نام پژوهشگر:

عزت اله عسکری اصلی ارده

تعیین نیروی کوبش در سه رقم متداول برنج تحت شرایط دینامیکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی 1389
    سهیلا یاوری     عزت اله عسکری اصلی ارده

یکی از خواص بیومکانیکی مهم محصول برنج که در طراحی ماشین های برداشت و پس از برداشت مورد استفاده قرار می گیرد، نیروی کوبش یا نیروی لازم برای جدا کردن دانه از خوشه است. این عامل در میزان توان مصرفی خرمنکوب ها و کمباین های برنج، بازده کوبش و نیز تلفات ریزش نقش اساسی دارد. در این تحقیق مقدار این نیرو در سه سطح رطوبتی (12%، 16% و w.b.22%) و چهار سرعت اعمال نیرو(5 ، 20، 35 و mm/min50)، در سه جهت متفاوت (در راستای محور طولی دانه، عمود بر وجه جلویی و عمود بر وجه جانبی) و در موقعیت های مختلف دانه روی خوشه (ابتدا، وسط و انتها)، برای ارقام متداول برنج (علی کاظمی، هاشمی و خزر) در منطقه گیلان، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و با پنج تکرار مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری این نیرو از دستگاه تست کشش- فشار smt-20 (سنتام) و گیره های نگهدارنده مخصوص استفاده شد. میانگین داده ها از نظر آماری مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که مقدار نیروی کوبش در ارقام مختلف تفاوت معنی داری دارد. نتایج آزمایشها نشان داد که محتوای رطوبت محصول، نحوه اعمال نیرو، سرعت اعمال نیرو و محل انتخاب نمونه در خوشه بر نیروی کوبش اثر معنی داری دارد. در حالتی که نیرو موازی با محور طولی دانه به آن وارد می شد بیشترین مقدار میانگین نیرو و کمترین مقدار آن زمانی بود که نیرو عمود بر وجه جانبی دانه به آن اعمال می شد. نتایج همچنین نشان داد که مقدار نیرو با نزدیک شدن به بخش انتهایی خوشه کاهش می یابد. بیشترین مقدار میانگین نیرو برابرn 620/2 در رقم هاشمی، با محتوای رطوبت دانه w.b.16%، در حالت بارگذاری کششی با سرعت mm/min35 و در ابتدای خوشه مشاهده شد.

اندازه گیری بار دینامیکی و بکسوات در تراکتور mf-285 و انتخاب مناسب ترین معادله بار دینامیکی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1389
    فریده رشیدی محمداباد     عزت اله عسکری اصلی ارده

عوامل مختلفی بر کشش تراکتورهای دو چرخ محرک تاثیرگذارند که از آن جمله می توان به لغزش چرخ محرک و وزن دینامیکی روی چرخ ها اشاره کرد. با توجه به اهمیت کشش و استفاده بهینه از قدرت مالبندی تراکتور، اندازه گیری این عوامل به وسیله ی سیستم های اندازه گیری دقیق ضروری است. در این تحقیق سیستمی به منظور اندازه گیری مقادیر بار دینامیکی بر اساس نصب کرنش سنج هایی بر روی محور جلوی تراکتور طراحی و ساخته شد که با قرار گرفتن در مدار پل وتستون، از طریق یک دیتالاگر مدل dt800 به کامپیوتر داخل تراکتور متصل شده اند. با کالیبراسیون مکانیزم بر حسب مقدار نیروی وارده بر محور و ولتاژ خروجی (در شرایط استاتیکی) مقدار وزن دینامیکی روی چرخ های محرک اندازه گیری شد. جهت محاسبه لغزش چرخ ، اندازه-گیری سرعت تئوری و سرعت واقعی تراکتور ضروری می باشد. جهت اندازه گیری سرعت واقعی، مکانیزم چرخ پنجم طراحی و ساخته شد و به وسیله یک حسگر مجاورتی مغناطیسی و پالس متر، سرعت واقعی اندازه گیری شد. به منظور ایجاد پالس هایی در یک حسگر مجاورتی جهت اندازه گیری سرعت تئوری، قطعات فلزی بر روی محور چرخ عقب نصب گردید. سیستم جمع آوری داده شامل یک دیتالاگر dt800 می باشد. نتایج آزمایشات کالیبراسیون نشان-دهنده حساسیت کافی و خطی بودن سیستم های اندازه گیری می-باشد. به دلیل در دسترس نبودن تراکتورهای مجهز به سیستم های اندازه گیری و پرهزینه و مشکل بودن فرایند اندازه گیری، استفاده از معادلات پیش بینی کننده و شبیه سازی عملکرد تراکتور توسط مدل های کامپیوتری مناسب بوده و تا حد زیادی دقت لازم برای تنظیمات تراکتور جهت عملکرد بهینه را دارا می باشند. در این تحقیق چهار معادله پیش بینی کننده بار دینامیکی با انجام آزمایشات مزرعه ای و اندازه گیری دقیق باردینامیکی توسط سیستم طراحی شده مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد که معادله کلوین و همکاران(1984) میزان بار دینامیکی را با بالاترین میزان دقت پیش بینی کرده و در مقایسه با معادلات دیگر مناسب ترین معادله به منظور پیش بینی بار دینامیکی روی چرخ های تراکتور می باشد.

