نام پژوهشگر:

منصور راسخ

تعیین خواص مکانیکی بادام درختی و مغز آن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1388
    وحید بداغی     منصور راسخ

در این تحقیق برخی از خواص فیزیکی دانه و مغز دو رقم بادام درختی به نام های آذر و نون پاریل، شامل خواص هندسی، چگالی واقعی و چگالی توده و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی سطوح آهن گالوانیزه، فولاد و آلومینیوم، اندازه گیری شد. همچنین خواص مکانیکی دانه بادام به دو روش بارگذاری شبه استاتیکی و بارگذاری دینامیکی مورد بررسی قرار گرفت. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه استاتیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای شکست پوست چوبی دانه های بادام، تحت بارگذاری فشاری بین دو صفحه تخت اندازه گیری و ارزیابی شد. تمامی آزمایش ها بر پایه طرح بلوک های کاملاً تصادفی و در سه سطح اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) و سه جهت بارگذاری (در امتداد محورهای اصلی x ،y و z ) و با سه سرعت بارگذاری (10، 100 و 200 میلی متر بر دقیقه)، در10 تکرار انجام شدند. تأثیر سه فاکتور اندازه، سرعت و جهت بارگذاری و نیز اثرات متقابل آن ها برای هر دو رقم مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت مقادیر میانگین خواص فیزیکی و مکانیکی دو رقم ذکر شده با یکدیگر مقایسه شدند. بیشینه نیرو، انرژی و توان مورد نیاز برای شکست پوست رقم آذر با مقادیر میانگین به ترتیب n 884/6 ، mj 447/3 ، w 0/681 و برای رقم نون پاریل n 2/56، mj 31/4 ، w 0/045 بدست آمد و مشخص گردید که میانگین مقادیر خواص مکانیکی شامل بیشینه نیرو، انرژی و توان لازم برای شکست پوست چوبی رقم آذر به طورقابل ملاحظه ای بیشتر از رقم نون پاریل است. در هر دو رقم اثر اندازه، سرعت و جهت بارگذاری بر خواص مکانیکی معنی دار بوده است. به طوری که با افزایش سرعت بارگذاری، خواص مکانیکی دانه بادام شامل نیرو و انرژی لازم برای شکست دانه بادام کاهش و توان لازم برای شکست دانه بادام افزایش می یافت. در این تحقیق خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری دینامیکی، تحت بارگذاری ضربه ای مورد بررسی قرار گرفت. در این آزمون با استفاده از دستگاه آونگ ضربه ای مقدار انرژی لازم برای شکست دانه بادام را در سه سطح اندازه (کوچک، متوسط و بزرگ) و دو جهت بارگذاری (در امتداد محورهای اصلیy و z) با هفت سطح انرژی برای هر دو رقم آذر و نون پاریل تعیین شد. همچنین با انجام آزمون بارگذاری برشی به صورت شبه استاتیک، برخی از خواص مکانیکی مغز بادام شامل نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام بررسی شد. در آزمون بارگذاری برشی اثر اندازه در سه سطح (کوچک، متوسط و بزرگ)، اثر رطوبت در سه سطح(5، 15 و 25 درصد) و اثر سرعت بارگذاری در سه سطح (5، 50 و 100 میلی متر بر دقیقه) و نیز اثرات متقابل آن ها بر خواص مکانیکی مغز بادام ارزیابی شد. مقادیر میانگین بیشینه نیرو، انرژی و توان لازم برای برش مغز بادام رقم آذر به ترتیب n 15/43، mj6/12، w 0/0058 و برای رقم نون پاریل n 17/03 ، mj19/8، w0/0071 می باشد. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که برای برش مغز رقم نون پاریل، نیرو، انرژی و توان بیشتری لازم است.

شبیه سازی عددی فرآیند احتراق مخلوط سوخت بیودیزل با گازوئیل در یک موتور احتراق تراکمی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1388
    محمد خانی     بهمن نجفی

در حال حاضر منابع سوخت های فسیلی تأمین کننده عمده ی انرژی جهان می باشند اما با توجه به تأثیر استفاده از این منابع در آلایندگی و گرم شدن کره زمین و همچنین فناپذیر بودن این منابع، نیاز به سوخت های جایگزینی که دوستدار محیط زیست و تجدیدپذیر باشند احساس می گردد. بیودیزل که منوالکیل استرهای اسیدهای چرب می باشد، می تواند بعنوان یک سوخت پاک، تجدیدپذیر، ایمن و با خواصی نزدیک به گازوئیل شماره 2 در موتورهای احتراق تراکمی استفاده شود. برای بررسی تأثیر بیودیزل بر فرآیند احتراق، احتیاج به آزمون عملی سوخت در موتور بوده که بسیار هزینه بر و وقت گیر می باشد. شبیه سازی فرآیندهایی که در داخل محفظه احتراق رخ می دهد توسط رایانه ها، بدلیل کم هزینه بودن و سرعت عمل بالا، می-تواند جایگزین مناسبی برای آزمون های عملی باشد. در این تحقیق از یک مدل احتراق تک منطقه ای برپایه تابع وایب دوتایی، برای شبیه سازی فرآیند احتراق سوخت بیودیزل و ترکیبات مختلف آن با گازوئیل و همچنین پیش بینی پارامترهای عملکردی موتور استفاده گردید. جهت تأیید مدل تعداد شش ترکیب مختلف گازوئیل و بیودیزل، حاوی 0 تا 100% بیودیزل (b00، b20، b40 ، b60، b80 و b100) بر روی یک موتور دیزل پاشش مستقیم مجهز به توربوشارژر مورد آزمون قرار گرفت. با بررسی نتایج تجربی که برای دو دور حداکثر توان و حداکثر گشتاور و در بار کامل موتور انجام گرفته بود، مشخص شد که در دور حداکثر گشتاور بدلیل ویسکوزیته بالای بیودیزل پمپ انژکتور قادر به تأمین فشار لازم جهت اتمیزه کردن مناسب آن نمی باشد، در نتیجه پدیده ی احتراق ناقص رخ داده که تاثیر نامطلوبی بر عملکرد و آلایندگی موتور داشت. اما در دور حداکثر توان با افزایش فشار پاشش سوخت، بیودیزل بخوبی اتمیزه شده و بدلیل محتوای اکسیژن آن احتراق با کیفیت بالاتری نسبت به گازوئیل خالص صورت گرفت. در این تحقیق شبیه سازی فرآیند احتراق برای دور حداکثر گشتاور( rpm1400) انجام گرفت و نتایج استخراجی از آن با نتایج تجربی پارامترهای عملکردی موتور در این دور مقایسه گردید. نتایج آزمون های تجربی و شبیه سازی عددی توافق خوبی را بین مقادیر پیشگوئی شده ی فشار داخل محفظه احتراق و نرخ آزادسازی حرارت و مقادیر تجربی نشان داد. براساس نتایج مدل مخلوط سوخت حاوی 22% بیودیزل را می توان بعنوان مخلوط بهینه انتخاب نمود.

طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه درجه بندی میوه بر اساس وزن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1389
    ابراهیم بخشی زاده     امیر حسین افکاری سیاح

با افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور، جد اسازی کیفی محصولات کشاورزی و بویژه میوه ها بر اساس شاخص های کمی نظیر اندازه و وزن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. اغلب محصولات به طور طبیعی از لحاظ اندازه و عوامل مربوطه به رسیدگی مانند رنگ و سفتی متفاوت می باشند. برداشت میوه ها خصوصا برداشت مکانیکی، ناخالصی و غیریکنواختی خواص فیزیکی محصول را افزایش می دهد، لذا جداسازی میوه ها و سبزی ها امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق یک سامانه خودکار الکترونیکی درجه بندی میوه طراحی و ساخته شد و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه شامل دو قسمت الکترونیکی و مکانیکی است که طی آن میوه ها بر اساس وزن و توسط یک حسگر بار 30 نیوتنی و مدار کنترلی که اختصاصا" بدین منظور طراحی شده است توسط عملگرهای مکانیکی در سه دسته جداسازی می گردند. در این تحقیق طی دو طرح آزمایشی مجزا اثر 4 متغیر مستقل بر میزان عملکرد، دقت جداسازی و میزان آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گرفت. سطوح متغیر های مستقل در طرح آزمایش اول عبارت بودند از : نوع محصول (میوه سیب و کیوی)، شیب سامانه انتقال میوه (50،40،30 درجه) و زمان داده شده به حسگر بار (1، 5/1، 2، 5/2، 3 ثانیه)و در طرح آزمایش دوم: نوع محصول(میوه سیب و کیوی ) و شیب مکانیزم جداکننده (10، 30، 50 درجه). طی بررسی های آماری (آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی) این نتایج بدست آمد. اثرات اصلی هر چهار عامل نوع محصول، شیب ورودی، شیب خروجی و مدت زمان تنظیم شده برای حسگر به طور معنی دار بر عملکرد (بر حسب تعداد میوه در واحد زمان) و دقت جداسازی(درصد) دستگاه موثر بود. ضمن اینکه در مورد میزان آسیب دیدگی فقط اثر عامل نوع محصول معنی داربود. اما مهمترین عامل مدت زمان حسگر بود که اثرات متقابل آن نیز به طور معنی دار بر عملکرد دستگاه موثر بود. به طوری که می توان با تنظیم بهینه زمان سنج ها در داخل برنامه plc و از طریق محاسبه دقیق زمان عبور میوه از روی مانع و عبور میوه از دریچه ها زمان لازم برای جداشدن هر میوه را کاهش و در نهایت عملکرد دستگاه را افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشینه عملکرد دستگاه برای کیوی در شیب ورودی 50 درجه و زمان 1 ثانیه برابر با 40/872 (تعداد/ ساعت) می باشد. بیشینه ضریب دقت مربوط به میوه سیب در شیب 30 درجه در زمان های 5/2 و 3 ثانیه و در شیب 40 درجه در زمان 3 ثانیه، و برای میوه کیوی در شیب های 30 و 40 درجه و در زمان های 5/2 و3 ثانیه برابر با 100% بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده کمینه تعداد آسیب دیدگی صفر و بیشینه آن 15/0 در هر میوه برای سیب در شیب 50 درجه و زمان 1 ثانیه بوده است، که این مقدار بسیار ناچیزی است.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1389
    روح اله مجدی     منصور راسخ

به منظور تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی پیازسیر و سیرچه ی آن، آزمون هایی در سه سطح دوره انبارداری با فواصل زمانی 70 روزه در دو بخش آزمون های فیزیکی و مکانیکی روی یک رقم محلی سیر انجام شد. خواص فیزیکی پیازسیر شامل ارتفاع، متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت و چگالی توده اندازه گیری شد که مقادیر آنها به ترتیب برابر است با mm81/27 تاmm 72/28،mm 11/36 تاmm 88/37، mm65/33 تاmm 52/34، mm39/33 تا mm10/34، 24/90 تا 48/92 درصد وkg/m36/529 تا kg/m36/594. همچنین مقادیر طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت چگالی توده، چگالی ذره، تخلخل و حجم برای سیرچه ها محاسبه شد که این مقادیر به ترتیب برابر است با mm84/23 تا mm45/26، mm92/15 تا mm59/17،mm 46/16 تاmm 48/16، mm74/18 تا mm17/20، mm34/18 تا mm66/19، 33/74 تا 16/77 درصد، kg/m32/594 تا kg/m34/674، kg/m34/982 تا kg/m32/1156، 49/41 تا 42/39 درصد و mm329/4 تا mm326/5. نتایج نشان داد که دوره انبارداری روی ویژگی های متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی و چگالی توده پیازسیر و نیز روی طول، چگالی توده، چگالی ذره، حجم و قطر متوسط حسابی سیرچه اثر معنی داری دارد. آزمون های مکانیکی شامل دو دسته آزمون فشاری و برشی در سه سطح دوره انبارداری و سه سطح سرعت بارگذاری می شود. آزمون فشاری روی پیاز کامل سیر، سیرچه ها و نمونه های استوانه ای تهیه شده از بافت سیر انجام شد. طبق پردازش داده ها بنابر آزمایش فاکتوریل در طرح پایه بلوک-های کامل تصادفی، مقدار ضریب کشسانی، بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی و چغرمگی سیرچه به ترتیب mpa762/2 تاmpa 091/7،n 043/105 تا n27/167 و mj/mm3358/62 تا mj/mm344/101 و همچنین مقدار ضریب کشسانی حقیقی، بیشینه نیروی لازم برای گسیختگی و چغرمگی نمونه-های استوانه ای تهیه شده از بافت سیر به ترتیب mpa368/3 تاmpa 981/6،n 606/12 تا n762/25 و mj/mm3173/0 تا mj/mm333/0 اندازه گیری شد. مقدار محدوده نیروی لازم برای سست کردن پیاز سیر هنگام بارگذاری در راستای ارتفاع و در راستای عرضی به ترتیب n 023/127 تا n001/228 و n 52/45 تا n97/106 اندازه گیری شد. مقادیری که از آزمون برشی به دست آمده عبارتند n79/4 برای بیشینه نیروی لازم برای برش کامل سیرچه، mj/mm270/29 برای میانگین انرژی لازم برای برش واحد سطح و n/mm298/2 برای میانگین نیروی لازم برای برش واحد سطح سیرچه. مشاهده شد که عامل دوره انبارداری تاثیر معنی داری بر رفتار برشی سیرچه دارد.

