× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

-

سنتز، تعیین خواص و کاربرد نانوذرات فلزی و مطالعه محاسباتی نانو حلقه ها و ترکیبات گروه 14
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه 1388
    فواد بوعذار     -

چکیده فصل 1: اثرات اتمهای جایگزین شده با اتمهای کربن انتهایی، بر انرژی و پارامترهای ساختاری نانو لوله کربنی مطالعه شده است. یک قطعه ساختاری نانو لوله کربنی تک جداره ( 18 ،0 ) با فرم زیگزاگ ،(c72n36)n-cnt ،(c72p36)p-cnt با مشابههای جایگزین شده c108h و فرمول مولکولی 36 بررسی و مقایسه شده است. جایگزین کردن اتم am توسط روش 1 (c72n18b18) (b-,n-)cnt فسفر با کربن باعث تغییرات ساختاری، رسانایی و واکنش پذیری از طریق کاهش اختلاف انرژی نسبت لوله کربنی، و گرفتن آرایش حلقه مانند لوله کربنی در اثر بهم ریختن ترتیب اتمهای فسفر نسبت به و c72n کربن میشود. در حالیکه جایگزین کردن اتمهای نیتروژن و بور در ساختارهای 36 هیچگونه تغییری در ساختار نانو لوله وارد نمیکنند. بطور کلی این نانو لوله های کربنی c72n18b18 ساختار استوانهای، با آرایش مسطح با حلقههای اطراف خود در ساختار خوشه دارند، و بیشترین p-cnt, n-cnt, cnt خالص از خود نشان میدهند. ایزومرهای cnt اختلاف انرژی نسبت به c72n18b خصلت غیر قطبی از خود نشان میدهند در حالیکه نانو لوله کربنی 18 c با داشتن تقارن 2 خصلتهای متفاوتر از خود نشان میدهد. c دارای ممان دو قطبی قابل توجه و تقارن 1 (x=b, n, p, n= فصل 2: سیزده ساختار هتروفلورن انتخاب شده با فرمول عمومی ( 2,4,5,6,10 6-311+g* با مجموعه پایه های dft و mp توسط روشهای از اساس 2 (x)nc20-n 6 به منظور بررسی ساختار و دلایل پایداری آن مطالعه شده اند. نتایج بدست آمده از - 311+ +g** و محاسبات نشان میدهد که پایداری هتروفلورن ها به پارامترهای پیکربندی ساختار، چگونگی بستگی دارد. اختلاف p-p و n-n, b-b جایگزینی هترواتم ها، تعداد اتمهای هترو و تعداد پیوندهای ،n, b, p آرایش ساختاری و خصلت آروماتیسیته به نسبت هترو اتمهای ،homo-lumo انرژی محل جایگزینی و چگونگی اتصال اتمهای بور و نیتروژن در ساختار فلورنی بستگی دارد. بدلیل داشتن از لحاظ انرژی مطلوب c10n و 10 c10p فرکانس موهومی (ساختار ناپایدار)، ایزومرهای فلورنی 10 این ،b10c و کمبود الکترون در 10 n14c نیستند، همچنین بدلیل ساختار الکترونی مستقر در 16 ایزومرها به ترتیب غیر آروماتیک و آنتی آروماتیک هستند. در میان ساختارهای فلورنی مطالعه شده با اینکه b و bn ساختار قفس مانند فلورنی حفظ میکند در حالیکه فلورنهای n4c تنها فلورن 16 را حفظ میکنند اما تقارن ساختاری آن را تغییر میدهند. c ساختار 20 فصل 3: اثرات فلزات قلیایی تک و دو جایگزینی روی اختلاف انرژی یکتایی- سه تایی مولکولهای و از اساس با مولکول dft توسط روشهای محاسباتی hgex-gex دوظرفیتی ژرمیلنی با فرمول 2 مقایسه و بررسی شدند. محاسبات نشان میدهند که جایگزین های الکتروپوزیتیو با geh مرجع 2 حالات الکترونی سه ? و نزدیک کردن انرژی آن به سطح انرژی اوربیتال ? اوربیتال s کاهش خصلت تایی پایدار را برای گونههای مطالعه شده ترجیح می دهند. فصل 4: به منظور بهینه سازی نانو ذرات آلومینیم تهیه شده به روش قوس الکتریکی، شش محیط واکنش مختلف شامل اتیلن گلیکول، آب مقطر، نیتروژن مایع، نیتروژن گازی، روغن آفتاب گردان و آب شهر (بدون عامل پایدار کننده یا سورفکتانت) استفاده شده است. این محیط ها در جریان الکتریکی 50 و 100 و 150 آمپر بررسی شده اند. نتایج نشان میدهد که محیط واکنش اتیلن 91 ) با / گلیکول در جریان 50 آمپر بهترین شرایط برای تولید نانو ذرات آلومینیم با خلوص بالا (% 4 26 نانومتر را فراهم میآورد. صرفنظر از محیط / توزیع یکنواخت نانو ذرات و کوچکترین اندازه 6 نشان میدهد که افزایش اندازه نانو ذرات تولید شده sem واکنش استفاده شده تحلیل تصاویر متناسب با مقدار جریان الکتریکی استفاده شده است. براین اساس در محیط اتیلن گلیکول اندازه 75 نانومتر است. همچنین / 64 و 2 /9؛ 26/ ذرات در جریانهای 150 ،100 ،50 آمپر به ترتیب 6 صرفنظر از مقدار جریان الکتریکی، شکل نانو ذرات آلومینیم به محیط واکنش بستگی دارد، مقدار با درصد اتمی و درصد وزنی نانو ذرات آلومینیم xrd میانگین اندازه ذرات استخراج شده از روش همخوانی دارد. مقادیر قابل توجه نانو ذرات اکسید edx بدست آمده توسط روش طیف سنجی در طی فرایند سنتز نانو ذرات آلومینیم در محیط آب نیز تولید شده al(oh) و 3 g -al2o آلومینیم 3 فقط 7% کاهش وزنی در نانو ذرات آلومینیم نشان tga اند. در محیط اتیلن گلیکول، تکنیک میدهد. که بیانگر پایداری گرمایی بالای نانو ذرات آلومینیم تولید شده است.

