تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه جو، به عنوان تابعی از رطوبت (5/10% - 5/16% بر پایه خشک)، سرعت بارگذاری (5، 15، 25 و 35 میلی متر بر دقیقه) و اندازه دانه در 3 سطح کوچک (کمتر از 05/0 گرم)، متوسط (057/0-05/0 گرم) و بزرگ (بیشتر از 057/0 گرم) ، مورد بررسی قرار گرفت. آزمون های مکانیکی توسط دستگاه آزمون کشش- فشار ساخت شرکت طراحی مهندسی سنتام مدل stm-20 انجام شد. نتایج حاکی از اثر معنی دار رطوبت بر مقادیر طول، عرض، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، چگالی توده، زاویه ریپوز تخلیه و زاویه ریپوز پر کردن به ترتیب در سطح احتمالی 5%، 5%، 5%، 1%، 1%، 5% و 5% می باشد. همچنین ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی 3 سطح ورق آلومینیومی، ورق گالوانیزه و ورق آهنی در 4 سطح رطوبتی مورد آزمایش قرار گرفت که نتایج، نشان دهنده اثر معنی دار رطوبت و نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمالی 5% و اثر متقابل دوتایی آن ها در سطح احتمالی 1% بر ضریب اصطکاک استاتیکی بود. نتایج نشان داد که مقادیر میانگین طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی و حسابی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه ریپوز پر کردن و ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی هر 3 سطح اصطکاکی با افزایش رطوبت، به صورت خطی افزایش پیدا کردند، در حالی که، مقادیر میانگین چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل، با افزایش رطوبت به صورت خطی کاهش داشته است. همچنین، اثر رطوبت، بر نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است و اثر اندازه بر تمام خواص مکانیکی به جز چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شده است. همچنین سرعت بارگذاری، بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمالی 1% معنی دار شد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری نیز بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمالی 1% و بر نیروی گسیختگی و انرژی گسیختگی در سطح احتمالی 5% معنی دار شد. همچنین با افزایش رطوبت تمامی پارامتر های مکانیکی مورد آزمایش افزایش داشته است و با افزایش اندازه دانه، مقادیر نیروی گسیختگی و تغییر شکل در نقطه گسیختگی به صورت خطی افزایش یافتند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مکانیکی دانه جو

      در این تحقیق برخی خواص مکانیکی دانه جو شامل تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در رطوبت‌های 5/10، 5/12، 5/14 و 5/16 درصد (Wdb) و با سرعت‌های بارگذاریmm.min-1 5، 15، 25 و 35 و در 3 اندازه دانه در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی با 7 تکرار بررسی شد. نتایج نشان داد که اثر رطوبت بر نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل و چغرمگی در سطح احتمالی 1% معنی‌د...

متن کامل

تعیین اثر رطوبت، سرعت بارگذاری و اندازه دانه بر برخی خواص مهندسی دانه گلرنگ

گلرنگ ازجمله محصولات استراتژیک در بخش دانه های روغنی می باشد. دانه گلرنگ منبع غنی از روغن (35-40%) می باشد. شناخت خواص فیزیکی و مکانیکی گلرنگ می تواند در اعمال فرآیند های برداشت، جداسازی، روغن گیری، پوست گیری، انتقال نقش اساسی ایفا کند. در این تحقیق ویژگی های فیزیکی دانه گلرنگ رقم پدیده شامل ابعاد(طول، عرض، ضخامت)، سطح تصویر شده، قطر متوسط هندسی، قطر متوسط حسابی، ضریب کرویت و حجم در 150 تکرار و...

15 صفحه اول

اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

خواص مکانیکی محصولات کشاورزی یکی از مهم‌ترین خواص مورد استفاده در طراحی فرایندها و ماشین‏های کشاورزی است. در این بین، نیروهای اعمالی و تغییر شکل مواد در اثر این نیروها جزء مهم‌ترین عمل و عکس‏العمل بین ماشین و محصول محسوب می‏شود. در این تحقیق خواص مکانیکی دانه نخود رقم آزاد در اثر آزمون‏های فشاری شبه استاتیک در سطوح مختلف رطوبتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در ...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی دانه های جو (ارقام نصرت و کویر)

جو یکی از غلات مهم در ایران بوده و دانستن خصوصیات آن از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی، دارای اهمیت زیادی در بسیاری از تولیدات صنعتی، فرآوری و ذخیره آن می باشد. هدف از این تحقیق اندازه گیری برخی خواص دو واریته جو (نصرت و کویر) بود. برای این منظور، اثر رطوبت در چهار سطح 3/7، 1/12، 8/16 و 6/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم نصرت و چهار سطح 7/6، 6/11، 4/15 و 2/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم کویر مو...

متن کامل

اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

خواص مکانیکی محصولات کشاورزی یکی از مهم ترین خواص مورد استفاده در طراحی فرایندها و ماشین‏های کشاورزی است. در این بین، نیروهای اعمالی و تغییر شکل مواد در اثر این نیروها جزء مهم ترین عمل و عکس‏العمل بین ماشین و محصول محسوب می‏شود. در این تحقیق خواص مکانیکی دانه نخود رقم آزاد در اثر آزمون‏های فشاری شبه استاتیک در سطوح مختلف رطوبتی مورد ارزیابی قرار گرفت. نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، تغییر شکل در ...

متن کامل

اثر رطوبت بر خواص فیزیکی و آئرودینامیکی دانه لوبیای چیتی

طراحی مکانیزم‌های برداشت و پس از برداشت محصولات کشاورزی مستلزم دانستن خواص فیزیکی و آئرودینامیکی محصول است. در این تحقیق خواص فیزیکی و آئرودینامیکی لوبیای چیتی بومی استان فارس شامل مشخصه‌های ابعادی و شکل (قطرهای بزرگ، متوسط، کوچک، قطر متوسط هندسی و درجه کرویت)، ضریب اصطکاک استاتیکی، سرعت حد، ضریب بادبردگی و عدد رینولدز جریان هوا در شناورسازی دانه لوبیا در سه سطح رطوبتی 8، 12 و 16 درصد بر مبنای ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022