طراحی و ساخت یک تونل باد عمودی و اندازه گیری سرعت حد دو رقم عدس متداول ایرانی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    زهرا بساطی     عزت اله عسکری اصلی ارده

اهمیت اقتصادی تولید محصولات کشاورزی، روز به روز در حال افزایش است. در طی تولید و فرآوری این محصولات، عملیات مکانیکی، حرارتی، ذخیره سازی و انتقال انجام می گیرد. خواص آیرودینامیکی عدس در سیستم های بوجاری و انتقال توسط سیال هوا در ماشین های کشاورزی و مهندسی فرآوری بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. یکی از ویژگی های آیرودینامیکی عدس، سرعت حد آن می باشد. به منظور تعیین سرعت حد، تونل باد عمودی بر اساس روش ها و معیارهای استاندارد، طراحی و ساخته شد. برای کاهش میزان غیر یکنواختی جریان هوا در مقطع آزمایش تونل از 5 لایه توری و یک شبکه لانه زنبوری استفاده گردید. به منظور افزایش سرعت جریان هوا و جبران تلفات ناشی از توری ها و نیز کمک به افزایش یکنواختی جریان، نازل تونل باد با استفاده از روش مورل ‏‎(morel)‎‏ طراحی و ساخته شد. جهت سادگی ساخت و کاهش هزینه های آن کلیه مقاطع تونل به صورت مربعی در نظر گرفته شدند. ارتفاع تونل 425/1 متر و مقطع آن مربعی به ابعاد 1/0*1/0 متر است. مقادیر افت در قسمتهای مختلف تونل محاسبه و نهایتا توان مورد نیاز تونل برای شناورسازی تعیین گردید. در این تحقیق نمونه های دو رقم عدس کیمیا و گچساران بر اساس ابعاد در سه گروه (ریز، متوسط و درشت) تفکیک شدند .سپس سرعت حد در 5 سطح محتوای رطوبتی )8، 12، 16، 20 وw.b. 25% ) و در سه گروه ابعادی مورد نظر اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از طرح کاملا تصادفی بر پایه آزمایش فاکتوریل و برای مقایسه میانگین اثرات اصلی و اثرات متقابل عوامل مستقل از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که رقم کیمیا بیشترین ( m/s204/7) و رقم گچساران کمترین ( m/s987/6) مقدار میانگین سرعت حد دانه را داشتند. با تغییر محتوای رطوبت دانه از 8 الیw.b. 25%، میانگین سرعت حد از 751/6 تا m/s 396/7 افزایش معنی داری داشت. همچنین با تغییر ابعاد دانه از اندازه ریز به درشت، میانگین سرعت حد از 345/6 تا m/s 792/7 افزایش معنی داری داشت. با توجه به نتایج بدست آمده تونل باد عمودی طراحی و ساخته شده عملکرد مناسبی را ارائه کرده است.

تأثیر دمای خشک کردن و محتوای رطوبت نهایی دانه شلتوک بر بازده پوست-گیری و عملکرد برنج سالم در برخی ارقام متداول برنج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    نسیم صالحی بابامیری     عزت اله عسکری اصلی ارده

نوع فرآیند خشک شدن، درجه حرارت خشک شدن و محتوای رطوبت نهایی دانه عواملی هستند که بر استحکام دانه در نتیجه بر ضایعات حاصل از تبدیل تاثیر می گذارند. در این تحقیق اثر درجه حرارت خشک کردن در پنج سطح (33، 38، 43، 48 و c°53)، محتوای رطوبت نهایی دانه در چهار سطح (8، 10، 12، 14 و w.b.16%) بر روی ضایعات حاصل از تبدیل سه رقم متداول برنج (علی کاظمی ، هاشمی و حسنی) در استان گیلان مورد بررسی قرار گرفت. برای خشک کردن نمونه ها از آون آزمایشگاهی استفاده شد. رطوبت ( w.b.24%) محتوای رطوبت اولیه دانه ها بود.. برای کنترل محتوای رطوبت دانه-ها از رطوبت سنج دیجیتالی مدل gmk-303 استفاده شد. تبدیل نمونه ها بوسیله پوست کن غلتک لاستیکی و سفید کن سایشی آزمایشگاهی انجام پذیرفت. برای تجزیه تحلیل داده های بدست آمده از طرح آماری فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی، و برای مقایسه میانگین اثرات اصلی و اثرات متقابل عوامل مستقل، از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها نشان داد که رقم حسنی (با میانگین525/14%) دارای کمترین ضایعات پوست گیری نسبت به دو رقم دیگر می باشد. با افزایش درجه حرارت خشک کردن از 33 به c°53، میانگین ضایعات پوست گیری بطور معنی داری از مقدار 100/14 به 926/20% افزایش یافت، به این معنی که افزایش درجه حرارت خشک کردن بر افزایش ضایعات حاصل از پوست-گیری تاثیر معنی داری داشت. افزایش محتوای رطوبت دانه از 8 الی (w.b. 16%) باعث کاهش معنی دار میانگین ضایعات پوست گیری از 016/22 به 605/14% شد، یعنی افزایش محتوای رطوبتی دانه در کاهش ضایعات حاصل از پوست گیری موثر است. در این آزمایش مشخص شد که رقم علی کاظمی نسبت به دو رقم دیگر ضایعات سفید کنی کمتری دارد (281/26%). افزایش محتوای رطوبت نهایی خشک کردن دانه و همچنین درجه حرارت خشک کردن نیز تاثیر معنی داری بر ضایعات سفید کنی داشت، به اینصورت که با افزایش درجه حرارت خشک کردن و کاهش محتوای رطوبت نهایی دانه، میزان ضایعات حاصل از تبدیل در مرحله سفید کنی بطور معنی داری افزایش پیدا کرد.

بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک در شرایط آزمایشگاهی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1390
    فرشته حسن خانی قوام     یوسف عباسپور گیلانده

تعیین دقیق پارامترهای خاک از قبیل چسبندگی و اصطکاک خارجی خاک در طراحی ادوات کشاورزی، محاسبه نیروی مقاوم کششی و بررسی عملکرد و سائیدگی آنها اهمیت اساسی دارد. در این تحقیق مقادیر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک برای سه بافت خاک لومی، لومی شنی و شنی لومی تحت شرایط رطوبتی و سطوح درگیر مختلف تحت سرعت های پیشروی متفاوت سطوح درگیر نسبت به خاک بدست آمد. اثرعوامل اصلی درصد رطوبت، نوع بافت خاک، سرعت لغزشی و جنس سطوح و نیز اثرات متقابل آن ها بر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک نیز مورد بررسی قرار گرفت. همچنین روند تغییرات ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک برحسب افزایش محتوای رطوبت در بافت های مختلف خاک مورد مطالعه قرار گرفت و فاز های مختلف اصطکاکی، چسبندگی و فاز سیالی در آنها مورد تشخیص قرار گرفت. در این تحقیق دستگاهی برای اندازه گیری ضریب اصطکاک خارجی و دگرچسبی خاک طراحی و ساخته شد و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه شامل دو بخش الکتریکی و مکانیکی است که در آن مخزن با استفاده از یک الکتروموتور روی دو ریل موازی به حرکت در آمده و حاصل این حرکت تماس، سطح مماسی خاک داخل آن با قطعه فلزی متصل به لودسل که به صورت ثابت بر روی مخزن قرار داده شده می باشد. نیروی حاصل از تماس خاک با فلز توسط لودسل به سیستم تحصیل داده وارد و ثبت و ضبط می شد. داده ها در قالب طرح فاکتوریل بر پایه ی طرح بلوک کامل تصادفی تحلیل شدند. آزمایشات برای هر بافت خاک در پنج سطح محتوی رطوبتی خاک، سه سطح سرعت لغزشی، چهار جنس فولاد، چدن، لاستیک و تفلون در سه تکرار انجام گردید. نتایج نشان داد در تمامی بافت های مورد آزمایش اثرات اصلی رطوبت، سرعت و جنس در سطح احتمال 1% اثر معنی-داری بر روی ضریب اصطکاک خارجی خاک داشتند. همچنین اثرات متقابل دوتایی رطوبت در سرعت، رطوبت در جنس، و سرعت در جنس و نیز اثرات متقابل سه تایی سرعت در رطوبت در جنس، در سطح احتمال 1% معنی دار بود. نمودار های سرعت نسبت به ضریب اصطکاک خارجی در سه سرعت آزمایشی در سه بافت خاک نشان داد که با افزایش سرعت، ضریب اصطکاک نیز روند افزایشی داشته و این روند کمابیش در 5 سطح رطوبتی یکسان است. همچنین ضریب اصطکاک خارجی خاک با افزایش رطوبت تا حد مشخصی افزایش یافته و به حد ماکزیمم می رسد و پس از آن افت چشمگیری داشته که این سطح رطوبت می تواند معرف فاز سیالی برای این خاک ها باشد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس داده های چسبندگی خاک و فلز مشاهده می شود که در بافت های لومی، لومی شنی و شنی لومی اثرات اصلی رطوبت، سرعت و جنس در سطح احتمال 1% اثر معنی داری بر روی چسبندگی خاک و فلز دارند. همچنین اثرات متقابل دوتایی رطوبت در سرعت، رطوبت در جنس، و سرعت در جنس و نیز اثرات متقابل سه تایی سرعت در رطوبت در جنس، در سطح احتمال 1% معنی دار است. نتایج نشان داد که میانگین مقادیر ضرایب اصطکاک خارجی و دگرچسبی برای خاک های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی داری نسبت به همدیگر می باشد.

ساخت و آزمون یک واحد کوبش جریان محوری مطابق با طرح موسسه irri
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1391
    احد حیدری     عزت اله عسکری اصلی ارده