بررسی تطبیقی اصطلاحات حوزه تحلیل گفتمان در انگلیسی و فارسی از دیدگاه معیا ر سازی زبان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
    اشرف فولادی     -

رساله حاضر به بررسی تطبیقی وضعیت اصطلاحات حوزه تحلیل گفتمان در انگلیسی وفارسی از دیدگاه معیارسازی زبان پرداخته است تا با بررسی انجام شده به این سوالات پاسخ داده شود : 1- وضع اصطلاحات کاربرد شناسی وحوزه تحلیل گفتمان در زبان فارسی، از لحاظ کیفی و در خصوص موارد زیر چگونه است ؟ الف - ارتباط صحیح میان مفاهیم، نامگذاری و معادل سازی، ب - کیفیت محتواییِ تعاریف توصیفی درمقایسه با تعاریف انگلیسی، پ - معیارسازی، ت - به کارگیری در نمایه سازی و پردازش آنها، 2- نقیصه های اصطلاح شناختی حوزه تحلیل گفتمان و راهکارهای رفع آنها چیست ؟ 3- وضعیت اصطلاحات حوزه تحلیل گفتمان ازلحاظ کمّی چگونه است ودر واقع چنددرصد از اصطلاحات مربوط به این حوزه، طبق آمارِ موجود درمنابع انگلیسی وارد زبان فارسی نشده است؟ بررسی مقایسه ای از مباحث و نظریه های تحلیل گفتمان، کتابها، فرهنگها، اصطلاح نامه ها ی توصیفی، رساله های دکترا و پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی در سالهای (1387-1357) صورت گرفت و پس از تجزیه و تحلیل داده ها، نشان داده شد که وجود نابسامانی، ابهامِ واژگانی و معنایی به دلایل عمده ای چون : تعدد اصطلاحی- تکثر مفهومی، بعضاً فقدان اصطلاح و تعریفِ توصیفی، دراصطلاحات حوزه تحلیل گفتمان در زبان فارسی، محرز است. چنین وضعیتی، محدودیت و نقص دانسته ها، خلط های معنایی و اختلال در امر نمایه سازی، پردازش و بازیابی اطلاعات را به دنبال خواهد داشت. در این پژوهش به این نتیجه رسیدیم که در جهتِ بهبوِد این وضعیت و نظم بخشیِ به تعاریف و نظام مفاهیم ونیز اصلاح خلاء های واژگانیِ زبان فارسی، می توان از فرایند «معیارسازی» به عنوان «ابزاری موثر» کمک گرفت. بدین لحاظ پرداختن به راهکارهای ممکن جهت «معیارسازیِ اصطلاحات حوزه تحلیل گفتمان» و تهی? فرهنگ توصیفی این رشته بر مبنای اصول اصطلاح نامه نویسی و فرهنگ نگاری، بسیار ضروری می نماید.