مقایسه سه روش بارگذاری فشاری، خزشی و مگنس تیلور در اندازه گیری سفتی میوه کیوی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی 1389
    جلیل حسین زاده     منصور راسخ

چکیده: تعیین رسیدگی مهمترین قسمت در ارزیابی کیفیت درونی میوه ها می باشد که به عواملی مانند میزان مواد جامد محلول، سفتی بافت و ph بستگی دارد. شاخص سفتی و مقاومت بافت محصولات کشاورزی در مقابل اعمال فشار از خصوصیات کیفی محصول محسوب شده و امروزه شاخص سفتی به عنوان یک روش ساده و سریع در تعیین برخی خصوصیات فیزیولوژی محصول پس از برداشت، نظیر میزان رسیدگی محصول، مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیق حاضر با انجام آزمون هایی با دستگاه کشش-فشار به بررسی و مقایسه سه روش خزشی ، فشاری و مگنس تیلور در اندازه گیری سفتی دو رقم میوه کیوی در چهار مرحله زمانی برداشت پرداخته شد. علاوه بر این برخی خواص فیزیکی(جرم مخصوص حقیقی، قطر میانگین هندسی و حسابی و ضریب کرویت) دو رقم در 4 مرحله زمانی نیز تعیین شده و مورد بررسی قرارگرفت. طی یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی اثر عامل های مستقل شامل چهار مرحله زمانی برداشت(0، 20،40 و روز60)، رقم محصول(هیوارد و برونو)، اثر عامل بارگذاری(صفحه ای و استوانه ای) و سطح بار مرده(20، 30 و 40 نیوتن) در روش خزشی و اثر سرعت اعمال بار(10 و mm/min 60) در روش فشاری بر متغیرهای وابسته شامل میزان مواد جامد محلول و ph در روش شاهد، سفتی و انرژی نفوذ در روش پانچ ، تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی روش فشاری و متغیر های هفتگانه منحنی خزش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج آزمایش ها حاکی از اثر معنی دار رقم و زمان برداشت بر تمامی متغیرهای مورد بررسی بود. با افزایش زمان برداشت میزان مواد جامد محلول و میزان phدر هر دو رقم افزایش یافت. در تمامی روش ها میزان سفتی رقم هیوارد نسبت به رقم برونو بیشتر بود. نتایج بررسی های آماری نشان داد که به طور معنی دار بین پارامترهای روش شاهد و 3 روش دیگر که هر کدام بیان کننده معیاری از مقاومت بافت می باشند، همبستگی وجود دارد. بیشترین همبستگی را، در هر دو رقم، روش متداول پانچ با روش شاهد داشت. درعین حال نتایج آماری نشان داد بین پارامترهای سه گانه تغییر شکل منحنی خزش (e، f و g) و یکی از پارامتر شیب منحنی خزش(c) و مشخصه های کیفی میوه کیوی همبستگی وجود دارد. برمبنای نتایج آماری می توان پارامترهای منحنی خزش را، براساس یک رگرسیون خطی به عنوان شاخصی از سفتی بیان نمود، که مهمترین مزیت این روش غیر مخرب بودن آن می تواند باشد. همچنین بر اساس نتایج آزمون فشاری میانگین نیرو، تغییر شکل و انرژی در نقطه گسیختگی در رقم برونو به طور معنی دار کمتر از رقم هیوارد بود که نشان دهنده سفتی بیشتر رقم هیوارد در تمام مراحل برداشت بود. نتایج آزمایش ها حاکی از اثر معنی دار رقم میوه بر مشخصه های قطر میانگین هندسی وحسابی، ضریب کرویت ونسبت رعنایی بود، ولی فاکتور مذکور بر جرم مخصوص حقیقی اثر معنی دار نداشت.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پنبه دانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    علی حسین اسدزاده     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پنبه دانه به صورت تابعی از رطوبت پنبه دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی پنبه دانه شامل عرض، قطر متوسط هندسی، حجم، وزن هزار دانه، زوایه استقرار، چگالی حقیقی و چگالی توده در سطح احتمال 1 درصد و بر طول، ضخامت، سطح تصویر شده و تخلخل در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 17/7 به 13 درصد بر پایه خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه و زاوی? استقرار افزایش می یابند، در حالی که چگالی حقیقی، چگالی توده و تخلخل کاهش می یابند. هم چنین رطوبت بر ضریب کرویت اثر معنی دار ندارد. اثر متقابل رطوبت و جنس سطوح بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار نوع سطح ( فولاد ضد زنگ، آهن، آهن گالوانیزه و آلومینیوم) در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی، ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه، پنبه دانه بین دو صفحه موازی بارگذاری شد. نتایج نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری در سطح احتمال 1 درصد بر کلیه خواص مکانیکی پنبه دانه اثر معنی دار دارند، به گونه ای که با افزایش رطوبت، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی افزایش می یابد، در حالی که تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه کاهش می یابد. این نتایج نشان داد که بذور در جهت عرض انعطاف پذیر تر از جهت ضخامت هستند. تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی در بارگذاری در جهت ضخامت کمتر از بارگذاری در جهت عرض است، در حالی که ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه در بارگذاری در جهت عرض کمتر از بارگذاری در جهت ضخامت است. سرعت بارگذاری برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد. در حالی که برای ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه اثر معنی داری ندارد. با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی کاهش می یابد. اثر متقابل رطوبت و جهت بارگذاری برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد و برای تنش بیشینه و ضریب کشسانی ظاهری در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد، در حالی که برای نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی اثر معنی داری ندارد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری فقط برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی اثر معنی دار با سطح احتمال 5 درصد دارد. اثر متقابل سرعت و جهت بارگذاری و هم چنین اثر متقابل رطوبت، سرعت و جهت بارگذاری برای هیچ یک از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

تعیین خواص مهندسی فندق و مغز آن در ارقام متداول ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    حسن زینالی     منصور راسخ

: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه (با پوسته) و مغز دو رقم فندق به نام های طارم و اشکور، به صورت تابعی از رطوبت،در 5 سطح رطوبتی (بر پای? تر) بررسی شد. نتایج آزمایش های فیزیکی نشان داد رطوبت برطول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم معادل، سطح رویه، زاوی? استقرار، چگالیتوده و تخلخلدانه و مغز فندق درسطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری داشت. درحالیکه رطوبت بر ضریب کرویت دانه و مغز فندق اثر معنی داری نداشت. رطوبت بر چگالی حقیقی دان? فندق در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری داشت،اما بر چگالی حقیقی مغز فندق اثر معنی داری نداشت. ضریب اصطکاک استاتیکی دانه و مغز فندق نیز در 5 سطح رطوبتی ذکر شده، بر روی سه سطح اصطکاکی آلومینیوم، فولاد و آهن گالوانیزه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم، رطوبت و جنس سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی برای دان? فندق معنی دارنبود،اما برای مغز فندق در سطح احتمال 5 درصد معنی داربود.آزمون بارگذاری فشاری شبه استاتیک برروی دانه و مغز فندق، با دو رقم و در 5 سطح رطوبتی، در سه جهت بارگذاری(طول، عرض و ضخامت) و با سرعت 10 میلی متر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد، اثر متقابل رقم، رطوبت و جهت بارگذاری برنیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و تغییرشکل در نقط? گسیختگی دانه و مغز فندق در سطح احتمال 1 درصد معنی داربود. درحالیکه جهت بارگذاری بر تغییر شکل در نقط? گسیختگی دان? فندقاثر معنی دارینداشت. همچنین اثر متقابل رقم و جهت بارگذاری، بر تغییر شکل در نقط? گسیختگی مغز فندق، در سطح احتمال 5 درصد، معنی داربود. با افزایش رطوبت، تغییر شکل در نقط? گسیختگی مغز فندق نیز افزایشیافته، ولی نیروی لازم برای گسیختگیمغز فندق کاهش یافت. انرژی لازم برای گسیختگی مغز فندق،با افزایش رطوبت سیر صعودییا نزولی مشخصینداشت. با افزایش رطوبت از 8 تا 23% ( بر پایه تر)، نیروی لازم برای گسیختگی دان? فندق کاهش یافته ولی تغییر شکل در نقط? گسیختگی افزایشیافت. همچنیننیرو و انرژی لازم برای گسیختگی دانه فندق هر دو رقم در بارگذاری در جهت عرض، کمترین مقادیر را داشت.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی یک رقم لوبیای متداول ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    فریده قهاری کرمانی     منصور راسخ

