تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه کرچک

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه کرچک به صورت تابعی از رطوبت بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی شامل قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، حجم، سطح تصویر شده، زاویه استقرار، چگالی توده، تخلخل و وزن هزار دانه در سطح احتمال 1 درصد و بر طول، عرض، ضخامت و چگالی حقیقی در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی داری دارد و بر کرویت اثر معنی داری ندارد. همچنین با افزایش رطوبت از 5/5 به 10 درصد بر پایه وزن خشک طول، عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه، تخلخل، زاویه استقرار، چگالی حقیقی و کرویت افزایش می یابند ولی چگالی توده کاهش می یابد. اثر متقابل دو تایی رطوبت و نوع سطح اصطکاک بر ضریب اصطکاک استاتیکی در چهار نوع سطح (فولاد ضد زنگ، آهن گالوانیزه، مقوای نازک و کائوچو) در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. در آزمایش های مکانیکی، به منظور تعیین تغییر شکل در نقطه گسیختگی، نیروی لازم برای گسیختگی، انرژی لازم برای گسیختگی و چغرمگی، دانه کرچک بین دو صفحه موازی بارگذاری شد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاً تصادفی با 3 عامل، شامل 4 سطح محتوای رطوبتی (5/5، 7، 5/8 و 10 درصد بر پایه خشک)، 4 سطح سرعت بارگذاری (2، 5، 8 و 11 میلی متر بر دقیقه) و در 3 سطح اندازه دانه (کوچک، متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان داد اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی درسطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی لازم برای گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است. همچنین اثر متقابل سرعت بارگذاری و اندازه دانه برای تغییر شکل در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 5 درصد معنی دار شده است، در حالی که برای دیگر خواص مکانیکی معنی دار نشده است و با افزایش رطوبت انرژی لازم برای گسیختگی، چغرمگی و نیروی لازم برای گسیختگی دانه کرچک کاهش یافته، ولی تغییر شکل در نقطه گسیختگی افزایش یافته است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود

چکیده  در این تحقیق سه رقم از ارقام رایج نخود در کشور (بیونیژ، آی ال سی 482 و فیلیپس 93ـ93) در سه سطح رطوبت برداشت (16-15، 21-20 و 26-25 درصد بر پایه تر) و دو جهت بارگذاری(طولی و عرضی) مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفتند. متغیرهای وابسته عبارتند از: نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و برخی خواص فیزیکی دانه. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که رطوبت تأثیر بسیار معنی دار...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی دانه های جو (ارقام نصرت و کویر)

جو یکی از غلات مهم در ایران بوده و دانستن خصوصیات آن از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی، دارای اهمیت زیادی در بسیاری از تولیدات صنعتی، فرآوری و ذخیره آن می باشد. هدف از این تحقیق اندازه گیری برخی خواص دو واریته جو (نصرت و کویر) بود. برای این منظور، اثر رطوبت در چهار سطح 3/7، 1/12، 8/16 و 6/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم نصرت و چهار سطح 7/6، 6/11، 4/15 و 2/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم کویر مو...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه ماش

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ماش رقم پرتو، به صورت تابعی از رطوبت، در 4 سطح رطوبتی (53/8، 10، 5/11، 13) بر پایه خشک بررسی شد. نتایج آزمایش های فیزیکی نشان داد رطوبت بر عرض، ضخامت، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، کرویت، چگالی توده، چگالی حقیقی و تخلخل در سطح احتمال 1 درصد، اثر معنی داری داشت. در حالی که رطوبت بر وزن اثر معنی داری نداشت و اما بر طول در سطح احتمال 5 درصد معنی دار بود...

15 صفحه اول

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی ذرت دانه ای

در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی ومکانیکی ذرت دانه ای به صورت تابعی از رطوبتبررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی ذرت دانه ای شامل طول و سطح تصویر شده در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد وبر عرض، قطر متوسط هندسی، حجم، وزن دانه، ضخامت وکرویت اثر معنی داریندارد. به طوری که با افزایش رطوبت از5/4 به5/13 درصد بر پایه وزن خشک طول و سطح تصویر شدهافزایش می یابد. افزایش رطوبت بر چگالی توده و...

15 صفحه اول

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه های نخود

در این تحقیق، برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی سه رقم دانه نخود به نام های آرمان، آزاد و هاشم بررسی و تعیین شد. خواص فیزیکی که مورد بررسی قرار گرفت عبارت بودند از: خواص هندسی، خواص ثقلی و نیز خواص اصطکاکی بر روی سطوح آهن، آهن گالوانیزه، استیل، آلومینیوم و تخته سه لا. برای تعیین و بررسی خواص فیزیکی، پارامترهای مستقل شامل پنج سطح رطوبت و سه رقم دانه نخود بودند. خواص مکانیکی حاصل از بارگذاری شبه استا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022