تحلیل عددی و کنترل پایداری سد سنگریزه ای تبارک در دوران اولین آبگیری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1388
    آسیه خادم قایینی     -

به دلیل عملکرد ویژه سد خاکی در برابر رویداد زلزله و بارهای دینامیکی، ساخت آن توسعه روز افزونی یافته است. با توجه به هزینه بالای ساخت و خسارات سنگین ناشی از عدم ایمنی سدها ، کنترل پایداری سدها در دوران ساخت، اولین آبگیری و دوران بهره برداری حائز اهمیت می باشد. بنابراین استفاده از ابزار دقیق به منظور رفتارنگاری آن ها، نقش مهمی در کنترل پایداری سد دارد. با توجه به اینکه یک سد خاکی سازه ای با رفتار غیر خطی می باشد، استفاده از روش اجزای محدود به همراه مدل های رفتاری مناسب برای تحلیل غیر خطی سد، سودمند می باشد. در تحقیق حاضر به بررسی رفتارنگاری سد تبارک که در شمال شرقی ایران و در 25 کیلومتری شهر قوچان قرار گرفته است پرداخته شده است. با توجه به تاثیر زیاد تنش های موجود در هسته و بدنه سد در حفظ پایداری و همچنین اهمیت فشارهای منفذی ایجاد شده در هسته، رفتارنگاری تنش های داخل سد در دوران ساخت، اولین آبگیری و دوران بهره برداری ضروری می باشد. با استفاده از داده های بدست آمده از ابزاردقیق، تنش و فشار آب منفذی ایجاد شده در دوران اولین آبگیری با نتایج بدست آمده از تحلیل سد به روش اجزای محدود (با استفاده از نرم افزار plaxis 2d) مقایسه شده اند. ابزاردقیق های مورد بررسی شامل پیزومتر الکتریکی و سلول تنش سنج می باشد. ابزار دقیق این سد در سه مقطع نصب شده اند. نتایج بدست امده از ابزار دقیق و نرم افزار به صورت نمودارهایی با هم مقایسه شده اند. به منظور تحلیل مدل سد از دو مدل رفتاری موهر – کولمب و سخت شونده استفاده شده است. نتایج بدست آمده از ابزار دقیق و نرم افزار انطباق خوبی با هم داشته اند. نتایج بدست آمده از مدل سخت شونده نسبت به مدل موهر- کولمب دارای انطباق بهتری با نتایج ابزار دقیق می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده مشاهده می شود که پدیده قوس زدگی اتفاق افتاده در سد با مقادیر پیش بینی شده در زمان طراحی مطابقت خوبی دارد و سد از لحاظ هیدرولیکی پایدار می باشد. به طور کلی انطباق نتایج بدست آمده از ابزار دقیق و نرم افزار نشان دهنده پایداری سد در دوران اولین آبگیری می باشد.