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه لوبیا چیتی رقم محلی مشگین شهر به صورت تابعی از محتوای رطوبتی بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی دانه لوبیا چیتی شامل حجم، چگالی توده، وزن هزار دانه، زوایای استقرار استاتیکی و دینامیکی و ضریب اصطکاک استاتیکی در سطح احتمال 1 در صد و بر عرض و قطر متوسط حسابی در سطح احتمال 5 در صد معنی دار بوده است، به طوری که با افزایش رطوبت از 7/12 به 7/18 در صد بر مبنای خشک، عرض، قطر متوسط حسابی، حجم، وزن هزار دانه، زوایای استقرار استاتیکی و دینامیکی و ضریب اصطکاک استاتیکی افزایش یافته است، در حالی که چگالی توده کاهش یافته است. همچنین اثر رطوبت بر طول، ضخامت، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت، سطح رویه، تخلخل و چگالی حقیقی معنی دار نبود. اثر متقابل رطوبت و جنس سطوح بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی 6 نوع سطح (ورق آهنی، فولاد زنگ نزن، آلومینیوم، آهن گالوانیزه، پلاستیک و mdf) در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بود. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و ضریب کشسانی ظاهری، دانه لوبیا چیتی بین دو صفحه موازی تحت بارگذاری شبه استاتیک قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثر متقابل سه تایی رطوبت، سرعت بارگذاری و جهت بارگذاری بر تمامی خواص مکانیکی به جز ضریب کشسانی در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بوده است، به گونه ای که با افزایش رطوبت، نیروی لازم برای گسیختگی و ضریب کشسانی ظاهری کاهش یافته، در حالی که انرژی لازم برای گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش یافته است. نتایج نشان داد که نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی در بارگذاری در جهت عرض دانه بیشتر از بارگذاری در جهت ضخامت دانه است، در حالی که در مورد ضریب کشسانی ظاهری عکس این موضوع صادق بوده است. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری از 5 به 80 میلی متر بر دقیقه، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی کاهش یافته است. افزایش سرعت بارگذاری بر ضریب کشسانی ظاهری اثر معنی داری نداشت. اثر متقابل دو تایی رطوبت و سرعت بارگذاری بر تمامی خواص مکانیکی دانه لوبیا چیتی به جز ضریب کشسانی ظاهری، در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بوده است. اثر متقابل دو تایی رطوبت و جهت بارگذاری بر تمامی خواص مکانیکی دانه لوبیا چیتی به جز تغییر شکل در نقطه گسیختگی و ضریب کشسانی ظاهری، در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بوده است. اثر اصلی رطوبت و اثر اصلی جهت بارگذاری بر تمامی خواص مکانیکی دانه لوبیا در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بوده است. اثر اصلی سرعت بارگذاری بر تمامی خواص مکانیکی به جز ضریب کشسانی ظاهری، در سطح احتمال 1 در صد معنی دار بوده است.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه کرچک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده فناوری اطلاعات 1391
    کمال بایزیدی     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه کرچک به صورت تابعی از رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی شامل قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه استقرار، چگالی توده، تخلخل و وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر طول، عرض، ضخامت و چگالی حقیقی در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری دارد و بر کرویت اثر معنی داری ندارد. همچنین با افزایش رطوبت از 5/5 به 10 درصد بر پایه وزن خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه، تخلخل، زاویه استقرار، چگالی حقیقی و کرویت افزایش می یابند ولی چگالی توده کاهش می یابد. اثر متقابل دو تایی رطوبت و نوع سطح اصطکاک بر ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار نوع سطح (فولاد ضد زنگ، آهن گالوانیزه، مقوای نازک و کائوچو) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی، دانه کرچک بین دو صفحه موازی بارگذاری شد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 4 سطح محتوای رطوبتی (5/5، 7، 5/8 و 10 درصد بر پایه خشک)، 4 سطح سرعت بارگذاری (2، 5، 8 و 11 میلی متر بر دقیقه) و در 3 سطح اندازه دانه (کوچک، متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان داد اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی درسطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی لازم برای گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سرعت بارگذاری و اندازه دانه برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است، در حالی که برای دیگر خواص مکانیکی معنی دار نشده است و با افزایش رطوبت انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی و نیروی لازم برای گسیختگی دانه کرچک کاهش یافته، ولی تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش یافته است.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیا سفید
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1391
    کاظم ساسانی     منصور راسخ

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیای سفید به صورت تابعی از رطوبت لوبیای سفید بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی لوبیای سفید شامل طول، سطح تصویر، وزن هزار دانه، زوایه استقرار، تخلخل، چگالی حقیقی و چگالی توده در سطح احتمال 1 درصد و بر قطر متوسط حسابی و حجم دانه در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 1/9 به 6/13 درصد بر پایه خشک طول، قطر متوسط حسابی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه، چگالی حقیقی و زاوی? استقرار افزایش می یابند، در حالی که چگالی توده کاهش می یابد. همچنین رطوبت بر کرویت، ضخامت، عرض دانه و قطر متوسط هندسی اثر معنی دار ندارد. اثر متقابل رطوبت و نوع سطوح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار نوع سطح (استیل، مس، آهن و آلومینیومی) در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد.درآزمایش-هایمکانیکی،بهمنظورتعیینتغییرشکلدرنقطهگسیختگی،نیرویلازمبرایگسیختگی،انرژیلازمبرایگسیختگیوچغرمگی،دانهلوبیا سفیدبیندوصفحهموازیبارگذاریشد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاًتصادفی با 3 عامل، شامل 4 سطح محتوای رطوبتی (1/9، 6/10، 1/12و 6/13 درصد بر پایه خشک)، 4 سطح سرعت بارگذاری (2، 5، 8 و 11 میلی متر بر دقیقه) و در3 سطح اندازهدانه (کوچک، متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان داد اثرمتقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی درسطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. اثر متقابل دوتایی سرعت بارگذاری،رطوبت و رطوبت، اندازه دانه بر نیروی لازم برای گسیختگی لوبیا سفید در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است در حالی که اثر اصلی اندازه دانه و اثر متقابل سرعت بارگذاری و اندازه دانه همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی لازم بر گسیختگی معنی دار نشده است. اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر انرژی لازم برای گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. در حالی که اثر اصلی اندازه دانه و همچنین اثر متقابل سرعت بارگذاری و رطوبت بر انرژی لازم برای گسیختگی معنی دار نشده است. نیز اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری رطوبت، و اندازه دانهبر چغرمگی در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است.

