 147 نوار چندشکل به دست آمد، که از بین آغازگرهای مورد استفاده، آغازگر tos-2 با 16 نوار و بعد از آن، آغازگرهای ubc811 و tos-1 با 14 نوار بیشترین و...

بررسی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف مختلف توتون (nicotiana tabacum l.) تیپ شرقی با استفاده از روش های آماری چند متغیره

تنوع ژنتیکی اساس و پایه کار اصلاح نباتات بوده و بدون آن اصلاح ژنتیکی دایمی گیاهان امکان‎پذیر نمی باشد. این بررسیبه­منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و طبقه‎بندی ارقام مختلف توتون تیپ شرقی به اجرا در آمد. در این بررسی تعداد 36 رقم موجود در بانک بذر مرکز تحقیقات و آموزش تیرتاش در قالب طرح لاتیس ساده 6×6 از نظر 19 صفت مورفولوژیکی و شیمیایی مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ب...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان - دانشکده علوم کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023