ظ?? ث اف?ایم قبلا قغر ?ی? کهت ث? ح? ظ? که?? ب ی?ب? ث اقتفبظ ا? ظقتگب ب??ی ثب ظ?فیت ثیهت? ? ت فٍبت ک تّ?، طِ ?ًیب ظ? ?ِز ض? کِ??ثی آ ،ْ ازکب یِن?ظ. یکی ا? ??ل ب?ی ض? کِ??ثی ای س ?ًی، ث ??ل خ?یب س??ی ?ِ??ف اقت ک س ?ًی ا? یک ا ت??بی ?ازع ک?ثم ا? ع?یک ظ?یچ تغ?ی ?ا?ظ ? قپف عی کِی? ب?پیچی ا? ا ت??بی ظیگ? ضب?ج یِن?ظ. ظ? ای تسمیک یک ?ازع ک?ثم خ?یب س??ی غِبثک ثب ع?ذ ض? کِ??ه ب?ی ?ِقک irri قبضت ? قپف ث? ??ی ث? ح? ?ل ب?ن یّ آ? بیم نع. ق??ت ظ??ای? ک?ث ع? ? یِ?ا تغ?ی ??ا تِغی?ی ث?ظ ع? ک تبثی? آ ظ? ث? ??ی 933 ? ،633 ، ظ?یع ظا ب???ی یع ظیع ? ت فٍبت آ ??ب ث??قی نع. ق??ت ظ??ا ی? ک?ث ع? ظ? 4 قغر 33 rpm 33 ? 0 ? ،3/ ??ش تغ?ی ظ? 0 قغر 5 kg/s 0/5 ا ت?طبه ? آ? بیهبت ظ? 4 تک?ا? ا د?ب نع ع?. ت?بیح آ? بیهبت ه?ب ظاظ ک ظ? ق??ت ب?ی 33 ? rpm 633 ظ?یع ظا ب???ی یع ظِ?یع ?ظ? ق??ت ب?ی 933 ? rpm 33 ظ?یع ت فٍبت یف? ث?ظ ع?. اث? ق??ت ظ??ای? ? ??ش تغ?ی ث? ظ?یع ظا ب???ی یع ظِ?یع ? ظ?یع ت فٍبت ثکیب? ?ِ ی?ظا?)ظ? قغر 0% ( ث?ظ. ظ? 0 قغر تغ?ی ثب اف?ایم ق??ت ظ??ای? ا? 933 تب rpm 7/ 3 تب 857 / 33 یِب گ?ی ظ?یع ظا ب???ی یع ظیع ثت?تیت ا? 609 ظ?یع اف?ایم یبفت ? ثب کب م? ق??ت ظ??ای? ک?ث ع? ا? 633 تب rpm 33 ظ? 0 قغر تغ?ی ظ?یع ت فٍبت ثت?تیت ا? 03 اف?ایم یبفت. ظ? / 4/767 تب 755 rpm 933 ) ?ِبظی ق??ت ضغی m/s 07/40 ( ظ?یع ت فٍبت یف? ? ظ?یع ظا ب???ی یع ظِ?یع ظ? سع?ظ اقتب ع?ا?ظ ث?ظ، ث ب?ث?ای ق??ت ب?قجی ث?ای ای ?ازع ک?ثم ت?یی نع.

تعیین برخی خواص مهندسی گردو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    محمد غفاریان خالق داد     منصور راسخ

آگاهی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی برای طراحی تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عمل آوری و انبارداری آن ها ضروری می باشد. در ایران برداشت و شکستن گردو در مقیاس وسیع هنوز به صورت دستی انجام می گیرد که این امر باعث افزایش ضایعات و قیمت و اتلاف زمان می شود. بنابراین در فرآیندهای برداشت و پس از برداشت، از جمله توسعه و بهینه سازی دستگاه های برداشت و گردو شکن، به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیاز می باشد. در این پژوهش تعیین و مقایسه برخی خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی در دو رقم گردوی متداول کاغذی و ماکویی شامل متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، مساحت تصویر شده، حجم، جرم، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار سطح آلومینیوم، استیل، فولاد و آهن گالوانیزه که در طراحی ماشین های حمل و نقل و فرآوری بیشترین کاربرد را دارند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری mstatc انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمال 1% بر ضریب اصطکاک ایستایی معنی دار است و اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم × نوع سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی معنی دار نیست. همچنین مقایسه میانگین های متغیرها حاکی از آن بود که تخلخل و ضریب کرویت دو رقم با هم تفاوت معنی داری ندارد، در حالی که سایر پارامترهای فیزیکی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان دادند. همچنین برخی خواص مکانیکی گردوی رقم ماکویی و کاغذی شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 2 رقم (کاغذی و ماکویی)، 4 سرعت بارگذاری (2، 8، 14 و 20 میلی متر بر دقیقه) و 3 سطح جهت بارگذاری (طول، عرض و ضخامت) تحت بارگذاری فشاری تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری نیروی گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابد. همچنین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در رقم ماکویی به طور معنی داری بیشتر از رقم کاغذی بود. علاوه بر این تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در جهت ضخامت گردو بیشترین و در جهت عرضی کمترین مقادیر را دارا می باشد. اثر اصلی رقم و اثر اصلی جهت بارگذاری در سطح احتمال 1% برای کلیه خواص مکانیکی معنی دار شد و همچنین اثر متقابل سه تایی جهت بارگذاری× رقم × سرعت بارگذاری برای هیچ کدام از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

بررسی نیروی کششی مورد نیاز گاوآهن برگردان دار دوطرفه تیلری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    اسماعیل حمزه نژاد     عزت اله عسکری اصلی ارده

نیاز اولیه انسان در زندگی غذا است که باید تأمین شود و کشاورزی بر پایه این امر استوار بوده و نیاز به تولید موادغذایی با توجه به افزایش روز افزون جمعیت دنیا بیشتر شده و بر اهمیت کشاورزی و پژوهش های مربوطه افزوده می گردد. هدف از خاک ورزی زیر و رو و نرم کردن خاک جهت ایجاد شرایط مناسب برای رشد ریشه ی گیاه می-باشد. با در دست داشتن اطلاعات مربوط به نیروی کششی گاوآهن، اپراتور قادر خواهد بود با کمترین انرژی مصرفی عملیات خاک ورزی را به بهترین نحو انجام دهد. دینامومتر ابزاری است که بوسیله ی آن می توان رابطه ی بین عوامل موثر خاک ورزی در شرایط مختلف را به طور قابل درکی بیان کرد. هدف از این تحقیق بررسی سه فاکتور سرعت پیشروی، عمق و میزان برگردان شدن خاک در نیروی مقاوم کششی گاوآهن برگردان دار تیلری می باشد که با ساخت دینامومتر اتصال یک نقطه و کالیبراسیون آن اقدام به آزمایشات مزرعه ای شد. نمودار نقطه ای نتایج کالیبراسیون دینامومتر، ضریب تبیین99/0r2= را نشان داد. آزمایشات به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوک کاملاً تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که با افزایش هر سه فاکتور، نیروی مقاوم کششی به صورت معنی داری (سطح احتمال 1%) افزایش می-یابد. بیشترین نیروی کششی مورد نیاز گاوآهن مذکور درسرعت پیشروی km/h8/1، عمق cm20 و حالت کامل برگردان شدن خاک (kn01/2) و کمترین نیرو در سرعت پیشروی km/h08/1، عمق cm10 و حالت کم برگردان خاک (kn49/0) بدست آمد. نیروی کششی این گاوآهن تابع دوم از سرعت پیشروی بوده و رابطه ی عمق و نیروی کششی به صورت خطی بیان می شود. با مقایسه نیروی کششی بدست آمده در حالت عملی و تئوری، صحت دقت داده های گرفته شده بوسیله ی دینامومتر تأیید می گردد.