حلقه ها و مدول های fi-توسیعی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده ریاضی 1388
    حمیدرضا محمودی     -

یک مدول را fi-توسیعی می نامیم اگر برای هر زیرمدول تماما پایای آن مانند n یک زیرمدول جمعوند مانند p موجود باشد به طوری که n در p اساسی باشد. به عنوان مثال هر میدانی fi-توسیعی است. در این پایان نامه به مطالعه ی خواص این مدول ها پرداخته می شود. به خصوص یک تجزیه ویک ماتریس نمایش برای حلقه ی r که به عنوان r-مدول راست و چپ fi-توسیعی است بیان می شود. همچنین روابط بین این مدول ها و مدول های بئر بررسی می شود. ل

سنتز نانوذرات دی کالکوژنیدهای فلزی (مانند سولفید تنگستن)و بررسی تاثیر ساختار نانو بر خواص و کاربردهای آنها
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده علوم پایه 1388
    مهشاد علایی     علیمراد رشیدی

در این تحقیق ، سنتز نانوساختارهای اکسید و سولفید عناصر واسطه مولیبدن و تنگستن انجام شد و پس از آن ، برخی از کاربردهای نانوساختارهای تهیه شده مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از روش سل – ژل و پیرولیز پاششی ، نانوذرات کروی شکل مولیبدن اکسید و تنگستن اکسید و با استفاده از روش هیدروترمال ، نانو میله های تنگستن اکسید تهیه شد. از نانوساختارهای حاصله به عنوان ماده اولیه برای تهیه نانوساختارهای مولیبدن سولفید و تنگستن سولفید استفاده شد. در این روش نانوساختارهای مولیبدن اکسید و تنگستن اکسید در مجاورت مخلوط گازهای ئیدروژن و نیتروژن ( به عنوان گاز احیاء کننده ) و گاز ئیدروژن سولفید ( به عنوان گاز سولفیدکننده ) در دمای بالا به نانوساختارهای سولفید فلز مربوطه تبدیل می شود. به همین روش می توان از پودر گوگرد به جای گاز ئیدروژن سولفید ( به عنوان منبع سولفید کننده ) و از گاز ئیدروژن به تنهائی ( به عنوان گاز احیاکننده ) استفاده نمود. روش هیدروترمال نیز برای تهیه نانوساختارهای مولیبدن سولفید مناسب است. سه کاربرد مهم صنعتی نانوساختارهای مولیبدن سولفید و تنگستن سولفید در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با تبدیل نانوذرات مولیبدن سولفید تهیه شده به صورت محلول در روغن ، می توان از آن به عنوان نانوکاتالیست فرایند هیدروکراکینگ نفت خام سنگین استفاده نمود که این مسئله منجر به انجام واکنش در دمای پائین تر و بدست آمدن فرآورده های نفتی سبک تر می گردد. همچنین با تهیه نانوکاتالیستws2/sba-15 واستفاده از آن در فرایند گوگرد زدائی با ئیدروژن ، مقدار گوگرد موجود در برش نفتا ، از ppm 3200 به ppm 70 تقلیل یافت. در ضمن ، به کاربردن نانوذرات تنگستن سولفید به عنوان ماده افزودنی ضد سایش در فرمولاسیون روغن های صنعتی روانکار ، موجب کاهش میزان سائیدگی سطوح در مقایسه با سایر مواد افزودنی مشابه خواهد شد. در این تحقیق مشخص شده است که نانوساختارهای تنگستن اکسید می توانند به عنوان فتوکاتالیست در واکنش های تجزیه نوری آلاینده های آلی محیط زیست ( مانند رنگ های آلی ) استفاده شده و عملکرد خوبی داشته باشند.

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی – رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
    شیدا احمدی     -

