ساختار فضاهای تحت انتقال پایا و ضرب براکت روی گروه های جابجایی موضعاً فشرده

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه برای گروه جابجایی موضعاً فشرده ی ، به بررسی زیرفضاهای تحت انتقال پایای می پردازیم. همچنین یک تابع در فضای اصلی تحت انتقال پایا پیدا می کنیم به طوری که انتقال هایش یک قاب پارسوال باشد و نشان می دهیم هر فضای تحت انتقال پایا را می توان به صورت جمع متعامد زیرفضاهایی نوشت که هر کدام از این زیرفضاها توسط یک تابع منحصر به فرد تولید می شوند که انتقال های آن تابع یک قاب پارسوال می باشد. در بخش دیگر با فرض اینکه یک خودریختی توپولوژیکی روی باشد، با تعریف یک تابع ضرب داخلی جدید روی ،که ضرب داخلی - براکت نامیده می شود، به بررسی مفاهیم - متعامد، نامساوی بسل و پایه ی - متعامد متناظر با ضرب داخلی معمولی فضای می پردازیم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعمیم نظریه ی فضاهای انتقال-پایا برای گروه های موضعا فشرده آبلی

در این پایان نامه ما نظریه فضاهای انتقال پایا را به گروههای موضعا فشرده آبلی گسترش می دهیم. ابتدا فضاهای h_ پایا را برای زیر گروه گسسته ی شمارش پذیر h از گروه موضعا فشرده آبلی g معرفی می کنیم که مفهوم تابع برد و تکنیک های تار سازی در این زمینه معتبر هستند. در ادامه ی این تعمیم ما ویژگی قاب ها و پایه های ریس این فضاها را با گسترش نتایج گذشته که برای گروه rd و زیر گروه zd شناخته شده بودند، ثابت م...

15 صفحه اول

گروه های کوانتومی موضعا فشرده

هدف از این پایان نامه، آشنایی با مفهوم گروه های کوانتومی است. در ابتدا مفاهیم جبرهای هوف و مضرب جبرهای هوف را مورد مطالعه قرار می دهیم سپس تعریف گروه های کوانتومی فشرده را بیان می کنیم. ضروری است که بدانیم گروه های کوانتومی ، کاتگوری تشکیل می دهند که همه گروه های موضعا فشرده مشمول در این کاتگوری اند. اشیا این کاتگوری *c-جبرهای خاص اند و گروه های موضعا فشرده همه اشیا این کاتگوری اند که ویژگی جاب...

آنتروپی روی درونریختی های گروه های آبلی موضعا فشرده

در مقدمه شرح مختصری از تعریف آنتروپی برای گروه های آبلی موضعا فشرده توسط پیترز را بیان می کنیم. این نگرش اجازه کار با درونریختی ها را به جای کار با خودریختی ها می دهد.

زیر فضاهای پایا برای عملگرهای فشرده

در ابتدا به بررسی جبرهای نسبت بر روی عملگرهای وارون پذیر روی فضاهای هیلبرت می پردازیم و توسیعی ارایه خواهیم داد که این جبرها را روی فضاهای باناخ تعریف می کند وخواص آنها را بررسی خواهیم کرد. در فصل بعد جبری را معرفی می کنیم که به ازای هر عملگر روی فضای هیلبرت با بعد نامتناهی تعریف خواهد شد که آن را جبر طیفی می نامیم. نشان می دهیم که این جبر شامل جابجاگرهای آن عملگر است و در بسیاری از حالات این ش...

15 صفحه اول

نیم گروه عملگرهای جابجایی همراه با انتقال های روی ابرگروه های جابجا پذیر فشرده

یکی از نتایج اصلی در قضیه نیم گروه از عملگرها این است که نیم گروه s = {t(ε) : ε > 0} و عملگر بینهایت کوچکa به وسیله فرمول فوق t(ε) = eεa نمایش داده میشود. فرض کنید که h یک ابر گروه جابجابب فشرده با فضای دوگان ˆ h باشد. اگر u = c(h) یا lp(h) باشد آنگاه برای هر نیم گروه s = {t(ε) : ε > 0} از عملگرها درuکه با انتقال جابجایی یک نیم گروه m = {eε : ε > 0} از u-ضربگرها وجود دارد. برعکس فرض کنیم m یک ن...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید باهنر کرمان - دانشکده ریاضی و کامپیوتر

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023