بررسی کیفیت کوبش در کمباین متداول با در نظر گرفتن فاصله کوبنده و ضدکوبنده و دور فن
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    رامین شیرزاد     ترحم مصری گندشمین

گندمبه عنوان مهمترین محصول زراعی و ماده ی غذایی کشور قوت لایموت مردم ایران و محور استقلال هر کشوری محسوب می شود.تکیه بر افزایش عملکرد به عنوان کلیدی ترین راه حل افزایش تولید گندم، توسعه ی تحقیقات در زمینه های کاهش ضایعات و ساماندهی بذر را به عنوان راهکاری مناسب طلب می نماید.یکی از راهکارهای کاهش تلفات این محصول، احتمام به پژوهش در مورد میزان تلفات گندم در هنگام برداشت توسط ماشین های برداشت غلات (کمباین) می باشد.برخی از عواملی که در کارکرد نامناسب کمباین یا هر ماشین دیگری موثرند که می توان با استفاده از یک تحلیل سینیماتیکی به آن ها رسید در سه گروه پارامترهای طراحی، شرایط کاری و خواص محصول دسته بندی می شوند که سطح نامناسب هر کدام از اجزای پارامترها در هر بخشی از کمباین منجر به افت می شود.با انتخاب تنظیمات مناسب می توان کارکرد کمباین را بهینه و کیفیت محصول برداشت شده را ارتقاء بخشید.عامل بسیار مهمی که در کوبیدن محصول موثر است فاصله ی بین کوبنده و ضدکوبنده است. همچنین بایستی فن با سرعت مشخصی کار بکند. تنظیمات کمباین به گونه ای انجام می گیرد که کمباین در بالاترین ظرفیت خود کار کند و در عین حال محصول با کیفیت بهتر و افت کمتر برداشت شود. در راستای تحقق این امر یک آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه ی بلوک های کامل تصادفی و با سه تکرار روی کمباین جاندیر i1055 انجام گرفت. متغیرهای مستقل مدنظر عبارتند از: فاصله ی کوبنده و ضدکوبنده و دور فن. شکستگی دانه در مخزن کمباین، افت عقب کمباینو میزان کزل برگشتی به عنوان متغیرهای وابسته در نظر گرفته شدند. همچنین ارتباط بین میزان کزل برگشتی و میزان شکستگی دانه در مخزن کمباین مدل سازی گردید. نتایج حاصل از تجزیه ی واریانس نشان داد که اثر هر دو عامل روی پارامترهای وابسته معنی دار می باشد.

بررسی بازده جداسازی یک واحد الک زنی در آزمایش با چند رقم برنج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    رحیمه قربانی     عزت اله عسکری اصلی ارده

واحد الک زنی در فرآوری برنج جهت به دست آوردن دانه های سالم از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این تحقیق اثرات رقم در دو سطح (هاشمی و گوهر)، اندازه مش در دو سطح (2 و mm4)، دامنه نوسان الک در سه سطح (37، 47 و cm57) و فرکانس نوسانی الک در چهار سطح (40، 45، 52/5 و hz60) بر بازده جداسازی یک واحد الک زنی برنج بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تجزیه واریانس و برای مقایسه میانگین اثرات از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده گردید. نتایج نشان داد که اثرات اصلی کلیه عوامل مورد بررسی و اثرات متقابل دو تایی رقم×مش، دامنه نوسان×فرکانس نوسان و همجنین اثرات متقابل سه تایی رقم×مش×دامنه نوسان و رقم×مش×فرکانس نوسانی و نیز اثرات متقابل چهارتایی معنی دار می باشند اما بقیه اثرات متقابل غیرمعنی¬دار می¬باشند. در بین ارقام، رقم هاشمی بیشترین میانگین بازده جداسازی (77/474%) و رقم گوهر کمترین میانگین بازده جداسازی (76/204%) را داشت. در بین اندازه مش الک، مش mm4 از بیشترین میانگین بازده جداسازی (77/272%) و مش mm2 کمترین میانگین بازده جداسازی (76/406%) برخوردار بوده است. با افزایش دامنه نوسان الک، میانگین بازده جداسازی افزایش معنی¬داری را داشت بطوریکه در دامنه نوسان cm57 حداکثر میانگین بازده جداسازی (96/587%) و در دامنه نوسان cm37 کمترین میانگین بازده جداسازی (66/616%) به دست آمد. با افزایش فرکانس نوسانی الک، میانگین بازده جداسازی به طور معنی¬داری افزایش یافت بطوریکه در فرکانس hz60 حداکثر میانگین بازده جداسازی (96/652%) و در فرکانس hz40 کمترین میانگین بازده جداسازی (32/768%) به دست آمد.