تخمین میزان ناخالصی موجود در توده دانه گندم به کمک پردازش تصویر
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1391
    غلامرضا بلغدری     امیرحسین افکاری سیاح

چکیده: وجود یا عدم وجود مواد زائد، نظیر ذرات کاه و بذور علف هرز، یکی از شاخص های کیفی توده دانه می باشد. در این ارتباط استفاده از روش های ماشینی می تواند سبب تسهیل و سرعت عمل بیشتر در مراحل خرید و فروش و فرآوری محصولات دانه ای گردد. روش هایی که در حال حاضر برای این منظور مورد استفاده قرار مــی گیرند ضمن اینکه نسبتا وقت گیر می باشند، از دقت کافی نیز برخوردار نیستند. ماشین بینایی به عنوان روشی سریع و مطمئن می تواند جایگزین روش های سنتی تخمین مواد زائد توده دانه گردد. در این تحقیق با استفاده از مبانی پردازش تصویر امکان تخمین درصد ناخالصی موجود در توده گندم بررسی شد. تاثیر سه عامل جهت نورپردازی، روش تحلیل تصویر و روش آماده سازی نمونه بر دقت اندازه گیری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، کمترین دقت مربوط به نمونه هایی بود که به صورت تک لایه آماده شده بودند و تحت شرایط نورپردازی از سمت پایین و با استفاده از معیارهای رنگی مورد تحلیل قرار گرفتند. مقدار خطا در این تیمار 09/36 درصد برآورد شد. بیشترین دقت نیز در تیماری به دست آمد که نمونه ها در آن به صورت جدا آماده شده بودند و تحت شرایط نورپردازی از سمت بالا و با استفاده از معیارهای ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفتند. مقدار خطا نیز در این تیمار برابر با 748/0 درصد به دست آمد. با توجه به عدم وجود اختلاف معنی دار در میانگین تیماری که به روش توده تک لایه آماده شده بود و تیماری که به روش دانه های جدا از هم آماده شده بود، و با در نظر گرفتن سهولت آماده سازی توده تک لایه و زمان بر بودن استفاده از توده دانه های جدا از هم، استفاده از توده تک لایه در آزمایش های تشخیص کیفی در اولویت خواهد بود.

تعیین برخی خواص مهندسی گردو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    محمد غفاریان خالق داد     منصور راسخ

آگاهی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی برای طراحی تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عمل آوری و انبارداری آن ها ضروری می باشد. در ایران برداشت و شکستن گردو در مقیاس وسیع هنوز به صورت دستی انجام می گیرد که این امر باعث افزایش ضایعات و قیمت و اتلاف زمان می شود. بنابراین در فرآیندهای برداشت و پس از برداشت، از جمله توسعه و بهینه سازی دستگاه های برداشت و گردو شکن، به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیاز می باشد. در این پژوهش تعیین و مقایسه برخی خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی در دو رقم گردوی متداول کاغذی و ماکویی شامل متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، مساحت تصویر شده، حجم، جرم، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار سطح آلومینیوم، استیل، فولاد و آهن گالوانیزه که در طراحی ماشین های حمل و نقل و فرآوری بیشترین کاربرد را دارند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری mstatc انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمال 1% بر ضریب اصطکاک ایستایی معنی دار است و اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم × نوع سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی معنی دار نیست. همچنین مقایسه میانگین های متغیرها حاکی از آن بود که تخلخل و ضریب کرویت دو رقم با هم تفاوت معنی داری ندارد، در حالی که سایر پارامترهای فیزیکی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان دادند. همچنین برخی خواص مکانیکی گردوی رقم ماکویی و کاغذی شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 2 رقم (کاغذی و ماکویی)، 4 سرعت بارگذاری (2، 8، 14 و 20 میلی متر بر دقیقه) و 3 سطح جهت بارگذاری (طول، عرض و ضخامت) تحت بارگذاری فشاری تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری نیروی گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابد. همچنین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در رقم ماکویی به طور معنی داری بیشتر از رقم کاغذی بود. علاوه بر این تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در جهت ضخامت گردو بیشترین و در جهت عرضی کمترین مقادیر را دارا می باشد. اثر اصلی رقم و اثر اصلی جهت بارگذاری در سطح احتمال 1% برای کلیه خواص مکانیکی معنی دار شد و همچنین اثر متقابل سه تایی جهت بارگذاری× رقم × سرعت بارگذاری برای هیچ کدام از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

بررسی امکان پیش بینی کیفیت برنج بر اساس ویژگی های ظاهری و استحکامی توده ی دانه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    هادی نیکزاد علی ملک     محمد رضا علیزاده

افزایش روز افزون تولیدات کشاورزی از یک سو و تقاضا برای مواد غذایی با کیفیت تر، استفاده ازروش های جدیدی را برای تعیین کیفیت محصولات کشاورزی به منظور استفاده ی هر چه بیشتر جامعه ی بشری از مواد غذایی با ارزش بالاتر طلب می کند. برنج دومین غذای اصلی اکثریت مردم جهان می باشد که بیش از 90 درصد آن در آسیا تولید و مصرف می شود. امکان استفاده از یک روش مکانیکی مناسب که در سریع ترین زمان ممکن قادر به اندازه گیری و ارزیابی میزان مواد مغذی موجود در این محصول پرمصرف و استراتژیک باشد به خوبی ملموس است چرا که بسیاری از روش های آزمون کیفی ماهیت شیمیایی دارند و بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشند و به راحتی قابل استفاده نیستند. بنابراین معرفی روش های مکانیکی یا ماشین بینایی که بسیار کم هزینه تر و سریع تر می باشند، می توانند مفید واقع گردند. در تحقیق حاضر شلتوک پنج رقم رایج برنج گیلان به نام های هاشمی، خزر، علی کاظمی، گوهر و کادوس از طریق موسسه ی تحقیقات برنج کشور تهیه شد. شلتوک ها به رطوبت های مورد نظر (9، 5/10، 12، 5/13) رسانده شدند و مراحل تبدبل انجام گرفت. در نهایت برنج سفید حاصل شده برای انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری خواص مکانیکی، خواص ظاهری و خواص کیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر رقم بر همه ی خواص کیفی (آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن (gt)، قوام ژل (gc) و ویسکوزیته) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار می باشد. اثر رطوبت و رقم و نیز اثر متقابل رطوبت در رقم در سطح احتمال 1 درصد بر استحکام توده ی برنج معنی دار است. بیشترین استحکام توده در سطح رطوبتی 9 درصد (رقم علی کاظمی) و کم ترین استحکام در سطح رطوبتی 5/13 درصد (رقم کادوس) حاصل گردید. رقم های هاشمی و کادوس به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین استحکام بودند. نتایج مربوط به اندازه گیری خواص ظاهری نشان داد که فاکتور r از مدل rgb و فاکتور h از مدلhsv کاربرد مناسب تری برای طبقه بندی ارقام برنج می توانند داشته باشند. استفاده از خواص ظاهری و استحکامی توده ی دانه برای پیش ‍ بینی خواص کیفی برنج با موفقیت انجام گرفت و معادلات رگرسیونی برای آمیلوز، gt، gc و ویسکوزیته به ترتیب با ضرایب تبیین 993/، 95/0، 88/0 و 95/0 بدست آمد

