تعیین برخی خواص مهندسی گردو

پایان نامه
چکیده

آگاهی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی برای طراحی تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عمل آوری و انبارداری آن ها ضروری می باشد. در ایران برداشت و شکستن گردو در مقیاس وسیع هنوز به صورت دستی انجام می گیرد که این امر باعث افزایش ضایعات و قیمت و اتلاف زمان می شود. بنابراین در فرآیندهای برداشت و پس از برداشت، از جمله توسعه و بهینه سازی دستگاه های برداشت و گردو شکن، به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیاز می باشد. در این پژوهش تعیین و مقایسه برخی خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی در دو رقم گردوی متداول کاغذی و ماکویی شامل متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، مساحت تصویر شده، حجم، جرم، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار سطح آلومینیوم، استیل، فولاد و آهن گالوانیزه که در طراحی ماشین های حمل و نقل و فرآوری بیشترین کاربرد را دارند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری mstatc انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمال 1% بر ضریب اصطکاک ایستایی معنی دار است و اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم × نوع سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی معنی دار نیست. همچنین مقایسه میانگین های متغیرها حاکی از آن بود که تخلخل و ضریب کرویت دو رقم با هم تفاوت معنی داری ندارد، در حالی که سایر پارامترهای فیزیکی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان دادند. همچنین برخی خواص مکانیکی گردوی رقم ماکویی و کاغذی شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 2 رقم (کاغذی و ماکویی)، 4 سرعت بارگذاری (2، 8، 14 و 20 میلی متر بر دقیقه) و 3 سطح جهت بارگذاری (طول، عرض و ضخامت) تحت بارگذاری فشاری تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری نیروی گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابد. همچنین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در رقم ماکویی به طور معنی داری بیشتر از رقم کاغذی بود. علاوه بر این تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در جهت ضخامت گردو بیشترین و در جهت عرضی کمترین مقادیر را دارا می باشد. اثر اصلی رقم و اثر اصلی جهت بارگذاری در سطح احتمال 1% برای کلیه خواص مکانیکی معنی دار شد و همچنین اثر متقابل سه تایی جهت بارگذاری× رقم × سرعت بارگذاری برای هیچ کدام از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی از خواص فیزیکی میوة زغال‌آخته

در این تحقیق تعدادی از خواص فیزیکی یک نوع زغال‌آخته از منطقۀ الموت قزوین (روستای هیر) اندازه‌گیری و ارزیابی شد.  مقادیر متوسط طول، عرض، و ضخامت (ارتفاع)، وزن هزار میوه و یک میوه، قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه، مساحت سطح مقطع، کُرویت، چگالی حقیقی (میوه)، چگالی توده، تخلخل و سرعت حد میوة رسیدة زغال‌آخته (با رطوبت 30/73 درصد بر پایة تر) به دست آمد که به ترتیب عبارت­اند از: 91/18، 74/13، 33/1...

متن کامل

تعیین برخی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو

برای انجام عملیات کارآمد و طراحی مناسب ماشین آلات و فرآیندها، درک مناسبی از خصوصیات محصول مورد نیاز است. هدف از این پژوهش، ارزیابی خواص فیزیکی و مکانیکی دو واریته گردو (کاغذی و سنگی) در شهرستان اسکو در آذربایجان­شرقی بود که در مهر ماه 1393 انجام شد. برای این منظور، طول، ضخامت، حجم، کرویت، مساحت سطحی و قطر میانگین هندسی گردوی کامل و مغز گردو اندازه­گیری شد. علاوه بر این، آزمون­های فشار و نفوذ بر...

متن کامل

تعیین برخی ویژگی‌ها، ارزیابی بیماریزائی و تنوع در جدایه‌های Gnomonia leptostyla، عامل آنتراکنوز گردو در ایران

آنتراکنوز، یکی از مهم‌ترین بیماری‌های برگی درختان گردو در مناطق مختلف کشور می‌باشد. در این بیماری، ریزش شدید برگ درختان در اواسط تابستان و قبل از بلوغ کامل، از پر شدن مغز میوه جلوگیری نموده و خسارت زیادی را ایجاد می نماید. با توجه به اهمیت بیماری، نمونه‌برداری از بافت‌های آلوده درختان در اواسط تابستان و پاییز سالهای 86- 84 از مناطق مختلف کشت گردو در استانهای آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اردب...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

تعیین برخی خواص مکانیکی پسته دهان‌بسته (ارقام بومی قزوین)

خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی، تأثیر عمده­ای روی عملکرد و بازده ماشین­ها و دستگاه­های خط فرآوری دارد. در این تحقیق، برخی خواص مکانیکی پسته دهان­بسته ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرایی)، شامل نیروی شکست، تغییر شکل تا نقطه شکست و انرژی شکست در سه سطح رطوبت (5/3، 12، 5/19 درصد تر پایه) و در دو جهت بارگذاری اندازه­گیری و محاسبه شد. نتایج نشان داد که تاثیر رطوبت بر نیروی شکست پسته دهان بسته ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023