تعیین سرعت حد و برخی خواص فیزیکی غلات استراتژیک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1393
    یوسف پورحسن     عبداله گل محمدی

چکیده:تعیین خواص فیزیکی و آیرودینامیکی محصولات مختلف کشاورزی و از جمله غلات در طراحی تجهیزات کاشت، داشت، برداشت، حمل و فراوری،انبارداری،بستهبندی، سورتینگ، تمیز کردن، و طراحی نقاله های پنوماتیک از اهمیت زیادی برخوردار هستند. بر این اساس در این تحقیق برخی خواص فیزیکی و آیرودینامیکی چهار مورد از غلات (گندم،جو،ذرت،برنج) در سه سطح رطوبتی (بر پایه تر) مورد اندازهگیریوبررسیقرارگرفتهاست. سرعت حد محصولات آزمایشی با استفاده از تونل باد عمودی و ضریب اصطکاک استاتیکی با استفاده از سطح شیب دار قابل تنظیمانجامشد.نتایج نشان داد که افزایش رطوبت باعث افزایش معنی دار اکثر صفات مورد آزمایشدر سطح احتمال 1% و 5% شدهاست. باافزایشرطوبتسرعتحدگندماز 119/8 به 424/9 متر بر ثانیه، جو از 145/7 به 537/8 متر بر ثانیه،ذرتاز899/10 به 644/11 متر بر ثانیه، برنج از 892/6 به 905/7 متربرثانیه، افزایشیافته است. اثرمتقابلرطوبتدرسطوح برایضریب اصطکاک استاتیکی در تماممحصولاتبهجزءگندم (اثراتاصلیمعنیدار) معنی دار شده است. درگندمباافزایشرطوبتضریباصطکاکاز 216/0 به 347/0 رسیده است. همچنین در بررسی اثر سطح گالوانیزه دارای کمترین ضریب (260/0) و آهن دارای بیشترین ضریب (312/0) می باشد. در محصول جو کمترینضریباصطکاکدررطوبت 12% مربوط به سطح گالوانیزه به میزان 196/0 و بیشترین ضریب اصطکاک در رطوبت 18% مربوط به سطح آهن به میزان 358/0 می باشد. برایذرت کمترین ضریب برای سطح گالوانیزه در رطوبت 12%و بیشترین ضریب برای سطح آلومینیوم در رطوبت 18% از 233/0 به 407/0 به ترتیب رسیدهاست. در برنج کمترین ضریب اصطکاک استاتیکی مربوط به سطح گالوانیزه در رطوبت 12% به میزان 243/0 و بیشترین ضریب مربوط به سطح آهن در رطوبت 18% به میزان 43/0 می باشد. افزایش رطوبت باعث افزایش ضریب اصطکاک شده است و علت آن افزایش چسبندگی بین سطح و دانه می باشد

تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    آذین زند میرالوند     منصور راسخ

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل stm-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپوز تخلیه و زاویه ریپوز پر کردن به ترتیب در سطح احتمالی 5%، 5%، 5%، 1%، 1%، 5% و 5% می باشد. همچنین ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی 3 سطح ورق آلومینیومی، ورق گالوانیزه و ورق آهنی در 4 سطح رطوبتی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج، نشان دهنده اثر معنی دار رطوبت و نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمالی 5% و اثر متقابل دوتایی آن ها در سطح احتمالی 1% بر ضریب اصطکاک استاتیکی بود. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و حسابی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه ریپوز پر کردن و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی هر 3 سطح اصطکاکی با افزایش رطوبت، به صورت خطی افزایش پیدا کردند، در حالی که، مقادیر میانگین چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل، با افزایش رطوبت به صورت خطی کاهش داشته است. همچنین، اثر رطوبت، بر نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است و اثر اندازه بر تمام خواص مکانیکی به جز چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است. همچنین سرعت بارگذاری، بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری نیز بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% و بر نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی در سطح احتمالی 5% معنی دار شد. همچنین با افزایش رطوبت تمامی پارامتر های مکانیکی مورد آزمایش افزایش داشته است و با افزایش اندازه دانه، مقادیر نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی به صورت خطی افزایش یافتند.

بررسی نیروهای فشاری وارد بر سطوح تماس از طرف توده دانه در آزمایش با چند رقم متداول شلتوک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    عادل حکیمی     عزت اله عسکری اصلی ارده

از طرف توده دانه شلتوک به سطوح تماس مخازن در سیلو ها نیرو وارد می¬شود. از این نیرو در طراحی مخازن سیلوها، استفاده می¬شود. هدف از این تحقیق تعیین نیروهای جانبی و نرمال وارد بر سطوح تماس بود. آزمایش¬ها برروی سه رقم دانه شلتوک ( شیرودی، هاشمی و کاظمی) در چهار سطح رطوبتی دانه ( 12، 16، 20 و w.b.24% )، سه نوع سطح تماس استوانه ای (ورق استیل، ورق آلومینیوم و ورق گالوانیزه)، در شش سطح از ارتفاع دانه ( 20، 30، 40، 50، 60، 70سانتی¬متر) انجام شد. قطر و ارتفاع استوانه ها به ترتیب 25 و 70 سانتی¬متر بود. تجهیزات اندازه¬گیری نیرو شامل نیروسنج دیجیتالی، الکتروموتور جعبه¬دنده¬دار، مکانیزم کاهش دور موتور، اینورتور، سیم رابط و استوانه ها بودند. از الکتروموتور جعبه دنده دار برای بالاکشیدن آهسته استوانه ها استفاده شد. برای تجزیه داده¬های بدست آمده از طرح کاملا تصادفی و برای مقایسه میانگین از آزمون مقایسه چنددامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج تجزیه واریانس داده ها نشان داد که اثرات اصلی هر چهار عامل و اثرات متقابل آنها بر نیروهای نرمال و جانبی از لحاظ آماری معنی دار می¬باشند. بطور عموم در اثرات اصلی، با افزایش ارتفاع توده دانه در داخل استوانه ها از 20 الی 70 سانتی¬متر، نیروهای نرمال و جانبی به ترتیب از 54/38 الی n081/70 و 895/13 الی n378/141 افزایش یافت. با افزایش محتوای رطوبت دانه از 12 به w.b.20% نیروی جانبی از مقدار میانگین 824/ 67 به n635/72افزایش معنی¬دار و نیروی نرمال ازمقدار میانگین 063/64 به n582/54کاهش معنی داری داشت. نتایج مقایسه میانگین اثرات متقابل چهار تایی نشان داد که بیشترین مقدار نیروی جانبی (n155/200)در آزمایش با رقم شیرودی در محتوای رطوبتی دانه w.b.12%، سطح تماس ورق آلومینیومی با ارتفاع توده دانه 70 سانتی¬متر و بیشترین مقدار نیروی نرمال (n300/96)در آزمایش با رقم شیرودی در محتوای رطوبتی دانه w.b.12% سطح تماس ورق استیل با ارتفاع توده دانه 70 سانتی¬متر حاصل شد.