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر اساس رویکرد شناختی-رفتاری بر صمیمیت زناشویی زوجین جانباز مراجعه کننده به بنیاد شهید شهر جوانرود ارتباط و مهارت های ارتباطی در نظام خانواده به عنوان چارچوبی برای ثبات آن و تحکیم روابط زن و شوهر است.به خصوص در روابط خانواده های آسیب پذیری همچون خانواده های جانبازان که ارتباط و اصلاح آن از اهمیت بسیاری بر خوردار است.بنابراین هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی با رویکرد شناختی-رفتاری بر میزان صمیمیت زناشویی جانبازان است.پژوهش حاضر از نوع شبه تجربی ،پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل است.جامعه آماری پژوهش شامل:کلیه زوجین مراجعه کننده به واحد مددکاری بنیاد شهید جوانرود در طول چهار ماه(فروردینفاردیبهشت،خرداد،تیر) می باشد.نمونه آماری شامل 20 زوج جانباز بود که از نمونه های در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.زوجین گروه آزمایش به مدت 8 جلسه(16 ساعت)تحت آموزش مهارت های ارتباطی با رویکرد شناختی-رفتاری قرار گرفتند و در پایان از هر دو گروه پس آزمون بعمل آمد.ابزار به کار رفته در این پژوهش عبارت بود از پرسشنامه صمیمیت در ازدواج استفان وندن بروک(1995)،با پنج مولفه (صمیمیت،توافق،ابراز محبت،پایبندی به تعهدات،صادق بودن)می باشد،که برای زوج ها اجرا شد.یافته های تحقیق با استفاده از روش تحلیل کوواریانس با نرم افزار spssتجزیه و تحلیل شد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش مهارت های ارتباطی در صمیمیت زناشویی کلی تاثیر مثبت داشته و کاربرد آموزش مهارتهای ارتباطی مبنی بر نظریه شناختی-رفتاری،میزان صمیمیت زناشویی جانبازان را افزایش داده است. کلید واژه ها:مهارت های ارتباطی،رویکرد شناختی-رفتاری،صمیمیت زناشویی،جانباز.

کاربرد گرافیک در آموزش بهداشت جامعه(با تاکید بر بیماری ایدز)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده هنر 1386
    علیرضا قراگوزلو     -

چکیده گرافیک از جمله رشته های است که می‏توان با استفاده از قابلیت‏ها و ویژگی‏های آن و با کمک علم پزشکی به افراد جامعه در جهت آگاهی یافتن نسبت به بیماری‏ها کمک کرد. به دلیل این که تا کنون راهی برای درمان بیماری ایدز کشف نشده است پیشگیری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می‏باشد انتشار پوسترهای بهداشتی با مضمون راه‏های انتقال و تأثیر ابتلا و همچنین انتشار بروشورهای که اطلاعات اولیه و مفیدی را متناسب با گروه‏های هدف در بر داشته باشد از جمله مأثرترین روش‏ها برای رشد آگاهی جامعه خواهد بود. بهداشت امری اکتسابی می‏باشد و انسان برای مصون ماندن از بیماری‏ها، باید راه‏های انتقال آن را بشناسد تا بتواند راه حلی برای دور ماندن از بیماری بیابد و از آنجا که زندگی امروز یک زندگی اجتماعی است و با پ.....

نقاط گویای خم های جبری روی میدان های متناهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر 1388
    مریم شریفی     -

چکیده فرض کنید p یک عدداول و f_q یک میدان متناهی با q=p^n (برای nهای بزرگتر از یک) عضو و بستار f_q بستار جبری f_q باشد. اگر (f(x,y یک چندجمله ای تحویل ناپذیر با ضرایب در f_q باشد آنگاه مجموعه ی صفرهای این چندجمله ای خم جبری مسطح آفین ( روی میدان متناهی ) نامیده می شود. که در آن به نقاط (a,b)که a و b در میدان f_q قرار دارند نقاط گویا روی f_q گفته می شود. بیشتر خم هایی که در طول متن آنها را مورد بررسی قرار می دهیم به صورت فوق هستند ( یعنی یک چندجمله ای دو متغیره روی یک میدان متناهی ) و بیشتر روی مدل تصویری نامنفرد خم ها کار خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که ساختار خم ها با تعداد نقاط گویای زیاد نسبت به گونایشان را مورد بررسی قرار دهیم. هدف این پایان نامه ارائه یک روش موثر و مقدماتی برای ساختار پوشش های کومر خط تصویری روی میدان های متناهی با تعداد نقاط گویای زیاد است.

