نام پژوهشگر:

امیر حسین ا فکاری سیاح

تعیین برخی خواص مهندسی گردو
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 1392
    محمد غفاریان خالق داد     منصور راسخ

آگاهی از ویژگی های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی برای طراحی تجهیزات برداشت، حمل و نقل، عمل آوری و انبارداری آن ها ضروری می باشد. در ایران برداشت و شکستن گردو در مقیاس وسیع هنوز به صورت دستی انجام می گیرد که این امر باعث افزایش ضایعات و قیمت و اتلاف زمان می شود. بنابراین در فرآیندهای برداشت و پس از برداشت، از جمله توسعه و بهینه سازی دستگاه های برداشت و گردو شکن، به اطلاعات کافی از خواص فیزیکی و مکانیکی آن نیاز می باشد. در این پژوهش تعیین و مقایسه برخی خواص هندسی، ثقلی و اصطکاکی در دو رقم گردوی متداول کاغذی و ماکویی شامل متوسط طول، عرض، ضخامت، قطر میانگین حسابی، قطر میانگین هندسی، ضریب کرویت، مساحت تصویر شده، حجم، جرم، چگالی توده، چگالی حقیقی، تخلخل و نیز ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار سطح آلومینیوم، استیل، فولاد و آهن گالوانیزه که در طراحی ماشین های حمل و نقل و فرآوری بیشترین کاربرد را دارند، انجام شده است. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار آماری mstatc انجام گرفت. نتایج نشان داد که اثر اصلی نوع سطح اصطکاکی در سطح احتمال 1% بر ضریب اصطکاک ایستایی معنی دار است و اثر اصلی رقم و اثر متقابل رقم × نوع سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی معنی دار نیست. همچنین مقایسه میانگین های متغیرها حاکی از آن بود که تخلخل و ضریب کرویت دو رقم با هم تفاوت معنی داری ندارد، در حالی که سایر پارامترهای فیزیکی اختلاف معنی داری را در سطح احتمال 1% نشان دادند. همچنین برخی خواص مکانیکی گردوی رقم ماکویی و کاغذی شامل تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی و چغرمگی در آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 2 رقم (کاغذی و ماکویی)، 4 سرعت بارگذاری (2، 8، 14 و 20 میلی متر بر دقیقه) و 3 سطح جهت بارگذاری (طول، عرض و ضخامت) تحت بارگذاری فشاری تعیین شد. نتایج نشان داد که با افزایش سرعت بارگذاری نیروی گسیختگی و چغرمگی کاهش می یابد. همچنین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در رقم ماکویی به طور معنی داری بیشتر از رقم کاغذی بود. علاوه بر این تغییر شکل در نقط? گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی و نیروی گسیختگی در جهت ضخامت گردو بیشترین و در جهت عرضی کمترین مقادیر را دارا می باشد. اثر اصلی رقم و اثر اصلی جهت بارگذاری در سطح احتمال 1% برای کلیه خواص مکانیکی معنی دار شد و همچنین اثر متقابل سه تایی جهت بارگذاری× رقم × سرعت بارگذاری برای هیچ کدام از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.