طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه درجه بندی میوه بر اساس وزن

پایان نامه
چکیده

با افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور، جد اسازی کیفی محصولات کشاورزی و بویژه میوه ها بر اساس شاخص های کمی نظیر اندازه و وزن از اهمیت خاصی برخوردار خواهد بود. اغلب محصولات به طور طبیعی از لحاظ اندازه و عوامل مربوطه به رسیدگی مانند رنگ و سفتی متفاوت می باشند. برداشت میوه ها خصوصا برداشت مکانیکی، ناخالصی و غیریکنواختی خواص فیزیکی محصول را افزایش می دهد، لذا جداسازی میوه ها و سبزی ها امری ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق یک سامانه خودکار الکترونیکی درجه بندی میوه طراحی و ساخته شد و عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفت. دستگاه شامل دو قسمت الکترونیکی و مکانیکی است که طی آن میوه ها بر اساس وزن و توسط یک حسگر بار 30 نیوتنی و مدار کنترلی که اختصاصا" بدین منظور طراحی شده است توسط عملگرهای مکانیکی در سه دسته جداسازی می گردند. در این تحقیق طی دو طرح آزمایشی مجزا اثر 4 متغیر مستقل بر میزان عملکرد، دقت جداسازی و میزان آسیب دیدگی مورد بررسی قرار گرفت. سطوح متغیر های مستقل در طرح آزمایش اول عبارت بودند از : نوع محصول (میوه سیب و کیوی)، شیب سامانه انتقال میوه (50،40،30 درجه) و زمان داده شده به حسگر بار (1، 5/1، 2، 5/2، 3 ثانیه)و در طرح آزمایش دوم: نوع محصول(میوه سیب و کیوی ) و شیب مکانیزم جداکننده (10، 30، 50 درجه). طی بررسی های آماری (آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی) این نتایج بدست آمد. اثرات اصلی هر چهار عامل نوع محصول، شیب ورودی، شیب خروجی و مدت زمان تنظیم شده برای حسگر به طور معنی دار بر عملکرد (بر حسب تعداد میوه در واحد زمان) و دقت جداسازی(درصد) دستگاه موثر بود. ضمن اینکه در مورد میزان آسیب دیدگی فقط اثر عامل نوع محصول معنی داربود. اما مهمترین عامل مدت زمان حسگر بود که اثرات متقابل آن نیز به طور معنی دار بر عملکرد دستگاه موثر بود. به طوری که می توان با تنظیم بهینه زمان سنج ها در داخل برنامه plc و از طریق محاسبه دقیق زمان عبور میوه از روی مانع و عبور میوه از دریچه ها زمان لازم برای جداشدن هر میوه را کاهش و در نهایت عملکرد دستگاه را افزایش داد. نتایج آزمایش نشان داد که بیشینه عملکرد دستگاه برای کیوی در شیب ورودی 50 درجه و زمان 1 ثانیه برابر با 40/872 (تعداد/ ساعت) می باشد. بیشینه ضریب دقت مربوط به میوه سیب در شیب 30 درجه در زمان های 5/2 و 3 ثانیه و در شیب 40 درجه در زمان 3 ثانیه، و برای میوه کیوی در شیب های 30 و 40 درجه و در زمان های 5/2 و3 ثانیه برابر با 100% بدست آمد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده کمینه تعداد آسیب دیدگی صفر و بیشینه آن 15/0 در هر میوه برای سیب در شیب 50 درجه و زمان 1 ثانیه بوده است، که این مقدار بسیار ناچیزی است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طراحی، ساخت و ارزیابی روبات به منظور درجه بندی میوه بر اساس اندازه

تولید انبوه مرکبات در ایران، لزوم درجه بندی کیفی این محصولات را برای ورود به بازارهای جهانی تقاضا می کند. به همین منظور، در تحقیق حاضر، یک دستگاه سورتر (sorter) روباتیکی طراحی و ساخته شد تا بتواند میوه ها را بر اساس اندازه به سه قسمت کوچک، متوسط و بزرگ تقسیم نماید. دستگاه شامل بخش های نرم افزاری و سخت افزاری می باشد. قسمت سخت افزاری دستگاه از دو واحد تشکیل شده است. واحد اول، واحد تصویر برداری م...

15 صفحه اول

طراحی، ساخت و ارزیابی یک خاک ورز عمق متغیر مجهز به سامانه مکان یاب جهانی

در روش خاک‌‌ورزی مرسوم، هدف دستیابی به شخم با عمق یکنواخت در طول و عرض مزرعه بوده؛ اما حتی در یک مزرعه، عمق لایه سخت و فشرده خاک (کفه شخم) که بین خاک سطحی و عمقی ایجاد می شود، از یک ناحیه به ناحیه دیگر معمولاً تغییر می‌کند. در روش خاک‌ورزی دقیق (خاک‌ورز عمق متغیر)، عمق کار ابزار خاک‌‌ورز در هر ناحیه از مزرعه بر اساس عمق کفه شخم تنظیم می‌شود. این امر موجب کاهش مصرف سوخت و توان مورد نیاز در عملیا...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی دستگاه اندازه بندی فندق

با توجه به اهمیت اندازه‌‌بندی محصول در عرضه به بازار و سایر عملیات فرآوری، در این تحقیق دستگاه‌ اندازه‌بندی فندق طراحی، ساخت و مورد ارزیابی قرار گرفت. اصول کار دستگاه اندازه­بندی ساخته شده برای فندق مشابه واحدهای اندازه­بندی تسمه­ای واگرا است. واحد اندازه­بندی دستگاه دارای ساختاری مشابه نقاله تسمه افقی است، که در آن به جای تسمه نقاله، طنابی پیوسته و بی انتها به صورت واگرا پیرامون غلتک­های محرک ...

متن کامل

طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار جهت بسته بندی میوه های کروی شکل

هدف از این تحقیق طراحی و ساخت یک دستگاه خودکار است، به طوریکه بتواند میوه را از مکان مشخصی، با حداقل آسیب به بافت میوه، به مکان دیگر انتقال داده و در جعبه­ای مخصوص قرار دهد. این دستگاه از یک مکانیزم یک درجه آزادی بازو که یک گریپر بر روی آن نصب گردیده و یک مکانیزم دو درجه آزادی سینی تشکیل شده است. مکانیزم بازو وظیفه جابه جا کردن گریپر در یک مسیر مشخص کمانی شکل را بر عهده دارد و برای این منظور از...

متن کامل

طراحی، ساخت و ارزیابی یک سورتر پرتقال بر اساس ماشین بینایی و فناوری شبکه عصبی مصنوعی

چکیده- تولید انبوه مرکبات در ایران لزوم درجه بندی کیفی این محصولات را برای ورود به بازار های جهانی ایجاب می کند. تحقیق حاضر به منظور طراحی و ساخت یک دستگاه سورتز میوه بر اساس اندازه انجام گرفت. سخت افزار متشکل از دو بخش بود. بخش اول واحد جمع آوری تصویر شامل یک دوربین، یک بازوی روبات و مدارهای کنترل بود. واحد دوم یک عملکرد روبات و مارهای مربوطه را شامل بود. به منظور انجام عمل سورتینگ ابتدا تصاوی...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022