تعیین خواص مهندسی فندق و مغز آن در ارقام متداول ایرانی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده حسن زینالی
  • استاد راهنما منصور راسخ
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه (با پوسته) و مغز دو رقم فندق به نام های طارم و اشکور، به صورت تابعی از رطوبت،در 5 سطح رطوبتی (بر پای? تر) بررسی شد. نتایج آزمایش های فیزیکی نشان داد رطوبت برطول، عرض، ضخامت، قطر متوسط هندسی، وزن، حجم معادل، سطح رویه، زاوی? استقرار، چگالیتوده و تخلخلدانه و مغز فندق درسطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری داشت. درحالیکه رطوبت بر ضریب کرویت دانه و مغز فندق اثر معنی داری نداشت. رطوبت بر چگالی حقیقی دان? فندق در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی داری داشت،اما بر چگالی حقیقی مغز فندق اثر معنی داری نداشت. ضریب اصطکاک استاتیکی دانه و مغز فندق نیز در 5 سطح رطوبتی ذکر شده، بر روی سه سطح اصطکاکی آلومینیوم، فولاد و آهن گالوانیزه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که اثر متقابل رقم، رطوبت و جنس سطح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی برای دان? فندق معنی دارنبود،اما برای مغز فندق در سطح احتمال 5 درصد معنی داربود.آزمون بارگذاری فشاری شبه استاتیک برروی دانه و مغز فندق، با دو رقم و در 5 سطح رطوبتی، در سه جهت بارگذاری(طول، عرض و ضخامت) و با سرعت 10 میلی متر بر دقیقه انجام شد. نتایج نشان داد، اثر متقابل رقم، رطوبت و جهت بارگذاری برنیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و تغییرشکل در نقط? گسیختگی دانه و مغز فندق در سطح احتمال 1 درصد معنی داربود. درحالیکه جهت بارگذاری بر تغییر شکل در نقط? گسیختگی دان? فندقاثر معنی دارینداشت. همچنین اثر متقابل رقم و جهت بارگذاری، بر تغییر شکل در نقط? گسیختگی مغز فندق، در سطح احتمال 5 درصد، معنی داربود. با افزایش رطوبت، تغییر شکل در نقط? گسیختگی مغز فندق نیز افزایشیافته، ولی نیروی لازم برای گسیختگیمغز فندق کاهش یافت. انرژی لازم برای گسیختگی مغز فندق،با افزایش رطوبت سیر صعودییا نزولی مشخصینداشت. با افزایش رطوبت از 8 تا 23% ( بر پایه تر)، نیروی لازم برای گسیختگی دان? فندق کاهش یافته ولی تغییر شکل در نقط? گسیختگی افزایشیافت. همچنیننیرو و انرژی لازم برای گسیختگی دانه فندق هر دو رقم در بارگذاری در جهت عرض، کمترین مقادیر را داشت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی میوه و مغز فندق رقم گرد محلی استان قزوین به صورت تابعی از رطوبت در محدوده‌ی 5% تا 20% بر پایه‌ی تر اندازه‌گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی میوه و مغز فندق شامل ویژگی‌های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش ‌یافت. افزایش رطوبت، موجب کاهش کُرویت میوه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط ط...

متن کامل

ارزیابی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی فندق و مغز آن

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی میوه و مغز فندق رقم گرد محلی استان قزوین به صورت تابعی از رطوبت در محدوده ی 5% تا 20% بر پایه ی تر اندازه گیری و ارزیابی گردید. خواص فیزیکی میوه و مغز فندق شامل ویژگی های ابعادی (طول، عرض و ضخامت)، وزن و خواص هندسی (قطر متوسط هندسی، حجم، مساحت سطح رویه و سطح مقطع) با افزایش رطوبت، افزایش یافت. افزایش رطوبت، موجب کاهش کُرویت میوه و مغز فندق گردید. مقادیر متوسط طو...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)

مقدمه:بدون دانستن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی امکان بررسی مسائل مربوط به فرآوری، حمل و نقل و نگه­داری مواد میسر نخواهد بود. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی دانه و مغز پستۀ ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرا)،تعیین شد و تاثیر رطوبت در سطوح مختلف بر این خواص بررسی شد. مواد و روش­ها:خصوصیات فیزیکی پسته که شامل ابعاد اصلی (طول،عرض،ضخامت)، جرم، کرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی، مساحت سطح رویه...

متن کامل

تعیین خواص مکانیکی پسته و مغز آن (رقم احمد آقایی)

مقدمه: اطلاع از خواص مکانیکی میوه‌ها در طراحی و بهینه‌سازی سیستم‌های مرتبط با تولید و فرآوری آن­ها لازم و ضروری است. مواد و روش‌ها: در این تحقیق خواص مکانیکی پسته و مغز رقم احمدآقایی شامل نیروی گسیختگی، تغییر شکل تا نقطه گسیختگی و انرژی گسیختگی در سه سطح رطوبتی در محدودۀ رطوبت زمان برداشت تا رطوبت محصول نهایی برای نگهداری (6/35 درصد، 1/20 درصد و 6/4 درصد بر پایۀ تر) اندازه­گیری و محاسبه شد. بر...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی پسته و مغز آن (ارقام بومی قزوین)

مقدمه:بدون دانستن خصوصیات فیزیکی و مکانیکی مواد کشاورزی امکان بررسی مسائل مربوط به فرآوری، حمل و نقل و نگه­داری مواد میسر نخواهد بود. در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی دانه و مغز پستۀ ارقام قزوینی(قزوینی و بویین زهرا)،تعیین شد و تاثیر رطوبت در سطوح مختلف بر این خواص بررسی شد. مواد و روش­ها:خصوصیات فیزیکی پسته که شامل ابعاد اصلی (طول،عرض،ضخامت)، جرم، کرویت، میانگین قطر هندسی و حسابی، مساحت سطح رویه...

متن کامل

بررسی روند تغییرات فیزیکوشیمیایی ارقام متداول برنج ایرانی و تأثیر مدت زمان انبارمانی بر آن

خصوصیات فیزیکوشیمیایی سه رقم برنج به نام­های طارم محلی، فجر و خزر طی 18 ماه انبارمانی مورد بررسی قرار گرفت.  این خصوصیات شامل کیفیت پخت، خواص بافتی و خواص خمیری است که طی چند ماه اول تغییر می‌‏یابند و سبب مطلوب شدن کیفیت خوراکی برنج می‌‏شوند.  شلتوک‌ها از مزرعه‌ای که بر اساس توصیه فنی موسسه تحقیقات برنج کشور کشت شده بود، برداشت و در همان شرایط مرسوم در منطقه نگهداری و انبار شدند.  آزمایش‌ها د...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022