تعیین خواص مکانیکی بادام درختی و مغز آن

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی دانه و مغز دو رقم بادام درختی به نام های آذر و نون پاریل، شامل خواص هندسی، چگالی واقعی و چگالی توده و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطوح آهن گالوانیزه، فولاد و آلومینیوم، اندازه گیری شد. همچنین خواص مکانیکی دانه بادام به دو روش بارگذاری شبه استاتیکی و بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه استاتیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای شکست پوست چوبی دانه های بادام، تحت بارگذاری فشاری بین دو صفحه تخت اندازه گیری و ارزیابی شد. تمامی آزمایش ها بر پایه طرح بلوک های کاملاً تصادفی و در سه سطح اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) و سه جهت بارگذاری (در امتداد محورهای اصلی x ،y و z ) و با سه سرعت بارگذاری (10، 100 و 200 میلی متر بر دقیقه)، در10 تکرار انجام شدند. تأثیر سه فاکتور اندازه، سرعت و جهت بارگذاری و نیز اثرات متقابل آن ها برای هر دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مقادیر میانگین خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم ذکر شده با یکدیگر مقایسه شدند. بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای شکست پوست رقم آذر با مقادیر میانگین به ترتیب n 884/6 ، mj 447/3 ، w 0/681 و برای رقم نون پاریل n 2/56، mj 31/4 ، w 0/045 بدست آمد و مشخص گردید که میانگین مقادیر خواص مکانیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان لازم برای شکست پوست چوبی رقم آذر به طورقابل ملاحظه ای بیشتر از رقم نون پاریل است. در هر دو رقم اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی معنی دار بوده است. به طوری که با افزایش سرعت بارگذاری، خواص مکانیکی دانه بادام شامل نیرو و انرژی لازم برای شکست دانه بادام کاهش و توان لازم برای شکست دانه بادام افزایش می یافت. در این تحقیق خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری دینامیکی، تحت بارگذاری ضربه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمون با استفاده از دستگاه آونگ ضربه ای مقدار انرژی لازم برای شکست دانه بادام را در سه سطح اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) و دو جهت بارگذاری (در امتداد محورهای اصلیy و z) با هفت سطح انرژی برای هر دو رقم آذر و نون پاریل تعیین شد. همچنین با انجام آزمون بارگذاری برشی به صورت شبه استاتیک، برخی از خواص مکانیکی مغز بادام شامل نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام بررسی شد. در آزمون بارگذاری برشی اثر اندازه در سه سطح (کوچک، متوسط و بزرگ)، اثر رطوبت در سه سطح(5، 15 و 25 درصد) و اثر سرعت بارگذاری در سه سطح (5، 50 و 100 میلی متر بر دقیقه) و نیز اثرات متقابل آن ها بر خواص مکانیکی مغز بادام ارزیابی شد. مقادیر میانگین بیشینه نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام رقم آذر به ترتیب n 15/43، mj6/12، w 0/0058 و برای رقم نون پاریل n 17/03 ، mj19/8، w0/0071 می باشد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که برای برش مغز رقم نون پاریل، نیرو، انرژی و توان بیشتری لازم است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی تحت بارگذاری برشی

چکیده اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی پایه و اساس طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری این محصولات را تشکیل می دهد. بر این اساس، در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی مغز دو رقم بادام درختی به نام­های آذر و نون­پاریل مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم و ضریب کرویت رقم آذر به ترتیب عبارت بودند از: 01/21، 53/11، 31/5،...

متن کامل

مطالعه‌ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی‌

     در این تحقیق، مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و بازآبپوشی) و خواص­مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم مامائی اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر متوسط هندسی برای بادام مامایی 66/23 میلی­متر و برای مغز آن 34/14 میلی­متر بود. میانگین کرویت برای بادام 639/0 درصد و برای مغز آن­ 523/0درصد بود. ...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

مقدمه: طراحی صحیح و مناسب تجهیزات انتقال، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی نیازمند دانش کافی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن محصول می­باشد. مواد و روش­ها:در این تحقیق مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و فرآیند جذب رطوبت) بادام درختی رقم ربیع و مغز آن و خواص­ مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم ربیع تعیین شد. یافته­...

متن کامل

تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

مقدمه: اطلاع از خواص مکانیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها لازم و ضروری است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق خواص مکانیکی پسته و مغز رقم احمدآقایی شامل نیروی گسیختگی، تغییر شکل تا نقطه گسیختگی و انرژی گسیختگی در سه سطح رطوبتی در محدودۀ رطوبت زمان برداشت تا رطوبت محصول نهایی برای نگهداری (6/35 درصد، 1/20 درصد و 6/4 درصد بر پایۀ تر) اندازه­گیری و محاسبه شد. بر...

متن کامل

برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم بادام درختی

چکیده اطلاع از خواص فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی پایه و اساس طراحی و بهینه سازی ماشین های فرآوری این محصولات را تشکیل می دهد. بر این اساس، در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی میوه دو رقم بادام درختی به نام­های آذر و نون­پاریل مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر میانگین خواص هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، جرم، حجم، مساحت رویه و کرویت رقم آذر به ترتیب عبارت بودند از: 42/32 ،74/2...

متن کامل

مطالعه ی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم مامایی

در این تحقیق، مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و بازآبپوشی) و خواص­مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم مامائی اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که میانگین قطر متوسط هندسی برای بادام مامایی 66/23 میلی­متر و برای مغز آن 34/14 میلی­متر بود. میانگین کرویت برای بادام 639/0 درصد و برای مغز آن­ 523/0درصد بود. با قر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023