بررسی امکان پیش بینی کیفیت برنج بر اساس ویژگی های ظاهری و استحکامی توده ی دانه

پایان نامه
چکیده

افزایش روز افزون تولیدات کشاورزی از یک سو و تقاضا برای مواد غذایی با کیفیت تر، استفاده ازروش های جدیدی را برای تعیین کیفیت محصولات کشاورزی به منظور استفاده ی هر چه بیشتر جامعه ی بشری از مواد غذایی با ارزش بالاتر طلب می کند. برنج دومین غذای اصلی اکثریت مردم جهان می باشد که بیش از 90 درصد آن در آسیا تولید و مصرف می شود. امکان استفاده از یک روش مکانیکی مناسب که در سریع ترین زمان ممکن قادر به اندازه گیری و ارزیابی میزان مواد مغذی موجود در این محصول پرمصرف و استراتژیک باشد به خوبی ملموس است چرا که بسیاری از روش های آزمون کیفی ماهیت شیمیایی دارند و بسیار وقت گیر و پرهزینه می باشند و به راحتی قابل استفاده نیستند. بنابراین معرفی روش های مکانیکی یا ماشین بینایی که بسیار کم هزینه تر و سریع تر می باشند، می توانند مفید واقع گردند. در تحقیق حاضر شلتوک پنج رقم رایج برنج گیلان به نام های هاشمی، خزر، علی کاظمی، گوهر و کادوس از طریق موسسه ی تحقیقات برنج کشور تهیه شد. شلتوک ها به رطوبت های مورد نظر (9، 5/10، 12، 5/13) رسانده شدند و مراحل تبدبل انجام گرفت. در نهایت برنج سفید حاصل شده برای انجام آزمایشات مربوط به اندازه گیری خواص مکانیکی، خواص ظاهری و خواص کیفی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد اثر رقم بر همه ی خواص کیفی (آمیلوز، درجه حرارت ژلاتینی شدن (gt)، قوام ژل (gc) و ویسکوزیته) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار می باشد. اثر رطوبت و رقم و نیز اثر متقابل رطوبت در رقم در سطح احتمال 1 درصد بر استحکام توده ی برنج معنی دار است. بیشترین استحکام توده در سطح رطوبتی 9 درصد (رقم علی کاظمی) و کم ترین استحکام در سطح رطوبتی 5/13 درصد (رقم کادوس) حاصل گردید. رقم های هاشمی و کادوس به ترتیب دارای بیش ترین و کم ترین میانگین استحکام بودند. نتایج مربوط به اندازه گیری خواص ظاهری نشان داد که فاکتور r از مدل rgb و فاکتور h از مدلhsv کاربرد مناسب تری برای طبقه بندی ارقام برنج می توانند داشته باشند. استفاده از خواص ظاهری و استحکامی توده ی دانه برای پیش ‍ بینی خواص کیفی برنج با موفقیت انجام گرفت و معادلات رگرسیونی برای آمیلوز، gt، gc و ویسکوزیته به ترتیب با ضرایب تبیین 993/، 95/0، 88/0 و 95/0 بدست آمد

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

پیش بینی آسیب پذیری در برابر استرس بر اساس حمایت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی

Background and purpose: Stress results from a specific event, situation, or transition that directly or indirectly threatens every one and prompts coping responses. The aim of this study was to investigate the variables of social support and personality traits as predictors of vulnerability to stress in university students. Material and Methods: A descriptive–correlational study was designed i...

متن کامل

پیش بینی سلامت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاری

چکیده زمینه و هدف: پژوهش حاضر با هدف پیش بینی سلامت روان کارکنان بر اساس کیفیت زندگی کاری در ادارات ورزش و جوانان استان خراسان شمالی می باشد. مواد و روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقعطی از نوع همبستگی بوده که در سال1392 بر روی کارکنان ادارات ورزش استان خراسان شمالی انجام گرفت. داده ها به روش سرشماری از 70 نفر از کارکنان جمع آوری گردید. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی کاری و پرسشنامه...

متن کامل

پیش بینی مقاومت در برابر تغییر بر اساس ویژگی های شخصیتی دبیران تربیت بدنی

سازمان ها برای اثر بخشی نیازمند تغییر و وفق دادن خود با شرایط متغیر هستند و وجود مقاومت در برابر تغییر حتمی بوده و کارکنان به آسانی پذیرای آن نخواهند بود. تحقیق فوق با تعیین رابطه بین این متغیر ها به پیش بینی مقاومت دربرابر تغییر بر اساس مولفه های ویژگی های شخصیتی (روان رنجوری، برون گرایی، دلپذیر بودن، انعطاف پذیری، مسوولیت پذیر)درمعلمان تربیت بدنی شهرمشهد پرداخته است. ابزار گرد آوری اطلاعات در...

متن کامل

طراحی یک سیستم خبره برای تشخیص اصالت ارقام برنج با استفاده از ترکیب ویژگی های بافتی تصاویر توده ی برنج

برنج یکی از مهمترین مواد غذایی در ایران می باشد. ممکن است یک رقم برنج با کیفیت بالا با اهدافی مثل سودجویی با یک رقم برنج دیگر که کیفیت پایین تری دارد مخلوط شود. این مقاله به ارائه ی یک سیستم خبره جهت تشخیص اصالت ارقام برنج با استفاده از تصاویر گرفته شده از توده ی برنج پرداخته است. ایده¬ی اصلی جهت تشخیص اصالت بر روی بافت برنج استوار است که ممکن است با مخلوط شدن دو رقم برنج با یکدیگر، بافت توده ی...

متن کامل

بررسی اثر بیماری تغییر رنگ شلتوک بر کیفیت ظاهری، برخی خواص تبدیل برنج و مقاومت خمشی دانه

بیماری تغییر رنگ شلتوک ناشی از قارچ‌های بیماری‌زا در شرایط باران‌های مستمر همزمان با خوشه‌دهی موجب بروز خسارت زیادی می‌شود. در این تحقیق، اثر تغییر رنگ سه رقم شلتوک (هاشمی، گوهر و خزر) و شاخص آلودگی دانه در دو سطح (شاخص آلودگی بالا و پایین) در آزمایش فاکتوریل و در قالب طرح کاملاً تصادفی برکیفیت ظاهری دانه، خصوصیات تبدیلی و مقاومت خمشی دانه بررسی شد. راندمان تبدیل، درجه سفیدی، مقاومت خمشی، طول و ...

متن کامل

پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و کیفیت زندگی در کارکنان دانشگاه

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی فرسودگی شغلی بر اساس شیوه های حل مسئله و کیفیت زندگی در کارکنان دانشگاه به اجرا در آمد. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود و جامعه آماری شامل کلیه کارمندان شاغل در بخش آموزش دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 95-96 بود. نمونه ای به تعداد 100 نفر از کارمندان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفت. ملاکهای خروج سابقه شغلی بیش از 5 سال و...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022