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ذرت دانه ای
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    پروانه مختارپور خانقاه     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی ومکانیکی ذرت دانه ای به صورت تابعی از رطوبتبررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی ذرت دانه ای شامل طول و سطح تصویر شده در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد وبر عرض، قطر متوسط هندسی، حجم، وزن دانه، ضخامت وکرویت اثر معنی داریندارد. به طوری که با افزایش رطوبت از5/4 به5/13 درصد بر پایه وزن خشک طول و سطح تصویر شدهافزایش می یابد. افزایش رطوبت بر چگالی توده و زاویه استقرار در سطح احتمال 1درصد معنی دار است.اثر اصلی رطوبت و اثر اصلی نوع سطحاصطکاکی و اثر متقابل رطوبت و نوع سطوح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار نوع سطح ( آلومینیوم، آهن، استیل، آهن گالوانیزه ) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. بیشترین مقدار ضریب اصطکاک برای سطح استیل در سطح رطوبت 5/7 درصد وکمترین آن برای آلومینیوم در سطح رطوبت 5/10 درصد بوده است. همچنین در این تحقیق برخی خواص مکانیکی ذرت دانه ای شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با 3 عامل، شامل 4محتوای رطوبتی (5/4، 5/7، 5/10و 5/13 درصد بر پایه وزن تر)، 4 سرعت بارگذاری (5، 10، 15 و 20 میلی متر بر دقیقه) و 3 اندازه دانه (کوچک، متوسط و بزرگ) تعیین شد. نتایج نشان داد با افزایش رطوبت، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی کاهش ولی تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می یابد. همچنین با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگیکاهش می یابد و با افزایش اندازه دانه تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، چغرمگی و انرژی گسیختگی افزایش می یابد. علاوه بر این اثر متقابل 3 تایی رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه برای هیچکدام از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه ماش
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    مجید حکم اللهی     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ماش رقم پرتو، به صورت تابعی از رطوبت، در 4 سطح رطوبتی (53/8، 10، 5/11، 13) بر پایه خشک بررسی شد. نتایج آزمایش های فیزیکی نشان داد رطوبت بر عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، کرویت، چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل در سطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری داشت. در حالی که رطوبت بر وزن اثر معنی داری نداشت و اما بر طول در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود. ضریب اصطکاک استاتیکی دانه های ماش در 5 سطح رطوبتی ذکر شده، بر روی چهار سطح اصطکاکی آلومینیوم، آهن، آهن گالوانیزه و استیل اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل رطوبت و نوع سطح بر ضریب اصطکاک استاتیکی برای دانه ماش در سطح 5 درصد معنی دار شده است در صورتی که اثر اصلی رطوبت و اثر اصلی نوع سطح اصطکاکی به تنهایی در سطح 1 درصد معنی دار است. همچنین برخی خواص مکانیکی ماش رقم پرتو شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با 3 عامل، شامل 4 محتوای رطوبتی (53/8، 10، 5/11 و 13 درصد بر پایه خشک)، 4 سرعت بارگذاری (2، 7، 12 و 17 میلی متر بر دقیقه) و 2 اندازه دانه (کوچک و بزرگ) تعیین شد. نتایج نشان داد اثر اصلی رطوبت بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی، چغرمگی و انرژی گسیختگی و اثر متقابل 3 تایی رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه برای چغرمگی، انرژی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است ولی برای نیروی گسیختگی معنی دار نشده است. همچنین با افزایش رطوبت انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی کاهش یافته در حالیکه تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می یابد. با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، نیروی گسیختگی و چغرمگی کاهش و با افزایش اندازه دانه تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی افزایش می یابد.

determination of some physical and mechanical properties red bean
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - پژوهشکده کشاورزی 1392
    یاسر سیاه منصور خورین     منصور راسخ

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیا قرمز به-صورت تابعی از محتوی رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی لوبیا قرمز شامل طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، سطح تصویر شده، حجم، چگالی توده، تخلخل، وزن هزار دانه و زاویه ی استقرار استاتیکی در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 54/7 به 12 درصد بر پایه خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویرشده، حجم، تخلخل، وزن هزار دانه و زاویه استقرار استاتیکی افزایش می یابند، در حالی که چگالی توده کاهش می یابد. همچنین رطوبت بر کرویت و چگالی حقیقی اثر معنی داری ندارد. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی، دانه لوبیا قرمز بین دو صفحه موازی بارگذاری شد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با سه عامل، شامل 4 محتوی رطوبتی (54/7، 9، 5/10 و 12 درصد بر پایه خشک)، 4 سرعت بارگذاری (4، 8، 12 و 16 میلی متر بر دقیقه) و در 3 اندازه دانه (کوچک، متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر انرژی گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر چغرمگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است.

بررسی بازده جداسازی یک واحد الک زنی در آزمایش با چند رقم برنج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    رحیمه قربانی     عزت اله عسکری اصلی ارده

واحد الک زنی در فرآوری برنج جهت به دست آوردن دانه های سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثرات رقم در دو سطح (هاشمی و گوهر)، اندازه مش در دو سطح (2 و mm4)، دامنه نوسان الک در سه سطح (37، 47 و cm57) و فرکانس نوسانی الک در چهار سطح (40، 45، 52/5 و hz60) بر بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین اثرات از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثرات اصلی کلیه عوامل مورد بررسی و اثرات متقابل دو تایی رقم×مش، دامنه نوسان×فرکانس نوسان و همجنین اثرات متقابل سه تایی رقم×مش×دامنه نوسان و رقم×مش×فرکانس نوسانی و نیز اثرات متقابل چهارتایی معنی دار می باشند اما بقیه اثرات متقابل غیرمعنی¬دار می¬باشند. در بین ارقام، رقم هاشمی بیشترین میانگین بازده جداسازی (77/474%) و رقم گوهر کمترین میانگین بازده جداسازی (76/204%) را داشت. در بین اندازه مش الک، مش mm4 از بیشترین میانگین بازده جداسازی (77/272%) و مش mm2 کمترین میانگین بازده جداسازی (76/406%) برخوردار بوده است. با افزایش دامنه نوسان الک، میانگین بازده جداسازی افزایش معنی¬داری را داشت بطوریکه در دامنه نوسان cm57 حداکثر میانگین بازده جداسازی (96/587%) و در دامنه نوسان cm37 کمترین میانگین بازده جداسازی (66/616%) به دست آمد. با افزایش فرکانس نوسانی الک، میانگین بازده جداسازی به طور معنی¬داری افزایش یافت بطوریکه در فرکانس hz60 حداکثر میانگین بازده جداسازی (96/652%) و در فرکانس hz40 کمترین میانگین بازده جداسازی (32/768%) به دست آمد.