بررسی افت فشار بر اثر مقاومت توده ی دانه در برابر جریان هوا
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    شهرام رحمتی     عزت اله عسکری اصلی ارده

چکیده: ذخیره سازی دانه های غلات در سیلو به مدت طولانی، نیاز به مراقبت های ویژه دارد. این دانه ها زنده بوده و گرمای تولیدی در اثر تنفس، باعث افزایش دمای محیط می شود. چنانچه این گرما از بین دانه ها خارج نشود، دانه ها فاسد می شوند. برای جلوگیری از تلفات دانه ها، هوای سیلو باید تهویه گردد. در سیستم های هوادهی، فن ها باید توان کافی برای انتقال هوا از میان توده ی دانه را داشته باشند. در این تحقیق برای اندازه گیری مقاومت توده ی دانه در برابر جریان هوا نیاز به طراحی و ساخت یک تونل باد عمودی بود. جهت سهولت و کاهش هزینه های ساخت، تمامی مقاطع تونل بصورت مربع در نظر گرفته شد. در طراحی این تونل، محفظه ی آرام کننده ی جریان هوا به ابعاد 3/0× 5/0× 5/0 متر و نیز برای یکنواخت و آرام کردن جریان هوا، از شبکه ی لانه زنبوری و دو ردیف توری سیمی به ابعاد 4/0× 4/0 متر استفاده گردید. به منظور افزایش نرخ جریان هوا و یکنواختی آن و جبران تلفات ناشی از توری ها، نازل تونل مطابق مدل مورل، با سطح مقطع ورودی 4/0× 4/0 و خروجی 2/0× 2/0 متر ساخته شد. در ستون آزمایش به ابعاد 2/1×2/0× 2/0 متر، به فواصل 2/0 متری از کف تا انتها، 5 عدد فشارسنج بر روی جداره ی چوبی آن نصب گردید. در این تحقیق دانه های شلتوک هاشمی در 4 سطح رطوبتی و 5 نرخ جریان هوا و همچنین دانه های گندم رقم لاتین (n-30-19) در 4 سطح رطوبتی و 4 نرخ جریان هوا، در 5 ارتفاع و 3 تکرار مورد آزمایش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی و برای مقایسه میانگین اثرات اصلی و اثرات متقابل عوامل مستقل، از آزمون چند جمله ای دانکن (با سطح احتمال5%) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار mstatc و ترسیم نمودارها با برنامه ی excelانجام شد. نتایج با هر دو محصول نشان دادکه اثرات مستقل رطوبت دانه، جریان هوا و ارتفاع بستر دانه بر فشار هوا معنی دار اما اثرات متقابل رطوبت و جریان هوا معنی دار نبوده است. بیشترین فشار میانگین در رطوبت w.b. 20 % و جریان هوای m3/s 42 /0 برای شلتوک و در رطوبت w.b. 17% و جریان هوای m3/s 035/0 برای گندم به ترتیب به مقدار 33/17 و 33/27 میلی بار در ارتفاع m 2/0 بدست آمد.

بررسی برخی عوامل بر تلفات و ضایعات کوبش در آزمایش با چند رقم گندم
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1393
    موسی آزاد تکچی     عزت اله عسکری اصلی ارده

در این تحقیق عملکرد خرمنکوب t30 در کوبش چند رقم گندم مورد بررسی قرار کرفت. تاثیر عوامل مستقل شامل سرعت خطی کوبنده (در 3 سطح 400، 500 و rpm 600) و تغذیه محصول (در3 سطح 1800، 900،600 kg/h) و ارقام متداول گندم(در 3 سطح آذر 2، سرداری و رصد) بر تلفات و درصد دانه های آسیب دیده مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که اثرات نوع رقم، میزان تغذیه، سرعت خطی کوبنده و کلیه اثرات متقابل، بر درصد تلفات کوبش معنی دار بود (1% >p ). نتایج مقایسه میانگین اثرات اصلی عوامل نشان داد که رقم رصد دارای کمترین میانگین تلفات کوبش (154/4%) و رقم آذر 2 با اختلاف معنی دار دارای بیشترین میانگین تلفات کوبش (632/15%) بود. همچنین با افزایش میزان تقذیه از600 به 1800 kg/h، کاهش معنی داری در تلفات کوبش از مقدار میانگین 013/13 به مقدار میانگین kg/h 4/5 اتفاق افتاد. نتایج بررسی اثرات متقابل سه گانه نشان داد که کمترین مقدار تلفات کوبش (147/0%) در آزمایش با رقم رصد، سطح تغذیه600kg/h و سرعت دورانی کوبنده rpm600 عاید شد. بیشترین مقدار تلفات کوبش (387/39%) در آزمایش با رقم آذز 2، سطح تغذیه kg/h 1800 و سرعت دورانی کوبنده rpm400 عاید شد. در کلیه آزمایشات درصد دانه های آسیب دیده ناچیز (کمتر از 1/0%) بود.