شناسایی تیپهای هوای منطقه اقلیمی خلیج فارس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1387
    ععفت مصطفایی     محمدرضا کاویانی

با انجام یک تحلیل آماری روی داده های طولانی مدتی که در ایستگاه هواشناسی یک محل به ثبت رسیده ،تمام هواهای مشابه دیده شده در آن محل، از لحاظ درجه همانندی ، طبقه بندی شده و چند تیپ هوا برای آن محل به دست می آید . با شناسایی تیپ های هوای منطقه ، می توانیم علت رویدادهای سطحی را بررسی کنیم . رویدادهایی چون خشکسالی ، سیلاب، تغییر در کیفیت و کمیت آلودگی های هوای منطقه،محصولات کشاورزی، هجوم آفات ، یخبندان های بی هنگام ،شوک های حرارتی، تصادفات جاده ای و بالاخره سلامت افراد ،در ارتباط با چگونگی عملکرد تیپ های هوای منطقه می باشد. بر این اساس با شناسایی عملکرد تیپ های هوا، درمورد علت افزایش یا کاهش فراوانی این حوادث در گذشته، بصیرت یافته و می توان آن را به آینده تعمیم داد . همچنین شناسایی تیپ های هوای منطقه می تواند برای تمام کسانی که می خواهند رویدادهای محیطی را با رویدادهای آب و هوایی بررسی کنند ارزشمند خواهد بود. در این رساله به منظور شناسایی تیپ های هوای غالب در منطقه اقلیمی خلیج فارس، ایستگاههای سینوپتیکِ واقع در منطقه ،که دارای دوره آماری بیش از 20 سال بودند، مورد توجه قرار گرفته اند. داده های هواشناسی چهار ایستگاه سینوپتیکِ آبادان ، آغاجاری ، اهواز و دزفول خصوصیات فوق را دارا بوده و تحلیل شدند. با آماده سازی داده ها و کاربرد روش تحلیل خوشه ای ، تیپ های هوای غالب در چهار ایستگاه فوق شناسایی شده است. بعد از شناسایی تیپ های هوا ، با بررسی ارتباط میان الگوهای گردشی جو ِ ایران در تراز hp 500 ،با تیپ های هوای بدست آمده دریافتیم که بین نوع این الگوها و تیپ های هوای حاصله ارتباط تنگاتنگی وجود دارد .همچنین دریافتیم که حاکمیت تیپ های هوا در یک محل در نظم فصول تقویمی مداخله کرده و آنها را بافصول اقلیمی جایگزین می کند. در نتیجه حاکمیت فصول مختلف اقلیمی حاصل حاکمیت تیپ های مختلف هوا در محل است. از دیگر نتایج بدست آمده در رساله می توان به این مطلب اشاره کرد که در تمایز یک تیپ هوا ، بعضی از عنصر های اقلیمی نسبت به دیگران نقش معنادارتری دارند . بررسی تغییرات فراوانی سالانه تیپ ها نیز در این رساله انجام شد و در یافتیم که فراوانی تیپ های بسیار سرد و یخبندان در یک روند کاهشی قرار گرفته است.

: بررسی اثر زمان کاربرد آخرین مرحله کود نیتروژنه و تاریخ قطع آبیاری ، بر روی عملکرد کمی و کیفی واریته cp57 – 614 نیشکر در منطقه جنوب خوزستان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز 1388
    حمید مومنی     موسی مسگرباشی

به منظور بررسی اثر زمان کاربرد آخرین مرحله کود نیتروژنه و تاریخ قطع آبیاری بر روی عملکرد کمی و کیفی نیشکر واریته cp57-614 ، آزمایشی در طی سال زراعی 87-1386 ، در جنوب خوزستان اجراء گردید . این آزمایش در قالب بلوک های قابل تصادفی ، بصورت کرت های یک بار خرد شده و در سه تکرار انجام گردید . تیمار اصلی شامل تاریخ های قطع آبیاری در سه سطح شامل ( 1-25/6/ ، 2-10/7/ ، 3-25/7/ ) و تیمار فرعی شامل زمان کاربرد آخرین مرحله کود نیتروژنه سرک نیز در سه سطح شامل ( 1-1/3/ ، 2-25/3/ ، 3-2/4/ ) بود . برای بررسی اثرات تیمارهای فوق بر روی خصوصیات کمی و کیفی محصول ، وزن کل ماده خشک محلول در شربت ساقه (brix ) ، وزن ساکاروز در ماده خشک محلول ( pol) ، خلوص شربت (purity ) ، درصد قند ، عملکرد ساقه ، تراکم ساقه و محصول نهایی شکر اندازه گیری گردید . نتایج نشان داد که اثر تاریخ قطع آبیاری سو