بررسی عوامل موثر بر خواص مکانیکی شاخه درخت انگور به منظور انجام هرس
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    فرزام شیردل     عبدالله گل محمدی

در این تحقیق، عوامل موثر بر خواص مکانیکی شاخه درخت انگور به منظور انجام هرس بررسی شد. آزمایش ها با دو رقم شاهانی و یاقوتی و سرعت برشیتیغه 20، 60و 100 میلی متر بر دقیقه برای هر دو رقم و در سه قطر بزرگ (10 تا 15 میلی متر)، متوسط (5 تا 10 میلی متر) و نازک (زیر 5 میلی متر) و در دو سطح رطوبتی 66/47و 37/12درصد بر پایه تر برای رقم شاهانی و 57/52 و 22/11 درصد بر پایه تر برای رقم یاقوتی در 5 تکرار و در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج حاصل از آزمون برشی شاخه درخت انگور نشان داد کهبا افزایش سرعت برشیتیغه، تنش برشی ماکزیمم، انرژی ویژه برشی و مدول برشی کاهش یافتند.با افزایش قطر شاخه ها تنش برشی ماکزیمم و مدول برشی کاهش و انرژی ویژه برشی افزایش یافت.حالت مرطوبتنش برشی ماکزیمم و انرژی ویژه برشی بیشتری نسبت به حالت خشک داشت، همچنین مدول برشی حالت خشک بیشتر از مرطوب تعیین شد.انرژی برشی ویژه و مدول برشی رقم شاهانی بیشتر از رقم یاقوتی بدست آمد در حالیکهرقمتأثیر معنی داری بر تنش برشی ماکزیمم نداشت.نتایج حاصل از آزمون خمشی شاخه درخت انگور نیز نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری، تنش خمشی ماکزیمم افزایش یافت در حالیکه سرعت بارگذاری تأثیر معنی داری بر انرژی خمشی و مدول الاستیسیته در سطح احتمال 1 درصدنداشت.با افزایش قطر شاخه ها تنش خمشی ماکزیمم و مدول الاستیسیتهکاهش و انرژی خمشی افزایش یافت.حالت خشکتنش خمشی ماکزیمم، انرژی خمشی و مدول الاستیسیته بیشتری نسبت به حالت مرطوب داشت.تنش خمشی ماکزیمم و انرژی خمشی رقم شاهانی بیشتر از رقم یاقوتی بدست آمد و این درحالی بودکه رقم تأثیر معنی داری روی مدول الاستیسیته نداشت.

تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    آذین زند میرالوند     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل stm-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپوز تخلیه و زاویه ریپوز پر کردن به ترتیب در سطح احتمالی 5%، 5%، 5%، 1%، 1%، 5% و 5% می باشد. همچنین ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی 3 سطح ورق آلومینیومی، ورق گالوانیزه و ورق آهنی در 4 سطح رطوبتی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج، نشان دهنده اثر معنی دار رطوبت و نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمالی 5% و اثر متقابل دوتایی آن ها در سطح احتمالی 1% بر ضریب اصطکاک استاتیکی بود. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و حسابی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه ریپوز پر کردن و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی هر 3 سطح اصطکاکی با افزایش رطوبت، به صورت خطی افزایش پیدا کردند، در حالی که، مقادیر میانگین چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل، با افزایش رطوبت به صورت خطی کاهش داشته است. همچنین، اثر رطوبت، بر نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است و اثر اندازه بر تمام خواص مکانیکی به جز چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است. همچنین سرعت بارگذاری، بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری نیز بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% و بر نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی در سطح احتمالی 5% معنی دار شد. همچنین با افزایش رطوبت تمامی پارامتر های مکانیکی مورد آزمایش افزایش داشته است و با افزایش اندازه دانه، مقادیر نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی به صورت خطی افزایش یافتند.

تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مهندسی دانه گلرنگ
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    حسن بلندهمت     منصور راسخ

گلرنگ ازجمله محصولات استراتژیک در بخش دانه های روغنی می باشد. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن (35-40%) می باشد. شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی گلرنگ می تواند در اعمال فرآیند های برداشت، جداسازی، روغن گیری، پوست گیری، انتقال نقش اساسی ایفا کند. در این تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه گلرنگ رقم پدیده شامل ابعاد(طول، عرض، ضخامت)، سطح تصویر شده، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، ضریب کرویت و حجم در 150 تکرار و چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل، زاویه استقرار استاتیکی و وزن هزاردانه و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار سطح آلومینیوم، آهن و استیل در 10 تکرار و در 4 سطح رطوبتی(5/6، 8، 5/9 و 11 درصد بر پایه خشک) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، حجم و زاویه استقرار استایتکی در سطح احتمال 5% معنی دار شده است و با افزایش رطوبت مقدارشان افزایش می یابد. در حالی که طول، قطر متوسط حسابی، ضریب کرویت و سطح تصویر شده معنی دار نشده است. چگالی حقیقی، چگالی توده، تخلخل، وزن هزاردانه و اثر رطوبت و اثر نوع سطح بر ضریب اصطکاک استاتیکی در سطح احتمال 1% معنی دار شده است. همچنین برخی خواص مکانیکی دانه گلرنگ شامل نیروی گسیختگی، تغییرشکل در نقطه ی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل بر پایه¬ی طرح کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 4 محتوای رطوبتی (5/6، 8، 5/9 و 11 درصد بر پایه خشک)، 4 سرعت بار گذاری (5، 10، 15 و 20 میلیمتر بر دقیقه) و 3 اندازه دانه (کوچک، متوسط و بزرگ) تعیین شد. نتایج نشان داد که رطوبت در سطح احتمال 1% بر کلیه خواص مکانیکی اثر معنی دار دارد. با افزایش رطوبت تغییر شکل در نقطه گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی افزایش ولی نیروی گسیختگی کاهش یافت. انذازه دانه در سطح احتمال 1% بر نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی اثر معنی دار داشت. با افزایش اندازه دانه نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی افزیش ولی چغرمگی در نقطه ی گسیختگی کاهش یافت. سرعت بارگذاری در سطح احتمال 5% بر نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی و در سطح احتمال 1% بر چغرمگی اثر معنی دار داشت. همچنین با افزایش سرعت بارگذاری انرژی گسیختگی و چغرمگی در نقطه ی گسیختگی کاهش یافت.

تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی متداول ایرانی به منظور کاهش ضایعات
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    هادی محمد غریبانی     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب¬زمینی تعیین شد. خواص مکانیکی سیب¬زمینی شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با 3 عامل، شامل 4 سرعت بارگذاری (10،60،110،160 میلی متر بر دقیقه)، 3 اندازه غده (کمتر از 110 گرم، 110 الی 210 گرم و بیشتر از 210 گرم) و 2 رقم (آگریا و سبلان) و خواص ضربه¬ای سیب¬زمینی شامل قطر بزرگ کوفتگی، قطر کوچک کوفتگی، عمق کوفتگی، مساحت کوفتگی و حجم کوفتگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با 2 عامل، شامل 4 نوع سطح ضربه گیر (فوم، کارتن، چوب و آهن) و 2 رقم (آگریا و سبلان) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج خواص مکانیکی سیب¬زمینی نشان داد اثر اصلی اندازه غده برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شده است. اثر اصلی سرعت بارگذاری و اثر متقابل اندازه غده و سرعت بارگذاری برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی معنی¬دار نشده است. اثر اصلی رقم برای نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی معنی¬دار نشده است ولی برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 1 درصد معنی-دار شده است. اثر متقابل اندازه غده و رقم برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی معنی¬دار نشده است ولی برای نیروی گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شده است. اثر متقابل سرعت بارگذاری و رقم و اثر متقابل اندازه غده، سرعت بارگذاری و رقم برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی معنی¬دار نشده است. همچنین با افزایش اندازه غده، نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش می¬یابد. تغییر شکل در نقطه گسیختگی برای رقم سبلان بیشتر از رقم آگریا می¬باشد و نیروی گسیختگی دو رقم تقریبا برابر است. با افزایش اندازه غده، انرژی گسیختگی افزایش و چغرمگی کاهش می¬یابد و انرژی گسیختگی و چغرمگی رقم سبلان بیشتر از رقم آگریا می¬باشد. نتایج بارگذاری دینامیکی روی سیب¬زمینی نشان داد اثر اصلی نوع سطح برای قطر بزرگ کوفتگی، قطر کوچک کوفتگی، عمق کوفتگی، مساحت کوفتگی و حجم کوفتگی در سطح احتمال 1 درصد معنی¬دار شده است و اثر اصلی رقم و اثر متقابل نوع سطح و رقم برای قطر بزرگ کوفتگی، قطر کوچک کوفتگی، عمق کوفتگی، مساحت کوفتگی و حجم کوفتگی معنی¬دار نشده است. همچنین بیشترین مقدار بدست آمده برای قطر بزرگ کوفتگی، قطر کوچک کوفتگی، عمق کوفتگی، مساحت کوفتگی و حجم کوفتگی مربوط به سطوح چوب و آهن و کمترین مقدار بدست آمده مربوط به سطوح فوم و کارتن است.

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم برنج متداول ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    موسی حسینی     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه برنج به صورت تابعی از رطوبت بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در طرح آزمایشی کاملا تصادفی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در هر سه رقم، رطوبت بر خواص فیزیکی شامل قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی وحجم در سطح احتمال 1 درصد و در سطح 5 درصد برای رقم صمدی در سطح تصویر شده، برای هاشمی در عرض و شیرودی در تخلخل اثر معنی داری دارد. همچنین برای رقم هاشمی کرویت، چگالی حقیقی، وزن هزار دانه وتخلخل و برای شیرودی، کرویت و چگالی حقیقی وبرای صمدی،وزن هزار دانه، چگالی حقیقی و توده، تخلخل، کرویت و طول اثر معنی داری ندارد. همچنین با افزایش رطوبت از 10/4به 16/5 درصد بر پایه وزن خشک در تمامی ارقام طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه، تخلخل، چگالی حقیقی و کرویت افزایش می یابند ولی چگالی توده کاهش می یابد. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی، ارقام سه گانه برنج (طارم هاشمی، صمدی و شیرودی) بین دو صفحه موازی بارگذاری شد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل سه رقم برنج، 4 سطح محتوای رطوبتی (10/4، 12/5، 14/5 و 16/5 درصد بر پایه خشک)، 4 سطح سرعت بارگذاری (5، 15 و 25 و35 میلی متر بر دقیقه) بررسی شد. نتایج نشان داد اثر متقابل سه تایی رقم، محتوای رطوبت دانه و سرعت بارگذاری برای نیروی گسیختگی معنی دار شده است. بیشترین مقدار نیروی گسیختگی برای رقم صمدی، سزعت بار گذاری 35 میلیمتر بر دقیقه و رطوبت 10/4 درصد و برابر96/34 نیوتن و کمترین آن برای رقم هاشمی، سرعت بار گذاری 5 میلی متر بر دقیقه و رطوبت 16/5 در صد برابر 23/5 نیوتن بوده است. همچنین اثر اصلی سرعت بارگذاری، اثر اصلی رطوبت دانه و اثر متقابل دوتایی سرعت بار گذاری و رطوبت دانه برای انرژی گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر اصلی رقم،اثر متقابل دوتایی سرعت بارگذاری و رقم،اثر متقابل دوتایی سزعت بار گذاری و رقم، و اثر متقابل سه تایی رطوبت دانه، رقم و سزعت بار گذاری برای چغرمگی و انرژی گسیختگی معنی دار نشده است. با افزایش رطوبت و سزعت بار گذاری انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی کاهش یافته است. بیشترین میزان چغرمگی برای رطوبت 10/4%، سرعت بار گذاری 5 میلیمتر بر دقیقه و برابر 1/399 میلی ژول بر میلیمتر مکعب و کمترین آن در سزعت بار گذاری 35 میلیمتر بر دقیقه و رطوبت 16/5 % برابر 0/11میلی ژول بر میلی متر مکعب بوده است.

بررسی امکان پیش بینی رطوبت دانه ی گندم با استفاده از پردازش تصویر و مطالعه ی تأثیر رطوبت بر خصوصیات تصویری گندم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    هادی سعیدی     یوسف عباسپور گیلانده

محتوای رطوبتی غلات یکی از مهم ترین خصوصیات برای تعیین کیفیت آن ها است. در این پژوهش خصوصیات تصویری پنج رقم مختلف گندم که از مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل تهیه شد، در پنج سطح رطوبتی 8 تا ۱۴٪ مورد ارزیابی قرار گرفت تا مدلی برای پیش بینی محتوای رطوبتی گندم حاصل شود. برای تصویربرداری، از یک محفظه ی گنبدی شکل فلزی که نقش پراکنده کننده ی نور را ایفا می کرد و یک دوربین 10 مگاپیکسلی با حسگر ccd استفاده شد. به منظور استخراج ویژگی های تصویری از نرم افزار matlab نسخه ی r2013a استفاده گردید. سه گروه ویژگی شامل سه ویژگی رنگی rgb، hsv و lab، 10 ویژگی شکلی مساحت، محیط، قطر بزرگ و کوچک، خروج از مرکزیت، صلبیت، فشردگی، گردی، نرخ سطح و نرخ تصویر و 6 ویژگی بافتی شامل میانگین شدت بافت، میانگین کنتراست بافت، تقارن هیستوگرام، intensity، یکنواختی و آنتروپی از تصاویر گندم استخراج شد. سپس تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده با نرم افزار mstatc انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر رطوبت بر تمامی مؤلفه های رنگی، ویژگی های بافتی میانگین شدت، تقارن هیستوگرام و آنتروپی و ویژگی های شکلی مساحت، محیط، قطر بزرگ و قطر کوچک کاملاً معنی دار است. سپس این داده ها برای پیش بینی محتوای رطوبتی دانه ی گندم وارد شبکه ی عصبی مصنوعی و anfis شدند. نتایج نشان داد که مدل توسعه یافته با ویژگی های بافتی، رنگی rgb و شکلی به ترتیب با ضرایب تبیین ۱، 0/9840 و 0/9828 با دقت بالایی آموزش دیده اند.

تحیل تنش در میل لنگ موتور چهار سیلندر خطی بنزینی z24 با استفاده از روش اجزاء محدود
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1387
    محمد رنجبرکهن     منصور راسخ

چکیده ندارد.

تحلیل خستگی دسته پیستون موتور تراکتور mf-285 به روش اجزاء محدود
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1387
    محمدرضا اسدی     منصور راسخ

چکیده ندارد.