بررسی برخی عوامل بر بازده برنج سالم در برخی از ارقام متداول در استان گیلان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1392
    عادل احمدی آرا     عزت اله عسکری اصلی ارده

شکست برنج در طول فرآیند تبدیل یکی از جدی¬ترین مشکلات در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران می¬باشد که سبب کاهش چشمگیر درآمد کشاورزان و صدمه به اقتصاد کشور می¬گردد. در این تحقیق، اثر دمای خشک¬کن در دو سطح (45 وc °60)، محتوای رطوبت نهایی تبدیل در سه سطح (8 ، 10 و w.b. 12% ) و زمان بخاردهی در سه سطح (10، 20 و 30 دقیقه) بر روی کیفیت تبدیل شلتوک های هاشمی و علی¬کاظمی مورد بررسی قرار گرفت. تبدیل نمونه¬ها بوسیله پوست¬کن غلتک¬لاستیکی و سفید¬کن سایشی آزمایشگاهی انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که راندمان برنج سالم رقم هاشمی با اختلاف معنی¬داری کمتر از رقم علی¬کاظمی بود. با افزایش حرارت خشک¬کن از 45 به °c60، میانگین راندمان برنج سالم بطور معنی¬دار از 329/66 به 567/66% ، افزایش یافت. بیشترین و کمترین راندمان برنج سالم به¬ترتیب در محتوای رطوبت 8% و w.b. 10% و زمان بخار¬دهی 10 و 30 دقیقه بدست آمد. بالاترین میانگین راندمان برنج سالم (420/68%) برای رقم علی¬کاظمی، دمای خشک¬کنc ?60، رطوبت w.b. 12% و زمان بخار¬دهی 10 دقیقه و پایین¬ترین آن (00/63%) برای رقم هاشمی، دمای خشک¬کنc ?45، رطوبت w.b. 10% و زمان بخار¬دهی 30 دقیقه عاید شد. راندمان تبدیل و درجه¬ی سفیدی، رقم علی¬کاظمی به¬طور معنی¬داری بالاتر از رقم هاشمی بود. دمای خشک¬کن c °60، زمان بخاردهی 10 دقیقه و رطوبت 8% بالاترین میانگین¬های راندمان تبدیل را دارا بودند و همچنین در رطوبت 8% بالاترین درجه¬ی سفیدی حاصل گردید. بهترین ترکیب¬های تیماری راندمان تبدیل شامل هاشمی، c °45، 8% و 10 دقیقه و برای درجه¬ی سفیدی، هاشمی، c °45، 12% و 30 دقیقه بود. نتایج تحلیل رگرسیون خطی چند¬متغیره نشان داد که زمان بخاردهی و رطوبت نهایی اثر معنی¬داری بر عملکرد برنج سالم، راندمان تبدیل و درجه¬ی سفیدی رقم هاشمی داشتند. مدل توانست با ضریب همبستگی 668/0 عملکرد برنج سالم، 585/0 راندمان تبدیل و 586/0 درجه¬ی سفیدی حاصل از تبدیل برنج¬های نیم¬پز رقم هاشمی را پیش¬بینی کند. در مقایسه¬ی برنج نیم¬پز شده و برنج معمولی مشخص شد که راندمان برنج سالم رقم هاشمی و علی¬کاظمی در برنج نیم¬پز شده بطور میانگین به¬ترتیب 30 و 50% نسبت به برنج معمولی افزایش داشته¬است.

بررسی غیرمخرب سفتی میوه سیب براساس تکنیک ضربه
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1394
    محسن بهپور بله سور     عزت اله عسکری اصلی ارده

میزان سفتی و مقاومت بافت محصولات کشاورزی در مقابل اعمال فشار از شاخص های کیفی محصول محسوب شده و امروزه چنین شاخصی به عنوان یک روش ساده و سریع در تعیین برخی خصوصیات فیزیولوژی محصول در مرحله پس از برداشت، نظیر میزان رسیدگی محصول، مورد استفاده قرار می گیرد. به منظور بررسی و کنترل دقیق فرآیند رسیدن میوه ها، تعیین شرایط مناسب حمل ونقل و همچنین دوره های مناسب ذخیره سازی، ارزیابی و مدل سازی سفتی بر اساس روش های غیرمخرب لازم و ضروری است. در این پژوهش برای ارزیابی سفتی میوه سیب رقم گلدن دلیشز از روش غیرمخرب ضربه به صورت سقوط میوه در شرایط استاتیکی بر روی یک حسگر بار در سه سطح ارتفاع (20،10 و 30 میلی متر) و دو روش شاهد (شاخص مگنس-تیلور و محتوای جامد محلول) استفاده شد و معادلات رگرسیونی توسط نرم افزار spss استخراج شد.

بررسی تاثیر برخی عوامل موثر بر ضریب اصطکاک دینامیکی دانه برنج
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی 1387
    سمانه شجاعی     عزت اله عسکری اصلی ارده

چکیده ندارد.