تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پنبه دانه

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی پنبه دانه به صورت تابعی از رطوبت پنبه دانه بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی پنبه دانه شامل عرض، قطر متوسط هندسی، حجم، وزن هزار دانه، زوایه استقرار، چگالی حقیقی و چگالی توده در سطح احتمال 1 درصد و بر طول، ضخامت، سطح تصویر شده و تخلخل در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 17/7 به 13 درصد بر پایه خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه و زاوی? استقرار افزایش می یابند، در حالی که چگالی حقیقی، چگالی توده و تخلخل کاهش می یابند. هم چنین رطوبت بر ضریب کرویت اثر معنی دار ندارد. اثر متقابل رطوبت و جنس سطوح بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار نوع سطح ( فولاد ضد زنگ، آهن، آهن گالوانیزه و آلومینیوم) در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی، ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه، پنبه دانه بین دو صفحه موازی بارگذاری شد. نتایج نشان داد که رطوبت و جهت بارگذاری در سطح احتمال 1 درصد بر کلیه خواص مکانیکی پنبه دانه اثر معنی دار دارند، به گونه ای که با افزایش رطوبت، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی افزایش می یابد، در حالی که تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه کاهش می یابد. این نتایج نشان داد که بذور در جهت عرض انعطاف پذیر تر از جهت ضخامت هستند. تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی در بارگذاری در جهت ضخامت کمتر از بارگذاری در جهت عرض است، در حالی که ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه در بارگذاری در جهت عرض کمتر از بارگذاری در جهت ضخامت است. سرعت بارگذاری برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد. در حالی که برای ضریب کشسانی ظاهری و تنش بیشینه اثر معنی داری ندارد. با افزایش سرعت بارگذاری تغییر شکل در نقط? گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی کاهش می یابد. اثر متقابل رطوبت و جهت بارگذاری برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد و برای تنش بیشینه و ضریب کشسانی ظاهری در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد، در حالی که برای نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی اثر معنی داری ندارد. اثر متقابل رطوبت و سرعت بارگذاری فقط برای تغییر شکل در نقط? گسیختگی اثر معنی دار با سطح احتمال 5 درصد دارد. اثر متقابل سرعت و جهت بارگذاری و هم چنین اثر متقابل رطوبت، سرعت و جهت بارگذاری برای هیچ یک از خواص مکانیکی معنی دار نشده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود

چکیده  در این تحقیق سه رقم از ارقام رایج نخود در کشور (بیونیژ، آی ال سی 482 و فیلیپس 93ـ93) در سه سطح رطوبت برداشت (16-15، 21-20 و 26-25 درصد بر پایه تر) و دو جهت بارگذاری(طولی و عرضی) مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفتند. متغیرهای وابسته عبارتند از: نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و برخی خواص فیزیکی دانه. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که رطوبت تأثیر بسیار معنی دار...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی دانه های جو (ارقام نصرت و کویر)

جو یکی از غلات مهم در ایران بوده و دانستن خصوصیات آن از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی، دارای اهمیت زیادی در بسیاری از تولیدات صنعتی، فرآوری و ذخیره آن می باشد. هدف از این تحقیق اندازه گیری برخی خواص دو واریته جو (نصرت و کویر) بود. برای این منظور، اثر رطوبت در چهار سطح 3/7، 1/12، 8/16 و 6/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم نصرت و چهار سطح 7/6، 6/11، 4/15 و 2/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم کویر مو...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه ماش

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ماش رقم پرتو، به صورت تابعی از رطوبت، در 4 سطح رطوبتی (53/8، 10، 5/11، 13) بر پایه خشک بررسی شد. نتایج آزمایش های فیزیکی نشان داد رطوبت بر عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، کرویت، چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل در سطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری داشت. در حالی که رطوبت بر وزن اثر معنی داری نداشت و اما بر طول در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود...

15 صفحه اول

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ذرت دانه ای

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی ومکانیکی ذرت دانه ای به صورت تابعی از رطوبتبررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی ذرت دانه ای شامل طول و سطح تصویر شده در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد وبر عرض، قطر متوسط هندسی، حجم، وزن دانه، ضخامت وکرویت اثر معنی داریندارد. به طوری که با افزایش رطوبت از5/4 به5/13 درصد بر پایه وزن خشک طول و سطح تصویر شدهافزایش می یابد. افزایش رطوبت بر چگالی توده و...

15 صفحه اول

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه های نخود

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم دانه نخود به نام های آرمان، آزاد و هاشم بررسی و تعیین شد. خواص فیزیکی که مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از: خواص هندسی، خواص ثقلی و نیز خواص اصطکاکی بر روی سطوح آهن، آهن گالوانیزه، استیل، آلومینیوم و تخته سه لا. برای تعیین و بررسی خواص فیزیکی، پارامترهای مستقل شامل پنج سطح رطوبت و سه رقم دانه نخود بودند. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه استا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022