× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

تعیین شیوع باکتریوری بدون علامت در خانم های باردار مراجعه کننده به درمانگاه زنان بیمارستان افضلی پور کرمان

پایان نامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

دانشجو : حمیده ارون

استاد راهنما : -

سال انتشار:1387

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : شیوع بیماری- disease prevalence- دوره بارداری- gestation period- بیماری های دستگاه ادراری- urinary tract diseases- آبستنی- pregnancy- پرفشاری خون-

چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

زمینه و هدف: تغییرات فیزیولوژیک وآناتومیک دستگاه ادراری وتغییرات سیستم ایمنی دردوران بارداری شیوع باکتریوری بدون علامت راافزایش داده که خطرجدی برای مادروجنین دربردارد.این مطالعه به منظور بررسی شیوع  باکتریوری بدون علامت و درمان آن  در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان تربت حیدریه در سال 1392 انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی – مقایسه ای میباشد. دراین بررسی1250ز...

عفونت دستگاه ادراری از بیماری های شایع دوران بارداری می باشد و اکثر عفونت های علامت دار آن نیز ناشی از باکتریوری بدون علامت است که عدم تشخیص و درمان به موقع آن می تواند برای مادر و جنین عواقب خطرناکی را به دنبال داشته باشد. این مطالعه به منظور تعیین شیوع باکتریوری بدون علامت در زنان باردار شهرستان گرگان در سال 1379 انجام شده است. بنابراین از 900 زن باردار مراجعه کننده به کلینیک سرپایی مرکز آموز...

مقدمه: باکتریوری بدون علامت، یکی از مشکلات شایع دوران بارداری است و عدم تشخیص و درمان به موقع آن می­تواند برای مادر و جنین آسیب­رسان باشد. تغییرات فیزیولوژیک دستگاه ادراری طی بارداری، سبب تسهیل رشد میکروارگانیسم­ها شده و موجب بروز این بیماری می­شود. مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع باکتریوری بدون علامت، تعیین حساسیت آنتی­بیوتیکی و ریسک­ فاکتورهای آن در زنان باردار انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقط...

Asymptomatic bacteriuria is prevalent during pregnancy. It can lead to pyelonephritis, premature pregnancy and low birth weight. In this prospective study, to determine prevalence and risk factors of asymptomatic bacteriuria, 205 consecutive pregnant women who visited our prenatal care clinic in Mirza-Koochakkhan Hospital and had no urinary symptom were entered. Patients data were recorded usin...