تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیا سفید

پایان نامه
چکیده

چکیده: در این تحقیق، برخی خواص فیزیکی و مکانیکی لوبیای سفید به صورت تابعی از رطوبت لوبیای سفید بررسی شد. نتایج نشان داد که رطوبت بر خواص فیزیکی لوبیای سفید شامل طول، سطح تصویر، وزن هزار دانه، زوایه استقرار، تخلخل، چگالی حقیقی و چگالی توده در سطح احتمال 1 درصد و بر قطر متوسط حسابی و حجم دانه در سطح احتمال 5 درصد اثر معنی دار دارد. به طوری که با افزایش رطوبت از 1/9 به 6/13 درصد بر پایه خشک طول، قطر متوسط حسابی، سطح تصویر شده، حجم، وزن هزار دانه، چگالی حقیقی و زاوی? استقرار افزایش می یابند، در حالی که چگالی توده کاهش می یابد. همچنین رطوبت بر کرویت، ضخامت، عرض دانه و قطر متوسط هندسی اثر معنی دار ندارد. اثر متقابل رطوبت و نوع سطوح اصطکاکی بر ضریب اصطکاک استاتیکی بر روی چهار نوع سطح (استیل، مس، آهن و آلومینیومی) در سطح احتمال 1 درصد اثر معنی دار دارد.درآزمایش-هایمکانیکی،بهمنظورتعیینتغییرشکلدرنقطهگسیختگی،نیرویلازمبرایگسیختگی،انرژیلازمبرایگسیختگیوچغرمگی،دانهلوبیا سفیدبیندوصفحهموازیبارگذاریشد و طی یک آزمایش فاکتوریل در طرح پایه کاملاًتصادفی با 3 عامل، شامل 4 سطح محتوای رطوبتی (1/9، 6/10، 1/12و 6/13 درصد بر پایه خشک)، 4 سطح سرعت بارگذاری (2، 5، 8 و 11 میلی متر بر دقیقه) و در3 سطح اندازهدانه (کوچک، متوسط و بزرگ) بررسی شد. نتایج نشان داد اثرمتقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر تغییر شکل در نقطه گسیختگی درسطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. اثر متقابل دوتایی سرعت بارگذاری،رطوبت و رطوبت، اندازه دانه بر نیروی لازم برای گسیختگی لوبیا سفید در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است در حالی که اثر اصلی اندازه دانه و اثر متقابل سرعت بارگذاری و اندازه دانه همچنین اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر نیروی لازم بر گسیختگی معنی دار نشده است. اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری، رطوبت و اندازه دانه بر انرژی لازم برای گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است. در حالی که اثر اصلی اندازه دانه و همچنین اثر متقابل سرعت بارگذاری و رطوبت بر انرژی لازم برای گسیختگی معنی دار نشده است. نیز اثر متقابل سه تایی سرعت بارگذاری رطوبت، و اندازه دانهبر چغرمگی در نقطه گسیختگی در سطح احتمال 1 درصد معنی دار شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر

سابقه و هدف: کنگر یکی از فراوان‌ترین گیاهان مناطق کوهستانی ایران می‌باشد، که به دلیل نقش کمکی در هضم مواد غذایی مورد توجه مصرف‌کنندگان قرارگرفته است. در ایران بیش از 17 درصد محصولات کشاورزی در مراحل مختلف تولید تا عرضه به ضایعات تبدیل می‌شود، که این امر مستلزم دانستن خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی محصولات کشاورزی می‌باشد. وجود اطلاعاتی در زمینه خواص فیزیکی، مکانیکی و هیدرودینامیکی کنگر می...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی دانه نخود

چکیده  در این تحقیق سه رقم از ارقام رایج نخود در کشور (بیونیژ، آی ال سی 482 و فیلیپس 93ـ93) در سه سطح رطوبت برداشت (16-15، 21-20 و 26-25 درصد بر پایه تر) و دو جهت بارگذاری(طولی و عرضی) مورد آزمایش بارگذاری قرار گرفتند. متغیرهای وابسته عبارتند از: نیروی گسیختگی، انرژی گسیختگی، چغرمگی، تغییر شکل در نقطه گسیختگی و برخی خواص فیزیکی دانه. نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که رطوبت تأثیر بسیار معنی دار...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی بادام درختی رقم ربیع

مقدمه: طراحی صحیح و مناسب تجهیزات انتقال، برداشت و فرآوری محصولات کشاورزی نیازمند دانش کافی از خصوصیات فیزیکی و مکانیکی آن محصول می­باشد. مواد و روش­ها:در این تحقیق مشخصه­های فیزیکی (شامل ابعاد، جرم، میانگین قطر هندسی، کرویت، سطح رویه، حجم و فرآیند جذب رطوبت) بادام درختی رقم ربیع و مغز آن و خواص­ مکانیکی (شامل نیرو، تغییر شکل، انرژی و توان لازم برای شکست) بادام درختی رقم ربیع تعیین شد. یافته­...

متن کامل

تعیین و بررسی برخی خواص فیزیکی و مکانیکی خرمای رقم کبکاب

Knowledge on physical and mechanical properties of fruits is necessary for designing and optimizing processing systems. In this study, several physical and mechanical properties of date fruit (Kabkab cultivar) and its seed were determined. The average of length, width, thickness, unit mass, 1000 fruit mass, geometric mean diameter, unit volume, surface and projected areas, sphericity, fruit tru...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی میوه، هسته و مغز زردآلوی واریته قرمز شاهرود

ایران بعد از ترکیه مقام دوم تولید زردآلو در جهان را داراست. به علت عدم رعایت اصول خشک کردن و بسته‌بندی و بی‌توجهی به نیازهای بازار جهانی امروزه کشورمان دارای مشکلاتی در امر صادرات این محصول می‌باشد. مشخصه‌های فیزیکی و مکانیکی محصولات کشاورزی مهمترین پارامترها در طراحی ماشینها و ادوات کشاورزی، سیستمهای اندازه‌بندی، انتقال، فرآوری و بسته‌بندی می‌باشند؛ لذا در این تحقیق خواص فیزیکی و مکانیکی میوه،...

متن کامل

تعیین برخی خواص فیزیکی و مکانیکی سیر

به منظور تعیین برخی از خواص فیزیکی و مکانیکی پیازسیر و سیرچه ی آن، آزمون هایی در سه سطح دوره انبارداری با فواصل زمانی 70 روزه در دو بخش آزمون های فیزیکی و مکانیکی روی یک رقم محلی سیر انجام شد. خواص فیزیکی پیازسیر شامل ارتفاع، متوسط قطر عرضی، قطر متوسط حسابی، قطر متوسط هندسی، ضریب کرویت و چگالی توده اندازه گیری شد که مقادیر آنها به ترتیب برابر است با mm81/27 تاmm 72/28،mm 11/36 تاmm 88/37، mm65/...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022